Strona główna

Protok ó Ł Nr ix/2007 z obrad IX sesji rady gminy kamionka wielka z dnia 02 lipca 2007 roku


Pobieranie 45.75 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar45.75 Kb.


P R O T O K Ó Ł Nr IX/2007
z obrad IX SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA
z dnia 02 lipca 2007 roku

Prowadzący Sesję - mgr inż. Zenon KRUCZEK – przewodniczący

Rady Gminy
Miejsce obrad - sala w Gminnym Ośrodku Kultury

w Kamionce Wielkiej


Czas trwania - godz. 14:00 – 16:35
Uczestnicy - Radni zgodnie z listą obecności stanowiącą zał.                                                   nr 1 oraz zaproszeni goście zgodnie z listą                                                   obecności stanowiącą zał. nr 2 do protokołu.
Porządek obrad - stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.1
Otwarcie Sesji.

Otwarcia obrad IX Sesji Rady Gminy Kamionka Wielka dokonał mgr inż. Zenon KRUCZEK - przewodniczący Rady Gminy - witając wszystkich Radnych, a w ich imieniu i własnym zaproszonych gości.

Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 Radnych, w związku z tym sesja jest prawomocna.


Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Prowadzący sesję przedstawił porządek obrad jak w zaproszeniu na sesję z równoczesnym wnioskiem o ujęcie dodatkowo w punkcie 9:

9. Przedłożenie informacji o skonsolidowanym bilansie gminy za rok 2006.

Punkty 9 – 11 otrzymają oznaczenie punktów 10 –12.

Zapytał, czy są jeszcze inne wnioski do porządku obrad.


Wniosków nie zgłoszono.
Prowadzący sesję poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z zaproponowaną zmianą.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli porządek obrad IX sesji Rady Gminy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 3
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.


Prowadzący sesję stwierdził, że protokół z VIII Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy. Radni mieli możliwość zapoznania się z nim. Protokół w pełni odzwierciedla przebieg sesji. Zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do treści protokołu.

Uwag nie wniesiono.


Prowadzący sesję poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli protokół.

Ad. 4
Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

(taśma I strona A – 26)
Prowadzący sesję poprosił o zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
Interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Ad. 5
Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

(taśma I strona A - 52)
Wójt Gminy przekazał informację, że w okresie od ostatniej sesji odbyły się dwa zebrania wiejskie. W sumie odbyły się zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach, w czasie których dokonano wyboru sołtysów i członków rad sołeckich. W dwóch przypadkach w Kamionce Małej i Jamnicy dokonano wyboru nowych sołtysów, natomiast w pozostałych sołectwach wybrano dotychczasowych sołtysów. Ogłoszono przetarg na stabilizację osuwiska w Jamnicy. Do końca bieżącego roku obowiązkowo trzeba wymienić dowody osobiste. W ostatnią niedzielę lipca będzie czynny Urząd Gminy do przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego. Realizowane są remonty dróg przy dofinansowaniu 1:1. W toku realizacji jest budowa boisk wielofunkcyjnych. Planowane zakończenie prac do 15 lipca br natomiast rozliczenie pozyskanych środków finansowych w listopadzie br. Przy rozliczeniu środków unijnych najpierw gmina musi zapłacić za zrealizowane zadanie i dopiero później otrzymuje refundację kosztów.

Ad. 6
Ostateczne zajęcie stanowiska Rady Gminy w przedmiocie lokalizacji budynków planowanych do budowy w ramach przesiedlenia mieszkańców z osuwiska w Kamionce Wielkiej.(taśma I strona A - 135)
Sesję prowadził wiceprzewodniczący Pan Piotr Witek z uwagi na chwilowe opuszczenie sali przez przewodniczącego Rady Gminy. Wiceprzewodniczący poinformował, że omawiany punkt porządku obrad i kolejny łączą się ze sobą ponieważ dotyczą tych samych spraw. Poprosił Wójta Gminy o zabranie głosu w przedmiotowym temacie.
Wójt Gminy poinformował, że była podjęta uchwała o zakupie gruntu od Pani Juśkiewicz. Pani Juśkiewicz wycofała się ze sprzedaży i sprzedała grunt Panu Głąbiowi. Pan Głąb wystąpił z pismem w sprawie zamiany nieruchomości. Zapoznał z pismem, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Projektant wstępnie zlokalizował budynki dla mieszkańców zakwalifikowanych do przesiedlenia z osuwiska w Kamionce Wielkiej.
Prowadzący sesję Pan Witek otworzył dyskusję.
Włodzimierz ROLKA – zapytał, na jakich warunkach będzie zamiana? Powierzchnie zamienianych działek są różne i wartości tych działek są też różne.
Zygmunt BARAN - zapytał, czy zamiana ta była konsultowana z zainteresowanymi mieszkańcami?
Wójt Gminy – poinformował, że Rada Gminy jest ciałem uchwałodawczym, dlatego też poprosił przewodniczącego Rady Gminy o szybkie zwołanie sesji, bo zmieniła się sytuacja w zakresie możliwości lokalizacji budynków oraz poprosił, by komisja powołana do rozpoznania w terenie sprawy sprzedaży działki Pani Gac, rozpoznała również w terenie sprawę ewentualnej zamiany działek.
Rafał GIENIEC – zapytał, dlaczego Pan Głąb chce się zamienić działkami?
Kazimierz BOCHENEK - zapytał, na jakich zasadach będzie dokonana zamiana?
Włodzimierz ROLKA – stwierdził, że działka gminna położona jest na równym terenie, natomiast działki Pana Głąbia są z brzegiem i ciekiem wodnym.
Kazimierz DOBOSZ – stwierdził, że na poprzedniej sesji było powiedziane, że nie będzie się przesuwać lokalizacji budynków?
Wójt Gminy – wyjaśnił, że po to Rada Gminy miała zakupić działki od Pani Juśkiewicz, by zlokalizować tam budynki dla mieszkańców w ramach przesiedlenia z osuwiska.
Andrzej GŁĄB - poinformował, że zamierza na tej działce wybudować dom weselny, zakład krawiecki, szewski i sklep mięsny.
Bogumiła KMAK – poinformowała, że była z komisją w ramach wizji lokalnej na tym działkach. Co miała do powiedzenia w tym temacie, to powiedziała na poprzednich sesjach i nie będzie się powtarzać. Rada Gminy władna jest zajęcia ostatecznej decyzji.
Kazimierz BOCHENEK – zapytał, czy Pan Głąb przekaże działki o powierzchni 32 arów za działkę gminną o powierzchni 21 arów?
Andrzej GŁĄB – wyraził chęć przekazania działek będących jego własnością o powierzchni 32 arów na rzecz gminy w zamian za działkę gminna o powierzchni 21 arów. Poinformował, że po uruchomieniu planowanej działalności zamierza zatrudnić pracowników i mogą być też zatrudnione osoby z sąsiedztwa.
Maciej KOCEMBA – poinformował, że był w komisji dokonującej wizji lokalnej i ma swoje zdanie. Stwierdził, że lokalizując dom weselny wolałby zlokalizować go dalej od drogi głównej w miejscu bardziej zacisznym.
Kazimierz DOBOSZ - uważa, że można było sprzedać działkę gminną, a kupić pojedyncze działki pod lokalizację budynków.
Skarbnik Gminy – uważa, że gdyby spojrzeć na aspekt rozwoju gminy, to należy stwierdzić, że gmina w słabym tempie się rozwija. Jeżeli będzie prowadzona działalność usługowa nieuciążliwa dla mieszkańców, podatki płacone przez przedsiębiorcę dają dochody, to jest to już aspekt ekonomiczny dla gminy. Należy brać pod uwagę rozwój gminy.
Dalsze prowadzenie sesji Przewodniczący Rady Gminy Zenon Kruczek.
Piotr WITEK – stwierdził, że zawsze ma szacunek dla ludzi, którzy chcą inwestować na terenie naszej gminy. Trzeba rozważyć, czy działka gminna nie ma większej wartości, jak wartość działek o pow. 32 arów. Uważa, że rzeczoznawca winien wycenić wartości tych działek, by nie było wątpliwości w zakresie zamiany.
Zenon KRUCZEK – poinformował, że Pan Głąb chce zlokalizować działalność usługową. Należy się zastanowić, czy gminie starczy działka o powierzchni 21 arów na lokalizację budynków.
Rafał GIENIEC – przypomniał, że zainteresowanym mieszkańcom przedstawiano kolejne propozycje lokalizacji budynków, na które nie wyrażali zgody. Na lokalizację budynków koło Ośrodka Zdrowia wyrazili zgodę. W związku z tym należy pozostać na ustaleniach lokalizacji, jakie zostały uzgodnione.
Wójt Gminy – wyjaśnił, że na poprzedniej sesji Rada Gminy podjęła uchwałę o zaciągnięciu zobowiązania na rok przyszły na zakup działek od Pani Juśkiewicz i tam miały być zlokalizowane budynki, jednak Pani Juśkiewicz wycofała się ze sprzedaży.
Zenon KRUCZEK – budynki miały być zlokalizowane, ale grunt ten kupił Pan Głąb.

(taśma I strona B – 1)

Rada Gminy musi zdecydować, czy zamiana działek jest dla gminy korzystna, czy też nie.
Andrzej Głąb – poinformował, że odda całe 32 ary gruntu za działkę gminną o powierzchni 21 arów.
Zenon KRUCZEK – uważa, że dla lokalizacji budynków jest ta zamiana korzystna.
Piotr WITEK - jego zdaniem działania Rady Gminy do tej pory były dobre. Skoro zmieniły się okoliczności, to należy rozważyć wszystkie za i przeciw i podjąć konkretną decyzję.
Wójt Gminy – wyjaśnił, że decyzja musi być podjęta na dzisiejszej sesji, ponieważ do 31 sierpnia br trzeba przedłożyć dokumentację. Jeśli sprawa będzie się odciągać w czasie, to nie zostanie dotrzymany termin i przyznane pieniądze na budowę budynków zostaną utracone.
Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości
Prowadzący sesję poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
Radni w głosowaniu jawnym wynikiem głosów:

- w głosowaniu udział wzięło - 12 osób,

- za głosowało - 6 osób,

- przeciw głosowało - 5 osób,

- wstrzymała się - 1 osoba,

zatwierdzili projekt, podejmując uchwałę w brzmieniu:UCHWAŁA Nr IX(56)2007
RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 02 lipca 2007 roku


w sprawie zamiany nieruchomości.

Uchwała ta stanowi załącznik nr 5 do protokołu.


Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości (DPS „Samarytanin” w Kamionce Wielkiej).

(taśma I strona B - 304)


Prowadzący sesję poprosił Wójta Gminy o zabranie głosu w przedmiotowym temacie.
Wójt Gminy poinformował, że jest to kolejna sprawa, która wymaga podjęcia konkretnej decyzji. Rozmawiał z dyrektorem w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim i ksiądz musi zarejestrować Dom Opieki „Samarytanin”. Na pewno nie jest w stanie zarejestrować ksiądz, ani też gmina. Ksiądz mówi, że jedynie może w sposób naturalny wygasić działalność tego Domu. Są dwie możliwości: utrzymać jako DPS lub Dom 24 - godzinowego pobytu. Może być prowadzony przez stowarzyszenie lub inne osoby, które zarejestrowały działalność. Jest możliwość, że gmina zakupi ten Dom i przekaże prowadzenie stowarzyszeniu. Ten Dom nie może funkcjonować w takim stanie jak jest.
Prowadzący sesję otworzył dyskusję.
Tadeusz BODZIONY – wyjaśnił, że ksiądz Prałat wybudował budynek przy pomocy finansowej parafian i budynek ten funkcjonował jako Dom Opieki. Zmieniły się przepisy w zakresie funkcjonowania OPS i nie można dopuścić, aby ten Dom upadł, nie może iść w inne ręce. Trzeba dołożyć do utrzymania tego Domu.
Władysława BODZIONY – zapytała, jaka jest ostateczna cena Domu Opieki „Samarytanin”
Zenon KRUCZEK – wyjaśnił, że budynek został wyceniony na kwotę 701.000 zł, ale ksiądz proboszcz ma zgodę biskupa na obniżenie kwoty i rozłożenie zapłaty na raty.
Wójt Gminy – wyjaśnił, że w chwili obecnej jest mowa o zakupie budynku, a nie o prowadzeniu. Dom funkcjonuje od 1997 roku, ale nie został zarejestrowany. Gdyby był zarejestrowany, to do mieszkańców, którzy zamieszkali przed rokiem 2004 środki pochodziłyby z dotacji Wojewody.
Rafał GIENIEC – obawia się, że obecna kadencja będzie „kadencją socjalną”. Rozpoczęte są inwestycje oświatowe w Mystkowie i w Mszalnicy, które wymagają nakładów finansowych. Uważa, że lepszym rozwiązaniem jest dołożyć do utrzymania, a nie kupować budynku. Będzie to dla gminy w wydatkach „studnia bez dna”.
Piotr WITEK – uważa, że ten budynek nie powinien zmieniać właściciela. Nie dziwi się zabiegom księdza, by gmina przejęła Dom Opieki. Utrzymanie Domu Opieki wymaga nakładów finansowych, ale ludziom tam mieszkającym należy się szacunek.

(taśma II strona A -1)

Jest też budynek koło Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kamionce Wielkiej, który jest nie użytkowany. Trzeba się zastanowić, czy tego budynku nie wydzierżawić za przysłowiową złotówkę. Gdyby były pieniądze, to należałoby je wydatkować na adaptację budynku przy Szkole Podstawowej Nr 2 na określony cel.
Wójt Gminy – stwierdził, że każda podejmowana decyzja wiąże się z ryzykiem.
Prowadzący sesję poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
Radni w głosowaniu jawnym wynikiem głosów:

- w głosowaniu udział wzięło - 12 osób,

- za głosowało - 10 osób,

- przeciw głosowało - 2 osoby,

- wstrzymało się - 0 osób,

zatwierdzili projekt, podejmując uchwałę w brzmieniu:UCHWAŁA Nr IX(57)2007
RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 02 lipca 2007 roku


w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała ta stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 9
Przedłożenie informacji o skonsolidowanym bilansie gminy za rok 2006.

(taśma II strona A - 181)


Prowadzący sesję poprosił Skarbnika Gminy o zabranie głosu w przedmiotowym temacie.
Skarbnik Gminy poinformowała, że ustawa o finansach publicznych zobowiązuje Wójta Gminy do poinformowania Rady Gminy o skonsolidowanym bilansie. Omówiła bilans, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Prowadzący sesję otworzył dyskusję. Dyskusji nie było.
Prowadzący sesję poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie informacji o skonsolidowanym bilansie gminy za rok 2006.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli informację o skonsolidowanym bilansie gminy za rok 2006.
Ad. 10
Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje radnych.
Nie zgłoszono wniosków, zapytań i interpelacji ze strony radnych.
Ad. 11
Bieżące sprawy Rady Gminy.
Prowadzący sesję poinformował, że rozmawiał z mieszkańcami przysiółka „Dworskie” w Kamionce Wielkiej, którzy zgłaszają brak wody. Do tematu trzeba będzie podejść i ta sprawa nie minie gminy.
Kazimierz BOCHENEK - zgłosił wniosek, o wystąpienie do MPK w sprawie przedłużenia linii nr 10 do budki kolejowej przed granicą z Gminą Kamionka Wielka. W miejscu tym jest możliwość wykonania zatoczki autobusowej. Z linii tej korzystać będą mieszkańcy Nowego Sącza, Jamnicy i Kamionki Małej, przez co linia będzie bardziej rentowna.
Stanisław KIEŁBASA – gmina będzie kupować Dom Opieki „Samarytanin”, koszty dla gminy będą rosły, a zachodzi potrzeba rozwiązania problemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę, na co należy zwrócić uwagę.
Zygmunt BARAN - zgłosił potrzebę oznakowania drogi gminnej od Rolki do Popardowej, z uwagi na to, że droga jest przelotowa łącząca Gminę Kamionka Wielka z Gminą Nawojowa. Droga jest bardzo ruchliwa, kręta i wąska, co stwarza duże niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Tadeusz BODZIONY – poinformował, że wraca w godzinach wieczornych z pracy i obserwuje, jak na przystanku autobusowym w Kamionce Małej – Popardowej gromadzi się młodzież, niszczy przystanek, znaki drogowe, strach wysiąść z autobusu osobom korzystającym z tego przystanku.
Zenon KRUCZEK - poinformował, że od 01 lipca br na terenie gminy funkcjonuje komunikacja PKS. W sobotę 30.06.br nie kursował PKS, było trochę zamieszania. Pani Kościółek jest chętna uruchomić busa o godz. 20 z Nowego Sącza. Jest prośba o uwagi dot. kursowania autobusów, by do końca wakacji dopracować rozkłady jazdy do potrzeb mieszkańców gminy.
Tadeusz BODZIONY – poprosił, by wszelkie zastrzeżenia dot. kursowania autobusów zgłaszać w tym samym dniu na nr telefonu (018) 449-75-03 lub (018)443-81-11.
Prowadzący sesję zapoznał z pismem Pana Kalisza w sprawie przedłużenia najmu mieszkania w Ośrodku Zdrowia w Kamionce Wielkiej oraz poinformował, że komisja, która dokonała wizji lokalnej dla rozpoznania w terenie sprzedaży działki, nie wyraziła zgody na sprzedaż działki, o którą ubiega się Pani Gac – Prus. Do budynku Ośrodka Zdrowia można dobudować pomieszczenia i uruchomić przedszkole.
Władysława BODZIONY – poinformowała, że w budynku Przedszkola, koło Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamionce Wielkiej jest zeskładowany parkiet, który niszczeje i trzeba coś z tym zrobić.

(taśma II strona B-1)


Rafał MIGACZ – poparł wniosek Radnego Bochenka o przedłużenie linii nr 10 MPK do budki kolejowej przy granicy z Gminą Kamionka Wielka oraz zgłosił potrzebę wykonania pobocza przy drodze na odcinku od mostu na rzece Kamienica do granicy z Gminą Kamionka Wielka o szerokości przynajmniej 1 metra, z uwagi na wąską drogę, duży ruch kołowy oraz pieszych, co powoduje częste wypadki i kolizje drogowe.
Ad. 12
Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad IX Sesji Rady Gminy
prowadzący sesję mgr inż. Zenon KRUCZEK – przewodniczący Rady Gminy -
podziękował wszystkim za udział i zakończył sesję. Całość sesji została nagrana na dwóch taśmach magnetofonowych, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała :


K. Zielińska

Inspektor


Załącznik Nr 3 do protokołuPORZĄDEK OBRAD
IX SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA
dnia 02 lipca 2007 roku. 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

 4. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.

 5. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

 6. Ostateczne zajęcie stanowiska Rady Gminy w przedmiocie lokalizacji budynków planowanych do budowy w ramach przesiedlenia mieszkańców z osuwiska w Kamionce Wielkiej.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości

 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości (DPS „Samarytanin” w Kamionce Wielkiej).

 9. Przedłożenie informacji o skonsolidowanym bilansie gminy za rok 2006.

 10. Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.

 11. Bieżące sprawy Rady Gminy.

 12. Zakończenie obrad.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość