Strona główna

Promocja zdrowia, kultura zdrowotna I fizyczna numer 2013 /272


Pobieranie 443.36 Kb.
Strona6/6
Data20.06.2016
Rozmiar443.36 Kb.
1   2   3   4   5   6

Potrzebne są zdecydowane działania na rzecz promocji zdrowia psychicznego. Bez przełomu w tej dziedzinie będzie narastać liczba obywateli z trudnymi doświadczeniami psychicznymi, które mogą prowadzić do poważnych zaburzeń psychicznych”... Nie możemy pozwolić sobie na podejmowanie decyzji gospo­darczych, które godzą w kondycję psychiczną Polaków”.

Wojciech Eichelberger, Tomasz Jastrun. Sny które budzą.


Zwierciadło 2013

Sen - pisze wydawca - jest niezwykle ważną informacją wydobytą z głębin ludzkiej duszy. Ostrzega, podpowiada, wyjaśnia. Wszelkie schematyczne interpretacje snów, których tak wiele w sennikach, nie zdają egzaminu - snu nie można bowiem pojąć bez umiejscowienia go w kontekście życia danej osoby”.Za tą postępując wskazówką autorzy : Wojciech Eichelberger - psycholog, psychoterapeuta, trener, pisarz i Tomasz Jastrun - poeta, prozaik, eseista, krytyk literacki, felietonista i reporter, napisali ubrany w formę rozmowy bardzo interesujący, współczesny i naukowo skomentowany „Sennik” - interpretując sny i „nadając im literacką formę zbioru z życia wziętych przypowieści psychoterapeutycznych”.

Odwołując się do Freuda i Junga autorzy nadają swym rozmowom interesujące zaplecze naukowe.

Charles Duhigg Siła Nawyku

Dlaczego robimy to, co robimy i jak można to zmienić w życiu i biznesie

PWN 2013

Fascynująca diagnoza naszego pełnego patologii społeczeństwa..... Duhigg pokazuje, dlaczego tacy jesteśmy i jak możemy to zmienić”.... aplikuje nam niezbędną dawkę socjologii i psychologii, wyjaśniając uroki i pułapki nawyków....ze swadą prowadzi nas od sceny do sceny, od odkrycia do odkrycia, od dyscypliny do dyscypliny, przeobrażając pozornie suche zagadnienie w serię pełnych życia opowieści - to interesujące ujęcie tematu, który powinien być ważny dla każdego....jedna z najlepszych książek roku.....od ponad 40 tygodni w czołówce listy bestsellerów....ponad 1 000 000 sprzedanych egzempla-rzy...tłumaczenie na 31 języków.”To fragmenty opinii rekomendujących tę niewątpliwie interesującą książkę. Doświadczenie życiowe nakazuje nam jednak zachowanie pewnej rezerwy -gdyby bowiem marzenia i życzenia spełniały się pod wpływem rad jakich autorzy nam nie szczędzą, świat mógłby być znacznie lepszy niż jest. Ale takich rad i podpowiedzi należy słuchać i w miarę możliwości stosować tymbardziej, że są one wywiedzione ze zdarzeń prawdziwych. Nie zawsze to pomoże ale i na pewno nie zaszkodzi.

Nina Woderska – recenzja książkiBożena Gulla, Transplantacja serca. Problemy adaptacji psychologicznej, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, Wydanie I, ss. 205
mgr Nina Woderska Recenzja naukowa, opisowo – krytyczna

Katedra Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.


______________________________________________________________


Gulla jest autorką i współautorką wielu książek naukowych, m.in.: „Silna rodzina”, „Dziecko a świat dorosłych”, „Zdrowie dziecka. Ujęcie holistyczne”, ”Medycyna za drutami obozu”, „Białe plamy w psychologii sądowej”, „Przestępczość nieletnich”, „Dziecko jako ofiara przemocy”.1 Opublikowała także wiele artykułów naukowych. B. Gulla podjęła się także badań w obszarze nauki jaką jest transplantologia.

Recenzowana książka dotycząca problemów adaptacji psychologicznej osób po transplantacji serca, poprzedzona wstępem autorki, zawiera sześć rozdziałów (I: Medyczne, psychologiczne i społeczne aspekty transplantacji serca II: Mechanizmy adaptacji psychologicznej w życiu z przeszczepionym sercem, III: Problematyka badawcza, IV: Wyniki badań, V: Weryfikacja hipotez, wnioski teoretyczne i podsumowanie, VI: Wnioski aplikacyjne. Jak w świetle badań można ułatwić adaptację do życia z przeczepionym sercem?). Zakończona jest aneksem, w którym autorka szczegółowo omawia wykorzystane metody badawcze oraz statystyczne sposoby analizy danych. Autorka we wstępie akcentuje potrzebę podjęcia dyskursu nad zagadnieniami adaptacji psychologicznej do życia z przeszczepionym sercem, poznania czynników psychologicznych odpowiedzialnych za lepszą adaptację. Gulla postanawia poddać badaniu „mechanizmy psychologiczne, które sprawiają, że jedni potrafią przezwyciężyć wszelkie trudności, a inni radzą sobie znacznie gorzej”2 po transplantacji serca.

Autorka sformułowała przypuszczenie, że dla pomyślnego przebiegu adaptacji szczególne znaczenie mają takie czynniki, jak: poczucie koherencji, możliwości i umiejętności zaradcze (np. w postaci strategii zaradczej) oraz brak wzmożonej lękliwości.

Badaczka wpierając się bogatą i różnorodną bibliografią w części teoretycznej szczegółowo omawia aspekty prawne, psychologiczne i etyczne związane z transplantacją narządów w Polsce, równie szczegółowo przedstawia główne koncepcje, teorie naukowe, w oparciu których definiuje pojęcie koherencji, stresu, stylów i strategii radzenia sobie czy rozróżnia pojęcie leku na lęk jako cechę i jako stan. W części badawczej weryfikuje osiem hipotez. Ich rezultaty przedstawia czytelnikowi w kolejnych częściach książki.

Gulla podejmuje się analizy współistniejących zależności pomiędzy stanem zdrowia i wskaźnikami adaptacji psychologicznej a zasobami, które je warunkują. Następnie podejmuje próbę określenia kierunków stwierdzonych zależności.Swoją publikacją miała zamiar wzbogacić wiedzę z zakresu psychologicznej problematyki transplantologii. Wskazała także na cel terapeutyczny swojej pracy. Ma nim być „wskazanie sposobów wzbogacenia zasobów istotnych dla adaptacji i odbudowa zasobów psychologicznych zainwestowanych w procesie zmagań ze stresem życia z przeszczepionym sercem.”3

W ostatnim szóstym rozdziale B.G. podaje sześć różnych sposobów na ułatwienie pacjentom adaptacji do życia z przeszczepionym sercem. Celowo użyłam słowo pacjent, ponieważ sposoby te kierowane są bardziej do lekarzy i psychologów, zespołów leczących, rehabilitantów, niż do członków rodzin czy samych osób po transplantacji. Autorka we wstępie deklaruje, że swoją publikację kieruje i do tej grupy odbiorców. „Książka przeznaczona jest dla psychologów, lekarzy pracujących z chorymi z grupy transplantacyjnej, studentów psychologii i medycyny, osób oczekujących na transplantację i żyjących z przeszczepionymi narządami oraz ich rodzin”.4

Jednak książka, ze względu przedmiot badań, przepełniona jest wnikliwą analizą czynników spływających na adaptację psychologiczną osób po transplantacji serca, a co za tym idzie tabelami, wykresami, schematami ilustrującymi wyniki badań oraz specjalistycznym słownictwem. Język i styl tej publikacji wydaje się zbyt trudny dla zwykłego odbiorcy. W tekście zawartych jest wiele specjalistycznych określeń, pochodzących stricte z wiedzy czysto psychologicznej - naukowej. Dla przeciętnej osoby, której członkiem rodziny jest osoba po transplantacji serca, zawartość strukturalna i merytoryczna książki może być zbyt trudna w odbiorze. Konsekwencją tego może być sytuacja, że członek rodziny sięgający po tą pozycję książkową z chęci poznania sposobów pomocy bliskiej sobie osobie, może doznać rozczarowania i nabrać przekonania, że następstwem transplantacji narządów – w tym przypadku serca, są stany, sytuacje zbyt skomplikowane, zbyt trudne, z którymi sam nie jest w stanie sobie poradzić bez zasięgnięcia pomocy specjalisty, a co dopiero spróbować pomóc innym.

Badaczka jednak w swojej pracy zdaje się akcentować, jak wielką wartością są kontakty towarzyskie, rozmowy pacjenta z pozbawionym uprzedzeń środowiskiem społecznym, w którym żyje.

Jednak już samo zaprezentowanie przeprowadzonych badań przez autorkę i ukazanie ich wymiaru praktycznego jest bardzo ważne i cenne.Transplantologia jest dziedziną medycyny, która w Polsce dopiero od stosunkowo niedawna poddawana jest naukowym rozważaniom. Mimo że prowadzone były już badania dotyczące psychologicznych aspektów u osób po transplantacji serca5, tak zaproponowane przez Gullę ujęcie problemu badawczego (skupiającego się przede wszystkim na procesach zaradczych – styl, strategie radzenia sobie) jest nowe, dzięki czemu bezsprzecznie przyczynia się do poszerzenia wiedzy z zakresu problematyki transplantacji w Polsce, a więc autorka osiągnęła pierwszy zamierzony przez siebie cel – wzbogaca wiedzę z zakresu psychologicznej problematyki transplantologii. Drugi cel – terapeutyczny, jest w moim przekonaniu także spełniony, gdyż przekazuje zdobytą wiedzę w toku przeprowadzonych badań i wskazuje na kierunki działania zespołom transplantacyjnym, psychologom, lekarzom, którzy w prowadzonej pracy psychologicznej mogą ułatwić swoim pacjentom adaptacje do nowej trudnej sytuacji, pomóc im odzyskać sens życia i wspierać ich w utrzymaniu zdrowia.

Autorka wskazuje tu na takie postępowanie jak: utrzymanie wartości poczucia koherencji, wzbogacenie zasobów i ich wykorzystanie, obniżenie lękliwości - rozumianej jaki stała dyspozycja osobowościowa oraz aktualnie przeżywanego stanu leku, rozwijanie strategii radzenia sobie, budowanie sieci wsparcia społecznego i rozwijanie umiejętności jego wykorzystania oraz poprawienie jakości życia z przeszczepionym sercem.

Recenzowaną pracę autorstwa Gulli poleciłabym wszystkim, którzy pracują z osobami po transplantacji organów (nie tylko serca) – całemu personelowi medycznemu, nauczycielom, koordynatorom ds. transplantacji, którzy także prowadzą rozmowy z rodzinami osób po transplantacji.

Uważam, że jest to pozycja warta zaznajomienia się i polecaniu innych naukowcom, którzy również prowadzą badania w obszarze transplantologii oraz psychologii. Książka - zgodnie z założeniami autorki - tworzy klimat społeczny sprzyjający transplantologii.


Piśmiennictwo:

  1. Cepuch G., Kordek-Górka P., Krzeczowska B., Poczucie sensu życia i jego jakość u młodocianych po przeszczepie serca Adv Family Medicine & Primary Care Reviev 2011; 13(3):405-407.

  2. Gulla B., Transplantacja serca. Problemy adaptacji psychologicznej, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, Wydanie I.

  3. Ratajczak A., Zmiany tożsamości pacjentów po transplantacji serca W: Basińska M., Ratajska A. red., Psychosomatyka, Problemy i kierunki badań, Bydgoszcz, Wydawnictwo Tekst, 2010.

  4. http://www.wuj.pl

  5. http://www.ips.uj.edu.pl.

6. http://www.psychiatriapsychoterapia.pl


1 http://www.wuj.pl/page,autor,autordane,989.html (data wglądu 24.09.2012 r.).

2 Gulla B., Transplantacja serca. Problemy adaptacji psychologicznej, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, Wydanie I, s. 13.


3 Tamże, s. 163.

4 Tamże, s. 15.

5 Doktor Anna Ratajska badając zmiany tożsamości pacjentów po transplantacji serca, do skonstruowanego przez siebie Kwestionariusza do Badania Tożsamości KBT wykorzystała także pozycje z Kwestionariusza do Badania poczucia koherencji A. Anthonowvsky’egp ( 1995; SOC 29). Po więcej informacji odsyłam do: Ratajczak A., Zmiany tożsamości pacjentów po transplantacji serca W: Basińska M., Ratajska A. red., Psychosomatyka, Problemy i kierunki badań.
1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość