Strona główna

Protok ó Ł n r xxvii-n/2007 z dwudziestej siódmej nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 10 grudnia 2007 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9


Pobieranie 23.46 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar23.46 Kb.
P R O T O K Ó Ł N R XXVII-N/2007

z dwudziestej siódmej nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

odbytej w dniu 10 grudnia 2007 roku

w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu – radny Dariusz Wójcik.


Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Na sesji obecni byli radni oraz goście zaproszeni według listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu. Radni nieobecni: Jolanta Koszałka.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Prezydenta Miasta zgodnie z zaproponowanym przez wnioskodawcę porządkiem obrad.
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Jakuba Kluzińskiego. Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jednogłośnie (23 za).

Porządek sesji:

1. Objęcie mandatów radnych oraz złożenie ślubowania.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 rok – druk

nr 210,

2) zmiany Uchwały Nr 150/2007 w sprawie ustalenia wysokości pożyczkidla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubiń-

skiego – druk nr 211.
Ad. 1. Objęcie mandatów radnych oraz złożenie ślubowania.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów radnych:, Krzysztofa Sońty, Wojciecha Skurkiewicza, Radosława Witkowskiego Przewodniczący Rady Miejskiej przesłał uchwały w tej sprawie do Wojewody Mazowieckiego oraz do Komisarza Wyborczego, do którego wystąpił również o wskazanie kandydatów z tych samych list i okręgów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów. Komisarz Wyborczy poinformował, że są to: Radosław Aleksander Fogiel, Piotr Kotwicki i Waldemar Kordziński.

Przed złożeniem ślubowania przez nowych radnych przyjęte zostały uchwały w sprawie objęcia mandatów radnych.


Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik odczytał treść tych uchwał.
W miejsce Pana Krzysztofa Jana Sońty w Okręgu Wyborczym Nr 2 lista nr 4 wstępuje Pan Piotr Kotwicki, kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów. –

Uchwała nr 232/2007

w sprawie objęcia mandatu radnego.

Uchwała ta została podjęta jednogłośnie (24 za).

W miejsce Pana Wojciecha Skurkiewicza w Okręgu Wyborczym Nr 3 lista nr 4 wstępuje Pan Radosław Aleksander Fogiel, kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów. –

Uchwała nr 233/2007

w sprawie objęcia mandatu radnego.

Uchwała ta została podjęta jednogłośnie (24 za).

W miejsce Pana Radosława Witkowskiego w Okręgu Wyborczym Nr 2 lista nr 5 wstępuje Pan Waldemar Kordziński, kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów . –

Uchwała nr 234/2007

w sprawie objęcia mandatu radnego.

Uchwała ta została podjęta jednogłośnie (24 za)

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie.

Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.


Przewodniczący odczytał rotę ślubowania następującej treści:
Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gminy i jej mieszkańców”

Radni: pan Piotr Kotwicki, pan Radosław Aleksander Fogiel, pan Waldemar Kordziński powstali kolejno i wypowiedzieli słowa: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.


Przewodniczący złożył gratulacje nowym radnym oraz wręczył im legitymacje.
Poseł na Sejm RP – Krzysztof Sońta pogratulował nowym radnym. Podkreślił, że cieszy się z nowego napływu krwi do Rady Miejskiej. Zadeklarował swoją pomoc.

Ad. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał.
Ad. 2.1. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 210 z autopoprawką.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, które wydały opinie pozytywne.

Uzasadnienie do projektu uchwały wraz ze przedłożoną na piśmie autopoprawką przedstawiła Skarbnik Miasta – Krystyna Dadej zgłaszając dodatkowo autopoprawkę: na str. 5 słowa: „Do Rozdziału 756” zastępuje się słowami: „Do działu 756”.


Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (27 za) podjęła ze zgłoszonymi autopoprawkami

Uchwałę nr 235/2007

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 rok.

Ad. 2.2. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 211.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, które wydały opinie pozytywne.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Wiceprezydent Miasta – Anna Kwiecień.


Radny Mirosław Rejczak poinformował, że w zasadzie w tej sprawie Rada Miejska podjęła uchwałę parę minut temu. Stwierdził, że jeżeli chodzi o budżet, to w tej chwili są w Sejmie i Senacie dyskusje na temat z nim związany. Ziemia Radomska i Radom wprowadzają masę poprawek. Jak się radny dowiaduje, to Komisja Finansów wielu rzeczy nie akceptuje, a szczególnie Platforma Obywatelska. Chodzi tu o budowę szkoły muzycznej, S – 12, obwodnica, lotnisko.

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, że radny mówi niezgodnie z punktem.


Radny Mirosław Rejczak zwrócił się z apelem do radnych Platformy Obywatelskiej i byłych radnych, którzy teraz są posłami, aby tą sprawę mieli na uwadze.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego, aby pilnował merytorycznych wypowiedzi. Wypowiedzi w stylu jaki był przed chwilą, nic nowego nie wnoszą, a wprowadzają złą atmosferę. Przypomniał, że w tym budżecie kraju miały się znaleźć właśnie te wymienione inwestycje. Niestety się nie znalazły.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (27 za) podjęła

Uchwałę nr 236/2007

zmieniającą Uchwałę Nr 150/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.08.2007r. w sprawie ustalenia wysokości pożyczki dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął XXVII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 16.35.
Szczegółowy przebieg obrad zawarty jest na kasecie magnetofonowej (szt. 1), która stanowi integralną część protokółu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Wójcik

Sekretarze:


1. Kluziński Jakub …………………………
2. Staszewski Kazimierz …………………………

Protokółowała: Agata Gierczak.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość