Strona główna

Protok ó Ł nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, Rolnictwa, Handlu I Rzemiosła Rady Gminy Radomsko w dniu 28 maja 2015 r


Pobieranie 15.02 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar15.02 Kb.
P R O T O K Ó Ł NR 5/2015
z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu, Rolnictwa, Handlu i Rzemiosła

Rady Gminy Radomsko w dniu 28 maja 2015 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji i osoby, zgodnie z załączoną listą obecności. Posiedzenie otworzył i prowadził Pan Józef Bęben – Przewodniczący komisji, który powitał zebranych oraz przedstawił porządek obrad:


Porządek obrad :


  1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym gminy za 2014 rok.

  2. Letni wypoczynek uczniów w 2015 r.

  3. Sprawy różne.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty.Ad.1. Pani Katarzyna Rabenda omówiła przekazane radnym „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzałkowie za 2014 rok”. Poinformowała, że plan dochodów wykonano w kwocie 17 498 597,64 zł. tj. 101 % ustalonego planu, w tym dochody bieżące – 16 854 805,78 zł i majątkowe 643 791,86 zł, a plan wydatków zrealizowano w kwocie 17 374 599,92 zł, co stanowi 92 % planu, w tym wydatki bieżące – 14 558 425,73 zł i wydatki majątkowe – 2 816 174,19 zł. Plan dochodów własnych zrealizowano w kwocie 7 608 878,00 zł co stanowi 105 % planu. Planowano deficyt w kwocie -1 537 752,05 zł. Na koniec grudnia 2014 r. wypracowano nadwyżkę budżetu w wysokości 123 997,72 zł. Pani K. Rabenda poinformowała również o wysokości otrzymanych subwencji i dotacji na realizację poszczególnych zadań oraz dochodach majątkowych w kwocie 643 791,86 zł. Wyjaśniła, że z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wpłynęła kwota 124 333 zł na dofinansowanie projektu „Dbając o uśmiech dziecka” oraz kwota 519 458,86 zł na kontynuację zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Amelin, Dziepółć i Płoszów .

Pan radny Z. Dróżdż zapytał o mniejsze niż planowano wykonanie planu wydatków oraz o wykorzystanie w 88 % wydatków na projekt „Dbając o uśmiech dziecka” i rozliczenie kosztów inspektora nadzoru przy realizacji projektu. Pani Skarbnik wyjaśniła, że w 2014 roku udało się zaoszczędzić na wykonaniu wydatków oświatowych, ponieważ gmina pozyskała środki z zewnątrz na projekt unijny, środki na projekt „Dbając o uśmiech dziecka” wykorzystano w mniejszej niż planowano wysokości, ponieważ za taką kwotę, po przeprowadzeniu przetargu udało się zrealizować zadanie; nad realizacją zadania pieczę sprawował jeden inspektor nadzoru, a koszty tej usługi przypisano do poszczególnych szkół.

Pan radny J. Bęben zapytał o dotację dla niepublicznych przedszkoli (390 zł. miesięcznie na 1 dziecko), plany dotyczące utworzenia przedszkola gminnego i niskie wykonanie planu wydatków na dokształcanie nauczycieli oraz stwierdził, że jest bardzo niskie wykonanie planu dochodów w rozdziale 9 000 – gospodarka komunalna. Pani K. Rabenda wyjaśniła, że oddziały przedszkolne dla dzieci 5-6 letnich funkcjonują we wszystkich naszych szkołach; sprawa utworzenia przedszkola gminnego budzi wiele wątpliwości; wydatki na dokształcanie planuje się w wysokości ściśle określonej w rozporządzeniu, natomiast wykonanie jest według potrzeb, natomiast sprawa ściągalności opłat za wodę i ścieki była przedmiotem analizy na poprzednim posiedzeniu komisji.

W dalszej części, Pani Skarbnik omówiła wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych tj.: dotacji na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy ul. Reymonta w Strzałkowie, utwardzenie drogi na grobli w m. Strzałków, przebudowaniu drogi na Oś. Leśnym w m. Dąbrówka - ul. Brzozowa, zakupieniu kserokopiarki do Urzędu Gminy i pieca c.o. do PZSG w Płoszowie, zorganizowaniu placów zabaw przy wszystkich szkołach w ramach projektu „Dbając o uśmiech dziecka”, budowie chodnika na placu szkolnym w m. Kietlin, modernizacji oświetlenia na ulicy Słonecznej w m. Płoszów oraz wykonaniu boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Szczepocicach oraz zadań inwestycyjnych wieloletnich: budowie chodnika przy ul. Południowej i przebudowaniu ul. Krótkiej w Kietlinie, wykonaniu dokumentacji na „Remont budynku szkoły w Dziepółci”, budowie kanalizacji sanitarnej w m. Amelin, Dziepółć, i Płoszów , termomodernizacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzałkowie oraz wykonaniu boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Strzałkowie”.

Pani K. Rabenda dodała , że realizacja wydatków przebiegała prawidłowo, zgodnie z założeniami i potrzebami, wyjaśniła, że nie wykonano monitoringu dla Urzędu Gminy z powodu braku odpowiednich ofert. Nie przekazano również powiatowi radomszczańskiemu kwoty 100 tys. na budowę chodnika w Strzałkowie z uwagi na realizację tej inwestycji w roku bieżącym i poinformowała, że została podpisana umowa z powiatem w sprawie refundacji kosztów po wykonaniu i odebraniu inwestycji.

Pan radny W. Łuszczyński zapytał o koszty utrzymania szkół i dopłatę gminy do realizacji tego zadnia. Pani Skarbnik wyjaśniła, że koszty utrzymania szkół łącznie wyniosły 7 234 787,41 zł, z tego kwotę 4 986 321,40 zł otrzymano z budżetu państwa, a kwotę 2 248 466,01 zł dołożono z budżetu gminy i wyjaśniła, że kwota dopłaty gminy od kilku lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

Pani Skarbnik poinformowała , że w 2014 zaciągnięto kredyt w wysokości 1,5 mln. zł, kredyt ten nie został wykorzystany i wyjaśniła, że w związku z tym w roku bieżącym, mimo zaplanowania kredytu, nie będzie on zaciągany. Dodała, że zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014r. wynosi 3 055 120 zł.

Pani K. Rabenda omówiła informacje dotyczące mienia Gminy Radomsko i stanie mienia na dzień 31.12.2014 r. oraz poinformowała o dochodach uzyskanych z tytułu użytkowania wieczystego oraz wynajmu lokali, prostując, że dochody z wynajmu lokali wyniosły kwotę 10 973,89 zł.

Pani Skarbnik zapoznała radnych z sprawozdaniem finansowym GBP w Strzałkowie za 2014 r. informując, że nie wykonano zakładanego planu wydatków z uwagi na długotrwałe zwolnienia lekarskie kierownika biblioteki, następnie ze sprawozdaniami finansowymi Gminy Radomsko za 2014 r. tj. bilansem jednostki, rachunkiem zysków i strat jednostki oraz zestawieniem zmian w funduszu jednostki.

Na zakończenie, Pani K. Rabenda zapoznała radnych z Uchwałą Nr II/94/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Radomsko z wykonania budżetu za 2014 r , z której wynika, ze opiniuje się pozytywnie sprawozdanie Wójta Gminy Radomsko z wykonania budżetu .

Członkowie Komisji Planowania, Budżetu rolnictwa, Handlu i Rzemiosła jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzałkowie za 2014 rok .
Ad.2. Pani Edyta Piątek – kierownik GOPS poinformowała, że przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych, GOPS organizuje w roku bieżącym kolonie do Ełku - woj. warmińsko-mazurskie dla 50. dzieci, w tym 31. dzieci w ramach dofinansowania ze środków GKRPA (15 000 zł.) oraz gminy, pozostałe dzieci wyjadą na koszt rodziców. Koszt kolonii wynosi 799 zł od jednego uczestnika. Planowany termin 7.07.- 16.07.2015r. Organizatorem wypoczynku jest firma LUTUR z Lublina. Pani kierownik szczegółowo omówiła program kolonii, w tym liczne wycieczki m.in. do Wilna (szczegółowy program kolonii znajduje się w załączeniu do niniejszego protokółu). Kierownik GOPS, na pytanie radnych wyjaśniła, że na kolonie wyjeżdżają dzieci z wszystkich sołectw w wieku 7-16 lat i wyjaśniła, że odbędzie się kontrola wypoczynku przez przedstawiciela gminy.

Ad 3. Radny W. Łuszczyński poruszył spraw modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Radni uznali, że jest to ważny temat i należy do nie wrócić.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Komisji
Józef Bęben

Protokółowała:B.Nowacka


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość