Strona główna

Protok ó Ł Nr iv/2015


Pobieranie 86.32 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar86.32 Kb.
P R O T O K Ó Ł Nr IV/2015
z sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie odbytej w dniu 25 marca 2015r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy.

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1200 i trwały do godz. 1615 .


Do punktu 1-go:

Przewodniczący Rady Pan Wojciech Kózka otwierając sesję serdecznie przywitał :

Pana Jana Maćkowiaka Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego,

Pana Damiana Urbanowskiego Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Radnych Rady Powiatu : Pana Józefa Szczepańczyka i Janusza Wojkowskiego,

Pana Dariusza Skibę Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn, Pana Andrzeja Jarosińskiego

Z-cę Burmistrza, Pana Wojciecha Furmanka Doradcę Burmistrza, Pana Artura Nadolnego Skarbnika Miasta i Gminy, Radnych, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Sołtysów, Kierowników Referatów Urzędu Miasta i Gminy.

Zgodnie ze statutem gminy do liczenia głosów wyznaczył Wiceprzewodniczącą Rady Katarzynę Sikorę.

Do punktu 2-go:

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Wojciech Kózka zgodnie z listą obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad

i podejmowana prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad tj.

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 17.03.2015r.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bodzentynie za okres 01.01.2014r - 31.12.2014r.

6. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Bodzentynie za okres 01.01.2014r.- 31.12.2014r.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu pomocy finansowej

b) zmian w budżecie gminy na 2015 rok

c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2015-2022

d) wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

e) zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Aktywny star=Aktywna integracja

w Gminie Bodzentyn”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach

PriorytetuVII stanowiącego realizację działania 7.1 oraz budżetu Miasta i Gminy

Bodzentyn

f) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości

położonej w Wilkowie

g) nabycia od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Bodzentyn własności nieruchomości

położonej w Bodzentynie

h) wyrażenia zgody na wynajęcie na czas oznaczony do 3 lat części nieruchomości

położonej w Bodzentynie na Placu Żwirki na rzecz dotychczasowego użytkownika

i) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Bodzentynie

przy ul. Ogrodowej z przeznaczeniem pod garaże przenośne.


  1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzentyn w 2015 roku

  2. ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz rozliczenia kosztów podróży

służbowych przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych

l) ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady

Miejskiej w Bodzentynie

ł) sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego

zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji

za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn

m) powołania Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki

Zdrowotnej w Bodzentynie

8. Sprawy różne.

9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

10.Zamknięcie obrad.

Do przedstawionego porządku obrad Burmistrz Dariusz Skiba w związku z potrzebą dokonania zmian odnośnie porozumienia związanego z przebudową „Małej Pętli Świętokrzyskiej” zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.

Głosowanie :

Za - 15


Przeciw - 0

Wstrzymujących się - 0

W wyniku głosowania wniosek Burmistrza przeszedł.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgłoszony projekt uchwały przez burmistrza zostanie umieszczony jako p.pkt.a1 w punkcie 7.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowany prządek obrad

z wniesioną poprawką.

Głosowanie :

Za - 15


Przeciw - 0

Wstrzymujących się - 0

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 17.03.2015r.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bodzentynie za okres 01.01.2014r - 31.12.2014r.

6. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Bodzentynie za okres 01.01.2014r.- 31.12.2014r.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu pomocy finansowej

a1) udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu

b) zmian w budżecie gminy na 2015 rok

c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2015-2022

d) wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

e) zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Aktywny star=Aktywna integracja

w Gminie Bodzentyn”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach

Priorytetu VII stanowiącego realizację działania 7.1 oraz budżetu Miasta i Gminy

Bodzentyn

f) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości

położonej w Wilkowie

g) nabycia od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Bodzentyn własności nieruchomości

położonej w Bodzentynie

h) wyrażenia zgody na wynajęcie na czas oznaczony do 3 lat części nieruchomości

położonej w Bodzentynie na Placu Żwirki na rzecz dotychczasowego użytkownika

i) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Bodzentynie

przy ul. Ogrodowej z przeznaczeniem pod garaże przenośne.  1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzentyn w 2015 roku

  2. ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz rozliczenia kosztów podróży

służbowych przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych

l) ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady

Miejskiej w Bodzentynie

ł) sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego

zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji

za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn

m) powołania Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki

Zdrowotnej w Bodzentynie

8. Sprawy różne.

9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

10.Zamknięcie obrad.

Do punktu 3-go:

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z sesji z dnia 17.03.2015r. był wyłożony

do wglądu w biurze Rady. Do protokołu nie zostały zgłoszone uwagi i zastrzeżenia.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji z dnia 17.03.2015r.

Głosowanie:

Za - 15


Przeciw - 0

Wstrzymujących się - 0

W wyniku głosowania protokół z sesji z dnia 17.03.2015r. został przyjęty jednogłośnie.

Do punktu 4-go:

Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Dariusz Świetlik poruszył kwestię uporządkowania wysypiska śmieci na ul. Podmurze w Bodzentynie. Zapytał, czy będą zmiany w podatku od działalności gospodarczej w kwestii gospodarstw agroturystycznych. Podkreślił, że nasza gmina jest wizytówką, jeżeli chodzi o taką działalność i wprowadzenie takiego podatku od działalności gospodarczej spowoduje, że co niektórzy będą mieli pewne trudności. Z jednej strony gmina pozyskuje środki z tego podatku, ale z drugiej strony dotychczas ten podatek nie obowiązywał i czy są przewidywane jakieś zmiany, czy zostanie to utrzymane. Zapytał jaka jest obecnie liczba doradców p.Burmistrza, asystentów i czy p. Mirski jest obecnie menadżerem Ośrodka Zdrowia

w Bodzentynie, w jakim charakterze i czy nie dobrze byłoby w ramach konkursu taką obsadę zrobić i z jakimi kosztami finansowymi to się wiąże.


Radny Jan Zygadlewicz zwrócił się z prośbą o przegląd ul. Licealnej i Rynku Górnego

w zakresie uzupełnienia kostki brukowej oraz ukierunkowanie spadku wody z ul. Kościelnej tak, aby woda nie spływała do targowicy tylko do rowu odprowadzającego wodę do rzeki Psarki.

Radny Józef Kołomański poruszył kwestię remontu drogi w Św.Katarzynie – pracownicy, którzy pracują na tej drodze nie otrzymali wynagrodzenia od miesiąca grudnia.

Do punktu 5-go.

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie za okres 01.01.2014r. – 31.12.2014r. przedstawiła Pani Beata Dulęba Kierownik MGOPS

w Bodzentynie.

Uwag nie wniesiono do przedstawionego sprawozdania. Rada Miejska przyjęła do wiadomości.Do punktu 6-go.

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodzentynie za okres 01.01.2014r. – 31.12.2014r. przedstawiła Pani Beata Dulęba Kierownik MGOPS w Bodzentynie.

Uwag nie wniesiono do przedstawionego sprawozdania. Rada Miejska przyjęła do wiadomości.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady udzielił głosu Wicemarszałkowi Województwa Świętokrzyskiego Panu Janowi Maćkowiakowi, który podziękował za zaproszenie

i podkreślił, że głównym celem obecności na sesji jest podpisanie umowy na współpracę przy budowie dróg wojewódzkich na terenie gminy Bodzentyn. Poinformował, że w zakresie dróg wojewódzkich zaniedbania są wszędzie. Wielu samorządowców - burmistrzów, prezydentów, wójtów zabiega o wybudowanie drogi wcześniej, bo dla każdego droga jest problemem do rozwiązania bardzo istotnym. O kolejności w realizacji inwestycji decyduje nie tylko stan techniczny ale również zaangażowanie partnera po stronie samorządowej. W budżecie gminy Bodzentyn zaplanowana jest kwota 200 tys.zł., to są duże pieniądze, ale jeżeli oceni się, że wartość drogi wynosi kilkanaście milionów to te kwoty wyglądają inaczej. Zaangażowanie partnera samorządowego w terenie na starcie przygotowania inwestycji jest bardzo ważne, ponieważ jest lepszy kontakt z samorządem i mieszkańcami. Ponadto łatwiejszy jest proces konsultacji społecznych, jeżeli procedury tego wymagają. Zaznaczył, że dzisiaj zostanie podpisane porozumienie na podstawie, którego gmina zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji projektowej. W przygotowaniu dokumentacji będą współpracowali projektanci, urzędnicy i fachowcy dyrektora Urbanowskiego. Po przygotowaniu dokumentacji Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich organizuje przetarg i wyłania wykonawcę. Założenie jest takie, żeby wybudować drogi w głównej mierze za pieniądze unijne

z Regionalnego Programu Operacyjnego. Bardzo potrzebne do wykonania jest rondo

w Bodzentynie na skrzyżowaniu dwóch dróg tj. drogi wojewódzkiej nr 751 i 752.

O wykonaniu ronda była mowa z poprzednim burmistrzem i cieszy fakt, że ta inwestycja będzie przygotowana i zrealizowana. O precyzyjnych rozwiązaniach będzie mowa na etapie dokumentacji wykonawczej. Druga sprawa to w ramach rozbudowy „Małej Pętli Świętokrzyskiej” zostanie przebudowana droga wojewódzka nr 751 na terenie Dąbrowy na odcinku około1,7 km.

W bliskiej perspektywie będzie odcinek Podgórze- Bodzentyn i Bodzentyn - Dąbrowa. Ponadto prowadzone były również rozmowy z Dyrektorem Urbanowskim i Burmistrzem Dariuszem Skibą na temat uporządkowania drogi wojewódzkiej w kierunku zachodnim do Michniowa. Odnośnie interpelacji zgłoszonej przez p. Kołomańskiego to wyłoniony został wykonawca i nie jest prawdą, że jest mało wiarygodny, albo nie przygotowany do realizacji inwestycji w Św.Katarzynie. To jest firma, która zbudowała wiele dróg w województwie kieleckim i jeżeli chodzi o umowy zawarte z podwykonawcami to Urząd Marszałkowski płaci za każdą fakturę. Dyrektor albo jego ludzie upewniają się, czy wykonawca inwestycji zapłacił swoim podwykonawcom. Ludzie, którzy pracują w firmie mają legalne umowy.

Na zakończenie swojego wystąpienia p. Wicemarszałek podziękował za współpracę, życzył zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.

Następnie Przewodniczący Rady przywitał przybyłego na sesję Pana Andrzeja Michalskiego Radnego Rady Powiatu Kieleckiego.

Udzielił głosu Dyrektorowi ŚZDW Panu Damianowi Urbanowskiemu.

Pan Damian Urbanowski poinformował, że na chwilę obecną prowadzona jest rozbudowa drogi nr 752 przez Świętą Katarzynę, która zostanie zakończona do końca czerwca br.

Kolejnym elementem do zrealizowania w bieżącym roku jest przebudowa drogi przez park tj. odcinek około 700 m Krajno- Św.Katarzyna i około 2 km Św.Katarzyna - Podgórze.

Jeżeli chodzi o odcinek drogi nr 751 Dąbrowa Górna - Dąbrowa Dolna zostanie wybudowany chodnik i uregulowane sprawy z odwodnieniem. Jeżeli chodzi o budowę ronda to jest kwestia przyszłego roku, ponieważ zachodzi potrzeba wykupu gruntu. Kolejnym elementem jest budowa chodnika przy drodze od ronda do Podgórza oraz ścieżka rowerowa. Ponadto zostanie ogłoszony przetarg na dokumentację na przebudowę drogi nr 751 tj. odcinek Bodzentyn – Wzdół do Św. Barbary.

Zabierając głos Wicemarszałek Pan Jan Maćkowiak dodał, że realizację przebudowy drogi nr 752 w Św.Katarzynie zaczęto z inicjatywy ówczesnego radnego Rady Powiatu

p. Dariusza Skiby i p. Wojciecha Kózki radnego Rady Miejskiej w Bodzentynie.

Burmistrz Dariusz Skiba poinformował, że sesja jest wyjątkowa, bo gościmy przedstawicieli województwa i radnych powiatowych. Efektem czteromiesięcznej pracy

w samorządzie Miasta i Gminy Bodzentyn jest porozumienie z powiatem odnośnie przebudowy drogi w kierunku Wzdołu przez Kamionkę. Podkreślił, że jako samorząd gminy Bodzentyn nie będziemy się uchylać od współfinansowania inwestycji drogowych na terenie naszej gminy. Chcemy brać czynny udział poprzez takie przykłady jak dokumentacja projektowa, czy inne inicjatywy wskazane przez zarządców drogi. W 23 sołectwach jakie są na terenie gminy znajduje się fragment drogi powiatowej. Od dróg samorząd gminy Bodzentyn nie może się uchylać, drogi są nasze i mieszkańców naszej gminy.

Podziękował p. Marszałkowi i Dyrektorowi ŚZDW za przybycie i współpracę. Zaznaczył, że budowa „Małej Pętli Świętokrzyskiej” rozpoczęła się kiedy Marszałkiem był Pan Józef Szczepańczyk.Do punktu 7-go”a”:

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu pomocy finansowej

przedstawił Pan Artur Nadolny Skarbnik Miasta i Gminy.

Uwag nie zgłoszono do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.

Głosowanie:

Za - 15


Przeciw - 0

Wstrzymujących się - 0

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr IV/17/2015 w sprawie udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu pomocy finansowej, która stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Do punktu 7-go”a1”:

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu

przedstawił Pan Artur Nadolny Skarbnik Miasta i Gminy.

Uwag nie zgłoszono do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.


Głosowanie:

Za - 15


Przeciw - 0

Wstrzymujących się - 0

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr IV/18/2015 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Do punktu 7-go”b”:

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. przedstawił Pan Artur Nadolny Skarbnik Miasta i Gminy.

Uwag nie zgłoszono do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.

Głosowanie:

Za - 15

Przeciw - 0Wstrzymujących się - 0

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr IV/19/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r., która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.Do punktu 7-go”c”:

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bodzentyn

na lata 2015 – 2022 przedstawił Pan Artur Nadolny Skarbnik Miasta i Gminy.

Uwag nie zgłoszono do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.

Głosowanie:

Za - 15


Przeciw - 0

Wstrzymujących się - 0

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr IV/20/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2015 - 2022, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Pan Wojciech Kózka w imieniu Rady serdecznie podziękował p. Wicemarszałkowi i Dyrektorowi ŚZDW za przybycie i współpracę.

Przypomniał o ogromnym wkładzie i bardzo dobrej współpracy z Marszałkiem Panem Adamem Jarubasem.

Udzielił głosu Panu Józefowi Szczepańczykowi członkowi Zarządu Powiatu Kieleckiego.

Pan Józef Szczepańczyk poinformował, że obecnie zajmuje się drogami powiatowymi.

Jeżeli chodzi o roboty cząstkowe to powiat jest po przetargu i zostały zakończone wszystkie prace w kwestii usuwania skutków zimy. Droga Wzdół - Siekierno - został ogłoszony przetarg, rozstrzygnięcie nastąpi 15 kwietnia br. Do rozstrzygnięcia przetargu zostanie zaproszony przedstawiciel gminy. W związku z tym, że na zebraniach wiejskich jakie odbyły się na terenie gminy było dużo wniosków dotyczących wycinki drzew, zakwalifikowane zostały 23 drzewa przydrożne do wycięcia. Zasada jest taka, że osoba wycinająca drzewo zabiera go i porządkuje teren. W poniedziałek odbyła się sesja Rady Powiatu i gmina Bodzentyn otrzyma 2 tys.zł. na zakup drzew i krzewów miododajnych. Ponadto na sesji powiatowej podjęto uchwałę dotyczącą wykorzystania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych i jeżeli ktoś jest zainteresowany np. turnusem

wypoczynkowym dla dziecka czy podopiecznego oraz pomocą w zakresie uruchomienia działalności gospodarczej trzeba się skontaktować z Powiatowym Ośrodkiem Zatrudnienia

i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Podkreślił, że na sesji powiatowej Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu i jednostka Straży Pożarnej w Bodzentynie na 116 jednostek w powiecie jest oceniona na ocenę bardzo dobrą. Ocena ta jest wskazaniem na przeprowadzenie szkolenia członków tejże jednostki. Została zakwalifikowana do udzielania pomocy w takich specjalnościach jak : ratownictwo techniczne, wodne i wysokościowe. Została również zakwalifikowana do udzielania ratownictwa chemicznego i wymaga finansowania na wyposażenie. W związku z tym wystąpiono do Funduszu Składkowego KRUS o sfinansowanie zakupu zestawu do udzielania pierwszej pomocy ofiarom trudnych zdarzeń i będzie potrzebny również wkład własny.

Podkreślił, że jednostka OSP w Bodzentynie jest dobrą jednostką i zasługuje na taki zestaw.

Ponadto w bieżącym roku zaczął się również zakup rękawów wodnych dla jednostek OSP.

W poprzedniej kadencji wszystkie jednostki na terenie gminy ( 4 jednostki ) otrzymały pompy szlamowe. Zaapelował, że przy dobrym obrazie bezpieczeństwa pożarowego jesteśmy liderami nie tylko pod względem sprawności naszych jednostek ale również jedynym

z liderów pod względem liczby pożarów, zwłaszcza związanymi z wypalaniem traw.

Na zakończenie Pan Józef Szczepańczyk złożył świąteczne życzenia, wszystkiego dobrego, miłego, wesołego spędzenia czasu.

Radny Tadeusz Zieliński zapytał p. Szczepańczyka o przebudowę drogi Psary-Stara Wieś.

Pan Józef Szczepańczyk odpowiedział, że jeżeli chodzi o drogę Psary- Bodzentyn to jest

z tzw. powodziówek z 2012r. i nie można umieścić 2-ch dróg z jednej gminy w budżecie powiatu. Będziemy czynić starania aby tą drogę umieścić w budżecie w przyszłym roku.

Burmistrz Dariusz Skiba poinformował, że wcześniej były stosowane takie metody, że powiat przekazywał na czas inwestycji drogę gminie po to, żeby gmina mogła pozyskać środki.

Pan Józef Szczepańczyk wyjaśnił, że jest możliwość przekazania drogi na okres inwestycji ale na gminę spada odpowiedzialność przygotowania dokumentacji.

Radna Jadwiga Dulęba przypomniała o drodze powiatowej do Huciska.

Pan Józef Szczepańczyk wyjaśnił, że chcąc wyremontować drogę do Huciska trzeba w pierwszej kolejności przeprowadzić rozmowy z właścicielami działek o zajęcie gruntu.

Radny St-w Chrzęszczyk zapytał jak wygląda regulacja prawna gruntów.

Pan Józef Szczepańczyk odpowiedział, że pod względem własnościowym nie powinno być problemu.

Radna Anna Wójcik zapytała o drogę powiatową przez Śniadkę Drugą, czy będzie ujęta

w budżecie na przyszły rok.

Pan Józef Szczepańczyk odpowiedział, że kadencja trwa 4 lata, wszystko jest możliwe.


Przewodniczący Rady ogłosił 15-sto minutową przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad przystąpiono

do punktu 7-go”d”:

Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki przedstawił Pan Wojciech Furmanek Doradca Burmistrza.

Uwag nie zgłoszono do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.

Głosowanie:

Za - 15

Przeciw - 0Wstrzymujących się - 0

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr IV/21/2015 w sprawie wyodrębnienia

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, która stanowi załącznik nr 6

do protokołu.Do punktu 7-go”e”:

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Aktywny star=Aktywna integracja w Gminie Bodzentyn”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu VII stanowiącego realizację działania 7.1 oraz budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn

przedstawiła Pani Beata Dulęba Kierownik MGOPS.

Uwag nie zgłoszono do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.

Głosowanie:

Za - 15

Przeciw - 0Wstrzymujących się - 0

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr IV/22/2015 w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Aktywny star=Aktywna integracja w Gminie Bodzentyn”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu VII stanowiącego realizację działania 7.1 oraz budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.Do punktu 7-go”f”:

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Wilkowie przedstawiła Pani Anna Szczepańczyk Kierownik Referatu Rolnictwa.

Uwag nie zgłoszono do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.

Głosowanie:

Za - 15

Przeciw - 0Wstrzymujących się - 0

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr IV/23/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Wilkowie, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.Do punktu 7-go”g”:

Projekt uchwały w sprawie nabycia od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Bodzentyn własności nieruchomości położonej w Bodzentynie przedstawiła Pani Anna Szczepańczyk Kierownik Referatu Rolnictwa.

Uwag nie zgłoszono do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.

Głosowanie:

Za - 15

Przeciw - 0Wstrzymujących się - 0

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr IV/24/2015 w sprawie nabycia od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Bodzentyn własności nieruchomości położonej w Bodzentynie, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Do punktu 7-go”h”:

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas oznaczony do 3 lat części nieruchomości położonej w Bodzentynie na Placu Żwirki na rzecz dotychczasowego użytkownika przedstawiła Pani Anna Szczepańczyk Kierownik Referatu Rolnictwa.

Uwag nie zgłoszono do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.

Głosowanie:

Za - 15

Przeciw - 0Wstrzymujących się - 0

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr IV/25/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas oznaczony do 3 lat części nieruchomości położonej w Bodzentynie

na Placu Żwirki na rzecz dotychczasowego użytkownika, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Do punktu 7-go”i”:

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej

w Bodzentynie przy ul. Ogrodowej z przeznaczeniem pod garaże przenośne przedstawiła

Pani Anna Szczepańczyk Kierownik Referatu Rolnictwa.

Uwag nie zgłoszono do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.

Głosowanie:

Za - 15

Przeciw - 0Wstrzymujących się - 0

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr IV/26/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Bodzentynie przy ul. Ogrodowej

z przeznaczeniem pod garaże przenośne, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Do punktu 7-go”j”:

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzentyn w 2015r. przedstawił

Pan Andrzej Jarosiński Z-ca Burmistrza.

Uwag nie zgłoszono do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.

Głosowanie:

Za - 15

Przeciw - 0Wstrzymujących się - 0

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr IV/27/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt

na terenie Gminy Bodzentyn w 2015r, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Do punktu 7-go”k”:

Doradca Burmistrza Pan Wojciech Furmanek poinformował ; w związku

z tym, że obowiązująca uchwała dotycząca diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych jest sprzeczna z art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, gdyż uzależnia prawo do wypłaty diety wyłącznie od udziału sołtysów w pracach rady miejskiej oraz przewiduje potrącenie w razie nieobecności na sesji, co jest niezgodne z prawem, stąd niniejsza uchwała będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz utrwalona orzecznictwem sądowo-administracyjnym.
Burmistrz Dariusz Skiba dodał, że sołtysi otrzymywali dietę za udział w sesji. Obecnie

w proponowanej uchwale będzie stała kwota, wyższa - 250 zł.

Sołtys Pan Bogusław Wzorek stwierdził, że kwota powinna być mniejsza 125 zł. bo gmina jest biedna.

Przewodniczący Rady Pan Wojciech Kózka wyjaśnił, że głos p. sołtysa jest tylko głosem doradczym, sprawa diet podlega dyskusji na Radzie Miejskiej. Podkreślił, że sołtys pełni funkcję społeczną przez 24 godziny na dobę i cały system wypłaty diet trzeba usprawnić

i uprościć.

Radny Dariusz Świetlik stwierdził, że zdanie sołtysa może być bardzo istotne, bo wcześniej nie była to dieta zryczałtowana, gdy było więcej sesji było więcej pieniędzy. Obecnie będzie tylko jedna kwota 250 zł.za miesiąc.

Następnie Pan Wojciech Furmanek Doradca Burmistrza odczytał projekt uchwały

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz rozliczenia kosztów podróży służbowych przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

Dodał, że wczoraj odbyły się komisje na których radni dyskutowali na temat wysokości diety i postanowili podnieść z 200 zł. na 250 zł.

Sołtys Pani Stanisława Stefańczyk w imieniu sołtysów z uwagi na duże obowiązki zaproponowała dietę w wysokości 300 zł.

Pan Andrzej Jarosiński Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że po przeanalizowaniu i wyliczeniu diet dla sołtysów to za udział w sesji w niektórych miesiącach była kwota 600 zł. Natomiast były miesiące, gdzie nie było diety, bo nie było sesji. Zwrócił się z prośbą aby ten rok dokończyć w takiej formie jak zostało zaproponowane, natomiast w przyszłym roku rozważy się możliwość podwyższenia diety. Uchwała została zmieniona z uwagi na obowiązujące przepisy prawne.

Burmistrz Dariusz Skiba dodał; chcielibyśmy stopniowo zwiększać diety, ale konsekwencją byłoby to, że trzeba również podnieść radnym, ale są głosy w radzie, że rada nie chce podwyżek. Jeżeli sołtys miałby kwotę 300 zł. to radnemu trzeba byłoby podnieść na 500 zł. W miarę możliwości finansowych będziemy podnosić diety radnym i sołtysom na koniec roku. Uchwała wymaga zmiany, bo to jest wymóg prawny.

Przewodniczący Rady poinformował, że sesje nie będą odbywać się co miesiąc i to jest krok aby zmienić uchwałę.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Józef Kołomański poinformował, że analizując projekt uchwały na posiedzeniach komisji zaproponowana była kwota 200 zł. i wyszła propozycja aby podnieść na 250 zł. Będąc sołtysem zna pracę sołtysów i ile sołtys ma obowiązków. Wskazana kwota nie jest wysoka. Ponadto była mowa również odnośnie diet dla radnych, aby radnym z 420 zł. podnieść na 500 zł. ale radni nie wyrazili zgody na podwyżkę i zostaje kwota 420 zł.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Głosowanie:

Za - 14

Przeciw - 0Wstrzymujących się - 1

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr IV/28/2015 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz rozliczenia kosztów podróży służbowych przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.Do punktu 7-go”l”:

W punkcie tym Doradca Burmistrza Pan Wojciech Furmanek poinformował, że uchwała porządkuje sprawę diet radnych, ponieważ do obecnej chwili obowiązująca uchwała mówiła, że dieta radnego przysługiwała wtedy gdy odbyła się sesja, bądź komisja rady. Czyli, jeżeli w danym miesiącu nie było sesji, bądź komisji dieta nie przysługiwała. Wiadomo, że radny pracuje nie tylko na obradach sesji czy komisjach.

Następnie Pan Wojciech Furmanek odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Bodzentynie.

Radny Dariusz Świetlik powiedział; zdaje sobie sprawę, że decyzja zapada na sesji ale na komisjach przewodniczący prowadzący zebranie skrupulatnie zapisywał ile jest głosów za i był jednym z nielicznych, który argumentował, że podwyższenie diety radnego jest nie do przyjęcia, radny pracuje nie po to, żeby zarabiać, tylko pracuje społecznie dla ludzi.

Na dzisiejszej sesji dowiaduje się, że nastąpiła zmiana w stosunku do tego, co było w dniu wczorajszym. Rozumie trudności finansowe gminy, ale sołtysom można było dać te 50 zł. więcej.

Radny Józef Kołomański w nawiązaniu do wypowiedzi p. Świetlika stwierdził, że

Pana Świetlika wypowiedź spowodowała, że na komisjach zapadła decyzja, aby każdy głosował według własnego uznania. Powiedział; Wasza grupa stwierdziła, że podwyżka jest nie potrzebna.

Radny Dariusz Świetlik powiedział; wypowiedź, że Wasza grupa to jest nie stosowna, bo niektórzy radni z Waszej grupy chcieli aby była podniesiona dieta radnego. Cieszy go ta zmiana tylko dziwi się, że komisje zakończyły posiedzenie i nagle są jakieś zmiany. To kto podjął tą decyzję.

Przewodniczący Rady Pan Wojciech Kózka wyjaśnił, że podwyżka diet miała dotyczyć tylko radnych nie pełniących funkcji.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Bodzentynie.

Głosowanie:

Za - 15


Przeciw - 0

Wstrzymujących się - 0

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr IV/29/2015 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Bodzentynie, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Do punktu 7-go”ł”:

Projekt uchwały w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości

w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn przedstawił Pan Wojciech Furmanek Doradca Burmistrza.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Burmistrza w sprawie wydawania nakazów płatniczych - aby nakazy płatnicze roznosili tylko inkasenci – sołtysi.

Uwag nie zgłoszono do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.

Głosowanie:

Za - 15

Przeciw - 0Wstrzymujących się - 0

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr IV/30/2015 w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego,

określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Do punktu 7-go”m”:

Przewodniczący Rady Pan Wojciech Kózka poinformował, że w związku z zakończeniem kadencji Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

w Bodzentynie należy przeprowadzić wybory w głosowaniu tajnym. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart ostemplowanych pieczęcią Rady,

przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionych spośród siebie przewodniczącym.

Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania

i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych na sesji. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania. Karty z oddanymi głosami

i protokół z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

W związku z powyższym zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

Radny Jan Zygadlewicz zgłosił Panią Annę Wójcik, która wyraziła zgodę na pracę w komisji

Radny Jerzy Tofil zgłosił Pana Jana Zygadlewicza, który wyraził zgodę na pracę w komisji

Radny Tadeusz Zieliński zgłosił Panią Jolantę Moskwa, która wyraziła zgodę na pracę

w komisji.

Uwag nie wniesiono do proponowanego składu komisji skrutacyjnej.

Radni większością głosów (za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 2 ) opowiedzieli się

za proponowanym składem komisji.

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miejska powołała komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru Rady Społecznej SZPOZ w składzie:

Anna Wójcik, Jan Zygadlewicz, Jolanta Moskwa.

Doradca Burmistrza Pan Wojciech Furmanek poinformował, że na zebraniach wiejskich na kandydatów do rady społecznej wytypowano 24 osoby. Kandydaci są podzieleni na okręgi związane z działalnością ośrodka zdrowia. W związku z tym głosowanie odbędzie się na trzech kartach . Na jednej karcie wybiera się kandydatów z rejonu działania ośrodka zdrowia Bodzentyn, gdzie jest 12 osób i należy zaznaczyć 5 osób ( 5 krzyżyków). W rejonie działania Wzdół Rządowy na karcie jest 10 osób i należy zaznaczyć 3 osoby ( 3 krzyżyki).

W rejonie działania Św.Katarzyna jest 2 osoby i trzeba zaznaczyć 1 osobę ( 1 krzyżyk).

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Wojciech Kózka poprosił komisję skrutacyjną

o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania.

Ogłosił 15-sto minutową przerwę.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Anna Wójcik odczytała protokoły z przeprowadzonego głosowania o treści jak w załączeniu.
Burmistrz Dariusz Skiba pogratulował wybranym członkom Rady Społecznej SZPOZ

i poinformował, że pracował w Radzie Społecznej przez dwie kadencje. Podkreślił, że Rada Społeczna to organ, który doradza Burmistrzowi i Radzie Gminy w zakresie działania opieki zdrowotnej na naszym terenie. W poprzedniej kadencji zgłaszane były poprawki, głównie

w zakresie spraw finansowych. Opracowany został również plan naprawczy, ale nie udało się go wdrożyć i obecnie są pewne zaszłości, które trzeba uregulować. Obecnie 175 tys.zł. gmina jest obciążona za remonty sprzed kilku lat. Przez cztery lata próbowano ustalić przyczynę takich działań, żeby tego nie spłacać. Gmina musi uregulować powstałe zaległości, bo budynek jest gminny i remonty podlegają gminie. Opieka Zdrowotna nie może wydawać środków na remonty budynków gminnych tylko na opiekę zdrowotną. W miesiącu kwietniu odbędzie się spotkanie Rady Społecznej w nowym składzie na którym trzeba się zastanowić jak uregulować zaległości. Ponadto bez uzgodnień z Radą Społeczną w ubiegłym roku

w miesiącu sierpniu wykonano remont budynku ośrodka zdrowia w Św.Katarzynie,

nie zgłaszając do Starostwa i Sanepidu. W dniu wczorajszym odbyła się kontrola, która również przechodzi na odpowiedzialność gminy, czyli przejmuje się pewne działania, które nie były zsynchronizowane z pewnymi uzgodnieniami prawnymi. Zaznaczył, że jako przewodniczący Rady Społecznej będzie się starał wszystkie problemy związane ze służbą zdrowia rozwiązywać na bieżąco.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do pełnienia funkcji członka Rady Społecznej SZPOZ

w Bodzentynie o treści jak w załączeniu.

W dalszej kolejności Pan Wojciech Furmanek Doradca Burmistrza odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie.

Uwag nie zgłoszono do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.

Głosowanie:

Za - 15

Przeciw - 0Wstrzymujących się - 0

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr IV/31/2015 w sprawie powołania Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu.Do punktu 8-go:

Sprawy różne

Sołtys sołectwa Wilków podziękował Burmistrzowi za uporządkowanie placu obok kapliczki.

Następnie zwrócił się z prośbą o złożenie dobrowolnej kwoty dla pogorzelca Leszka Biskupa.

Poruszył artykuł jaki ukazał się w gazecie „Echa Łysogórskie” twierdząc, że to co zostało

opisane to są bzdury, oczernianie przyjaciół – członków rady.

Radna Anna Wójcik zgłosiła uporządkowanie wysypiska śmieci na drodze gminnej

Sieradowice Parcelanci - Podkonarze.

Radny Józef Kołomański poruszył kwestię wywozu ziemi z remontowanej drogi

w Św.Katarzynie - aby była dostępna dla mieszkańców.

Sołtys Beata Babiarz zgłosiła następujące sprawy :

- remont mostu i przepustów w Leśnej Starej Wsi

- łatanie dziur na drodze od targowicy w stronę Siekierna

Sołtys Justyna Ledwójcik zgłosiła udrożnienie przepustu w stronę kościoła i rowu w stronę cmentarza we Wzdole.

Radny St-w Chrzęszczyk poruszył kwestię wysypania żwirem ścieżki obok kościoła

w Starej Wsi.

Radna Zofia Gliwa zwróciła się z prośbą o wyczyszczenie rowów i przepustów na drodze gminnej w Dąbrowie.

Radny Dariusz Świetlik w nawiązaniu do wypowiedzi p. Bogusława Wzorka poinformował, że w artykule jaki ukazał się w gazecie dotyczy jego osoby- nauczyciela i radnego. Podkreślił, że nie ma zwyczaju mówić o kimś nieobecnym. Artykuł podpisał p. Kazimierz Wilkosz i na najbliższym spotkaniu z mieszkańcami, czy na sesji chciałby odnieść się do tego artykułu.

Uważa, że artykuł jest stronniczy i nie do końca obiektywny. Odniósł się do pisma „Echa

Łysogórskie” twierdząc, że władze gminy powinni mieć jakiś nadzór nad redaktorem naczelnym, aby zwracać baczniejszą uwagę, bo później są pewne problemy. W jego odczuciu nie podobało mu się zdjęcie jakie było w gazetce, gdzie pokazane były porwane krzesła

i inne, co można wywnioskować, że cała gmina wygląda w ten sposób. Odpowiedź jaką otrzymał wcześniej jest sprzeczna, bo w piśmie jest napisane, że warunki pracy urzędników są dobre. Burmistrz Krak nie decydował się na zakup nowego sprzętu, umeblowania bo byłoby wywnioskowane, że te środki są źle wydawane. Uważa, że trzeba zwracać uwagę, żeby czasopismo „Echa Łysogórskie” pełniło funkcję przede wszystkim informacyjną, bo jeżeli uderza w prywatność to wywołuje reakcje.

Radny Jan Zygadlewicz zwrócił się z prośbą o przygotowanie informacji o dochodach

z targowicy za 2014r., po odliczeniu wydatków (światło, inkasenci, lekarze, odśnieżanie).

Sołtys Pani Aneta Mróz zapytała o możliwościach nie płacenia podatku od mieszkań.

Radna Anna Wójcik zwróciła się do radnych powiatowych o uporządkowanie drogi

w Sieradowicach Parcelach i Sieradowicach Drugich oraz udrożnienie przepustów.

Sołtys Aneta Mróz poruszyła kwestię rejestracji do lekarza, chcąc się zarejestrować trzeba stanąć w kolejce od 5 rano.

Pan Andrzej Michalski Radny Rady Powiatu Kieleckiego zadeklarował współpracę

i poinformował, że jeżeli jego osoba będzie przydatna na jakimś spotkaniu to chętnie weźmie udział. Następnie złożył najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

Przewodniczący Rady Pan Wojciech Kózka poinformował o zbiórce krwi jaka odbędzie się 29.03.2015r. w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie oraz o festynie w Wilkowie.

Radna Zofia Gliwa w imieniu Stowarzyszenia Dąbrowy na Ręce Burmistrza przekazała palmę Wielkanocną i złożyła życzenia świąteczne.

Do punktu 9-go:

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Burmistrz Dariusz Skiba w następujący sposób:

- uporządkowanie wysypiska śmieci na ul. Podmurze w Bodzentynie - po przeprowadzeniu

oględzin w terenie wysypisko zostanie uporządkowane

- doradcy burmistrza – obecnie p. Sekretarz Gołębiowska jest na zwolnieniu lekarskim,

od 1 kwietnia br. za porozumieniem stron będzie pracownikiem starostwa

powiatowego w Kielcach i obowiązki sekretarza pełni p. Wojciech Furmanek i ma

stanowisko doradcy burmistrza. Dodatkowo jest p. Mirski, który doprowadził do tego, że

pracują dwie panie, jedna w ośrodku zdrowia w Bodzentynie, druga w Św.Katarzynie

i od 1 czerwca będzie pani z Bodzentyna na pełny etat. Stanowiska menadżera w ośrodku

nie będzie.

- przegląd ul. Licealnej i Rynku Górnego w zakresie uzupełnienia kostki brukowej -

uzupełnienie kostki zostanie wykonane w ramach rewitalizacji rynku -w ramach gwarancji

- ziemia w Św.Katarzynie - przeprowadzona została rozmowa z kierownikiem budowy

i ziemia, która jest na placu pod parking trafiła również do miejsca wskazanego przez

p. Kołomańskiego.

- artykuł w gazecie „Echa Łysogórskie” – będzie szeroki nadzór nad zamieszczonymi

artykułami. Gazetka jest gminna i sołtysi oraz radni również mogą pisać artykuły.

- remont mostu na drodze w Leśnej – droga jest powiatowa, nie spełnia kryteriów i wymaga

kapitalnego remontu, który trzeba wykonać wspólnie z powiatem

- przepust przy drodze we Wzdole - droga jest powiatowa i sprawa zostanie przekazana

do powiatu

- czyszczenie rowów w Dąbrowie - zostaną wykonane przez odpowiednie służby

- dochody z targowicy - zostaną sprawdzone

- zatrudnienie lekarza - zostanie zatrudniony w niedługim czasie lekarz internista

- podatek od mieszkań - Rada Gminy w poprzedniej kadencji ustaliła kwotę 30 groszy

za 1 m2 od nieruchomości. Sprawę trzeba przemyśleć, bo potrzeb jest bardzo dużo.

- śmieci w Sieradowicach - pracownicy budownictwa określą jak zlikwidować.


Zabierając głos Radny Józef Kołomański zgłosił do utylizacji 10 paletów eternitu

w Wilkowie.

Pan Andrzej Jarosiński Z-ca Burmistrza poinformował o szkoleniu sołtysów

i radnych jakie odbędzie się w dniu 9 kwietnia br. o godz. 14,00 sołtysi, godz. 15,00 radni.

Pan Jerzy Armuła pracownik ds. podatków wyjaśnił, że gospodarstwa agroturystyczne nie są opodatkowane jeżeli spełniają określone warunki z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

art.1a ust.2 pkt.2.

Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Dariusz Skiba i Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Kózka z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych złożyli najserdeczniejsze życzenia.

Do punktu 10-go:

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję dziękując wszystkim za udział.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Kózka


Protokółowała :

J.Zygadlewicz


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość