Strona główna

Protok ó Ł Nr 6/07 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska I Budownictwa z dnia 6 grudnia 2007 roku


Pobieranie 9.3 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar9.3 Kb.
P R O T O K Ó Ł Nr 6/07

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa,

Ochrony Środowiska i Budownictwa

z dnia 6 grudnia 2007 roku
Na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Rady Gminy Śniadowo obecnych było pięciu członków komisji w.g. załączonej listy obecności oraz Pan Andrzej Zaremba Wójt Gminy, Pani Ewa Szeląg Skarbnik Gminy, Przewodniczący Rady Zdzisław Zaremba. Posiedzeniu przewodniczył Pan Mirosław Zalewski Przewodniczący Komisji. Protokółowała Ewa Przyborowska pracownik Urzędu Gminy.
Ad.1.
Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Pan Alojzy Tadeusz Sienkiewicz, który powitał wszystkich zebranych oraz stwierdził, że w.g. listy obecności podjęte decyzje na posiedzeniu są prawomocne.
Ad.2.
Następnie Przewodniczący Komisji odczytał ustalony porządek posiedzenia i poprosił członków komisji o jego przyjęcie.

Podczas głosowania za przyjęciem porządku posiedzenia członkowie komisji opowiedzieli się

jednogłośnie.
Porządek posiedzenia
1.Otwarcie posiedzenia.

2.Przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Zaopiniowanie projektu uchwał.

5.Zamknięcie posiedzenia.
Ad.3.
Przewodniczący Komisji poprosił radnych o przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Podczas głosowania za przyjęciem protokołu radni opowiedzieli się jednogłośnie.Ad.4.
Pan Wójt poinformował, że dostaliśmy 40 000 złotych z powiatu jako dofinansowanie do budowy ulicy Kolejowej.

Projekt budżetu gminy Śniadowo na 2008 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

W sprawie uchwały o stawkach za pobór wody, ja proponuję 5,50 złotych miesięcznie. Badania Sanepidu stwierdziły, że woda normy spełnia.

Podatek od nieruchomości wpływa do budżetu i musi być rozłożony na mieszkańców i odbiorców wody. Komisja ustaliła, że opłata stała zostaje na tym samym poziomie. Gmina przez 3 miesiące jest właścicielem. Gmina ponosi koszty a nie ma wpływów na konto gminy. Od stycznia Zakład Komunalny będzie płacił podatek od nieruchomości. W skład opłaty stałej wchodzi dzierżawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Mamy starą sieć wodociągową w Śniadowie i Szczepankowie, nowe wodociągi na wioskach, stąd duży podatek od nieruchomości.

Wzrosła cena żyta i wynosi 58,29 złotych tj. wzrost o 64%. Jeżeli zmniejszymy podatek zmniejszy się nam subwencja.

Podczas głosowania za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwał radni opowiedzieli się jednogłośnie. W sprawie projektu uchwały za obniżeniem ceny 1 q żyta będącej podstawą wymiaru podatku rolnego głosowało 3 radnych i 2-ch było przeciw.Ad.5.
Na tym Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa oraz podziękował wszystkim za przybycie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.Protokółowała: Podpisy Komisji:  1. ………………………..

  2. ………………………..

  3. ………………………..

  4. ………………………..

  5. ………………………..


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość