Strona główna

Projekty, których stypendia będą finansowane przez Wydział Biologii Niestabilność genetyczna w niedokrwistości Fanconiego. Izolacja I charakterystyka składników kompleksu reperosomu fancm z komórek dt40 kurcząt


Pobieranie 4.65 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar4.65 Kb.
Projekty, których stypendia będą finansowane przez Wydział Biologii
Niestabilność genetyczna w niedokrwistości Fanconiego. Izolacja i charakterystyka składników kompleksu reperosomu FANCM z komórek DT40 kurcząt
Opiekun naukowy:
Prof. dr hab. Barbara Tudek
Instytut Genetyki i Biotechnologii
e-mail: tudek@ibb.waw.pl
tel.: 592 3334
Zakres badań:
Niedokrwistość Fanconiego (ang. Fanconi anemia, FA) jest rzadkim zespołem niestabilności chromosomowej charakteryzującym się dużą predyspozycją do nowotworzenia oraz nadwrażliwością komórek na czynniki stosowane powszechnie w terapiach przeciwnowotworowych, które indukują w DNA międzyniciowe wiązania krzyżowe (ang. interstrand cross-links, ICL). Dotychczas opisano trzynaście białek szlaku FANC, z których większość tworzy duży rdzeniowy kompleks aktywowany uszkodzeniami DNA, zaś dwa białka wskutek aktywacji wiążą się bezpośrednio z chromatyną. Wstępne badania sugerują, że w komórkach kurcząt DT40, w których uszkodzona jest domena helikazowa FANCM, jednego z białek rdzenia FANC, kompleks białek rdzenia charakteryzuje się niższą masą cząsteczkową (660 kD) niż taki sam kompleks wyizolowany z linii typu podstawowego (900 kD). Sugeruje to, że z N-końcową domeną helikazową FANCM wiążą się dodatkowe, dotychczas niezidentyfikowane białka. Co ciekawe, sączenie molekularne ujawniło również, że białko FANCM jest także obecne w innym kompleksie o masie cząsteczkowej oszacowanej na około 800 kD, niezależnym od kompleksu rdzeniowego FA. Celem projektu jest identyfikacja i charakterystyka składników kompleksów tworzonych przez białko FANCM, zarówno w rdzenia kompleksu FA, jak i w kompleksie niezależnym, a także ocena roli tych kompleksów w naprawie DNA. Zostanie to osiągnięte poprzez izolację i analizę proteomiczną kompleksów, tworzonych wskutek aktywacji szlaku FANC. Zostanie dokonana ocena genetyczna oraz charakterystyka nowo zidentyfikowanych białek odnośnie ich funkcji w szlaku BRCA/FANC i w naprawie DNA. Oddziaływania nowozidentyfikowanych białek z FANCM zostanie potwierdzona w systemie dwu/trzyhybrydowym u ssaków oraz w mikroskopii konfokalnej, a następnie poprzez wyciszanie kolejnych genów siRNA i analizę integralności szlaku FA. Nowozidentyfikowane białka zostaną oczyszczone w systemie ekspresyjnym bakulowirusa i będzie przeprowadzona szczegółowa analiza ich aktywności enzymatycznych w naprawie DNA.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość