Strona główna

Protok ó Ł Nr vii/11 z sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 1 marca 2011 roku


Pobieranie 41.74 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar41.74 Kb.


P R O T O K Ó Ł Nr VII/11
z sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 1 marca 2011 roku

Sesja odbyła się w Ratuszu.

Ad. 1

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Koliński, przywitał wszystkich radnych, gości w osobach: Komendanta Powiatowego Policji inspektora Jacka Kaczmarka, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej brygadiera Karola Skowrońskiego, Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta Głogowa, Sekretarza Gminy, pracowników Urzędu, radcę prawnego Urzędu Miejskiego, przedstawicieli mediów oraz przybyłych mieszkańców Głogowa.Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 21 radnych (na ustawowy 23 osobowy skład Rady), co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji i uchwał.

Radny Sławomir Majewski zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad sesji o dodatkowy punkt dotyczący informacji Prezydenta na temat wieczorowej pomocy lekarskiej. Docierają niepokojąc sygnały dotyczące tej pomocy, której praktycznie na dzisiaj w Głogowie nie ma. Według doniesień mediów taka pomoc może być Głogowianom udzielana w Polkowicach. Zaspokajanie potrzeb w zakresie ochrony zdrowia należy do zadań własnych Gminy.


Prezydent Miasta Jan Zubowski powiedział, że Zastępca Prezydenta Leszek Szulc w sprawach różnych przedstawi działania jakie podejmowała Gmina Miejska Głogów w zakresie zapewnienia mieszkańcom Głogowa wieczorowej i świątecznej pomocy lekarskiej.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad w wersji przedłożonej radnym. Porządek przyjęty został większością głosów / 12 za, 5 przeciw, 2 wstrzymujące się /, jak następuje:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego w mieście Głogowie.

 2. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. desygnowania delegata Gminy Miejskiej Głogów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich,

  2. zmiany Uchwały Nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Ekologii, Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Głogowie,

  3. zmiany Uchwały Nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Głogowie.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Głogowa między sesjami.

6. Interpelacje i wnioski oraz odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie sesji.


Ad. 2

Informację na temat bezpieczeństwa publicznego w mieście przedstawił Komendant Komendy Powiatowej Straży Pożarnej brygadier Karol Skowroński.

Pisemną informację przedkłada się w załączeniu do protokołu.
Radni w dyskusji:


 • Andrzej Bartowiak poruszył temat palenia w piecach rozmaitymi materiałami i uciążliwości z tego wynikające oraz sprawę udrożnienia osiedlowych dróg pożarowych,

 • Sławomir Majewski powiedział, że Klub Radnych Platformy Obywatelskiej pozytywnie ocenia pracę straży pożarnej w Głogowie. Zapytał, czy mając na uwadze występujące coraz częściej tąpnięcia mieszkańcy wieżowców na terenie Głogowa mogą czuć się bezpiecznie,

 • Cezary Kędzia zapytał z jakiego rodzaju skażeniami chemicznymi możemy mieć potencjalnie do czynienia na terenie Głogowa,

 • Eugeniusz Patyk poruszył kwestię składowania na strychach łatwopalnych przedmiotów,

 • Antoni Krechowiec zapytał, czy zbiornik Żelazny Most w przypadku rozszczelnienia jest zagrożeniem dla Głogowa.

Na wszystkie pytania odpowiedzi udzielił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej brygadier Karol Skowroński.


Informację na temat bezpieczeństwa publicznego w mieście przedstawił Komendant Komendy Powiatowej Policji w Głogowie Jacek Kaczmarek.

Pisemną informację przedkłada się w załączeniu do protokołu.


Radni w dyskusji:

 • Andrzej Bartkowiak poruszył temat wewnętrznych dróg zablokowanych przez parkujące w niedozwolonych miejscach pojazdy,

 • Jerzy Akielaszek zapytał o przyczyny zmniejszenia etatów dzielnicowych na rzecz pracowników operacyjnych,

 • Janusz Piechocki poruszył kwestię współpracy policji z centrum monitoringu wizyjnego miasta Głogowa,

 • Zbigniew Sienkiewicz zapytał o dlaczego zrezygnowano z posterunków policji w gminach wiejskich oraz jak kształtował się budżet Komendy Powiatowej Policji w Głogowie w ostatnich trzech latach.

Na wszystkie pytania odpowiedzi udzielił Komendant Komendy Powiatowej Policji w Głogowie inspektor Jacek Kaczmarek.


Ad. 3

Projekt uchwały w sprawie desygnowania delegata Gminy Miejskiej Głogów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Koliński.


Rada po wysłuchaniu stanowiska Komisji Społeczno – Samorządowej, Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła w/w projekt uchwały jednogłośnie / 21 za / podejmując u c h w a ł ę Nr VII/31/11, którą przedkłada się w załączeniu do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Piechocki przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Ekologii, Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Głogowie.

W związku z pismem radnej Janiny Marcinów o wyłączenie jej ze składu Komisji Ekologii, Zdrowia, Sportu i Turystyki Przewodniczący Rady Miejskiej zgłosił do § 1 autopoprawkę polegającą na wykreśleniu radnej ze składu Komisji.


Rada przyjęła przedstawiony projekt uchwały wraz z autopoprawką jednogłośnie / 21 za / podejmując u c h w a ł ę Nr VII/32/11, którą przedkłada się w załączeniu do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Piechocki przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Głogowie.

W związku z pismem radnej Janiny Marcinów o włączenie jej do składu Komisji Edukacji i Kultury Przewodniczący Rady Miejskiej zgłosił do § 1 autopoprawkę polegającą na dopisaniu radnej do składu Komisji.
Rada przyjęła przedstawiony projekt uchwały wraz z autopoprawką jednogłośnie / 21 za / podejmując u c h w a ł ę Nr VII/33/11, którą przedkłada się w załączeniu do protokołu.
Ad. 4

Protokół z poprzedniej sesji przyjęty został jednogłośnie ( 21 za).


Ad. 5

Sprawozdanie z działalności między sesjami przedstawił Prezydent Miasta Pan Jan Zubowski.


Zastępca Prezydenta Miasta Leszek Szulc – od początku lutego Gmina jest włączona w organizację pomocy wieczorowej oraz w dni wolne. Zainteresowanie tym tematem przejawiał dyrektor ZOZ, ze strony Starostwa sprawę nadzorował Starosta Rafael Rokaszewicz, za szpital odpowiedzialnym jest natomiast Wicestarosta Grzegorz Aryż. Prezydent zorganizował spotkanie z lekarzami z głogowskich POZ – tów. Świadczenia, które były objęte pomocą wieczorową, świąteczną według informacji przedstawianych na tym spotkaniu wycenione zostały na ok. 40 zł za godzinę dyżuru. Nie doszło do jednoznacznej deklaracji tych lekarzy, że podejmą się tych dyżurów. Padła deklaracja ze strony kilku lekarzy, że w sytuacji kryzysowej mogą przejąć część dyżurów. Zmieniło się to, że pomoc wieczorowa musiała wyjść ze szpitala. ZOZ miał złożyć ofertę, a pomoc byłaby świadczona w budynku przychodni specjalistycznej. Pomoc nie może być świadczona przez lekarzy pełniących dyżury w szpitalu tak jak to było dotychczas.

Dyrektor Tofel zwrócił się do NFZ o podpisanie aneksu aby pomoc mogła być świadczona w szpitalu do końca maja. NFZ zaprosił ZOZ do rokowań. W tych rokowaniach miał wziąć pod uwagę sytuację kadrową. Według dzisiaj uzyskanych informacji jest potwierdzenie przez ZOZ odebrania zaproszenia do rokowań. Jeżeli ZOZ zaproszony do rokowań indywidualnie nie odpowiedział na zaproszenie, to znaczy, że się wycofał ze świadczenia pomocy wieczorowej dla mieszkańców miasta. Wcześniej deklaracje padały, że oferta zostanie złożona.

Zastępca Prezydenta przekazał pismo jakie otrzymał z NFZ oraz stanowisko Prezydenta w tej sprawie.
Radni w dyskusji:


 • Bożena Czekańska – Smykalla – szpital przygotowuje się do ratownictwa medycznego i w związku z tym izba przyjęć nie może być placówką, która przyjmuje pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej i dlatego pomoc wieczorowa została wyprowadzona poza szpital. Jest to podstawowa opieka zdrowotna zatem leży ona w gestii gminy. Dyrektor Tofel nie musi jej zapewniać, gdyż ZOZ jest placówką specjalistycznej opieki medycznej. Opiekę powinni zorganizować lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Kontrakt POZ-u obejmuje opiekę do godz.18.00 wszystko ponad jest dodatkowym świadczeniem. Kwestia tylko za jaką cenę.

 • Cezary Kędzia – mieszkańcy nie są zainteresowani tym, kto ma się zająć świadczeniem pomocy ambulatoryjnej wieczorem i w dni wolne, chcą aby taka pomoc była zapewniona. Negocjacje z NFZ to dyktat monopolisty można brać tylko to co jest albo nie brać w ogóle. Lekarzy nie da się zmusić do świadczenia opieki wieczorowej, trzeba znaleźć kompromisowe rozwiązanie i ponownie porozmawiać z przedstawicielami POZ. Trzeba zapytać na jakich warunkach mogliby opiekę świadczyć. Nie można dopuścić do tego aby ludzie w przypadkach nagłych zachorowań jeździli do Polkowic, bo to jest skandal.

 • Janina Marcinów – ilu lekarzy zgłosiło akces dyżurowania?

 • Roman Bochanysz – w najbliższym czasie zostanie zwołane posiedzenie Komisji Ekologii, Zdrowia, Sportu i Turystyki dla omówienia powstałego problemu.

 • Sławomir Majewski – tylko w Głogowie wieczorna opieka ambulatoryjna nie jest zapewniona. W trybie pilnym powinny się zebrać osoby, które o tym decydują i znaleźć rozwiązanie. Mieszkańcy są wysoce zaniepokojeni, że nie mają zapewnionej nocnej i świątecznej opieki lekarskiej.

Podsumowując Przewodniczący Rady Andrzej Koliński powiedział, że z tej dyskusji jednoznacznie wynika, że problem jest poważny. Postulat Rady jest jednoznaczny, że tematem tym należy się zająć w trybie pilnym. Podstawowa opieka niezależnie od Porozumienia Zielonogórskiego jest zadaniem gminy. Patrząc na problem w szerszym kontekście – jeżeli do tej pory szpital mógł pomoc wieczorową świadczyć to biorąc pod uwagę pomoc jaką otrzymuje od Gminy Miejskiej mógłby wykazać wolę porozumienia i wspólnego rozwiązania problemu


Ad. 6

Radna Anna Milicz w imieniu grupy radnych zwróciła się z prośbą o:


 1. Wygospodarowanie w bieżącym roku środków finansowych na remont boisk przy Szkole Podstawowej Nr 10.

 2. Dofinansowanie funkcjonowania Świetlicy Artystycznej dla dzieci i młodzieży na os. Kopernik w Klubie Mayday.

Wnioski przedkłada się w załączeniu do protokołu.
Radny Roman Bochanysz:

1. Zwrócił się z wnioskiem o przedstawienie odpowiedzi na pytania dotyczące budynku przy Al. Wolności 11: • Jaki jest stan w zakresie sprzedaży mieszkań i w jakim stopniu budynek jest funkcjonalny do chwili obecnej?

 • Jakie były koszty finansowe funkcjonowania w/w budynku jako pustostanu w 2010 roku do chwili obecnej?

 • Jakie podjęto działania zmierzające do zmiany tej sytuacji?

 1. Zgłosił wniosek w sprawie organizacji i funkcjonowania Biura Rady.

 2. Zwrócił się z wnioskiem o powołanie zespołu Rady Miejskiej do opracowania projektu planu kadencyjnego.

Wnioski przedkłada się w załączeniu do protokołu.
Radna Bożena Czekańska – Smykalla:

 1. Ponownie skierowała wniosek o udzielenie informacji na temat naprawy mostku w parku Leśnym przy ul. Rudnowskiej uszkodzonego przez ciężki sprzęt (samochód) używany podczas prac porządkowych przez pracowników GPK Sita Sp. z o.o.

 2. Wnioskuje o przedstawienie na sesji Rady Miejskiej sprawozdania z działalności MOK oraz planów na bieżący rok.

Wnioski przedkłada się w załączeniu do protokołu.
Radny Sławomir Majewski w związku z tym, że głogowskie mury obronne w dużej części są w kiepskim stanie zwrócił się z wnioskiem o odpowiedź na następujące pytania:

 • Czy jest program ochrony głogowskich zabytków – w tym ceglanych murów obronnych?

 • Czy są prowadzone działania zabezpieczające mury przed dalszym niszczeniem?

 • Jak wygląda nadzór konserwatorski nad głogowskimi murami obronnymi?

Wniosek wraz ze zdjęciem przedkłada się w załączeniu.
Radny Jerzy Gawron zwraca się z pytaniem kiedy zostanie przeprowadzony remont wewnętrznej drogi oraz miejsc postojowych przy ul. Kosm. Polskich 17 – 27.

Wniosek przedkłada się w załączeniu do protokołu.
Radny Jerzy Akielaszek:

1. Wnioskuje o przeprowadzenie prac zabezpieczających mury „Synagogi”.Wniosek przedkłada się w załączeniu.

2. Zapytał, czy Urząd Miejski podjął już działania związane z przygotowaniem Placu 1000 – lecia pod ustawienie monumentu z okazji 50-lecia KGHM. oraz 40 – lecia Huty Miedzi Głogów.


Radny Antoni Krechowiec wnioskuje o przedstawienie następujących informacji:

 • Jakie zadania zdrowotne (programy) były realizowane w ciągu ostatnich 4 lat w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i ile na poszczególne programy przeznaczono środków finansowych?

 • Czy placówki oświatowe realizują jeszcze inne zadania (programy) profilaktyki zdrowotnej – z jakich funduszy (poza środkami gminnymi)?

Wniosek przedkłada się w załączeniu.
Radny Przemysław Bożek zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie celowości pozostawienia rezerw finansowych po przeprowadzonych konkursach ofert na realizację zadania w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu i łagodzeniu negatywnych skutków marginalizacji społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zadania w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia.

Wniosek przedkłada się w załączeniu.
Ad. 7

Radny Sławomir Majewski nawiązując do poruszanego już na poprzedniej sesji tematu remontu ulicy Rynek przedłożył dwa zdjęcia: drogi przy ul. Budowlanych przed zdemontowaniem kostki oraz zdjęcie kostki położonej na ulicy Rynek. Ze zdjęć wynika, że nie jest to ta sama kostka. Na ulicy Rynek położono kostkę gorszej jakości. Rada Miejska powinna zająć się tym tematem.


Radna Anna Milicz – w przyjętym budżecie znajduje się niewielka w porównaniu do całego budżetu kwota 250 tys. zł z przeznaczeniem na konkurs ofert kulturalnych. Stowarzyszeniom, które działają od wielu lat zostały okrojone fundusze. Okrojono je do tego stopnia, że praktycznie żadne z przedsięwzięć realizowanych przez te stowarzyszenia od lat w nie będzie możliwe do zrealizowania. Niezrozumiałym jest dlaczego 30% z kwoty przeznaczonej na konkurs ofert zostało przesunięte do rezerwy, a ¼ środków przeznaczono na działalność stowarzyszenia, które dopiero co powstało i jeszcze niczym się w Głogowie nie wsławiło.
Radny Zbigniew Sienkiewicz poruszył temat świadczenia usług porządkowych przez grupę 30 osób na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Radny zapytał się, czy doszło do zaniedbań i czy zrobiono coś, żeby grupie tych pań pomóc. Zmieniła się firma sprzątająca. Niektóre ze zwolnionych pań pracowały kilkanaście lat przy sprzątaniu zasobów komunalnych. Zamieszanie z przetargiem trwało od grudnia. Był czas, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie i dać możliwość zwolnionym kobietom samozatrudnienia, czy na znalezienie innego rozwiązania. Zabrakło jednak dobrej woli.

Do Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta wpłynęło pismo od Wójta Gminy Żukowice z prośbą o jakąkolwiek pomoc w zawiązku z trudną sytuacją finansową Gminy. Odpowiedź jest taka, że jak zamkniemy budżet to pomyślimy. Należałoby wrócić do tego tematu. Może Rada wyrazi zgodę na określony rodzaj pomocy.


Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Koliński powiedział, że faktycznie takie pismo wpłynęło, adresowane do Przewodniczącego. Po konsultacji z Prezydentem ustalono, że na dzień udzielania odpowiedzi nie było możliwości udzielenia pomocy.
Zastępca Prezydenta Miasta Leszek Szulc powiedział, że był za tym aby zmienić sytuację, w której firmy świadczące usługi sprzątania wypłacały swoim pracownikom bardzo niskie pensje. Najlepszym rozwiązaniem jest samozatrudnienie osób, które do tej pory pracowały w firmach. ZGM dostał polecenie aby prace porządkowe wykonywały na umowę zlecenie panie zatrudnione wcześniej w firmach. Dotyczy to zasobów ze 100% własnością Gminy. Jeżeli chodzi o wspólnoty to taki wniosek został złożony Dyrektorowi ZGM jako współwłaścicielowi w każdej ze wspólnot. Ideą było wyeliminowanie pośrednika. Cel ten zostanie zrealizowany. Na każdym zebraniu wspólnoty przedstawiciel Gminy będzie wnioskował o korzystanie z usług sprzątania indywidualnych osób.
Radny Andrzej Bartkowiak – mieszkańcy budynku przy ul. Osadników 8 otrzymali od Dyrektora ZGM pismo, że w związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowej wypowiada im się z dniem 28 lutego br. umowę dzierżawy przydomowego ogródka. Mieszkańcy są zaniepokojeni, bo nie wiedzą, gdzie po zdaniu ogródka będą mogli trzymać opał, byliby zainteresowani kupnem tej nieruchomości.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Piechocki powiedział, że temat bezpieczeństwa nie został omówiony przez przedstawiciela Prokuratury Rejonowej. Nie jest to z pewnością lekceważenie Rady, a na pewno nikt z uzasadnionych powodów nie mógł przybyć. Przewodniczący Rady powinien jeszcze raz wystosować zaproszenie.
Przewodniczący Rady Andrzej Koliński powiedział, zaproszenie zostało wysłane jednak żaden z prokuratorów nie mógł się pojawić. Przekazana została jedynie informacja pisemna, która została dołączona do materiałów.
Ad. 8

Po zrealizowaniu porządku obrad oraz braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Koliński ogłosił zamknięcie VII sesji Rady Miejskiej w Głogowie.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Miejskiej

K. MarcinkowskaAndrzej Koliński©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość