Strona główna

Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami zamówienia promocyjnego podanymi na odwrocie strony


Pobieranie 26.61 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar26.61 Kb.
PROMOCYJNE ZAMÓWIENIE 14.04.2012

Organizacja Yager LUBLIN
PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI ZAMÓWIENIA PROMOCYJNEGO PODANYMI NA ODWROCIE STRONY

Imię i nazwisko:______________________________________________________ _____Nr umowy:_________________
Telefon kontaktowy:______________________________ Email___________________________________________
Adres dostawy:_________________________________________________________________ Kraj_________________

Kod pocztowy_______ Forma płatności: □ karta kredytowa własna □ przelew bankowy□ gotówka przy odbiorze

NR KATALOGOWY

ILOSC

NR KATALOGOWY

ILOSC

NR KATALOGOWY

ILOSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

W przypadku braku któregoś z zamówionych produktów proszę dodać do zamówienia następujący produkt

(do uzyskania 50PV)........................


............................................................ ..............................................................

data i miejsce podpis składającego zamówienie


W PRZYPADKU PLATNOSCI KARTA KREDYTOWA – ZLECENIE STAŁE
Imię i nazwisko posiadacza karty *: _________________________________________________
Adres stałego zamieszkania posiadacza karty: ______________________________________________________________________
Rodzaj karty płatniczej **: VISA, MASTERCARD *** Numer karty_________________________Data ważności karty: ___________
Upoważniam Amway Polska Sp. z o.o. do pobierania z rachunku wyżej wymienionej karty płatniczej kwot wynikających ze zobowiązań ww. Przedsiębiorcy Amway/Stałego Klienta Plus/Stałego Klienta wobec Amway Polska z tytułu zapłaty za zamówione towary i/lub usługi, a także opłat za przedłużenie umowy z Amway Polska.
W przypadku zmian dotyczących numeru karty, daty jej ważności lub jakichkolwiek innych danych zawartych w niniejszym zleceniu, zobowiązuję się do niezwłocznego złożenia w Amway Polska zaktualizowanego „Zlecenia Stałego”.

Upoważniam Amway Polska do pobierania - przy przyjmowaniu zamówień na towary i/lub usługi - dodatkowych danych umożliwiających identyfikację mnie jako osoby składającej zamówienia.

Oświadczam, że przyjmuję pełną odpowiedzialność za:

��płatności za zamówienia dokonywane przy użyciu mojej karty płatniczej, w przypadku podania przez osobę składającą zamówienie moich danych personalnych oraz numeru PIN, przekazanego mi przez Amway Polska,

�� zobowiązania wynikające z transakcji przeprowadzonych przy użyciu ww. karty płatniczej, w przypadku braku autoryzacji transakcji lub odmowy uregulowania należności przez wystawcę karty. Upoważniam Amway Polska do potrącenia kwot zobowiązań finansowych, wynikających z przyjętej odpowiedzialności za powyższe sytuacje, z należnych mi premii z tytułu świadczonych na rzecz Amway Polska usług sponsoringu i/lub jakichkolwiek innych należności przysługujących mi od Amway Polska. Jeżeli premia i inne należności przysługujące mi od Amway Polska będą niższe od kwoty zobowiązania, to zobowiązuję się kwotę różnicy wpłacić do dziesiątego dnia następnego miesiąca po powstaniu zobowiązania na rachunek bankowy Amway Polska w BRE Banku S.A. O/Warszawa nr 88 1140 1010 0000 2192 9300 1027 ze wskazaniem tytułu wpłaty.
podpis osoby składającej powyższe zamówienie będącej właścicielem karty płatniczej *________________________________________

_____________________________

miejscowość oraz kraj, data

_____________________________________________

* Zlecenie może złożyć wyłącznie posiadacz karty płatniczej, występujący na aktualnej umowie z Amway Polska jako Przedsiębiorca Amway, współkandydat Przedsiębiorcy Amway, Stały Klient Plus lub Stały Klient.

** Właściwe zaznaczyć.

*** Uwaga - przy obsłudze Zlecenia Stałego nie są akceptowane karty Visa Electron i Maestro.

Uwaga: przy składaniu w Amway Polska zamówienia należy każdorazowo określić, że należność za zamówione towary / usługi ma być pobrana z rachunku ww. karty płatniczej -


WARUNKI PROMOCJI:
1. Zamówienie musi być złożone wyłącznie na tym druku i przekazane w trakcie trwania Seminarium Organizacji Yager w Lublinie, dnia 14 kwietnia 2012 r. Może być ono dokonane wyłącznie przez osoby zarejestrowane w Amway Polska Sp. z o.o., które zamawiają produkty z dostawą do Polski.
2. Na jeden numer Umowy można złożyć jedno zamówienie promocyjne (zamówienia dodatkowe będą wprowadzone bez promocji).
3. Zamówienia należy złożyć na ręce reprezentanta Organizatora Seminarium w trakcie jego trwania.
4. Promocja dotyczy zamówień o wartości minimum 50WP. Zamówienia takie promowane będą 10% upustem cenowym (przy pełnym WP/WO), przy czym maksymalny upust wynosi 10% od 100 WP, czyli 55,40PLN netto.
5. Zamówienia powinny zostać przysłane faxem na numer 22 32 71 855 lub 22 54 64 855 lub pocztą elektroniczną w postaci scanu na adres zakupy.pl@amway.com
6. Ostateczny termin przysyłania zamówień promocyjnych to wtorek 17 kwietnia 2012 godzina 07:00.
7. Zamówione produkty będą dostarczone w czwartek 19 kwietnia 2012.
8. Nie jest możliwa z przyczyn logistycznych zmiana terminu dostawy zamówień promocyjnych.
9. W ramach zamówienia promocyjnego nie jest możliwe:

- złożenie zamówienia grupowego

- zapłacenie za zamówienie przez inną osobę, niż składająca zamówienie

- spóźnione przedłużenie Umowy

- złożenie pierwszego zamówienia

-realizacja Umowy Ratalnej


10. Do zapłaty za zamówienie promocyjne nie można wykorzystać Kuponów Podarunkowych.
11. Zamówienie promocyjne nie kreuje Kuponu Podarunkowego.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość