Strona główna

Protok ó Ł Nr X/2011 z obrad X zwyczajnej sesji rady gminy kamionka wielka z dnia 20 października 2011 roku


Pobieranie 144.4 Kb.
Strona1/5
Data19.06.2016
Rozmiar144.4 Kb.
  1   2   3   4   5


P R O T O K Ó Ł Nr X/2011
z obrad X ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA
z dnia 20 października 2011 roku

Prowadzący Sesję - mgr inż. Zenon KRUCZEK – przewodniczący Rady                                       Gminy

Miejsce obrad - sala w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce Wielkiej

Czas trwania - godz. 9:00 – 13:15


Uczestnicy - Radni zgodnie z listą obecności stanowiącą zał.                                       nr 1 oraz zaproszeni goście zgodnie z listą                                       obecności stanowiącą zał. nr 2 do protokołu.
Porządek obrad - stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie Sesji.
Otwarcia obrad X zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kamionka Wielka dokonał mgr inż. Zenon KRUCZEK - przewodniczący Rady Gminy - witając wszystkich Radnych, a w ich imieniu i własnym zaproszonych gości.

Następnie stwierdził, że zgodnie z listą obecności w dzisiejszym posiedzeniu uczestniczą wszyscy radni, w związku z tym podjęte uchwały będą prawomocne.


Ad. 2
Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
Prowadzący sesję poinformował, że do porządku obrad, który wszyscy otrzymali, proponuje się dołożenie po punkcie 14 dwóch dodatkowych punktów, a mianowicie:

1) pkt. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamionka Wielka.

2) pkt. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy      Miejscowości Królowa Górna na lata 2009 – 2015.

Pozostałe punkty porządku obrad zgodnie z otrzymanym porządkiem z zaproszeniem. Zapytał, czy są wnioski do porządku obrad?

Nie wniesiono.
Prowadzący sesję poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli porządek obrad X sesji Rady Gminy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Prowadzący sesję poprosił, aby osoby, które zabierają głos włączały mikrofony, a po zakończeniu wypowiedzi wyłączali, ponieważ są trudności z odtworzeniem wypowiedzi.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Prowadzący sesję stwierdził, że protokół z IX Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy. Zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do treści protokołu.

Uwag nie wniesiono.


Prowadzący sesję poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
Radni w głosowaniu jawnym wynikiem głosów:

- w głosowaniu udział wzięło - 15 radnych,

- za głosowało - 14 radnych,

- przeciw głosowało - 0 radny,

- wstrzymał się - 1 radny,

przyjęli protokół.


Ad. 4
Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Prowadzący sesję poprosił o zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
Tadeusz BODZIONY – zapytał w sprawie przetargu na budowę Gimnazjum w Mystkowie. Nie udało się pozyskać środków finansowych w wysokości 400.000 zł, ale w budżecie gminy zabezpieczona była kwota 500.000 zł. Na jakie prace będzie wykorzystana?
Antoni POTONIEC – poinformował, że ma dwie interpelacje dot. dróg gminnych. Otóż mieszkańcy interweniowali, by zająć się drogami gminnymi w sensie wycięcia zakrzaczeń przy drogach, które stanowią zagrożenie. Jest prośba, aby współpraca nastąpiła pomiędzy Sołtysami, Wójtem, pracownikiem ds. dróg i osobami bezrobotnymi zatrudnionymi do robót przy drogach. Prace należy wykonać przed zimą, bo wiadomo, że korzystanie z tych dróg będzie utrudnione.

Druga interpelacja dot. prac na potoku Kamionka, które realizuje Starostwo Powiatowe. W sesji uczestniczy radny powiatowy Pan Świgut i należy na jego ręce podziękować, że powiat działa prężnie na odcinku umocnienia dróg. Podejrzewa, że jest to realizowane ze środków na usuwanie skutków powodzi. Jest to kawał roboty zrobione i należy się podziękowanie dla powiatu.

W sprawie zgłaszanej interpelacji dot. cieku wodnego od przysiółka Bania do Końca Wsi w Kamionce Wielkiej, na wiosnę br odbyła się komisja z udziałem przedstawicieli RZGW. Jest tam kilka miejsc zagrożonych, jeśli nie zostaną umocnione brzegi, to woda będzie zagrażać domom. Zapytał, co w tym temacie wiadomo?
Tomasz KIEŁBASA – w czerwcu br na sesji zgłaszał potrzebę konserwacji lipy przy Szkole w Mszalnicy. Komisja gminna oceniła, że lipa ta nie nadaje się do konserwacji i pielęgnacji dlatego wniósł wniosek o zniesienie statusu pomnika przyrody tej lipy. Należy podjąć działania, aby ją wyciąć.

Ponadto korzystając z obecności radnego powiatowego zapytał, czy w budżecie powiatu na rok 2012 będą przeznaczone pieniądze na remont dróg powiatowych i budowę chodników? Podziękował Starostwu Powiatowemu i PZD za wykonanie remontu dwóch odcinków dróg powiatowych, a mianowicie: Mystków – Mszalnica i Mystków – Piątkowa.


Marian OGÓREK – zwrócił się z pisemną interpelacją o przyznanie odznaki „Zasłużony dla Gminy Kamionka Wielka ks. Władysławowi Szczerbie. W uzasadnieniu podał, że ksiądz Władysław Szczerba będąc proboszczem Parafii Królowa Górna poniósł bardzo duże zasługi w dziedzinie konsolidacji całej parafii, budowy nowego kościoła, współdziałania z Wydziałem Ochrony Zabytków na odcinku utrzymania zabytkowych obiektów sakralnych, zbudowania całej infrastruktury na terenach kościelnych. Wdzięczni będziemy, gdyby to odznaczenie wręczone było podczas uroczystości poświęcenia nowej świątyni.
Andrzej STANEK – złożył pisemne interpelacje dotyczące:

- dokonania wraz z RZGW rozpoznania stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych oraz mostów na potoku „Królówka”. Mieszkańcy zgłaszają iż most w kierunku przysiółka „Bratyszowiec” jest częściowo podmyty, również niektóre stopnie zwalniające nurt wody na w/w potoku są całkowicie lub w dużym stopniu zniszczone, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia osobom tam przebywającym.

Przykre jest to, że obiekty hydrotechniczne przy tak dużym nakładzie finansowym wcześniej wybudowane i spełniające bezcenną wartość pod względem przeciwpowodziowym nie są odpowiednio utrzymywane przez stosowne instytucje. Jednocześnie nadmienił, że zabezpieczenie przeciwpowodziowe jest też obowiązkiem Urzędu Gminy;

- przesunięcia kursu linii 37 MPK wyjeżdżającego w soboty, niedziele, święta oraz w dni wolne od pracy z Nowego Sącza o godz. 9:10 na godz. 7:50 lub w jej obrębie, w związku z prośbą mieszkańców wsi Królowa Górna pracujących w systemie zmianowym. Zaznaczył, że gdy jedno z rodziców przyjeżdżających w tak szczególne dni późno po pracy do domu, odbywa się to kosztem rodzinnego wypoczynku i zatracania więzi rodzinnych. W dobie dzisiejszego pośpiechu i zapracowania każda chwila pozwalająca na dodatkowe wspólne spotkania rodzinne scala i umacnia ją, a przecież nam chyba oto chodzi;

- zapytał, czy na obecną chwilę są prowadzone rozmowy ze Starostwem Powiatowym odnośnie zabezpieczenia środków na budowę chodników w naszej gminie na najbliższe lata,

Korzystając z obecności na sesji radnego powiatowego zwrócił uwagę, na pobocza przy drogach powiatowych. Zbliża się zima, ślisko będzie się robić, a w poboczach są duże dziury, które stwarzają zagrożenie. Aby nie doszło do wypadku należałoby chociażby uzupełnić ubytki.


Bogumiła KMAK – zwróciła się z prośbą do radnego powiatowego. Miał być przeprowadzony remont drogi na odcinku od Nowego Sącza, ponieważ dziury w drodze zaczynają się już od mostu na Kamienicy. W związku z tym, że nie ma pieniędzy na generalny remont tej drogi, miały być uzupełnione ubytki a nic nie zrobiono. Za wykonywane prace przy umacnianiu drogi od strony rzeki podziękowała Starostwu;

- zapytała Pana Wójta w sprawie chodników. Czy ruszyły prace projektowe, które miejscowości zostały ujęte do projektowania, czy są sporządzone podkłady geodezyjne, czy coś w tym zakresie zrobiono?


Zygmunt BARAN – poprosił o zwrócenie się z pismem do MPK o przyspieszenie kursu linii 26 z Nowego Sącza wyjeżdżającego o godz. 7:25 o 10 minut. Przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kamionce Wielkiej autobus ten jest o godzinie 7:55. Jest to za późno dla uczniów, którzy rozpoczynają lekcje o godzinie 8:00. W ubiegłym roku lekcje rozpoczynały się o 8:15 i kurs z godziny 7:25 był dobrze dostosowany dla uczniów korzystających z dojazdu do szkoły. Obecnie zachodzi potrzeba przesunięcia kursu na godz. 7:15.
Benedykt PORĘBA – w planach gminy przewidziana jest kanalizacja wsi Mystków w ramach III etapu. Wiadomo, że jest dokumentacja opracowana dla części przysiółków Wola Wyżna i Niżna. Nie ma dokumentacji dla przysiółków: Centrum Mystkowa, Za Kościołem i Pod Mystków. Zapytał, czy czynione są starania dla pozyskania dokumentacji w oparciu o inne rozwiązania oraz, czy są czynione starania o pozyskanie środków na ten cel.
Maciej KOCEMBA – skierował zapytanie i prośbę do Dyrektora Mirka. Przed Szkołą po prawej stronie jadąc w stronę Nowego Sącza rodzice przywożą dzieci do szkoły, zatrzymują samochody na poboczu i stwarzają ogromne zagrożenie w ruchu drogowym. Poprosił, aby Dyrektor poinformował rodziców, żeby nie stawiali samochodów, bo jak nie dojdzie do wypadku, to będzie cud. W przyszłości problem może rozwiąże parking przy kościele, a jeśli nie rozwiąże, to będzie apelować do stosownych służb o założenie znaku zakazu zatrzymywania się.
Prowadzący Sesję zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. Chętnych nie było. Dodał do zgłoszonych interpelacji, że zgłoszono w interpelacjach potrzebę remontu nawierzchni drogi od przysiółka Bania do granicy gminy, jak również na poprzedniej sesji zgłaszano interpelacje związane z budową chodnika na ciągu ulicy Kamiennej przez Jamnicę. Gdyby te działania próbować konsolidować w jedno i dojść do porozumienia z Prezydentem Miasta i Radą Powiatu, to można by wykonać wspólnymi siłami nawierzchnię drogi i chodnik. Nie mówi, że ma być to zrealizowane natychmiast, ale próbować zrealizować całościowo łącznie z chodnikiem przez Jamnicę oraz na odcinku od Rolki w stronę Przedszkola w Kamionce Małej i na odcinku od przystanku autobusowego w Kamionce Małej do przejazdu kolejowego w Jamnicy, gdzie uczniowie korzystają dochodząc do Szkoły w Jamnicy. Jadąc wieczorem mimo dobrego oświetlenia przy ulicy Kamiennej jednak istnieje zagrożenie, gdyż droga jest wąska. Chodnik na tym odcinku jest konieczny, a nawierzchnia drogi na odcinku od Kamionki Małej w stronę mostu na Kamienicy jest zdecydowanie gorsza niż od granicy gminy w stronę Bani.
Ad. 5
Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.
Prowadzący sesję poprosił Wójta Gminy o zabranie głosu w przedmiotowym temacie.
Wójt Gminy poinformował, że w okresie od ostatniej sesji, która odbyła się w dniu 8 września 2011 roku odbyły się przetargi na:

- budowę parkingu w Kamionce Wielkiej. Złożonych zostało 4 oferty. Wygrało Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „ZIBUD” z Kamienicy. Cena oferty wynosi 489.177,36 zł. Termin realizacji jest do 31 października 2011 roku,

- remonty po powodzi dróg:


  • drogi gminnej „Dworskie” w Kamionce Wielkiej, złożono 2 oferty, wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Nowym Sączu. Cena oferty wynosi 82.487,98 zł.

  • remont drogi gminnej „Mystków – Jamnica” w Mystkowie. Złożono 1 ofertę, którą wybrano : „BUD-DRÓG” Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz s.j. Drużków Pusty. Cena oferty 119.980,97 zł,

- zimowe utrzymanie dróg. Na zimowe utrzymanie drogi na terenie Mystkowa ofertę złożył i przetarg wygrał Pan Gieniec Rafał. Wartość brutto utrzymania 1 km drogi w ciągu doby wynosi 59 zł.

Na utrzymanie dróg w Kamionce Małej i Jamnicy została złożona jedna oferta. Jest problem ponieważ koszt utrzymania jednego km drogi za dobę w Kamionce Małej wynosi 280 zł brutto natomiast w Jamnicy 440 zł brutto. Są to bardzo duże kwoty w związku z tym trzeba będzie unieważnić przetarg, ponieważ w budżecie gminy nie ma odpowiedniej ilości pieniędzy na zimowe utrzymanie dróg, licząc po tak wysokich stawkach. Ofertę złożył Pan Jacek Stasianek i zachodzi potrzeba prowadzenia negocjacji w tym temacie.Omówił wydane decyzje. Zwrócił uwagę na stypendia szkolne. Dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać 351 zł. Jest to bardzo niska kwota. Było wielokrotnie zgłaszane ale ani Rząd, ani Sejm nie wprowadził zmian. Ustawodawca nie daje żadnej możliwości organowi wydającemu decyzję, by w przypadkach szczególnych mógł od tego odstąpić. Jeśli kwota dochodu przewyższa 351 zł, to już nie można przyznać stypendium. Zdarzają się sytuacje takie, że matka samotnie wychowująca 4 dzieci posiadająca ewidencjonowane dochody nie otrzymuje stypendium, natomiast osoba pracująca na czarno lub za granicą albo prowadząca działalność gospodarczą jest uprawniona do otrzymania stypendium, ponieważ osiąga nie ewidencjonowane dochody. Ustawodawca nie daje możliwości przeprowadzenia wywiadu społecznego. Trudno się dziwić ludziom, że mają pretensje. Gmina musi przestrzegać przepisów prawa. Nie ma możliwości odstąpienia od tego ponieważ Państwo w 80% finansuje koszty stypendiów. Środki, które są przyznawane gminie na ten cel nie starczają na cały rok. Obecnie przyznane zostały pieniądze na 2 miesiące tj. na wrzesień i październik natomiast za listopad i grudzień nie ma możliwości, aby stypendia zostały przyznane. Omówił wydane zarządzenia. Informacja o przeprowadzonych przetargach oraz wydanych decyzjach i zarządzeniach stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Odnosząc się do realizacji budżetu na rok 2011 poinformował, że większość zadań została zrealizowana. W toku realizacji jest budowa parkingu w Kamionce Wielkiej, „Orlika” w Królowej Górnej, natomiast pozostaje budowa Gimnazjum w Mystkowie. Były pewne uzgodnienia pomiędzy radnymi z Mystkowa. Została opracowana dokumentacja na rozwiązanie problemu dróg dojazdowych i kosztorys wynosi ponad 425.000 zł. W związku z tym Wójt podjął decyzję o wstrzymaniu realizacji tego zadania. Wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę zjazdu z działki szkolnej na drogę gminną. Po rozmowie z sołtysem podjęte będą próby rozwiązania problemu drogi dojazdowej w inny sposób. Polecił rozpracować, co można wewnątrz budynku wykonać. Prace zostaną rozpoczęte początkiem listopada. Jest to jedyna inwestycja, która odciągnęła się w czasie przez to, że był wniosek do PROW o pozyskanie dodatkowych pieniędzy na budowę sali gimnastycznej, który nie uzyskał pozytywnej akceptacji. W uzgodnieniu z przedstawicielami z Mystkowa i Sołtysem ustalono, że lepiej zrealizować prace wewnątrz budynku, a po uzyskaniu pozwolenia na budowę we własnym zakresie zrealizować drogi dojazdowe.
Prowadzący Sesję zapytał, czy prace wewnątrz dotyczą budynku Gimnazjum w Mystkowie, a także, czy przetarg na odśnieżanie dróg w Kamionce Wielkiej był ogłoszony, czy będzie odśnieżanie dróg realizowane na zasadzie umowy zlecenia? Zapytał też, czy są pytania do wystąpienia Wójta?
Wójt Gminy - wyjaśnił, że prace dotyczą budowy sali gimnastycznej w Mystkowie. Wyjaśnił również, że Rada Gminy podjęła decyzję o zimowym utrzymaniu głównych dróg na terenie gminy, wszystkie pozostałe drogi odśnieżane są na zasadzie umów o dzieło spisywanych w oparciu o kodeks cywilny w uzgodnieniu z Sołtysami i pracownikiem ds. dróg. Odśnieżanie dróg w Kamionce Małej pojawia się stąd, że od kilku lat wniosek był zgłoszony przez sołtysa. 440 zł za jeden km utrzymania dróg jest nie do przyjęcia. W chwili obecnej zachodzi potrzeba ogłoszenia drugiego przetargu.
Antoni POTONIEC – zapytał, czy jest to opłata w czasie dyżuru, czy ciągła za 1 km pracy?
Wójt Gminy – wyjaśnił, że jest to stawka za utrzymanie 1 km drogi za dobę. Tu nie ma ustalonych godzin pracy. W zakres wchodzi posypywanie i odśnieżanie. Każdorazowo po każdym miesiącu jak jest przedkładana faktura musi być złożony podpis sołtysa, ile dni w danym miesiącu wykonywana była usługa.
Bogumiła KMAK – dodała, że są sytuacje kiedy nie pada śnieg przez kilka dni, ale słońce przyświeci i stworzy nawierzchnię drogi tak śliską, że trzeba posypać. W związku z tym okazuje się, że śniegu nie ma, ale droga jest posypywana i trzeba zapłacić.
Tomasz KIEŁBASA – są chodniki przy drogach powiatowych i będą w przyszłości budowane. Zapytał, kto będzie odpowiedzialny za odśnieżanie tych chodników?
Wójt Gminy - poinformował, że powiatu nie interesuje utrzymanie chodników. Gmina musi we własnym zakresie odśnieżać. Ustawowo, kto jest administratorem drogi to na nim ciąży obowiązek utrzymania. Rozmawiał ze starostą i członkami zarządu powiatu i uzyskał informację, że na pewno w roku 2012 nie będzie w budżecie powiatu pieniędzy na budowę chodników na terenach wiejskich.
Ad. 6
Informacja o wypracowanych wnioskach na posiedzeniach Komisji Rady Gminy w okresie między sesjami i zajęcie stanowisk we wnioskowanych sprawach przez Radę Gminy.
Prowadzący posiedzenie poprosił przewodniczących Komisji o przedstawienie informacji o wypracowanych wnioskach na posiedzeniach Komisji Rady Gminy w okresie od ostatniej Sesji, która odbyła się w dniu 8 września br.
Bogumiła KMAK – Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Społecznych – zapoznała z wnioskami wypracowanymi na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 10 października 2011 roku, stanowiącymi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Wójt Gminy – przedstawił realizację wniosków, która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. Dodatkowo wyjaśnił sprawę zagospodarowania pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Kamionce Wielkiej. Były przeprowadzone rozmowy z dzierżawcami. Pani stomatolog uczestniczyła w posiedzeniu komisji natomiast z doktorem Dobrowolskim odbyło się odrębne spotkanie. Za kilka kolejnych dni poinformował, że nie jest zainteresowany częścią mieszkalną na parterze. Próbowano uzmysłowić Panu Dobrowolskiemu, jakie obowiązki ciążą na dzierżawcy budynku. Był wielce zdziwiony. Zadano mu pytanie, jak widzi dalsze funkcjonowanie Ośrodka oraz, czy jest możliwość, aby Ośrodek Zdrowia przejął syn z synową. Stwierdził, że takich rozmów nie było. Radni z Kamionki Wielkiej zobowiązali Pana Dobrowolskiego, aby w pomieszczeniu gdzie znajduje się gabinet stomatologiczny poszerzył działalność o usługi świadczone przez lekarzy specjalistów.

Wójt rozmawiał z Panią Migacz, która miała pewne propozycje zagospodarowania budynku Ośrodka Zdrowia. Poprosił, aby skierowała pismo przed sesją, jednak nie wpłynęło. Pani Migacz ponoć jest w kontakcie z lekarzem z Nowego Sącza, który jest zainteresowany prowadzeniem tego Ośrodka.

Kolejna sprawa dotyczy wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego przeniesienia OPS do budynku Ośrodka Zdrowia. W OPS zatrudnionych jest coraz więcej pracowników, ponieważ jest coraz więcej nakładanych obowiązków. Kontrola Urzędu Wojewódzkiego zarzuciła, że jest za mało zatrudnionych pracowników socjalnych w OPS. Zgodnie z przepisami jeden pracownik socjalny przypada na 2000 mieszkańców. Poprosił o podjęcie decyzji, gdyż udało się pozyskać kwotę 30.000 zł od wojewody na polepszenie warunków pracy pracowników OPS. Stanowisko radnych jest podzielone. Zostało kiedyś ustalone, że cały budynek ma być przeznaczony na cele medyczne. Poprosił, aby dziś podjąć decyzję.

Ustosunkował się do spraw związanych z opracowaniem dokumentacji budowy chodników na terenie gminy. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że w wieloletniej prognozie finansowej kwotę 370.000 zł ujętą na bieżący rok, Rada Gminy przesunęła na dokumentację natomiast na 2012 rok kwota 100.000 zł zapisana jest na opracowanie dokumentacji chodników, a 300.000 zł na budowę chodników. Jeśli Rada Gminy podtrzyma stanowisko, że kwotę 300.000 zł przesunie na opracowanie dokumentacji, to dzisiaj trzeba podjąć zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, ponieważ nie ma możliwości ogłoszenia przetargu na kwotę większą jak 425.000 zł. Gdyby dodać kwotę 300.000 zł byłaby możliwość ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji budowy chodników na kwotę 725.000 zł na lata 2011-2012. Jeśli ogłasza się przetarg i nie ma kosztorysu inwestorskiego, to trzeba brać pod uwagę średnie ceny wykonania dokumentacji 1 km, jakie obowiązują na danym terenie. Jeśli chodzi o opracowanie dokumentacji na całość chodników na terenie gminy jak było wnioskowane, to środki są niewystarczające. Nie wiadomo, jaka wartość będzie po przetargu. Konieczne jest, aby sołtysi spotkali się i wskazali główne odcinki dróg do projektowania chodników. Za tę kwotę będzie możliwość opracowania w granicach 65-70% z całości dokumentacji.

W sprawie wykonania przyłącza kanalizacyjnego do Bastów i Basiagów Wójt dodatkowo wyjaśnił, że jest to odcinek ok. 137 mb samej sieci rozdzielczej plus przyłącza domowe. Przepisy prawne mówią, że przyłącza domowe są obowiązkiem właściciela. Gmina nie może wykonywać przyłączy do prywatnych budynków. Zainteresowani mieszkańcy nie są w stanie przeznaczyć żadnych pieniędzy na ten cel. W związku z tym jak będzie realizowana kanalizacja podejmie rozmowy z wykonawcą, aby zadanie to zrealizować.
Prowadzący sesję zapytał, czy są pytania do realizacji wniosków?
Antoni POTONIEC – nie wiemy, o co chodzi o przeszklenie. Komisja Oświaty nie poinformowała o wnioskach i nie wiemy też, jakie były ustalenia w zakresie zagospodarowania pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia i przeniesienia OPS. Mamy o tym zdecydować, a nie mamy rozeznania żadnego. Jeśli chodzi o telefon do Przedszkola w Kamionce Małej skrzynka znajduje się na moście, tylko nie ma takiej wiedzy, czy słupy, które oświetlają obiekt sportowy są własnością gminy, czy są przekazane Elektrowni. Jeśli są własnością gminy to pociągnięcie linii telefonicznej na odległość 100 m od skrzynki do Przedszkola nie przedstawia żadnej trudności. Jest to tylko kwestia dobrego podejścia do sprawy TP. Prawdopodobnie nie wiedzą, jak wygląda sprawa techniczna. Należy sprawdzić i ich poinformować.
Zygmunt BARAN – wyjaśnił, że słupy koło małego boiska są własnością gminy i są niewykorzystane. Na tych słupach można by było podwiesić kabel.
Julian MIREK – występował pisemnie do TP o założenie telefonu w Przedszkolu w Kamionce Małej. Wskazał numer działki. Otrzymał informację, że odpowiedź udzielona zostanie po zbadaniu sprawy przez pracowników. Po upływie ok. miesiąca czasu otrzymał pisemną informację, że wykonanie linii telefonicznej do jednego aparatu telefonicznego jest nieefektowne i kosztowne. Stwierdzono, że koszt wykonania linii telefonicznej się nie opłaca i należy szukać innych rozwiązań. Uważa, że specjaliści sprawdzili możliwości techniczne. Wystąpił też do Telbeskidu i otrzymał informację, że w tym obrębie nie ma sygnału, a wykonanie łącza dla jednego aparatu jest nieopłacalne. W związku z tym zakupił aparat komórkowy o numerze 600 523 051 i łączność jest na co dzień. Przedszkole na pewno chciałoby, aby w budynku był Internet. Nie są realizowane takie czynności administracyjne w Przedszkolu, aby korzystać na co dzień z Internetu. W Przedszkolu jest projektor multimedialny z komputerem, jak też TV i wideo. Dla dzieci to wystarcza. Wszystkie czynności administracyjne dla Przedszkola wykonuje Zespół Szkół. Mają też możliwość korzystania z Internetu szkolnego.

Ustosunkował się do wypowiedzi Wójta w sprawie przeniesienia Zespołu Obsługi Szkół na drugie piętro w budynku Gimnazjum w Kamionce Wielkiej. Zadał pytanie, jak dyrektor będzie realizował obowiązek zabezpieczenia bezpieczeństwa dzieciom w sytuacji, jak będzie obca instytucja na II piętrze? Wówczas do szkoły będzie mógł wejść każdy, kto będzie miał ochotę. Zawsze będzie mógł się powołać, że idzie do ZOSz. Wprawdzie jest monitoring, ale trzeba by było zatrudnić pracownika, który by obserwował, kto wchodzi i dokąd idzie. Zaraz przy klatce schodowej są sanitariaty dziewczęce, a także sale lekcyjne. Dziś, jeśli przychodzi uczeń nasz absolwent, to pytamy po co i do kogo? Natomiast jak będą wszyscy wchodzić to będzie problem. Poprosił o zastanowienie się.


Antoni POTONIEC – sądzi, że sprawa telefonu jest wyjaśniona i nie ma co tematu podejmować.
Prowadzący sesję poprosił o przedstawienie wniosków z posiedzenia Komisji Oświaty.
Bogumiła KAMK – zapoznała z wnioskami z posiedzenia Komisji Oświaty z dnia 19 września 2011 roku, które stanowią załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. Poinformowała również, że w dniu 10 października 2011 roku przed wspólnym posiedzeniem Komisji odbyło się spotkanie członków Komisji Oświaty z Panią Stomatolog, która oznajmiła, że widzi możliwości zagospodarowania mieszkania na piętrze po wyprowadzeniu się najemców. W pomieszczeniach tych planuje urządzić gabinet stomatologiczny natomiast obecny gabinet zamierza przekazać wraz z poczekalnią Panu Dobrowolskiemu. Ponieważ w spotkaniu tym nie uczestniczył Pan Dobrowolski, zorganizowano kolejne spotkanie z udziałem Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta, Przewodniczącego Komisji Oświaty oraz Pana Dobrowolskiego. Pan doktor nie widzi potrzeby zagospodarowania pomieszczeń mieszkalnych na parterze, natomiast byłby zainteresowany zagospodarowaniem dodatkowo gabinetu i poczekalni obecnie zajmowanych przez Panią Stomatolog. Po spotkaniu rozmawiała z panią pielęgniarką z Ośrodka Zdrowia, która oznajmiła że ewentualnie można przeznaczyć mieszkanie na parterze na Poradnię K, lecz nie mają na to pieniędzy, chyba że gmina wyposażyłaby gabinet. Nie ma też pewności, czy uda się zawrzeć umowę z NFZ, by usługi świadczone były na kasę chorych, raczej chyba prywatnie. Ostatecznie Pan Dobrowolski odpowiedział Wójtowi, że nie widzi potrzeby zagospodarowania pomieszczeń mieszkalnych wraz z punktami uzależnień. Pani stomatolog, która jest osobą prężną, gdyby miała możliwości wybudowałaby gabinet i poszerzyła działalność.
Prowadzący sesję uważa, że po to są posiedzenia komisji resortowych, żeby szczegółowo uzgadniać i wyjaśniać, natomiast na posiedzeniu Rady Gminy krótko i zwięźle. Pan Dobrowolski praktycznie nie jest zainteresowany rozbudową i pozyskiwaniem specjalistów, a jednocześnie nie jest też skłonny zrezygnować z prowadzenia tego Ośrodka. Pani stomatolog chce wydzierżawić pomieszczenia mieszkalne na piętrze na gabinet stomatologiczny natomiast Urząd Gminy musiałby partycypować w założenie windy. Na dzisiejszej sesji uzyskano następną informację dotyczącą zainteresowania budynkiem Ośrodka Zdrowia przez Panią Migacz. W związku z tym sprawę należy odłożyć do momentu, aż będzie wiadomo, jakie Pani Migacz ma propozycje. Jeśli będą konkretne propozycje to Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych powinna zorganizować posiedzenie i wypracować stanowisko, a następnie przedłożyć Radzie Gminy. Jeśli nie będzie takiej propozycji to również na posiedzeniu Rady Gminy trzeba będzie podjąć stosowną decyzję. Nad przekazaniem OPS pomieszczeń na parterze budynku Ośrodka Zdrowia trzeba się zastanowić. Jeśli pomieszczenia dalej mają być niezagospodarowane przez kolejne lata, to należałoby przekazać, natomiast jeśli jest szansa, że za rok, czy dwa będą zajęte pod potrzeby służby zdrowia, to należałoby poczekać, a dla OPS szukać innych rozwiązań. Dopóki nie ma konkretnych informacji dotyczących zagospodarowania pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia na cele służby zdrowia, nie należy się ustosunkowywać.
Kazimierz BOCHENEK - zapytał, czy nie można rozwiązać umowy dzierżawy z Panem Dobrowolskim, jeśli się nie angażuje w rozszerzenie świadczonych usług w Ośrodku Zdrowia?
Wójt Gminy - wyjaśnił, że umowę dzierżawy można rozwiązać i rozmowa w tym kierunku była prowadzona. Z prawnego punktu widzenia, jeśli znajdzie się osoba, która będzie zainteresowana prowadzeniem Ośrodka Zdrowia, to zostanie wypowiedziana umowa z rocznym okresem wypowiedzenia lub na koniec okresu zawartej umowy z NFZ. Według informacji uzyskanych od Pana Dobrowolskiego Ośrodek Zdrowia w Kamionce Wielkiej obsługuje 6.000 pacjentów.
Prowadzący sesję poinformował, że wspólne posiedzenia komisji zwołane zostało na 28 października br. a przed połową listopada planowana jest sesja. Poprosił, aby monitorować te sprawy, by na wspólne posiedzenie mieć odpowiedź od Pani Migacz, by Rada Gminy mogła podjąć jakąś decyzję, a ewentualnie na sesji zatwierdzić. Jednocześnie poprosił, aby pracownik merytorycznie odpowiedzialny za prowadzenie spraw gospodarki nieruchomościami monitorował sprawę sprzedaży domu Kurdziela. Żeby sprawa nie stanęła na zasadzie, że dziś zostało omówione i sprawa się zamyka.
Wójt Gminy – z informacji przekazanych przez Pana Zygmunta Kurdziela zainteresowana zakupem tego budynku jest też jego córka, która mieszka we Włoszech.
Antoni POTONIEC – do sprawy zagospodarowania Ośrodka Zdrowia należy się przyłożyć, ponieważ jest to też częściowo statutowy obowiązek gminy, a problem narasta. Musimy go rozwiązać i działania muszą być konkretne, bo tego problemu się nie uniknie.
Zygmunt BARAN – odczytał wnioski z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 września 2011 roku, które stanowią załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
Benedykt PORĘBA – wnioski, które przedłożył przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Baran są wypracowane na podstawie kontroli, którą Komisja Rewizyjna przeprowadziła. Był to jego wniosek zgłoszony na sesji, aby zlecić Komisji Rewizyjnej zbadanie przyczyny odrzucenia wniosków przez Urząd Marszałkowski. Wnioski dotyczyły przyznania środków finansowych z PROW w wysokości 400.000 zł na budowę Gimnazjum i 100.000 zł na oświetlenie uliczne w Mystkowie, jak też by sprawdzić, czy rzetelna jest informacja podana do wniosku, co do wartości brutto budowy sali sportowej w Jamnicy. W wieloletniej prognozie finansowej zatwierdzonej 14 lipca br. podana jest wartość inwestycji budowy sali sportowej w Jamnicy w kwocie 3.162.500 zł, zaś wniosek do PROW był na kwotę 4.800.000 zł. W związku z tym, było pytanie dlaczego? Uzyskano wyjaśnienie, że by wyższą kwotę uzyskać podaje się wyższą kwotę. Nie wie, czy to tak można?

Co dotyczy wniosków na Mystków otrzymano 27 czerwca 2011 roku pismo adresowane na Wójta informujące o przyczynie odmowy przyznania pomocy. Zapoznał z treścią pisma Urzędu Marszałkowskiego, które stanowi załącznik N 9 do niniejszego protokołu. Ustosunkował się do niektórych usterek zawartych we wniosku m.in. zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Mystków. Można było zmiany wprowadzić, ale nikt o tym nie powiedział. Zebranie wiejskie w Mystkowie w każdym czasie można było zwołać. Nie było żadnego problemu, by taką uchwałę zebrania wiejskiego podjąć. Do 14 dni był termin odpowiedzi na pismo.Drugi wniosek dotyczył oświetlenia ulicznego w Mystkowie. Sam pracownik będący na posiedzeniu Pan Janik przyznał, że przez pomyłkę podpiął pismo o uzupełnienie danych, pod pismo o przyznaniu pieniędzy na budowę parkingu w Kamionce Wielkiej i zagapił. Jako członka Rady Gminy jak też Komisji Rewizyjnej nie satysfakcjonuje tego typu odpowiedź. Wnioski wypracowane na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zostały podjęte, jako wnioski dalekosiężne i dobrze, że zostały podjęte natomiast, co do konkretnych zdarzeń „trzeba jasno powiedzieć zawaliliśmy w tej gminie. Tak nie może być dalej. Jeśli nie ma staranności, to jak będziemy rządzić w tej gminie. Trzeba to głośno powiedzieć”. Nie chce nikomu dokuczyć, czy się komuś narazić. Jeśli występuje się z wnioskiem to go trzeba pilotować. Pani Skarbnik osobiście pilotowała wniosek odnośnie budowy sali sportowej w Jamnicy, to wniosek przeszedł pozytywnie. Zapytał, dlaczego tylko jeden wniosek był pilotowany? Nie wnosi o wyciągnięcie konsekwencji służbowych, zdarzyła się gafa strzelona, ale na przyszłość nie może tak być, trzeba mówić prawdę.
Kazimierz BOCHENEK – odniósł się do wypowiedzi radnego Poręby. Na budowę sali w Jamnicy był złożony wniosek, bo przez kilka lat w Jamnicy nie było realizowanych inwestycji. Jest na większą inwestycję, gdzie jest możliwość pozyskania większych pieniędzy, to Pan Radny ma pretensje? Powinien się cieszyć, że będzie pozyskanych więcej pieniędzy, a nie mieć zastrzeżenia, pretensje, że zrobiono wniosek o większą kwotę.
Benedykt PORĘBA – odpowiadając na wypowiedź pod jego adresem, poinformował, że przyszedł do gminy jak wyciągnął wnioski z Internetu i powiedział, cieszę się, że 2 wnioski przeszły tylko nie mogę przeboleć tego, że nie przeszły wszystkie, te odnośnie Mystkowa. .
Bogumiła KMAK – na ostatniej sesji był Pan Janik tłumaczony przez sekretarza, że nie mógł pracować 24 godziny na dobę, dlatego takie niedociągnięcia wyszły. Uczestniczyła w ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i też Pan Poręba „przebaczył pracownikowi i powiedział, niech Pan się poprawi, niech Pan pracuje, by wszystko było dopięte”. Nie wie, czy dalsze ciągnięcie sprawy jak już dostał repremende ma sens. Można jeszcze inaczej go zdyscyplinować.
Prowadzący sesję sugerował, aby skończyć w tym zakresie dyskusje. Od dyscyplinowania pracowników jest Pan Wójt i nie ma potrzeby, aby na posiedzeniu Rady Gminy dyskutować pół godziny, że ktoś tam źle sformułował, czy napisał. Problem został przedstawiony, niedociągnięcia wykazane i wiadomo, co z tym zrobić.
Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2020.
Prowadzący sesję poprosił Skarbnika Gminy o krótką informację, ponieważ temat był przedmiotem obrad Komisji Rady Gminy.
Skarbnik Gminy poinformowała, że w pierwszej wersji, którą radni otrzymali, zmiana w wieloletniej prognozie finansowej dotyczyła przede wszystkim dodania 66.000 zł w wierszu 18 na rok 2012 na zadanie „Opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy” i tylko ta zmiana była proponowana. W zakresie wykonania budżetu zostało to dostosowane do zarządzeń Wójta w zakresie realizacji poszczególnych zadań. Natomiast na dzień dzisiejszy tak, jak Wójt informował, sugeruje się, by dokonać dodatkowych zmian polegających na przesunięciu środków z limitu wydatków, jakie były określone na budowę zadania „Orlik” w Mszalnicy w wysokości 174.000 zł na rzecz „Orlika” w Królowej Górnej. Wójt mówił też o chodnikach, czyli przesunięcie z limitu roku 2012 kwoty 300.000 zł z budowy chodników na rzecz dokumentacji projektowej chodników na terenie Gminy Kamionka Wielka.
Wójt Gminy – wyjaśnił w sprawie budowy „Orlika” w Królowej Górnej informując, że przetarg był ogłoszony „Zaprojektuj i wykonaj”. Wcześniej był informowany, że uda się całe zaplecze, szatnię i pokój trenera zaprojektować w budynku Zespołu Szkół w Królowej Górnej. Później informowano go, że wszystko jest w porządku, boiska są realizowane. Trzy tygodnie temu dowiedział się, że jest to praktycznie niemożliwe z tego względu, że przepisy dot. „Orlików” są takie, że trzeba by wyłączyć całkowicie tą część szkoły z użytkowania. Sala gimnastyczna pozostałaby pozbawiona zaplecza i magazynu i nie byłoby miejsca na zlokalizowanie pomieszczenia dla animatora. Po rozmowie z Min. Sportu musi powstać budynek zaplecza dlatego też występuje brak środków, o które jest propozycja przesunięcia. W sprawie budowy „Orlika” w Mszalnicy wyjaśnił, że środki są na dany rok, są to środki wygasające. Na początku listopada będzie spotkanie z Min. Stachurskim, chodzi przede wszystkim o to, żeby zadanie to było ujęte do realizacji w roku 2012. Rozmawiał też z prezesem firmy, która wygrała przetarg na budowę „Orlika” w Mszalnicy w sprawie aneksowania umowy na rok 2012. Podejmowane są działania, aby Ministerstwo wyraziło zgodę na aneksowanie tej umowy.
Antoni POTONIEC - w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2010-2020 dodano wiersz 18 „Opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego” i na rok 2012 kwotę 66.000 zł. Zapytał, czy ta zmiana ma być głosowana?
Wójt Gminy - wyjaśnił, że w tej chwili nie ma możliwości zaciągania zobowiązania finansowego tylko zadanie musi być ujęte w wieloletniej prognozie finansowej i wówczas nie ma problemu, aby na tej podstawie przeprowadzić postępowanie przetargowe, czy wydatkować pieniądze w roku następnym.
Antoni POTONIEC – zwrócił uwagę, że forma tej uchwały jest nie do przyjęcia, powinna być jasna, czytelna, widoczna i o terminie realizacji, a nie zagmatwanie wpisany jakiś 18 wiersz. Napisane tak, (chyba na brak papieru się nie narzeka), że trzeba by mieć duże okulary, żeby przeczytać. Chyba kwota powinna być na pierwszym miejscu następnie wyjaśnienie, a nie zagmatwanie, zamieszanie.
Prowadzący sesję wyjaśnił, że nie ma żadnego zamieszania. Uchwała gdyby była źle skonstruowana zostanie w trybie nadzoru cofnięta.
Antoni POTONIEC - nie raz tak było, że uchwały zostały cofnięte i wyjaśnienia były księżycowe, dlaczego były cofnięte.
Tomasz KIEŁBASA - poprosił o wyjaśnienie. Pani Skarbnik proponuje ściągnięcie kwoty 174.000 zł z budowy „Orlika” w Mszalnicy” na rzecz budowy „Orlika” w Królowej Górnej. W związku z tym „Orlik” w Mszalnicy ma mętną przyszłość, jeśli się ściąga pieniądze.
Wójt Gminy – wyjaśnił, że jeśli chodzi o budżet danego roku, to Rada Gminy uchwala budżet na dany rok i w tym budżecie mogą się znaleźć zadania, które są w wieloletniej prognozie finansowej, ale też ich może nie być. W tej chwili można ogłosić przetarg na opracowanie dokumentacji chodników na kwotę 325.000 zł plus 100.000 zł z roku 2012, ponieważ część płatności będzie w roku 2012. Rada Gminy podjęła, że wszystkie pieniądze przeznaczone w budżecie na chodniki w 2012 roku mają być przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej chodników. W związku z tym 300.000 zł znajduje się w wierszu, który mówi o realizacji budowy a 100.000 zł w wierszu na opracowanie dokumentacji. Z wiersza realizacja trzeba przesunąć na dokumentację, bo inaczej nie można tych 300.000 zł wykorzystać przygotowując specyfikację do przetargu. Natomiast projekt budżetu na 2012 roku, to jest odrębna sprawa. Może jakiegoś zadania nie być w wieloletniej prognozie finansowej, a znajdzie się w projekcie budżetu na rok 2012. Mowa jest o zadaniach, których płatności przechodzą na rok następny.
Tomasz KIEŁBASA – można powiedzieć w sprawie budowy chodników, że na przyszły rok tylko zabezpieczone będą pieniądze na opracowanie dokumentacji budowy chodników, to po co było pytanie do radnego powiatowego o zabezpieczenie środków finansowych na budowę chodników?
Antoni POTONIEC - powinno się głosować cząstkowo, a nie robić groch z kapustą. Była jedna uchwała w zakresie opracowania zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, teraz miesza się z „Orlikiem”.
Piotr WITEK - czy oprócz dodania wiersza 18 są jeszcze inne zmiany?
Wójt Gminy – proponuje się przesunięcie 300.000 zł zapisanych na budowę chodników w 2012 roku na opracowanie dokumentacji chodników oraz przesunięcie kwoty 174.000 zł z zadania budowa „Orlika” w Mszalnicy na budowę „Orlika” w Królowej Górnej.
Piotr WITEK - dość jasno zostały przedstawione 3 zmiany dot. planu zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji na chodniki i przesunięcia środków na budowę „Orlika”. Myślę, że wątpliwości, które podniósł Radny Kiełbasa dot. budowy „Orlika” w Mszalnicy są wyjaśnione. Temat nie spada tylko jest prolongowany, będą trwały dalsze wyjaśnienia, jeśli się uda zakupić działki to budowa będzie realizowana w 2012 roku. Rozmowy trwają z potencjalnym sprzedawcą. W tej chwili jest to rozsądna propozycja w sprawie budowy „Orlika”, bo nie można blokować czegoś, co już jest rozpoczęte.
Benedykt PORĘBA – zadał pytanie Wójtowi, jaki jest bieg załatwiania sprawy zakupu gruntu w Mszalnicy? Jest to w dalszym ciągu związane z finansami.
Wójt Gminy – wydaje mu się, że sprzedający jest osobą niepoważną. Zobowiązał się, że przedstawi dokumenty, które otrzyma ze stosownych instytucji jednak mimo ich otrzymania, nie przedstawił. Była przeprowadzona rozmowa z komornikiem, który poinformował, że Pan Wróbel udzielił komornikowi informacji, że sprzedał grunt gminie, co jest nieprawdą. Postępowanie komornicze prawdopodobnie będzie w miesiącu styczniu bądź lutym 2012 roku, czyli komornik będzie sprzedawał tą nieruchomość. Komornik przysłał zajęcie kwot, które gmina miałaby wypłacić. Jedyną możliwością jest, żeby gmina kupiła nieruchomość od komornika.

Wójt poinformował również, że będzie rozmawiał z dyr. Zakładu Energetycznego w sprawie linii energetycznej na boisku w Mszalnicy. Gdyby nie było możliwości zakupu gruntu to puszczenie linii kablem ziemnym pomiędzy jednym a drugim słupem wydaje się, że jest do załatwienia.


Prowadzący sesję poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym wynikiem głosów:

- w głosowaniu udział wzięło - 15 radnych,

- za głosowało - 14 radnych,

- przeciw głosowało - 0 radnych,

- wstrzymał się - 1 radny,

zatwierdzili projekt, podejmując uchwałę w brzmieniu:  1   2   3   4   5


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość