Strona główna

Prostytucja nieletnich dziewcząt w ujęciu paradygmatycznym spis treśCI: a teoria społeczna


Pobieranie 83.56 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar83.56 Kb.


PROSTYTUCJA NIELETNICH DZIEWCZĄT W UJĘCIU PARADYGMATYCZNYM

SPIS TREŚCI:

A)TEORIA SPOŁECZNA

B)PARADYGMAT

  • paradygmat główny

a) STRUKTURALNY FUNKCJONALIZM

  • paradygmat szczegółowy

a)RADYKALNY STRUKTURALIZM

b)FUNKCJONALIZM UMIARKOWANY

C)ORIENTACJA

  • główna

a) OBIEKTYWISTYCZNO REALISTYCZNA

ontologia

REALIZM

epistemologia

POZYTWIZM

natura ludzka

DETERMINIZM

metodologia

NAUKI NOMOTETYCZNE

  • szczegółowa

NA ZMIANĘ STRUKTURY : konflikt, niedobór, sprzeczność


NA ZMIANĘ SPOŁECZEŃSTWA : aktualność, zaspokojenie potrzeb

D)IDEOLOGIA WYCHOWANIA

  • ideologia transmisji kulturowej

E)KOCEPCJA WIEDZY

  • koncepcja wiedzy deterministyczna

F) NURTY W PEDAGOGICE

- Nurt społeczno personalistycznyA) TEORIA SPOŁECZNATEORIA-1 - ( gr. theosophia) doktryna filozoficzno-religijna głosząca możliwość uzyskania bezpośredniego kontaktu człowieka ze światem nadprzyrodzonym i poznania za pomocą specjalnych praktyk

TEORIA KONFLIKTU 2- jest to koncepcja, która podważa mit „czystej i naturalnej” wiedzy naukowej, ujmuje naukę jako czynnik przemiany społecznej ,rozwijana na gruncie socjologii neomarksistowskiej ujmuje społeczeństwo jako całościowy system ulegający ciągłym zmianom w skutek występowania w nim sprzeczności i konfliktów, ujawniając przesłanki teorii i praktyki społecznej. Opracowana w latach 30 przez przedstawicieli szkoły frankfurckiej. Jest to teoria, w której występuje dezaprobata społeczna. Wyjaśnia ona głównie przyczyny przystosowania, rozwój, sposób ujmowania się i konsekwencje sprzeczności społecznych wynikających ze ścierania się różnych interesów a także zajmuje się ich typologiami, klasyfikacjami i metodami rozwiązywania oraz sposobami kontrolowania owych sprzeczności

W świetle teorii konfliktu moja praca ma się następująco:

-ze strony społeczeństwa w stosunku do prostytutki występuje dezaprobata, społeczeństwo nie akceptuje tego co robi prostytutka

-w postawie prostytutki społeczeństwo widzi jedynie zło, które nie zwalczane będzie deprawować ludzi podatnych na czynniki zewnętrzne

-brak akceptacji dla prostytutek i ich pracy

-występuje tu również konflikt między prostytutką a jej rodzina, przyjaciółmi, którzy nie rozumieją podjęcia decyzji o zarobkowaniu własnym ciałem, następuje tu najczęściej zerwanie więzi zarówno rodzinnych jak i przyjacielskich

- konflikt wartości moralnych, które wyznaje społeczeństwo, a których nie przestrzega prostytutka co w tym przypadku wyrażone jest w jej postępowaniu

TEORIA ZALEŻNOŚCI3 - teoria zależności (dependencji) neomarksistowska teoria stosunków międzynarodowych. Sformułowana w latach 60 i 70, chociaż często sięga materializmu dialektycznego i koncepcji konfliktu klasowego różni się od klasycznego marksizmu w swych głównych założeniach przyjmując:


 1. że istnieje już system światowego kapitalizmu , który wyzyskuje kraje kolonialne i postkolonialne

Krytycy tej teorii odrzucają to założenie ,a także jego wady, które wynikają z próby jego zastosowania w konkretnych przypadkach. Mimo to stanowi ona jedną z najbardziej interesujących alternatyw dla paradygmatu polityki siły i w stosunkach międzynarodowych.

W świetle taj teorii moja praca ma się następująco:

- człowiek jest zależny od drugiego człowieka a jako indywidualna jednostka uzależniony jest od różnego rodzaju placówek i instytucji . Prostytutka uzależniona może być od agencji, w której pracuje.

-złe warunki materialne nie pozwalające na zaspokojenie podstawowych potrzeb, przy czym należy zaznaczyć, że prostytutka w szybkim czasie może zarobić duże pieniądze i niejednokrotnie właśnie ten czynnik ma zasadniczy wpływ na podjęcie decyzji o prostytuowaniu się

- uzależnienie od pracodawcy lub opiekuna, osoby te zapewniają prostytutce przysłowiowy dach nad głową, pracę oraz wysokie wynagrodzenie

- brak wykształcenia potrzebnego do podjęcia „normalnej” pracy

- jak wiadomo w wyżej wymienionej teorii „ coś wpływa na coś” i tak na prostytuowanie się mogą wpływać właśnie wyżej wymienione czynniki.
B) PARADYGMAT

PARADYGMAT4- termin spopularyzowany przez Th. S. Kuhna, utożsamia się go z modelem uprawiania badań bądź z modelem teoretycznym nauki, bądź z wzorem postępowania badawczego.

Paradygmat ( łac.-gr.), metodol. Ogólnie uznane osiągnięcie naukowe, (teoria naukowa), które w pewnym okresie dostarcza modelowych rozwiązań( -model) w danej dziedzinie nauki.

Jest to termin różnie rozumiany i w różnych celach stosowany. Paradygmaty funkcjonują we wszystkich naukach

PARADYGMAT GŁÓWNY: FUNKCJONALIZM STRUKTURALNY


Funkcjonalizm strukturalny5 ( orientacja strukturalno- funkcjonalna) funkcjonalistyczna perspektywa teoretyczna i metodologiczna w antropologii kulturowej (A. R. Radcliffe-Brown) i w socjologii (R. K. Merton), koncentrująca się głownie na strukturze społecznej jako systemie oraz na wyjaśnieniu funkcji poszczególnych elementów społeczeństwa (kultury) przede wszystkim w utrzymaniu całego globalnego układu w stanie równowagi i w zapewnieniu mu ciągłości . Strukturalny funkcjonalizm oponuje przeciwko wyjaśnieniu zjawisk społecznych w kategoriach historycznych i psychologicznych ( funkcjonalizm B. Malinowskiego), opowiadając się za ujmowaniem ich jako trwałych systemów adaptacji wzajemnego przystosowania i integracji.

W paradygmacie funkcjonalnego- strukturalizmu człowiek traktowany jest instrumentalnie jako element funkcjonalny systemu.W świetle funkcjonalizmu strukturalnego temat mojej pracy dyplomowej ma się następująco:

  • przygotowanie i uwrażliwienie społeczeństwa na problem prostytucji, społeczeństwo nie powinno negować kobiet uprawiających nierząd nie znając faktycznych powodów rozpoczęcia tego procederu

  • wiara w to, że prostytutka kiedyś zaprzestanie uprawiania nierządu

  • społeczeństwo powinno być przygotowane na wybaczanie oraz na dawanie szansy prostytutce albowiem każdy człowiek ma prawo do przysłowiowej drugiej szansy

  • swoistego rodzaju integracja między prostytutką a jej opiekunem bądź właścicielem agencji towarzyskiej, która wynika z tego iż prostytutka zarabia zarówno na siebie jak i na swojego pracodawcę


PARADYGMAT SZCZEGÓŁOWNY: RADYKALNY STRUKTURALIZM
RADYKALNY- 6 ( śrdw.- łac. radicalis -dogłębny, z łac. radix, D. radicis-korzeń )1) skłaniający się ku radykalizmowi, dążący do zasadniczych zmian; będący wyrazem tych dążeń 2) zasadniczy, gruntowny, całkowity, skuteczny( np. o zmianach), bezkompromisowy

STRUKTURALIZM- 7uważany w psychologii za pierwszą ważną szkołę myślenia. Jego celem było zrozumienie struktury ( czyli konfiguracji komponentów) umysłu poprzez analizowanie jego elementów składowych.

Przedstawicielem głównym był Wilhelm Wundt, który sądził, że psychologia powinna koncentrować się na badaniu bezpośredniego, pojawiającego się w świadomości doświadczenia. Uważał, że podstawową metodą badania wrażeń powinna być introspekcja czyli analizowanie treści naszych własnych myśli. Edward Titchener, który był uczniem W. Wundta sądził, że wszelkie procesy świadomości można zredukować do trzech stanów:  • wrażeń- podstawowych składników spostrzeżeń

  • wyobrażeń- obrazów, które tworzymy w umysłach by określać to co spostrzegamy

  • afektów- elementów emocji jak miłość czy nienawiść

RADYKALNY STRUKTURALIZM- 8 umieszcza sposób uprawiania refleksji etycznej, polegającej na rezygnacji ze sformułowania ogólnych reguł postępowania ( etyka bez kodeksu)

Jest to pogląd kwestionujący potrzebę narzucania ludziom dokładnych prawideł zachowania, by przy podejmowaniu decyzji moralnych opierali się na rozumie, aktach i sumieniu, gdyż każda praktyczna sytuacja jest inna. Ze względu na jej niepowtarzalność- normy kodeksu okazują się zbędne, czasem nawet mają się zwalniać od odpowiedzialności moralnej.W świetle mojej pracy paradygmat radykalnego strukturalizmu znajduje się następująco:

  • mamy tutaj do czynienia z pełną odpowiedzialnością za własne czyny, prostytutka musi być świadoma tego, że nie zrzuci odpowiedzialności za swoje postępowanie na innych ludzi nawet gdy do uprawiania prostytucji zmusiły ją wcześniej wymieniane warunki

  • prostytutka jak i każdy człowiek z osoba ma wolną rękę w postępowaniu, robimy to co uważamy za słuszne, człowiek kieruje się wżyciu własnym sumieniem i rozumem i robi to co według niego jest słuszne, to ona będzie rozliczana z tego co robi a nie społeczeństwo i nikt nie powinien jej osądzać, albowiem robi ona to co uważa za słuszne

  • zwolnienie od moralnej odpowiedzialności, albowiem prostytutka bardzo często nie ma wykształconego poprawnego kodeksu moralnego. Jest to spowodowane tym, że w rodzinach prostytutek również ów kodeks nie był dobrze rozwinięty i owe kobiety nie miały skąd czerpać wzorców


PARADYGMAT SZCZEGÓŁOWY:

UMIARKOWANY FUNKCJONALIZM9

FUNKCJONALIZM- kierunek powstały w Ameryce, zmienił on podstawowy problem stawiany w psychologii z pytania o elementarne składniki umysłu ludzkiego w pytanie o to, co i dlaczego robią ludzie. Funkcjonaliści chcieli zrozumieć jak określonego rodzaju bodźce prowadzą do określonego rodzaju reakcji.

Jonas Rowland Angell sformułował trzy nakazy funkcjonalizmu:  • badać procesy umysłowe

- badać procesy funkcjonowania świadomości

  • badać ogół związków organizmu ze środowiskiem

Funkcjonalizm był kierunkiem mniej jednolitym niż strukturalizm, funkcjonalistów bardziej łączy rodzaj zadawanych pytań niż konkretne teorie jakie tworzyli, czy stosowane metody
UMIARKOWANY FUNKCJONALIZM- jest to postawa filozoficzno-metodologiczna, akceptująca funkcję przedmiotu w jego poznaniu, istnieniu, ocenie. W filozofii oznacza postawę filozoficzno-metodologiczną uważającą iż pojęcie funkcji powinno zastąpić pojęcie substancji. Funkcjonalizm w etnologii to stanowisko głoszące, że nie można uchwycić sensu pojedynczego faktu kulturowego nie zbadawszy jego powiązania z całością faktów społecznych. Funkcjonalizm w etyce to koncepcja głosząca, że piękno dzieła jest ściśle powiązane z jego użytecznością lub dostosowaniem do popełnionych zachowań.

W myśl umiarkowanego funkcjonalizmu temat moje pracy dyplomowej znajduje się następująco:

  • nie powinna występować negacja ze strony społeczeństwa w momencie kiedy nie orientuje się ono co było przyczyną podjęcia decyzji przez kobietę o prostytuowaniu się

  • wina za to, że kobieta zostaje prostytutką leży zarówno po stronie społeczeństwa jak i samej kobiety

  • organizacje i instytucje zajmujące się pomocą prostytutka, powinny stwarzać im takie warunki, aby mogły one czuć się bezpieczne. Wszystkie tego typu placówki powinny tak oddziaływać na prostytutkę, aby doceniła ona dobro jakie niesie z sobą normalne życie

C) ORIENTACJA

ORIENTACJA- 10( fr. orientation, z łac. oriens, D.~ ntis- wschód)

czyli zabieganie o kontakty z silniejszymi, pogarda dla słabszych i przegrywających. Cechą charakterystyczną jest konsekwentny oportunizm, łączy się z troską o unikanie kar, brak motywacji do własnej inicjatywy, brak odwagi do zmiany i ostrożność w postępowaniu. Jest to trafne rozumienie sytuacji, znajomość czego.ORIENTACJA GŁÓWNA- OBIEKTYWISTYCZNO- REALISTYCZNA

OBIEKTYWIZM11- zasadnicza cecha postępowania naukowego, która polega na zachowaniu krytycznego dystansu wobec badanej rzeczywistości. Mimo, iż obiektywizm jest postulatem rzetelności naukowej to jednak poddaje się w wątpliwość możliwość postępowania całkowicie obiektywnego.

Teorie rozwoju nauki ( t. paradygmatów) a w szczególności hermeneutyka i filozoficzna koncepcja przedmiotowego rozumienia, ukazują ukryte, subiektywne przesłanki naukowej interpretacji.REALIZM12- ( śrdw. - łac. realis- rzeczywisty)

 1. liczenie się w poglądach, zamierzeniach i działaniu z konkretną rzeczywistością, z faktami z trzeźwością sądu

2) filozoficzny pogląd w teorii poznania uznający istnienie rzeczywistości obiektywnej ( poza umysłem ludzkim i niezależnie od niego) będącej zewnętrznym źródłem poznania

Według Leksykonu Pedagogiki PWN

1) to również potoczne określenie postawy życiowej charakteryzującej się rzetelnym związanym z rzeczywistością ( a nie myśleniem rzeczowym) oglądem sytuacji

2) lub stanowisko w teorii poznania przyjmujące, że źródłem ludzkiego poznania są byty istniejące niezależnie od umysłu ludzkiego i znajdujące się na zewnątrz człowieka poznającego tak ujmowany realizm, jest przeciwieństwem wszelkich odmian agnostycyzmu i subiektywnego idealizmu negującego możliwość poznania rzeczywistości.
Temat mojej pracy dyplomowej w orientacji obiektywistyczno- realistycznej umieszczony jest następująco:


  • Społeczeństwo chcąc nie chcąc musi się liczyć z faktem istnienia prostytucji. W związku z tym, że zjawisko prostytucji istniało, istnieje i najprawdopodobniej będzie istnieć dlatego też społeczeństwo powinno zaakceptować ten fakt

  • zachowanie swoistego rodzaju dystansu wobec zjawiska prostytucji, bez względu na to czy wyrażamy wobec prostytutki litość czy też negację jej postępowania

  • nie osądzanie przez społeczeństwo prostytutek, tego co robią nie znając przyczyn tego zjawiska

W orientacji tej wyróżniamy:

ORIENTACJĘ GŁÓWNĄ gdzie mieści się:

-ontologia13-czyli nauka o pierwszych zasadach i ostatecznych przyczynach bytu, a więc nauka o bycie jako takim, której zadaniem jest dociekanie natury wszystkiego cokolwiek istnieje, czyli zarówno w sferze realnej jak i wyabstrahowanej.Temat mojej pracy dyplomowej umieszczony jest w ontologii następująco:

  • społeczeństwo powinno dobrowolnie dociekać dlaczego kobiety trudniące się prostytucją, powzięły taką decyzje i co było tego przyczyną

  • mianem bytu określamy funkcjonowanie jednostek w społeczeństwie. Byt człowieka określany jest przez sposoby i formy wychowania go w rodzinie, bytem określamy również kwalifikacje i role jakie dany człowiek pełni w społeczeństwie. Byt wyznaczany jest przez wiele uwarunkowań np. wykształcenie rodziców, sytuacja materialna w danej rodzinie jak i ich stopa życiowa

REALIZM14- jest teorią według, której istnieje rzeczywistość niezależna od poznania ludzkiego. W wersji teorii poznawczej teza ta głosi, że istniejąca obiektywnie rzeczywistość może oznaczać postawę człowieka, który w swoich działaniach uwzględnia wszystkie warunki zewnętrzne i własne możliwości czyli dokonuje trzeźwej zdrowo-rozsądkowej oceny sytuacji .

W filozoficznym sporze o wzajemny stosunek przedmiotu i podmiotu w procesie poznania realizm wystąpił jako : realizm naiwny ( w myśl zasad tzw. Zdrowego rozsądku), że przedmiot poznawany jest identyczny z jego obrazem w umyśle poznającym. Realizm krytyczny, utrzymujący, że obraz rzeczywistości w umyśle poznającym nie jest jej prosta kopią lecz rezultatem obiektywnego oddziaływania rzeczywistości na zmysły podmiotu percypującego.Filozofia marksistowska uznaje, że poznanie jest subiektywnym odbiciem obiektywnej rzeczywistości.
W realizmie moja praca usytuowana jest następująco:

  • postawa prostytutki jest niejako odbiciem otaczającej jej rzeczywistości, to ona samoczynnie uwzględnia wszystkie warunki zewnętrzne oraz własne możliwości, dokonuje trzeźwej oceny sytuacji tego co może zyskać będąc prostytutką jak i tego co może stracić

  • -realizm dąży do tego aby każda jednostka była rozpatrywana indywidualnie. Takie rozpatrywanie zjawiska prostytucji pozwala na ukazanie tego co prostytutka może a czego nie powinna robić w agencji bądź poza nią.

  • nie zależnie od człowieka od ludzkiego umysłu istnieje taka a nie inna rzeczywistość a naszym zadaniem jest robienie wszystkiego, aby zmienić wszystko to co nam nie odpowiada-epistemologia15- (gr. episteme -wiedza) oznacza:

 1. w znaczeniu tradycyjnym teoria poznania

 2. dział filozofii zajmujący się sposobami, przedmiotami , procesami, granicami, kryteriami zarówno akty poznania jak i ich rezultaty. Jest to nauka o poznaniu

W świetle epistemologii temat mojej pracy dyplomowej ma się następująco:

- prostytutki zgłaszające się do organizacji nastawionych na udzielenie im pomocy są pod ciągłym okiem specjalistów, którzy poprzez wnikliwą obserwację mogą ustalić co było głównym czynnikiem podjęcia przez kobietę decyzji o prostytuowaniu się
POZYTYWIZM16- ( fr. positivisme, z łac. positivus- oparty, uzasadniony)
jeden z głównych nurtów i kierunków filozoficznych XIX i XX wieku, wywodzi się z refleksji filozoficznej nad poznaniem naukowym i osiągnięciami nauk szczegółowych. Główne założenia pozytywizmu objęły :

 1. ograniczenie zainteresowania nauki do faktów empirycznych

 2. negacja wartości poznawczej twierdzeń normatyczno -oceniających

 3. wartościowanie wiedzy według zasad empiryzmu( fenomenalizmu, nominalizmu)

 4. oczyszczenie wiedzy z wszelkiej metafizyki

W znaczeniu ogólniejszym pozytywizm to każda doktryna filozoficzna, która odrzuca jakiekolwiek formy poznania apriorycznego, czyli reguluje możliwość poznania „rzeczy samych w sobie” i za rzetelne poznanie uważa jedynie wiedzę o faktach i rządzących nimi prawdach.
W świetle mojej pracy pozytywizm ma się następująco:

- pozytywizm w sposób bardzo wyraźny mówi o zdobywaniu wiedzy drogą empiryczną, albowiem tylko ten rodzaj wiedzy jest rzetelny i szczegółowy. Badania tego typu pozwalają spojrzeć na jednostkę w sposób indywidualny oraz ukazują jaki wpływ na kobietę ma mieszkanie w agencji towarzyskiej. Agencja towarzyska ubezwłasnowolnia prostytutkę, co prowadzi do pewnych zmian w jej zachowaniu. W pewnym okresie może ona zacząć odczuwać stany lękowe związane z brakiem poczucia bezpieczeństwa ze strony zarówno koleżanek jak i właściciela agencji

-natura ludzka17- w ujęciu filozoficznym pojęcie wprowadzone przez sceptyków, rozwinięte szczególnie w okresie oświecenia , oznaczające w skrócie całokształt psychofizycznych cech charakteryzujących człowieka jako przedstawiciela gatunku i wyznaczającego zespół jego potrzeb, motywów, celów, zasad zachowania, upodobań i wartości. Stało się podstawą rozwoju psychologii i antropologii. Najpierw w ramach filozofii a następnie jako odrębnych gałęzi wiedzy.

Moja prac dyplomowa w odniesieniu do natury ludzkiej ma się następująco:

  • potrzeba+ motyw+ cel= prostytucja

- każdy człowiek ma własne potrzeby w momencie kiedy je sobie uświadomi, zaczyna mieć motyw do tego, aby te potrzeby zrealizować, wyznacza sobie cel i uparcie do niego dąży, w odniesieniu do prostytutki może tym celem być przykładowo chęć polepszenia własnej sytuacji materialnej, bądź całkowite zerwanie kontaktów z rodziną, którą prostytutka może uznawać za „ sprawcę” tego, że znajduje się w agencji.

DETERMINIZM 18( łac. determino = ograniczam , gr. methodos= badanie+ logos = słowo) stanowisko filozoficzne głoszące, że przebieg wszystkich zdarzeń jest wyznaczony przez relacje przyczynowo skutkowe tzn. że te zjawiska późniejsze wyznaczone są przez te wcześniejsze ( bezpośrednio je poprzedzające ) stanowisko deterministyczne może dotyczyć zjawisk kulturowych, historyczno - społecznych i nawet etycznych. Jest to pogląd uznający współzależność zjawisk zgodnie, z którym każde zjawisko jest nieuchronnie i jednoznacznie wyznaczone przez ogół warunków, w jakich występuje.
W odniesieniu do determinizmu temat mojej pracy jest umieszczony następująco:

  • determinizm ukazuje, że, aby zaistniała dana sytuacja musi się coś wydarzyć, w przypadku prostytuowania się może być to np. całkowita utrata dochodów, niemożność znalezienia innego zajęcia co w konsekwencji prowadzi do zostania prostytutką

  • prostytucja jest wyznaczona przez ogół warunków w jakich występuje

  • coś wpływa na coś” czyli przyczyna= skutek

  • bardzo duży wpływ na to kim będzie człowiek ma to w jakiej rodzinie dana jednostka się wychowuje. Jeżeli rodzina w której wzrasta to rodzina patologiczna, nie przekazująca młodszym norm moralnych nie ma co liczyć , że dana osoba będzie rozwijała się prawidłowo w sensie społecznym. Ciężko przeprowadzić na prostytutce powtórną socjalizację, albowiem te osoby bardzo rzadko szukają pomocy, bowiem w Polsce niewiele jest ośrodków, które takiej pomocy udzielają


-metodologia19- nauka o metodach badań naukowych, o skutecznych sposobach dociekania ich wartości poznawczej. Metodologia zajmuje się zagadnieniami teorio- poznawczymi związanymi z rozwojem danej nauki. Różnice pod względem metodologicznym pomiędzy naukami polegają na innych celach w systematyzacji i wykrywanych zależnościach

NAUKI NOMOTETYCZNE - 20- według idealistycznej metodologii humanistyki XX wieku ( W. Windelband, H. Rickert)- nauki zajmujące się formułowaniem praw nauki, w przeciwieństwie do nauk idiograficznych, zajmujących się ustalaniem faktów jednostkowych, opisem i wyjaśnieniem zdarzeń (  idiografizm).

W świetle tych nauk temat mojej pracy dyplomowej ma się następująco:

  • określanie narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia badań.

Jeżeli chodzi o badanie życia prostytutek metody te nie mają wielkiej szansy powodzenia albowiem prostytutki bardzo rzadko godzą się na rozmowy bądź na pomoc organizacji

ORIENTACJĘ SZCZEGÓŁOWĄ , w której wyróżniamy:

 • ORIENTACJĘ SZCZEGÓŁOWĄ NA ZMIANĘ STRUKTURY

 1. KONFLIKT SPOŁECZNY21- stosunek między grupami lub klasami społecznymi, wynikający ze zmniejszenia szansy lub uniemożliwienia zaspokojenia interesów jednej grupy lub klasy przez drugą; jest to także stosunek między jednostkami należącymi do różnych grup społecznych, mających źródła w sprzecznych ze sobą wartościach i celach uznawanych przez te grupy. Intensywność konfliktu społecznego zależy od ważności, jaką dla zainteresowanych grup lub klas maja dobra, których konflikt dotyczy. W zależności od rodzaju konfliktowych interesów ( uwzględnienie płaszczyzny, w której konflikt się rozgrywa), konflikt społeczny może przybierać postać: k. ekonomicznego, k. politycznego, k. ideologicznego oraz k. kulturowego (dotyczącego wartości kulturowych i stylów życia)

Temat mojej pracy w odniesieniu do konfliktu społecznego ma się następująco:
- interesy społeczeństwa a prostytutki różnią się od siebie w sposób zasadniczy

  • przez dezaprobatę społeczeństwa dla swojego zawodu prostytutka nie może liczyć na poparcie ze strony społeczeństwa dla pracy jaką wykonuje

  • ścieranie się interesów obydwu grup, albowiem posiadają onne odmienne zasady etyczne jak i normy moralne

  • skargi osób sąsiadujących z agencją towarzyską

 1. NIEDOBÓR- brak czegoś, niedosyt

  • prostytutka odczuwa niedosyt prawidłowych stosunków społecznych

  • brakuje jej poczucia bezpieczeństwa, oparcia ze strony osób, którym mogłoby zależeć na niej

 1. SPRZECZNOŚĆ22- odnosi się do procesów zachodzących w rzeczywistości i oznaczająca współwystępowanie i ścieranie się przeciwstawnych tendencji i sił w przedmiotach i procesach, a zwłaszcza stosunki między zjawiskami (zdarzeniami) polegające na tym, że ich współwystępowanie pociąga za sobą ich przeciwdziałanie • ORIENTACJĘ SZCZEGÓŁOWĄ NA RÓWNOWAGĘ SPOŁECZEŃSTWA:

 1. AKTUALNOŚĆ-

  • Prostytucja to temat, który był, jest i będzie aktualny, jest to bowiem zjawisko, którego nie można usunąć z życia społecznego, albowiem zawsze znajdą się amatorzy tego typu rozrywki

 1. ZASPOKOJENIE POTRZEB-

  • prostytutka zaspokaja potrzeby materialne

  • zaspokojenie również potrzeby przynależności do jakiejkolwiek grupy

  • zaspokojenie potrzeb seksualnych


D) IDEOLOGIA WYCHOWANIA

IDEOLOGIA- 23( gr. idea= idea, wyobrażenie+ logos = słowo, nauka) , jest to system poglądów, idei, pojęć politycznych, społecznych, prawnych, etycznych, religijnych i filozoficznych jednostki lub grupy ludzi w określonym czasie, miejscu i warunkach zwłaszcza społecznych. Jest to również całokształt poglądów dotyczących świata i społeczeństwa, uwarunkowany sytuacją życiową i interesami określonej klasy społecznej. Cechą charakterystyczną ideologii jest to, że zawsze jest ona związana z daną klasą społeczną w trojaki sposób:


 1. źródłem ideologii jest historia, codzienne życie klasy; ideologia jest rezultatem następstw jej dziejów

 2. każda z obiegowych w społeczeństwie ideologii jest obrazem świata widzianym z pozycji jakiejś klasy ( wchodzącej w skład tego społeczeństwa)

 3. ideologia pełni wobec danej klasy ważne funkcje, wzmacnia jej zwartość, wspomaga jej walkę o zajęcie lepszego miejsca w społeczeństwie lub o przebudowie społeczeństwa lub o przebudowe społeczeństwa w sposób odpowiadający jej interesom.

Ideologia jest bardzo ważnym składnikiem świadomości społecznej i działalności ludzi; stanowi mniej lub bardziej usystematyzowany zbiór rozmaitych idei, poglądów i przekonań, na których podstawie ludzie oceniają rzeczywistość społeczną i które stanowią myślową, światopoglądową podstawę ich działalności życiowej.

Do ideologii należą zwłaszcza postulaty dotyczące celów, których urzeczywistnienia ludzie pragną, zalecenia dotyczące środków umożliwiających osiągnięcie tych celów, koncepcje i teorie objaśniające świat i życie społeczne w jego najrozmaitszych przejawach oraz uzasadniające sens życia i wszelkiego działania.IDEOLOGIA TRANSMISJI KULTUROWEJ 24

Moja praca umieszczona jest w realiach paradygmatu strukturalnego- funkcjonalizmu dlatego też przypisaną mu ideologią jest Ideologia Transmisji Kulturowej.

Podstawy ideologii transmisji kulturowej osadzone są w klasycznej akademickiej tradycji zachodniego wychowania. Zasadniczym zadaniem jest przekazywanie generacji zasobów wiedzy, norm i wartości zebranych w przeszłości. Chcąc scharakteryzować tą ideologię należy zaznaczyć, że:


 • ważny nacisk spoczywa tu nie na kulcie przeszłości ale na poglądzie że wychowanie składa się z przekazywania wiedzy, umiejętności, norm społecznych i moralnych danej kultury. Wiedza i normy kulturowe mogą się zmieniać lub mogą być stateczne

 • wychowanie pojmowane jest jako zdobycz transmisji kulturowej

 • podejście prezentowane przez technologię wychowawcza i modyfikację behawioralną zakładają, że wiedza i wartości najpierw ulokowane w kulturze są internalizowane przez dzieci poprzez inicjatywę modeli zachowania dorosłych lub poprzez bezpośrednie kształcenie z zastosowaniem nagród i kar.

 • sukces osobnika oceniany jest zgodnie z jego zdolnością przyswajania reakcji, których został wyuczony i odpowiada zgodnie z zasadami systemu

 • tradycyjna szkoła akademicka podkreśla przekazywanie wiedzy mającej znaczenie dla kultury człowieka zachodu

 • przekazywanie umiejętności i nawyków uznawanych za niezbędne dla dopasowania się do społeczeństwa technologicznego

 • kładzenie nacisku na definiowanie celów wychowawczych w terminach ustalonej wiedzy lub umiejętności wyznaczonych przez standardy poprawności kulturowej

 • zadaniem wychowania jest w tej ideologii przekazywanie zasobów wiedzy i umiejętności, norm i wartości nagromadzonych w przeszłości

 • podstawową wartością jest wolność w obowiązującym systemie społecznym

 • w pojęciu wychowania cele wychowawcze są skupione na zachowaniach i funkcjonowaniu jednostki

Szkoła transmisji kulturowej jest skoncentrowana na społeczeństwie, określa ona cele wychowawcze jako internalizację wartości i wiedzy składających się na kulturę. Skupia się ona na konieczności uczenia się poprzez dyscyplinę wobec porządku społecznego.

W ideologii transmisji kulturowej możemy wyróżnić trzy podłoża:*podłoże psychologiczne

Czyli kierunek w psychologii XX wieku, który głosił, że przedmiotem nauk badań psychologicznych może być tylko dostrzegalne zachowanie się człowieka , nie zaś nie dostępne dla obserwatora zjawiska psychologiczne.

Odrzucił metodę introspekcji, postulował zaś stosowanie w psychologii metod obiektywnych. Przez zachowanie się behawioryści rozumieli

zespól reakcji przystosowawczych i zmian fizjologicznych, którymi

organizm odpowiada na sytuację, tj. na zespół bodźców płynących ze środowiska naturalnego. Celem badań psychologicznych miało być poznanie praw związku między bodźcami a reakcjami, a na ich podstawie przewidywanie zachowania się przy znanych bodźcach lub wskazanie bodźców, które wywołały dane zachowanie się.

*podłoże pedagogiczne-WARTOŚCI25- CELE

podstawowa kategoria aksjologii, oznaczająca wszystko to, co cenne, godne pożądania , co stanowi cel ludzkich dążeń. Wartości powstają w ścisłym związku ze społeczeństwem i jego kulturą.

„ Ideologia transmisji kulturowej definiuje

bezpośrednie cele przy pomocy standardów wiedzy i zachowań

wyuczonych w szkole. Określa ona dalszy cel, jako możliwą siłę i

pozycje w systemie społecznym. W terminologii Skinnera jest

maksymalizacja wzmocnienia, które każda jednostka otrzymuje z

systemu, przy jednoczesnym utrzymaniu tego systemu. W określaniu celów to zogniskowanie się na orzekaniu późniejszego sukcesu jest wspólne dla tych, którzy zainteresowani są utrzymaniem systemu w jego obecnej postaci i tych którym zależy na zrównoważeniu możliwości sukcesu w tym systemie.”26*podłoże epistemologiczne

„ ideologia wychowania oparta na transmisji kulturowej stosuje epistemologie, które określają wiedzę jako to, co jest powtarzalne i „obiektywne” co można wskazać poprzez zmysły i pomiary, a co może być treściowo dzielone i sprawdzane.”27


„ W podejściach transmisji kulturowej charakterystyczne jest skupienie się na pomiarach różnic indywidualnych, w ogólnych wymiarach osiągnięć lub wymiarach zachowania społecznego, według których każda jednostka może zostać sklasyfikowana.”28

Moja praca odnajduje się w epistemologii następująco:

- Aby dokładnie poznać problem prostytucji potrzebne jest zastosowanie nauk szczegółowych, które umożliwią nam wniknięcie w ten problem. Jesteśmy w stanie poprzez takie ujęcie tego problemu sami stworzyć sobie własny obraz danej prostytutki. Wszystkie nauki szczegółowe opierają się na badaniach i dlatego dają tak rzetelną wiedzę na interesujący nas temat

W świetle ideologii transmisji kulturowej temat mojej pracy dyplomowej ma się następująco :

- Prostytucja nie jest karalna w Polsce, dlatego też obecny system społeczny daje prostytutką swobodę działania. Każdy człowiek jest

indywidualnością dlatego też pojmowany jest w sposób indywidualny zarówno w wymiarze osiągania sukcesu jak i zachowania społecznego oraz

osobowości społecznej. Oczywiście bardzo ciężko nazwać prostytucję osobistym sukcesem jednak patrząc na ten problem pod innym kątem a mianowicie, że kobiety nie potrafiące poradzić sobie w życiu zaczynają wykorzystywać swoje ciało do zarobienia pieniędzy, stają na nogach, odzyskują wiarę w lepszą przyszłość , myślą nawet o założeniu rodziny, przecież prostytutką nie trzeba być przez całe życie. Ideologia uznaje, że wiedzą jest to co sprawdzone, uznane i powtarzalne. Prostytucja bez wątpienia jest zjawiskiem zarówno sprawdzonym i powtarzalnym. Pierwsze wzmianki o prostytucji pojawiły się już w starożytności i sytuacja ta trwa do dziś i podejrzewam, że będzie trwała nadal . Jest to również zjawisko uznane, albowiem bardzo trudno nie uznać czegoś co istnieje od wieków.


E) KONCEPCJA WIEDZY

Paradygmatowi strukturalnego funkcjonalizmu odpowiada

KONCEPCJA WIEDZY DETERMINISTYCZNA

DETERMINIZM- 29( łac. determino= ograniczam) pogląd filozoficzny, głoszący że każde zdarzenie jest jednoznaczne i w sposób konieczny wyznaczone przez ogół warunków, w jakich zachodzi; twierdzenie że wszystkie zjawiska podlegają nieuchronnym prawidłowością.

Władysław Okoń determinizm tłumaczy jako pogląd filozoficzny, zgodnie z którym każde zjawisko jest jednoznacznie uwarunkowane przez ogół danych sytuacji, w jakich przebiega; stąd według determinizmu na podstawowe znajomości układu warunków można przewidywać przebieg zjawisk. Determinizm bywa również interpretowany następująco: na współczesne rozumienie determinizmu duży wpływ wywiera mechanika kwantowa, według której można przewidywać tylko prawdopodobieństwo tego, że nastąpi taki a taki przebieg zjawiska.W świetle determinizmu moja praca ma się następująco:

-osobowość człowieka kształtuje się w trakcie jego życia, a to jakim się stanie w głównej mierze zależy od rodziców, rodziny w jakiej dorastał. Prostytutki bardzo często miały kontakt z osobami z tzw. marginesu społecznego dlatego też ich postępowanie w pewnym okresie ich życia zaczęło odbiegać od normy, gdzieś w trakcie własnego życia zatracili pewne pożądane wzorce zachowań

F) NURTY W PEDAGOGICE

Nurty wychowania. Pojęcie nurtu-

„ to tendencje w sztuce, literaturze i polityce. Nurt myśli materialistycznej, nurt rewolucyjny. Ariański nurt plebejskiego okresu polskiego odrodzenia stał się nurtem wyraźnie antyfeudalnym.”30PEDAGOGIKA SPOŁECZNO- PERSONALISTYCZNA

„Cechą charakterystyczną pedagogiki personalistycznej S. Hessena, do której nawiązywał A. Kamiński, było ujmowanie jednostki w rozwoju, w procesie dorabiania się osobowości, w dialektycznym związku ze społeczeństwem i tradycją”31„ Rozwój społeczny polega na kolejnym wzrastaniu w grupy społeczne których członkiem staje się jednostka, oraz na przyswajaniu sobie w tych grupach odpowiednich ról społecznych. Pomyślny przebieg tego rozwoju wymaga sprzyjających sytuacji interpersonalnych i grupowych oraz takiego dostosowania się społecznego jednostki do grupy, które by zarazem przezwyciężało niekorzystne w niej sytuacje społeczne przez dokonywanie odpowiedniej melioracji lub wyborze nowych kręgów i grup”

To właśnie u S. Hessena znajdujemy pełne wyjaśnienie społecznego czynnika osobowego wzrostu jednostki, gdzie w warstwie bytu społecznego występuje heteronomiczna jej zależność od grupy społecznej, która stosując środki przymusu urabia ją według własnych potrzeb i zgodnie ze wzorem stereotypu dziedziczonego od pokoleń. Iw tej warstwie bytu osoby nie ma mowy o wychowaniu właściwym, a jedynie o urabianiu społecznym opartym na indoktrynacji jakiejś ideologii”32

„Zasadniczym walorem pedagogiki A. Kamińskiego jest określenie kierunku pożądanych i możliwych zmian osobowości i społecznych, stanowiących o swoistej przemianie humanistycznej jednostki żyjącej w określonym środowisku czy pełniącej rolę w jakiejś instytucji”W świetle pedagogiki społeczno- personalistycznej temat mojej pracy licencjackiej ma się następująco.

Prostytucja nie jest zawodem, który w naszym społeczeństwie uznawany jest za powszechnie pożądany. Prostytutki zmuszone są niejako do zorganizowania sobie nieformalnych grup, które maja zapewnić im poczucie zarówno bezpieczeństwa jak i przynależności. Organizując się w grupy prostytutki tworzą swoistego rodzaju podkulturę , do której zaliczamy same prostytutki, właścicieli wszystkich przysłowiowych przybytków rozkoszy jak i osoby pośrednio lub bezpośrednio związanych z prostytucją. Przynależność do grupy, gdzie wszyscy wyznają podobne poglądy daje pojedynczym osobom poczucie bycia potrzebnym w takich typach grup rzadko kto czuje się odtrącany bądź nie rozumiany. Agencje towarzyskie, salony masażu erotycznego tudzież inne placówki tego typu nie są najlepszymi miejscami na uspołecznianie prostytutki, bowiem bariery jakie istnieją między jej światem a światem zza okien agencji są zbyt duże .

Literatura:
1.A. Bullock, O. Stallybress, S. Trombley, “ Słownik pojęć

współczesnych „Warszawa 1999

2. W. Okoń „ Słownik pedagogiczny”, Warszawa 1998

3. Z. Kwieciński, L. Witkowski „ Spory o edukację. Dylematy i

kontrowersje we współczesnych pedagogikach” Warszawa 1993

4. B. Milerski, B. Śliwerski „ Leksykon Pedagogiczny PWN” Warszawa 2000 rok.

5. Nowa Encyklopedia PWN Warszawa 1995 rok.

6. Robert J. Strenberg „Wprowadzenie do psychologii”, Warszawa 1999 rok

7. B. Śliwerski „ Współczesne teorie i nurty wychowania” Kraków 1998 rok.

8. „Słownik wyrazów obcych”. PWN, Warszawa, 1970

9. M. Humm „Słownik teorii feminizmu”, Warszawa 1993

10.Jerzy Szmagalski, „Teoria pracy socjalnej a ideologie i polityka

pracy socjalnej

11 . K. Olechnicki, P. Załęcki „ Słownik socjologiczny” Toruń

1997 rok

12. (red) J. Tokarski “ Słownik wyrazów obcych PWN” Warszawa 1998

13. Encylopedie PWN t: I, II, III, IV, Warszawa 1982-1987


1 „Encyklopedia Powszechna” , PWN, str. 470, T.4, Warszawa 1987

2 K. Olechnicki , P. Żołęcki „Słownik socjologiczny”, str. 220, Warszawa 1993

3 Tamże , str. 360, Warszawa 1993

4 „ Encyklopedia powszechna”, t.3, str.467, Warszawa 1985


5 K. Olechnicki, P.Żołęcki „ Słownik socjologiczny”, str. 321, Warszawa 1993

6 Red. Naczelny Doc. dr Jan Tokarski „Słownik wyrazów obcych”, PWN, Warszawa 1970, str. 624


7 Robert J. Sternberg “Wprowadzenie do psychologii”, Warszawa 1999, str. 29

8 K. Olechnicki, P. Żołęcki „ Słownik socjologiczny” Toruń 1997, str. 206

9 K. Olechnicki, P. Żołęcki „ Słownik socjologiczny” Toruń 1997, str.323

10 „Słownik wyrazów obcych”, PWN, Warszawa 1970, str. 534

11 „Leksykon Pedagogika „PWN, 2000. str. 526

12 „Słownik wyrazów obcych” Warszawa 1970, PWN, str. 628

13 Tamże, str. 582

14 Encyklopedia PWN, t.3 Warszawa 1985, str. 854

15 K. Olechnicki, P. Żołęcki „ Słownik socjologiczny”, Toruń 1997

1616 Tamże , str. , Toruń

17 Tamże , str. , Toruń

18 Encyklopedia PWN, Warszawa 1983, str. 599

19K. Olechnicki, P. Żołęcki „ Słownik socjologiczny”, str. 43, Toruń 1997

20 Encyklopedia PWN, Warszawa 1985, str. 296

21 Tamże, Warszawa 1984, str. 541

22 Encyklopedia PWN, Warszawa 1987, str. 260

23 Encyklopedia PWN, Warszawa 1984, str. 256 oraz J. Szmagalski „ Teoria pracy socjalnej a ideologie i polityka społeczna” Warszawa 1998, str. 10

24 22 pod red. Z. Kwiecińskiego, L. Witkowskiego „ Spory o edukację”

23Tamże str. 56, rozdział „ Maty i konfiguracje we współczesnych pedagogikach”

24 Tamże str. 54-55, Warszawa 1993

25 B. Śliwierski „Współczesne teorie i nurty wychowawcze”, str. 32 Kraków 1999
25 Encyklopedia ,PWN, str . 655, tom4, Warszawa 1987,

26 Kwieciński , Z . Witkowski. Spory o edukację . Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogikach Warszawa 1993 , str. 54-55

27 Kwieciński Z, Witkowski L, Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogikach

Warszawa 1993 r. s. 61.28 Tamże s. 64

29 “Słownik wyrazów obcych”, PWN, str. 148, Warszawa 1970,

30 Szymczak M. Słownik języka polskiego Warszawa 1978 r. s. 231

31 Śliwierski B. Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998r. , str. 84-85

32 Tamże, str. 85

Szukasz gotowej pracy ?

To pewna droga do poważnych kłopotów.

Plagiat jest przestępstwem !

Nie ryzykuj ! Nie warto !Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość