Strona główna

Propozycja pytań na egzamin w ramach sia ernest Jamro


Data19.06.2016
Rozmiar22 Kb.
Propozycja pytań na egzamin w ramach SIA

Ernest Jamro


Magistrala OPB


Narysuj przebieg czasowy typowego pojedynczego zapisu na magistrali OPB

Narysuj przebieg czasowy typowego pojedynczego odczytu na magistrali OPB

Co się stanie jeżeli urządzenie master zaadresuje urządzenie slave, którego nie ma

W jaki sposób możliwa jest transmisja danych pomiędzy dwoma urządzeniami typu slave na magistrali OPB

W jaki sposób możliwa jest transmisja danych pomiędzy dwoma urządzeniami typu master na magistrali OPB

W jaki sposób multipleksowane (współdzielone fizycznie) są sygnały na magistrali OPB

Jaką rolę na magistrali OPB pełni arbiter – narysuj prosty przebieg czasowy z sygnałami arbitra

Do czego służy sygnał OPB_seqAddr, narysuj przykładowy przebieg czasowy

Narysuj schemat jak bezpośrednio do magistrali OPB podłączyć rejestr typu D (urządzenie typu slave zapis i odczyt). Jak działa taki układ.

Na czym polega statyczny / dynamiczny priorytet arbitrażu na magistrali OPB – podaj przykład.

Porównaj podstawowe cechy magistrali OPB i LMB


MicroBlaze


Wymień podstawowe cechy procesora MicroBlaze

Narysuj schemat podłączenia procesora MicroBlaze dla jednej z 4 sytuacji: a) pamięć programu i danych mała (wewnętrzna), b) pamięć programu duża (zewnętrzna), pamięć danych mała, c) pamięć programu mała a danych duża d) pamięć programu i danych duża (tylko jeden interface pamięci zewnętrznej)

Wymień i krótko opisz podstawowe parametry (ustawiane w EDK) procesora MicroBlaze, które wpływają na jego funkcjonalność / zajmowane zasoby.

Podaj przykładowe dwa formaty instrukcji procesora MicroBlaze
Na czym polega podstawowa różnica pomiędzy soft-procesorem (np. MicroBlaze) a hard-procesorem (np. PowerPC) osadzonym w układach FPGA?

Podaj zalety soft-procesora (np. MicroBlaze) nad hard-procesora (PowerPC)

Podaj podstawowe cechy procesora PicoBlaze

W jaki sposób można użyć procesora PicoBlaze w projekcie

Potokowość / Równoległość


Na czym polega i jakie ma właściwości zrównoleglenie algorytmu

Jaka jest definicja gęstości funkcjonalnej i jak zrównoleglenie wpływa na g. funkcjonalną

Jak zrównoleglenie może wpływać na pobór energii przy tej samej mocy obliczeniowej. Odpowiedz uzasadnij.

Na czym polega architektura potokowa (jak zmodyfikować schemat aby wprowadzić architekturę potokową), wymień podstawowe cechy architektury potokowej

Wyjaśnij pojęcie przepustowość – jak potokowość wpływa na przepustowość

Wyjaśnij pojęcie opóźnienie potokowe (ang. latency)

W jaki sposób potokowy dostęp do pamięci zewnętrznej wpływa na czas / transfer danych podczas cyklu zapisu / odczytu w przypadku dostępu pojedynczego i sekwencyjnego.

Na czym polega reguła wyrównywania opóźnień (cut-set) przy architekturze potokowej

Jak potokowość wpływa na zużycie energii przez układ. Odpowiedz uzasadnij.

Czy i dlaczego warto projektować układ cyfrowy reagujący na podwójne zbocze zegara.

Podaj przykłady w których architekturę potokową nie można efektywnie zastosować.

Wymień wady / zalety potokowości

Porównaj przyśpieszenie / zajmowane zasoby w przypadku architektury potokowej i równoległej

Podaj klasyfikację różnych rodzajów architektur według Flynn’a / opisz ich podstawowe cechy

Dodawanie


Struktura pół- i pełnego sumatora

Jak realizowane jest odejmowanie

W jaki sposób realizowane jest dodawanie w układach FPGA Xilinx

Struktura i cechy układu Carry Skip Adder
Struktura i cechy Carry Select Adder

Struktura i cechy Carry Save Adder

Mnożenie i konwolucja


Struktura układu mnożącego równoległego

Struktura układu mnożącego sekwencyjnego

Jak realizowane jest mnożenie ze znakiem: znak moduł i w kodzie uzupełnień do dwóch

Jak jest realizowane mnożenie przez stały współczynnik z wykorzystaniem pamięci LUT

Metody realizacji mnożenia bez-mnożnego (Multiplierless Multiplication), podaj przykłady

Jak zrealizować w układzie FPGA filtrację typu

Jak zrealizować w układzie FPGA filtrację typu FIR 2D

Porównaj szybkość realizacji operacji filtrowania realizowaną w układach FPGA i w procesorach

Architektura: Distributed Arithmetic (Arytmetyka Rozproszona)

Realizacja filtrów FIR z liniową fazą

CORDIC i inne operacje złożone


Omów działanie algorytmu CORDIC

Narysuj strukturę potokową i sekwencyjną realizacji algorytmu CORDIC

Jak realizować operację dzielenia (non-performing division)

Jak realizuje się operacje dzielenia metodą Radix 4

Jak realizuje się operacje dzielenia metodą Newton-Raphson

Jak obliczyć pierwiastek kwadratowy metodą Newton-Raphson

W jaki sposób zrealizować liniową aproksymacje funkcji z użyciem pamięci LUT

Zmienny przecinek


Jak reprezentowane są liczby w zmiennym przecinku

Jak zrealizować operacje mnożenia zmiennoprzecinkowego

Jak zrealizować operacje dodawania zmiennoprzecinkowego

VHDL


Jak w VHDL zrealizować przerzutnik typu D z synchronicznym i asynchronicznym resetem

Czy można wymusić ten sam sygnał w dwóch różnych procesach, podaj przykład

Jak zrealizować w VHDL przerzutnik typu D-latch. Czy może on powstać przypadkowo w skutek błędu, podaj przykład.

Krótko omów jakie standardowe biblioteki można dodać w języku VHDL i jakie pełnią one funkcje

Jak w języku VHDL opisać pamięć rozproszoną (ang. distributed RAM), gdzie w układzie FPGA będzie umieszczona ta pamięć i jakie ma ona parametry (synchroniczna/asynchroniczna, wielkość, itd.)

Jak w języku VHDL opisać pamięć blokową BRAM, gdzie w układzie FPGA będzie umieszczona ta pamięć i jakie ma ona parametry (synchroniczna/asynchroniczna, wielkość, itd.)

Podaj (i krótko opisz) przykładowe moduły, które nie można opisać bezpośrednio w VHDL i należy użyć bibliotek dodatkowych np. unisim

Jaki reset i w jakich sytuacjach należy używać w układach FPGA (synchroniczny/asynchroniczny) odpowiedź uzasadnij

Czy wynik symulacji funkcjonalnej i po syntezie mogą się różnić. Podaj przykład takiej sytuacji.

Jak zrealizować operację przesunięć logicznych / arytmetycznych / rotacji w języku VHDL w zależności od formatu liczby wejściowej

Procesory ogólnego przeznaczenia

Jaki problem powstaje w procesorach CPU przy wykonywaniu instrukcji skoku. Jak jest on rozwiązywany

Co to jest zrównoleglenie na poziomie instrukcji, czy łatwo je uzyskać?

Opisz na czym polega format VLIW (Very Long Instruction Word)

Na czym polega architektura Simultaneous Multithreading

Na czym polega architektura SIMD (Single Instruction Multiple Data)?©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość