Strona główna

Promocja zdrowia, kultura zdrowotna I fizyczna numer 2013 /272


Pobieranie 443.36 Kb.
Strona1/6
Data20.06.2016
Rozmiar443.36 Kb.
  1   2   3   4   5   6

L I D E R

PROMOCJA ZDROWIA, KULTURA ZDROWOTNA I FIZYCZNA


Numer 9. 2013 /272/


Określić granice tego, co MOŻLIWE. Uczynić to co możliwe, prawdopodobnym. Zmienić to, co prawdopodobne w pewność. Zbadać, czy to, co możliwe, prawdopodobne, pewne, jest WARTOŚCIOWE. Pojednać to, co możliwe, z tym co WARTOŚCIOWE. Zbierać owoce, trzymać w ryzach ryzyko. To nazywam mądrością. Póki co. (Józef Kozielecki)


Cheesleaderki z Pilicy – patrz tekst wewnątrz numeru
W numerze między innymi :

Zbigniew Cendrowski – Drodzy czytelnicy.

60 sposobów przez które ONZ zmienia świat.

Jolanta Bochenkiewicz - O roli nauczyciela wychowania fizycznego jako promotora zdrowia.

Dorota Lamczyk – O promocji zdrowia w przedszkolu.

Wacław Gniewkowski - Jak oceniano stan kadr wf w szkole 30 lat temu.

Zbigniew Cendrowski – Rekomendacje ( Moskalewicz, Kiejna, Wojtyniak(red). Duhigg. Eichelberger, Jastrun)

Nina Woderska – O książce : Bożena Gulla, Transplantacja serca. Problemy adaptacji psychologicznej.

Drodzy czytelnicy


Gdzieś w zakamarkach moich myśli i marzeń kołacze się niejasne, bardzo osobiste pragnienie : do końca życia nie być nikomu ciężarem ale wsparciem i pomocą i wreszcie umrzeć zdrowym. W marzeniu tym jest oczywista sprzeczność, bowiem człowiek zdrowy życiem się cieszy i umierać nie chce. Umieranie nie jest miłe, stąd rodzi się podejrzenie, że ktoś celowo tak świat urządził, końcowe lata czy dni obarczając cierpieniem, które życie obrzydza, często do tego stopnia, że wyzwala pragnienie odejścia. W kulturze utrwaliło się przekonanie o apokaliptycznym powiązaniu końcowego okresu życia z cierpieniem. Niektórzy filozofowie (raczej katoliccy) wymyślili nawet formułę : „cierpienie uszlachetnia”. Jestem zdania przeciwnego : cierpienie upadla, degraduje, niszczy. Stąd konkluzja, że eliminacja i ograni-czenie cierpienia człowieka jest najważniejszym celem polityki społecznej i zdrowotnej.

Niesłusznie problemy te pozos-tawiamy filozofom i poetom, miast uczynić je naczelną sprawą i zadaniem państwa i jego struktur.Mówimy już coraz częściej o tym aby wysunąć na czoło wszelkich rozważań (analizy, programy, strategie) długość „życia w zdrowiu” jako najważniejszej wytycznej i wskaźnika polityki zdrowia . Jest to ze wszech miar opłacalne z wielu powodów :

Lider3000@poczta.onet.pl

www.lider.szs.pl
-Zwiększanie osobistego poczucia komfortu zdrowotnego jest wartością bezwzględną dla człowieka w każdym wieku. To oczywiste, że także dobre zdrowie, sprawność i samopoczucie człowieka starego są to wartości promieniujące i wszechstronnie skutkujące na otoczenie.

-Prowadzenie polityki prozdrowotnej z docelową wizją wydłużania życia w zdrowiu zmusza do wczesnej i całożyciowej edukacji zdrowotnej i lansowania zdrowego stylu życia od małego dziecka po późną starość. Promocja i profilaktyka powinny coraz bardziej stawać się głównymi zadaniami polityki zdrowotnej państwa i jego struktur.

-Decydujące i najbardziej widoczne znaczenie wydłużenia okresu „życia w zdrowiu„ ma wielkie bezpośrednie znaczenie dla osób starych, ale też skutkuje wszechstronnie dla rodziny, społeczeństwa i państwa mirem domowym, zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa, znaczącą redukcją zadań służby zdrowia, ma wielki wpływ na rynek. Zdrowy stary człowiek nie jest obciążeniem, ale wsparciem dla otoczenia, przejmuje wiele wychowawczych i bieżących kłopotów środowiska. Rosnąca armia emerytów jest nie jest zagrożeniem, jest ważnym czynnikiem stabilizacji społecznej.

-Mówi się czasem o obciążeniu państwa długo wypłacanymi emeryturami (nie pracuje a dostaje pieniądze). Pokutuje przekonanie o tym, że przekształcenia demograficzne polegające na zmianie proporcji wiekowych (więcej starych ludzi) są dla państwa a tym samym dla społeczeństwa i dla każdego z nas ciężarem. Można ten trend odwracać, z obaw czynić plan, narzekania zmienić w nadzieję. Parafrazując dość makabryczny żart rodem z minionego okresu „popierajcie partię czynem – umierajcie przed terminem”, zapisać jako „emerycie żyjąc długo i zdrowo, najlepiej służysz sobie, rodzinie i społeczeństwu”.

- Dłużej pobierana emerytura – to pieniądze ożywiające rynek, stanowią znaczący bodziec stymulujący przez popyt konsumpcyjny produkcję i zatrudnienie. Z praktyki wiemy jak istotnym wsparciem dla budżetów rodzinnych są emerytury, jak istotnie łagodzą problemy bezrobocia. Trochę z boku są kwestie wydłużenia wieku emerytalnego. Dla pełnego objaśnienia splotu tych spraw niezbędna jest całościowa analiza : wiek emerytalny, rynek pracy, modele konsumpcji. Kluczowym czynnikiem stabilizacji jest „długość życia w zdrowiu”. Zdrowy emeryt, nie tylko dokłada się do domowego budżetu, jest aktywnym opiekunem dla dzieci, zajmuje się różnymi pracami domowymi, jego samopoczucie istotnie stabilizuje stan grupowego zdrowia psychicznego.

-„Chora starość”, nie jest nieunikniona. „Zdrowa starość” jest wielką możliwością i szansą.

Mówiąc o zadaniach medycyny w kontekście pomocy osobom starym, zazwyczaj mamy na myśli klasyczne kwestie gerontologiczne : leczenie zachowawcze, rehabilitację i farmakologię, podczas gdy tak nikle korzystamy z najprostszego remedium - zdrowy styl życia jest najważniejszą możliwością ograniczania i eliminowania chorób i cierpień wieku starczego. Problemy te stawiam w rzędzie pierwszym przy pracah nad Pomarańczową Księgą Promocji Zdrowia, Kultury Zdrowotnej i Fizycznej.

Zbigniew Cendrowski

Coraz bardziej stary Redaktor Naczelny


Spis treści
ZBIGNIEW CENDROWSKI

Drodzy czytelnicy

Myśli różne

.

60 osiągnięć ONZJOLANTA BOCHENKIEWICZ

O roli nauczyciela wychowania fizycznego jako promotora zdrowia.

DOROTA LAMCZYK

O promocji zdrowia w przedszkolu.

WACŁAW GNIEWKOWSKI

Jak oceniano stan kadr wf w szkole 30 lat temu.

ZBIGNIEW CENDROWSKI Rekomendacje: (Moskalewicz, Kiejna, Wojtyniak (red). Duhigg. Eichelberger, Jastrun).


NINA WODERSKA

0 książce : Bożena Gulla, Transplantacja serca. Problemy adaptacji psychologicznej.
Myśli różne
Człowiek jakim jest, skąd przychodzi i dokąd zdąża (z różnych książek wybrane)


 1. Przyszłość już nadeszła, tyle tylko, że nie wszystkim jest dane z niej korzystać. (W. Gibson)

 2. Staliśmy się jak Bogowie i dobrze byłoby abyśmy się sprawdzili w tej roli. (S. Brand)

 3. Cnota i prawda prowadzą do siły, siła do dominacji, dominacja do bogactwa, bogactwo do luksusu a luksus do słabości i upadku - ta fatalna sekwencja pojawia się nader często. (J. A. Froude)

 4. Jeśli na świecie nie nastąpi wzrost dobra w stosunkach międzyludzkich, postęp techniki posłuży przede wszystkim do podnoszenia możliwości człowieka w wyrządzaniu innym krzywdy. (B. Russel)

 5. Nowości pojawiają się w takim tempie, iż ludzie nie na­dążają z zaklasyfikowaniem, co właściwie wynaleźli. ( D. E. Kash)

 6. Głupotę można będzie leczyć na poziomie molekularnym. Jeśli ktoś jest naprawdę głupi, można to uznać za chorobę. (J. Watson)

 7. Czymś normalnym jest przekraczanie ograniczeń, które jeszcze niedawno zaliczano do fantastyki naukowej. (R. Kurzweil)

 8. Człowiek jest skazany na wolność. Każdy człowiek może dowolnie kształtować się w to, czym chce się stać i jest to naprawdę wielkie wyzwanie. (J.P Sartre)

 9. Przyszłość zawsze nadchodzi zbyt szybko i w niewłaści­wej kolejności. (A.Toffler)

 10. Człowiek jest liną rozpiętą między zwierzęciem a nadczłowiekiem...liną nad przepaścią...to, co jest wielkie w człowieku - iż jest on mostem, a nie celem. (F. Nietzsche)
SZEŚĆDZIESIĄT SPOSOBÓW POPRZEZ KTÓRE ONZ ZMIENIA ŚWIAT

(źródło - internet)
Organizacja Narodów Zjednoczonych została powołana, w następstwie okrutnej wojny, z zadaniem ustabilizowania stosunków międzynarodowych oraz stworzenia bardziej solidnych podstaw dla utrzymania pokoju.
W obliczu zagrożeń wojną nuklearną i, jak się zdawało, niekończących się konfliktów w różnych regionach świata, utrzymanie pokoju stało się nadrzędnym zadaniem ONZ, a działania sił pokojowych, żołnierzy w błękitnych hełmach, okazały się jedną z najbardziej widocznych form funkcjonowania tej organizacji.
Jednak Organizacja Narodów Zjednoczonych to znacznie więcej niż działania na rzecz pokoju czy forum służące rozwiązywaniu konfliktów. Organizacja Narodów Zjednoczonych wraz z agendami podejmuje szeroko zakrojone działania ukierunkowane na poprawę warunków życia ludzi na całym świecie. Często pozostają one niedostrzeżone przez świat.
Utrzymanie przy życiu dzieci i ich rozwój. Ochrona środowiska. Prawa człowieka. Zdrowie i naukowe badania medyczne. Zmniejszanie ubóstwa i rozwój gospodarczy. Rozwój rolnictwa i rybołówstwa. Edukacja. Podnoszenie statusu kobiet. Pomoc w sytuacjach kryzysowych i w obliczu klęsk żywiołowych. Transport lotniczy i morski. Pokojowe wykorzystanie

energii atomowej. Prawa związkowe i prawa robotników. To tylko niektóre zagadnienia, którymi zajmuje się ONZ.


Poniżej przedstawiamy wycinek tego, co Organizacja Narodów Zjednoczonych wraz z tworzącymi ją agendami osiągnęły od roku 1945, czyli od czasu jej powstania.
1. Działania na rzecz rozwoju

Organizacja Narodów Zjednoczonych skierowała swoją uwagę i środki na działania mające na celu poprawę warunków życia, podnoszenie umiejętności i potencjału ludzkiego na całym świecie. Od roku 2000 prace te postępują zgodnie z kierunkami wyznaczonymi w Milenijnych Celach Rozwoju (Millennium Development Goals -MDG). Roczne wydatki zaplanowane w systemie NZ na działania rozwojowe, z wyłączeniem budżetów międzynarodowych instytucji finansowych, wynoszą ponad 10 miliardów dolarów. Na przykład. Program NZ ds. Rozwoju działający w 166 krajach, przewodzi pracom ONZ w zakresie eliminacji skrajnego ubóstwa i promowania dobrego zarządzania w krajach rozwijających się. UNICEF działa w 157 krajach, a wydatki tej organizacji przekraczające 1,2 miliarda dolarów rocznie przeznaczane są przede wszystkim na profilaktykę wśród dzieci, szczepienia, zwalczanie HIV/AIDS i kształcenie dziewcząt. UNCTAD z kolei pomaga krajom wykorzystać w największym stopniu ich potencjał handlowy na rzecz rozwoju. Ponadto, Bank Światowy udziela krajom rozwijającym się pożyczek i grantów na łączną sumę około 18-20 miliardów dolarów rocznie, a od roku 1947 udzielił wsparcia ponad 9500 projektom rozwojowym. W zasadzie wszystkie fundusze przeznaczane na pomoc w zakresie rozwoju to środki przekazywane na ten cel przez poszczególne kraje.


2. Działania na rzecz demokracji

ONZ przyczynia się do szerzenia i wzmacniania instytucji i praktyk demokratycznych na całym świecie. Dzięki działaniom tej Organizacji mieszkańcy wielu krajów zyskali szansę uczestnictwa w wolnych i uczciwych wyborach, w takich krajach jak Kambodża, Namibia, Salwador, Erytrea, Mozambik, Nikaragua, Republika Południowej Afryki, Kosowo i Timor Wschodni. ONZ doradzała i pomagała w przeprowadzaniu wyborów w ponad 90 krajach, monitorowała również ich wyniki, często w decydujących dla tych krajów momentach historii. Tak było na przykład w Afganistanie, Iraku czy Burundi.


3. Działania na rzecz praw człowieka

Od czasu przyjęcia przez Zgromadzenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku, Organizacja Narodów Zjednoczonych przyczyniła się do zawarcia kilkudziesięciu wszechstronnych porozumień dotyczących praw politycznych, obywatelskich, ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Angażując się w rozpatrywanie indywidualnych skarg, organom ONZ działającym na rzecz praw człowieka udało się zwrócić uwagę całego świata na przypadki stosowania tortur czy zaginionych i arbitralnie przetrzymywanych osób. Organa te wywierały międzynarodową presję na Rządy w celu podjęcia działań w zakresie ochrony praw człowieka.


4. Utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa

Do roku 2005 Organizacja Narodów Zjednoczonych wysłała łącznie 60 misji pokojowych i obserwacyjnych w najbardziej zapalne punkty świata. Ustabilizowanie sytuacji umożliwiło podjęcie negocjacji oraz dalszy proces pokojowy. Tym samym, ONZ uratowała życie milionom osób, które w innym przypadku stałyby się cywilnymi ofiarami działań wojennych. Obecnie na całym świecie prowadzonych jest 16 misji pokojowych.


5. Tworzenie pokoju

Od roku 1945 ONZ uczestniczyła w ponad 170 negocjacjach pokojowych, które doprowadziły do zakończenia konfliktów regionalnych. Przykładem może być wojna miedzy Irakiem i Iranem, wycofanie wojsk sowieckich z Afganistanu oraz zakończenie wojen domowych w Salwadorze i Gwatemali. ONZ stosuje cichą dyplomację, by zapobiec nadchodzącym wojnom.


6. Ochrona środowiska

Organizacja Narodów Zjednoczonych prowadzi działania zmierzające do poprawy ochrony środowiska na świecie. Jako międzynarodowe forum tworzenia konsensusu i negocjowania porozumień, ONZ podejmuje takie globalne problemy jak zmiany klimatyczne, kurczenie się warstwy ozonowej, odpady toksyczne, niszczenie lasów i gatunków oraz zanieczyszczenie wody i powietrza. Dopóty, dopóki problemy te nie zostaną rozwiązane, trwały rozwój gospodarek nie będzie możliwy. Tym bardziej, że działania szkodliwe dla środowiska prowadzą do zubożenia naturalnego „kapitału", stanowiącego podstawę konieczną do rozwoju i przetrwania ludzkości.


7. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się broni jądrowej

Organizacja Narodów Zjednoczonych poprzez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (International Atomie Energy Agency - IAEA) dba o to, aby kraje stosujące technologie nuklearne nie prowadziły potajemnych badań nad stworzeniem broni jądrowej. Agencja monitoruje setki obiektów jądrowych w ponad 70 krajach. Do dziś 152 państwa zawarły z IAEA 237 porozumień w sprawie bezpieczeństwa atomowego.


8. Wspieranie samostanowienia i niepodległości państw

Kiedy w roku 1945 powołano do życia ONZ, 750 milionów ludzi - czyli prawie jedna trzecia ludności świata - żyła na terytoriach zależnych od władz kolonialnych. Organizacja Narodów Zjednoczonych odegrała ogromną rolę, przyczyniając się do uzyskania niepodległości ponad 80 krajów, które obecnie są suwerenne.


9. Ściganie przestępców wojennych
Trybunały ONZ powołane do spraw byłej Jugosławii i Rwandy skazały przestępców wojennych i doprowadziły do ich aresztowania, stworzyły niezmiernie ważne prawo precedensowe dotyczące ludobójstwa i praw człowieka oraz zapewniły takie działanie wymiaru sprawiedliwości, które zyskało uznanie społeczności zamieszkałych w tych regionach.
10. Zakończenie okresu apartheidu w Republice Południowej Afryki

Organizacja Narodów Zjednoczonych przyczyniła się do obalenia systemu apartheidu poprzez zastosowanie różnorodnych środków, począwszy od ogłoszenia embarga na broń do zawarcia konwencji przeciwko segregacji rasowej w trakcie imprez sportowych. W 1994 roku odbyły się wybory, w których uczestniczyli na równych prawach wszyscy obywatele Republiki Południowej Afryki. Doprowadziło to do powstania rządu złożonego z przedstawicieli różnych ras.


11. Wzmacnianie prawa międzynarodowego

Starania Organizacji Narodów Zjednoczonych doprowadziły do uchwalenia ponad 500 traktatów wielostronnych dotyczących praw człowieka, terroryzmu, przestępczości międzynarodowej, uchodźców, rozbrojenia, obrotu towarowego i wykorzystania oceanów.


12. Zapewnienie pomocy humanitarnej uchodźcom

Od roku 1951 ponad 50 milionów uchodźców uciekających przed wojną, głodem lub prześladowaniem otrzymało pomoc Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców. Te nieustające działania są prowadzone przy współudziale innych agend ONZ. ONZ opracowuje długofalowe czy też "trwałe" rozwiązania, które ułatwią uchodźcom powrót do ojczyzny, pomogą im osiedlić się w kraju udzielającego im schronienia lub w innym kraju. Ponad 19 milionów osób to uchodźcy, osoby ubiegające się o azyl i przesiedleńcy wewnętrzni (Internally Displaced Persons - IDPs), w większości kobiety i dzieci. ONZ przekazuje im żywność, udziela schronienia, opieki medycznej, pomocy w nauce i repatriacji.
 1. Zwalczanie głodu i ubóstwa na obszarach wiejskich w krajach rozwijających się

Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (International Fund for Agricultural Development - IF AD) stworzył system udzielania pomocy finansowej w formie kredytów, często niewielkiej, który umożliwia osobom biednym zamieszkującym obszary wiejskie wyjść z ubóstwa. Od czasu rozpoczęcia swojej działalności w roku 1978, IFAD zainwestował ponad 8,5 miliarda dolarów, otworzył 676 projektów i programów, z których skorzystało ponad 250 milionów osób. Wszystkie fundusze, jakimi dysponuje IFAD pochodzą z dobrowolnych darowizn państw.
14. Pomoc dla uchodźców z Palestyny

W miarę jak społeczność globalna podejmuje wysiłki na rzecz osiągnięcia trwałego pokoju pomiędzy Izraelczykami a Palestyńczykami, Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA), której zadaniem jest udzielanie pomocy i wspomaganie rozwoju ludzkiego, pomogła już czterem pokoleniom uchodźców palestyńskich w zakresie szkolnictwa, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej, mikro-finansowania i pomocy w nagłych wypadkach. Na Bliskim Wschodzie w UNRWA zarejestrowanych jest ponad 4 miliony uchodźców.


15. Działania na rzecz rozwoju Afryki

Afryka nadal pozostaje w centrum zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych. W roku 1986 ONZ zwołała specjalną sesję, aby uzyskać międzynarodowe wsparcie dla odbudowy i rozwoju gospodarczego Afryki. W roku 2001 afrykańscy szefowie państw przyjęli własny plan rozwoju kontynentu pod nazwą Nowe Partnerstwo dla Rozwoju Afryki. W 2002 roku Zgromadzenie Ogólne przyjęło dokument jako główny plan działań związany z udzielaniem międzynarodowego wsparcia Afryce. ONZ przeznacza na rozwój tego kontynentu najwięcej środków finansowych (33%). Każda z agend ONZ posiada własne programy specjalne, przeznaczone dla Afryki.


16. Promowanie równego statusu kobiet i mężczyzn

Organizacja Narodów Zjednoczonych podejmuje działania służące promowaniu równości i podnoszeniu statusu kobiet. Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Kobiet (UNIFEM) wraz z Międzynarodowym Instytutem Kształcenia i Badań nad Postępem Kobiet (INSTRAW) przyczyniły się do poprawy jakości życia kobiet i promowania ich praw w ponad 100 krajach. INSTRAW zajmuje się przeprowadzaniem badań i szkoleń, natomiast UNIFEM wspiera projekty mające na celu eliminację przemocy wobec kobiet, powstrzymanie rozprzestrzeniania się HIWAIDS i promowanie bezpieczeństwa ekonomicznego kobiet - na przykład poprzez ułatwienie dostępu kobiet do rynku pracy oraz wzmacnianie ich praw do posiadania ziemi i dziedziczenia. Wszystkie agendy ONZ mają obowiązek uwzględniać potrzeby kobiet w swojej działalności.


17. Promowanie praw kobiet

Jednym z długofalowych celów, jakie podjęła Organizacja Narodów Zjednoczonych, jest poprawa życia kobiet i ich uwłasnowolnienie, tak aby mogły w większym stopniu decydować o swoim życiu. ONZ zorganizowała pierwszą Światową Konferencję w sprawie Kobiet (Meksyk, 1975), która wraz z innymi konferencjami, jakie odbyły się w trakcie Międzynarodowej Dekady Na Rzecz Kobiet pod patronatem ONZ, przyczyniły się do opracowania programu promowania praw kobiet. Konwencja ONZ z roku 1979 w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, ratyfikowana przez 180 państw, pomogła w promowaniu praw kobiet na całym świecie.


18. Zapewnienie bezpiecznej wody pitnej

W trakcie pierwszej dekady ONZ na rzecz wody (1981-1990) ponad miliard osób po raz pierwszy w swoim życiu uzyskało dostęp do czystej wody pitnej. Dodatkowo 1,1 miliarda ludzi uzyskało dostęp do czystej wody pitnej w latach od 1990 do 2002. Rok 2003, ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Słodkiej Wody, przyczynił się do podniesienia świadomości na temat znaczenia i ochrony tego tak cennego zasobu. Druga międzynarodowa dekada na rzecz wody (2005-2015) stawia sobie za cel zmniejszenie o połowę liczby osób, które nie mają dostępu do czystej wody pitnej.


19. Wyeliminowanie choroby polio

Poliomyelitis udało się wyeliminować ze wszystkich krajów poza sześcioma - Afganistanem, Egiptem, Indiami, Nigerią i Pakistanem. Było to możliwe w wyniku podjęcia Globalnej Inicjatywy Eliminacji Polio, największemu jak do tej pory międzynarodowemu zorganizowanemu działaniu w zakresie zdrowia publicznego. Dzięki tej Inicjatywie, na czele której stała Światowa Organizacja Zdrowia, UNICEF, Rotary International oraz amerykańskie Ośrodki Kontroli i Zapobiegania Chorobom, prawie pięć milionów dzieci, które bez tej pomocy byłyby sparaliżowane, chodzi o własnych siłach. Choroba, która kiedyś atakowała dzieci w 125 krajach na całym świecie jest obecnie prawie całkowicie wykorzeniona.


20. Reagowanie na zagrożenie HIWAIDS
Sojusz Agend Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) koordynuje globalne działania mające na celu walkę z epidemią, która dotknęła prawie 40 milionów ludzi. Działaniami objętych jest ponad 130 krajów. Mają one na celu zapewnienie powszechnego dostępu do profilaktyki HIV i usług zdrowotnych, ograniczenie zachorowalności na AIDS poszczególnych osób jak i całych społeczeństw oraz złagodzenie skutków tej epidemii. UNAIDS skupia 10 organizacji ONZ, które wspólnie realizują i finansują jej cele.
21. Eliminacja ospy wietrznej

Trzynaście lat pracy Światowej Organizacji Zdrowia nad ospą wietrzną zaowocowało całkowitym jej wyeliminowaniem z naszej planety w 1980 r. Pozwoliło to zaoszczędzić około 1 miliarda dolarów rocznie na szczepionkach i monitoringu, prawie trzykrotnie tyle ile wyniósł koszt eliminacji tej plagi.


22. Walka z chorobami pasożytniczymi

Program Światowej Organizacji Zdrowia realizowany w 11 krajach Afryki Zachodniej praktycznie wykorzenił ślepotę rzeczną (onchocerciasis), co pozwoliło zapobiec ciemnocie u 11 milionów dzieci i udostępniło 25 milionów hektarów żyznej ziemi pod uprawy. Wysiłki podejmowane przez agendy ONZ w Afryce Północnej w roku 1991 doprowadziły do eliminacji budzącej strach robaczycy, pasożyta żywiącego się mięsem ludzkim i zwierzęcym. Z kolei inne programy uratowały wiele osób przed zakażeniem nicieniem gwinejskim i innymi chorobami tropikalnymi.


23. Powstrzymanie rozprzestrzeniania się epidemii

Światowa Organizacja Zdrowia pomogła położyć kres rozprzestrzenianiu się zespołu ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS), co zapobiegło śmierci dziesiątek tysięcy ludzi. WHO ogłosiła globalny alarm i w marcu 2003 roku wydała poradnik dla podróżujących, w wyniku czego prawie wszystkie kraje, w których wystąpiły przypadki zachorowań na SARS skutecznie zapobiegły dalszemu przenoszeniu choroby lub utrzymały liczbę nowych przypadków na bardzo niskim poziomie. Co roku WHO bada od 200 do 250 przypadków wybuchu chorób. Przeciętnie w 5 do 15 takich przypadków rocznie konieczne jest międzynarodowe działanie na szerszą skalę.

  1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość