Strona główna

Protok ó ł Nr 39/14 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej


Pobieranie 17.18 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar17.18 Kb.
P r o t o k ó ł Nr 39/14

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 27 października 2014r.
Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej obecnych było 4 członków komisji (w skład komisji wchodzi

5 radnych) oraz osoby zaproszone – lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący komisji przywitał obecnych i przypomniał tematy posiedzenia, tj.:

1) kontrola wykonania uchwał Rady Gminy,

2) kontrola naliczania i wykorzystania środków na profilaktykę uzależnień od alkoholu i narkoma-

nii,


3) realizacja wpływów podatkowych, egzekucja podatków, informacja o udzielonych umorzeniach,

4) kontrola działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół,

5) realizacja wniosków komisji z 2014r.,

6) sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji Alfons Mierzwa powiedział, że radni otrzymali informację Wójta Gminy

o wykonaniu uchwał Rady Gminy za okres od 29.10.2013r. do 25.09.2014r. – informacja stanowi załącznik do protokołu. Stwierdził, że realizacja uchwał jest wzorowa. Opinię tę podzielili pozostali członkowie komisji i jednogłośnie zaakceptowali przedstawioną informację.

Inspektor ds. obrony cywilnej Anna Englot przedstawiła informację o liczbie punktów sprzedaży alkoholu, liczbie wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w miejscu spożycia i poza miejscem spożycia, zezwoleń jednorazowych, zasadach naliczania oraz wysokości opłat za zezwolenia – informacja stanowi załącznik do protokołu.

Podinspektor ds. profilaktyki alkoholowej przedstawiła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzeleczki za okres od I do IX 2014r. – sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Dodała, że dotychczas wykorzystano 52 tys. zł.

Skarbnik Gminy Gabriela Bartoń powiedziała, że środki niewykorzystane w bieżącym roku, zgodnie z zaleceniami po kontroli NIK, przechodzą na profilaktykę alkoholową na rok następny.

Komisja nie wniosła uwag i pozytywnie zaopiniowała naliczanie i wykorzystanie środków na profilaktykę uzależnień od alkoholu i narkomanii.

Inspektor Sylwia Kowolik przedstawiła informację zawierającą analizę realizacji wpływów podatkowych za 2013 rok oraz I półrocze 2014r. – informacja stanowi załącznik do protokołu. Dodała, że zaległości za I półrocze 2014r. w podatku od nieruchomości w wysokości

113 tys. zł to zaległości od osób prawnych w wysokości 42 tys. zł (w tym od 1 podatnika –

35 tys. zł) i od osób fizycznych 71 tys. zł (w tym od 1 podatnika 54 tys. zł) oraz w podatku rolnym – 9 tys. zł od osób fizycznych.

Inspektor Sylwia Kowolik powiedziała, że za I półrocze 2014r. kwota umorzenia w podatku od nieruchomości wyniosła 78 tys. zł. Informacja o wysokości umorzeń oraz wykaz podmiotów, którym umorzono podatek, jest podawany do wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Radny Krzysztof Robota zapytał o zasady umarzania podatku.

Wójt Bronisław Kurpiela przypomniał, że nowym podmiotom udzielana jest ulga w podatku od nieruchomości przez dwa lata. Natomiast, jak rozbudowuje się inwestycja, to na nową powierzchnię jest umorzenie na 2 lata.

Skarbnik Gminy Gabriela Bartoń powiedziała, że wobec podatników zalegających z podatkiem prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Innych pytań nie zadano i komisja zaakceptowała realizację wpływów podatkowych, egzekucję podatków i informację o udzielonych umorzeniach.

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Urszula Matysek poinformowała, że liczba dzieci w szkołach maleje – w gimnazjum o 18 uczniów, w przedszkolach

o 28 dzieci. Wzrosła o 25 uczniów liczba w szkołach, ale to z tej przyczyny, że do pierwszej klasy poszła część sześciolatków.

Dodała, że ma informację, że 5 uczniów z naszej gminy podjęło naukę w gimnazjum w Otmęcie.

Liczba uczniów będzie spadała i będzie problem z zatrudnieniem dla nauczycieli. Obecnie

w gminie mamy 74,5 etatów nauczycielskich i 29,75 etatów obsługi.

Następnie kierownik Urszula Matysek przedstawiła wydatki remontowe i inne w placówkach oświatowych.

Poinformowała też, że na dowóz do szkół wydano 128 tys. zł, na sport w szkole 4,8 tys. zł i zakupiono niszczarkę do dokumentów za 2,4 tys. zł.

P. Urszula Matysek wyjaśniła, że dowóz dzieci do gimnazjum wykonywany jest dwoma autobusami – jedna część gminy dowożona jest w I półroczu wcześniej do szkoły, a w II półroczu - później.

Zatrudnione są 3 opiekunki oraz dwie sprzątaczki, które mają poszerzony zakres obowiązków.

P. Urszula Matysek poinformowała też o problemie z zapewnieniem dowozu dzieci do szkoły specjalnej w Krapkowicach. Musimy zapewnić dowóz 8 uczniom oraz opiekunom. Gmina zbyt późno dowiedziała się o decyzji rodziców i musieliśmy szybko znaleźć przewoźnika. Najniższa oferta była z firmy z Prudnika – koszt wynosi 9 tys. zł miesięcznie. Ogłosiliśmy już przetarg na wybór przewoźnika do końca roku szkolnego.

Kierownik Urszula Matysek powiedziała, że od nowego roku szkolnego w gimnazjum będzie mniej oddziałów i nauczyciele dostaną propozycje zmniejszenia godzin. Jeśli nie wyrażą zgody, to stracą pracę.

Zagrożony jest oddział przedszkola w Dziedzicach, gdzie będzie 7 dzieci.. Także o 1 oddział będzie mniej w przedszkolu w Strzeleczkach, w Zielinie i w Racławiczkach.

Radni niw zgłosili uwag i zaakceptowali działalność Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Strzeleczkach.

Inspektor Anna Markiewicz poinformowała, że Komisja Rewizyjna nie zgłosiła żadnych wniosków w 2014r.

Radny Krzysztof Robota zapytał o przetarg na wywóz śmieci.

Wójt Bronisław Kurpiela powiedział, że przetarg odbędzie się w końcu tego miesiąca.

Porządek posiedzenia został wyczerpany i przewodniczący zamknął posiedzenie.


Wnioski:

1. Akceptacja wykonania uchwał Rady Gminy.

2. Akceptacja naliczania i wykorzystania środków na profilaktykę uzależnień od alkoholu

i narkomanii.

3. Akceptacja informacji o realizacji wpływów podatkowych, egzekucji podatków oraz in-

formacji o udzielonych umorzeniach.

4. Akceptacja działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.

Alfons Mierzwa


członek komisji:
1. Patryk Tannenbaum ………………………
2. Krzysztof Robota ………………………
3. Edward Wingert ………………………

Protokołowała


Anna Markiewicz

U c h w a ł a Nr 39/R/14


Komisji Rewizyjnej

z dnia 27 października 2014r.


w sprawie opinii i wniosków.
Na podstawie § 65 ust. Statutu Gminy Strzeleczki z dnia 31 marca 2014r.. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 994) Komisja Rewizyjna uchwala, co następuje:
§ 1.
Akceptuje się informację Wójta Gminy o wykonaniu uchwał Rady Gminy za okres od 29.10.2013r. do 25.09.2014r.
§ 2.
Akceptuje się naliczanie i wykorzystanie środków na profilaktykę uzależnień od alkoholu

i narkomanii.


§ 3.
Akceptuje się realizację wpływów podatkowych, egzekucję podatków oraz informację

o udzielonych umorzeniach.


§ 4.
Akceptuje się działalność Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

w Strzeleczkach.


§ 5.
Uchwałę przekazuje się Przewodniczącemu Rady Gminy i Wójtowi Gminy.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Alfons Mierzwa


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość