Strona główna

Projekt umowy umowa najmu nr


Pobieranie 27.56 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar27.56 Kb.

Projekt umowy
UMOWA NAJMU NR ........................

zawarta w dniu ........................................ roku w Kole


pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ul. Ks.J.Poniatowskiego 25 62-600 Koło

reprezentowanym przez: Barbarę Graczyk-Malińską – Dyrektor SPZOZ w Kole

REGON: 000308554 NIP: 666-18-89-172
zwanym dalej „Najemcą”
a
.....................................................................................................................................................

/wpisanego do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w .............................

pod nr KRS …...............................................

wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez .............................

pod numerem ewidencyjnym ........................

REGON: .................................. NIP: ..................................


zwanym dalej „Wynajmującym”
na podstawie dokonanego przez Najemcę wyboru oferty Wynajmującego w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia ...................................... roku nr ogłoszenia ............................, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 1133, poz. 759 z późn. zm.)
otrzymuje brzmienie:
§1


 1. Przedmiotem umowy jest wynajem używanego ambulansu sanitarnego
  typu ............... (B lub C):
 1. nr rejestracyjny ………..… , marka .............................., typ ................................... pojemność silnika …………… cm3, rok produkcji ................................................. polisa OC numer …………………,
 1. Ambulans, o którym mowa w ust. 1, przeznaczony jest do świadczenia usług medycznych.

 2. Ambulans określony w ust. 1 spełnia standardy pojazdów bazowych zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego zgodnie z aktualnymi wymaganiami przewidzianymi przepisami prawa oraz stawianymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 3. Szczegółowy opis ambulansu objętego przedmiotem umowy zgodny jest z zestawieniem wymaganych parametrów technicznych określonych w załączniku do siwz, który stanowi załącznik do niniejszej umowy

 4. Nadzór nad realizacją umowy sprawują:
 1. ze strony Najemcy - odpowiedzialny jest: .....................................................................,

 2. ze strony Wynajmującego - odpowiedzialny jest: …………………………………….

§2


 1. Wynajmujący dostarczy ambulans w terminie 7 dni, licząc od dnia podpisania umowy.

 2. Termin najmu strony ustalają od dnia .......................... do dnia ............................. r.

 3. Ambulans wraz z wyposażeniem zostanie przekazany upoważnionemu pracownikowi Najemcy, z pełnym zbiornikiem paliwa i w taki sam sposób zwrócony Wynajmującemu po upływie terminu obowiązywania lub rozwiązania umowy w siedzibie Najemcy.

 4. Protokół odbioru zawierał będzie następujące informacje: nazwę i adres Wynajmującego
  i Najemcy, model ambulansu, numer identyfikacyjny pojazdu, numer świadectwa homologacji typu pojazdu, numer rejestracyjny, datę przekazania pojazdu, oświadczenie
  o stanie technicznym i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wynajmującego
  i Najemcy.

 5. Sporządzenie i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, nastąpi po stwierdzeniu
  przez Najemcę:
  1. braku jakichkolwiek widocznych uszkodzeń ambulansów,

  2. zgodności z zaoferowanymi parametrami technicznymi i funkcjonalno – użytkowymi oraz wyposażeniem przedstawionym w ofercie przetargowej Wynajmującego,

  3. prawidłowego funkcjonowania ambulansu,

  4. dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust 6.
 1. Wraz z podpisaniem protokółu zostaną przekazane następujące dokumenty:
  1. dowód rejestracyjny pojazdu,

  2. polisa OC.
 1. Wynajmujący zobowiązuje się do dostarczenia ambulansu w stanie kompletnym i nieuszkodzonym.

 2. Wynajmujący odpowiada za wady fizyczne i prawne ujawnione w dostarczonym ambulansie i ponosi wszelkie zobowiązania z tego wynikające.

§3


 1. Wynajmujący zobowiązuje się oddać do dyspozycji i korzystania przez Najemcę ambulans określony w załączniku do umowy, który posiada aktualne badania techniczne oraz wymagane przez właściwe przepisy dokumenty rejestrowe
  i ubezpieczeniowe.

 2. Do obowiązków Wynajmującego należy również zarządzanie powyższym ambulansem
  w następującym zakresie:
  1. podstawienie ambulansu w miejsce wskazane przez Najemcę,

  2. dokonanie pełnego zakresu ubezpieczeń AC (obejmującego ochronę ambulansu będącego przedmiotem umowy), OC, NW; bez udziału własnego Najemcy
   oraz dostarczenia Najemcy ogólnych warunków ubezpieczenia wydanych
   przez ubezpieczyciela,

  3. zabezpieczenie pełnego postępowania przy likwidacji szkód,

  4. monitorowanie, sygnalizowanie i koordynowanie terminów przeglądów ambulansów.
 1. Strony uzgadniają, iż przedmiot umowy będzie wykorzystywany całodobowo, a miejsce postoju ambulansu w okresie oczekiwania na zgłoszenie wyznacza Najemca.

 2. Wynajmujący zobowiązuje się nie ingerować w czas oraz sposób wykorzystania przedmiotu najmu, o ile będzie on zgodny z jego przeznaczeniem oraz nie będzie przekraczał normalnych warunków eksploatacji ambulansów sanitarnych

§4


 1. Najemca zobowiązany jest do ponoszenia następujących kosztów związanych
  z bieżącą eksploatacją ambulansów:
 1. zakup paliwa,

 2. zapewnienie obsługi personalnej,

 3. bieżąca obsługa techniczna dotycząca wymiany oleju i filtrów, klocków hamulcowych oraz wymiany żarówek.
 1. Naprawy ambulansu i okresowe obsługi techniczne, przeglądy techniczne nie wymienione w ust.1 pkt 3 wykonywane będą na koszt Wynajmującego.

 2. Najemca jest odpowiedzialny za kierowanie do obsługi ambulansu, kierowców posiadających odpowiednie kwalifikacje, wymaganą ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
  (Dz.U. Nr 149, poz. 1452), ustawą Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca
  1997 roku (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz.U. 230, poz. 2303), posiadających upoważnienie Najemcy do prowadzenia ambulansów.

§ 5 1. Wynajęty ambulans jest ubezpieczony przez Wynajmującego w zakresie OC, NW i AC
  w związku z czym Najemca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za uszkodzenia ambulansu powstałe w ruchu komunikacyjnym lub w wyniku działania osób trzecich oraz sił wyższych, również w przypadku, jeżeli ubezpieczyciel w zakresie ubezpieczenia AC odrzuci szkodę ze względu na jej niską wartość.

 2. Zwolnienie Najemcy z odpowiedzialności o której mowa w ust. 1 nie dotyczy przypadków gdy:
  1. szkodę spowodował pracownik Najemcy będący pod wpływem działania alkoholu
   lub innego środka odurzającego,

  2. ambulans zostanie skradziony, przy czym zostanie udowodnione, że pracownik Najemcy niewłaściwie zabezpieczył pojazd, a ubezpieczyciel odrzucił szkodę.
 1. Na okoliczność zdarzeń, w wyniku których powstała szkoda w ambulansie,
  o czym mowa w ust. 1 i 2 lub na okoliczność kradzieży pojazdu, musi być sporządzona notatka Policji, za co odpowiada Najemca.

 2. W przypadku uszkodzeń ambulansu powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji przez pracownika Najemcy, strony w drodze porozumienia, a w razie potrzeby
  w oparciu o ekspertyzy techniczne, ustalą zakres odpowiedzialności finansowej
  za powstałe szkody.

 3. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zwykłe eksploatacyjne zużycie ambulansu.

§6


 1. Za wynajem ambulansu, o którym mowa jest w §1 umowy Najemca zobowiązuje się zapłacić zryczałtowany czynsz w kwocie ............................... zł brutto (słownie:) miesięcznie.

 2. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się na kwotę .......................... zł brutto (słownie: ) przez cały okres najmu, o którym mowa jest w §2 ust. 2 umowy.

 3. Cena, o której mowa w ust. 1 zawiera w sobie wszystkie koszty wynikające z realizacji przedmiotu umowy.

 4. Nie przewiduje się zmiany wysokości miesięcznej stawki czynszu, z wyjątkiem zaistnienia sytuacji określonej w ust. 7.

 5. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół bez uwag, o którym mowa jest w §2 ust. 4 umowy.

 6. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie co miesiąc,
  na podstawie faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.

 7. W przypadku zmiany stawki VAT, w ramach niniejszej umowy zmiana ta następuje
  z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.

 8. Wynajmujący nie ma prawa do przelania, bez wiedzy Najemcy, wierzytelności finansowych związanych z przedmiotem niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§7


 1. Po upływie terminu umowy Najemca ma obowiązek zwrócić przedmiot najmu Wynajmującemu w stanie nie pogorszonym.

 2. Wynajmujący zobowiązuje się odebrać przygotowany i zgłoszony ambulans w ciągu
  7 dni roboczych od dnia zgłoszenia na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Najemcę i Wynajmującego.

 3. Do chwili zwrotu Wynajmującemu ambulans będzie przechowywany
  przez Najemcę na jego koszt i ryzyko w sposób zapewniający zachowanie jego dotychczasowego stanu.

 4. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie ambulansu będące następstwem prawidłowego jego użytkowania.

§8
Sprzedawca oświadcza, że cały zakres rzeczowy objęty przedmiotem umowy wykona siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.


§9


 1. Wynajmujący zobowiązuje się zapłacić Najemcy kary umowne w wysokości:
  1. 0,5% ceny brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy - za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w §2 ust. 1 umowy,

  2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  3. 10% łącznej wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Najemca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wynajmujący,

  4. za każdy dzień przestoju spowodowanego niesprawnością ambulansu czynsz dzierżawny obniża się o 1/30 stawki miesięcznej czynszu.
 1. Zwłoka w terminie dostawy ambulansu przekraczająca 30 dni kalendarzowych stanowi dla Najemcy podstawę do odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,
  za które odpowiada Wynajmujący i stanowi podstawę do naliczenia kary umownej
  w wysokości o której mowa w ust. 1 pkt 3 umowy.

 2. Kary umowne będą płatne na podstawie noty księgowej w terminie 14 dni od daty
  jej wystawienia.

 3. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Najemcy do dochodzenia od Wynajmującego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
  jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

§10  1. Umowa może być rozwiązana z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron.

  2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w trybie natychmiastowym,
   gdy druga strona nie będzie realizowała istotnych postanowień umowy.

  3. Najemca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wygaśnięcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczącej udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego

  4. Najemca może odstąpić od umowy na zasadach określonych w art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§11 1. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy oraz wprowa­dzenie nowych postanowień do umowy możliwe jest w formie aneksu wyłącznie w okolicznościach,
  o których jest mowa w umowie.

 2. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przepisy krajowe oraz unijne właściwe ze względu
  na przedmiot umowy oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.

 3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wynajmujący, a dwa Najemca.


NAJEMCA WYNAJMUJĄCY


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość