Strona główna

Protok ó Ł Nr X/2011


Pobieranie 144.52 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar144.52 Kb.


                                   P R O T O K Ó Ł   Nr X/2011

 

                                      z sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.                                     odbytej w dniu 29 czerwca 2011 r.

 

 Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych, ponadto osoby zaproszone według załączonej listy obecności. (Kierownictwo Urzędu, radni Powiatu Rzeszowskiego, kierownictwo jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, Przewodniczący Zarządu Rady Samorządowej, kierownictwo Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST)

 

Obrady Rady Miejskiej prowadził Przewodniczący Rady Pan Andrzej Pasierb.


Pan Przewodniczący - zapytał czy są uwagi bądź inne propozycje do porządku obrad przesłanego na piśmie.
Pan radny Sidor Bogdan – powiedział, że w imieniu pięciu radnych zwraca się

o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta, gdzie mieszkańcy wypowiedzą się czy są za budową elektrowni wiatrowych na pograniczu północnej części miasta Sokołów Młp. przy drodze krajowej nr 19, czy przeciwko budowie.

Wiatraki planowane są w pobliżu szkoły i bloków mieszkalnych. Było spotkanie

z mieszkańcami, ale odbyło się w piątek i w ten dzień był pogrzeb, więc na spotkaniu było tylko 40 osób.

Elektrownie wiatrowe będą na bardzo długi okres i jest potrzeba przeprowadzenia konsultacji w mieszkańcami. Konsultacje nie będą kosztowały, ponieważ w komisji będzie trzech radnych i trzech członków Zarządu Rady Samorządowej.

Następnie Pan Przewodniczący – poddał pod głosowanie wniosek o włączenie dodatkowego projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta, do porządku obrad w punkcie podjęcie uchwał, za którym głosowało 9 radnych, 1 radny przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.Pan radny Prucnal Paweł – zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu produkcyjno - składowo – usługowego. Przedstawił projekt uchwały.
Pan Miazga Mieczysław - radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego zam. Górno - powiedział, że pięciu pieniaczy jest przeciwnych budowie wiatraków. Proponował z projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu produkcyjno - składowo – usługowego wykreślić zapis dotyczący eletrowni wiatrowych. Ich już nie interesują wiatraki. Chce spokojnie chodzić po Sokołowie. Konsultacja była, gdyż zebranie było ogłoszone w kościele. Gdyby ludzi interesowała ta sprawa, to przyszliby na zebranie.
Pani Trzcińska-Kowalska Marta – radca prawny – wyjaśniła, że nie można w części skreślić zapisu z projektu uchwały, ponieważ taki projekt uchwały był przedstawiany na komisjach. Cały projekt uchwały był przygotowany pod sprawę wiatraków.
Pan radny Holdenmajer Piotr – proponował poddać pod głosowanie sprawę ujęcia projektu uchwały w porządku obrad. Będzie nowy projekt uchwały, który zaproponował Pan Miazga.
Pan radny Prucnal Paweł – zapytał Pana Miazgi, czy pięciu pieniaczy, to są ci co podpisali się pod projektem uchwały. Na konsultacjach było przedstawione, że wiatraki nie są szkodliwe. W studium odnośnie terenów przemysłowych jest napisane, że budynek może mieć 12 metrów wysokości, a Zgoda ma 17 metrów. Mówi się, że na terenach przemysłowych inwestor wszystko zrobi, ale czy będzie gaz i kanalizacja. Opodatkowaniu nie podlega wieża i maszt, podlega tylko fundament. Gdyby zebranie było w niedzielę, to byłoby na nim wiele osób.
Pan Przewodniczący Rady – zapytał czy podtrzymuje wniosek o wycofanie projekty uchwały.
Pan radny Prucnal Paweł – stwierdzi, że podtrzymuje wniosek o wycofanie projektu uchwały.
Następnie Pan Przewodniczący – poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek

o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu produkcyjno - składowo – usługowego, za którym głosowało 5 radnych, 4 radnych przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosowania.


Pani radca prawny – wyjaśniła, że wniosek o wycofanie projektu uchwały nie przeszedł, nie otrzymał bezwzględnej większości głosów.

 Pan Przewodniczący Rady – stwierdził, że Burmistrz GiM zwrócił się o włączenie dodatkowych projektów uchwał do porządku obrad w punkcie podjęcie uchwał :

 • w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,

 • w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży .

 • w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

 • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2011- 2021,

 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Rzeszowskiemu na realizację zadań.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 29.09.2011 r. w sprawie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1217R (182) Hucisko-Nienadówka-Trzeboś Górna oraz drogi powiatowej Nr 1370R (114) Nienadówka Trzebuska wraz z budową chodników” , współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych  2008-2011”,

 • w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Trzeboś


Pan Ożóg Andrzej Burmistrz GiM - omówił projekty uchwał.
Następnie Pan Przewodniczący – poddał pod głosowanie włączenie dodatkowych projektów uchwał do porządku obrad w punkcie podjęcie uchwał:

 • w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży, 10 radnych głosowało za,

2 radnych wstrzymało się od głosowania,

 • w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,


Pan radny Burszta Marek – zapytał gdzie jest położona działka.
Pan Burmistrz – wyjaśnił, że działka jest mieniem wiejskim, w ostatnim czasie przejętym przez Gminę. Grunt został przekazany za rentę. Jest dwóch wnioskodawców.

- 13 radnych głosowało za włączeniem projektu uchwały, • w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – jednogłośnie,

 • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2011- 2021, - jednogłośnie.

 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Rzeszowskiemu na realizację zadań.


Pan radny Holdenmajer Piotr – zapytał w jakiej kwocie zostanie udzielona pomoc.
Pan Burmistrz – wyjaśnił, że wartość dwóch zadań z materiałami wyniesie 350 tys złotych. Jest obietnica, że Starosta zwróci za materiały.


 • 13 radnych głosowało za włączeniem projektu uchwały.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 29.09.2011 r.w sprawie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1217R (182) Hucisko-Nienadówka-Trzeboś Górna oraz drogi powiatowej Nr 1370R (114) Nienadówka Trzebuska wraz z budową chodników” , współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych  2008-2011” - jednogłośnie,

 • w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Trzeboś – jednogłośnie,


Porządek obrad :

1. Informacja o działalności Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST”.

2. Ocena pracy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.

3. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy 2010 Miejskiej

i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok

obrachunkowy 2010 Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu

i Rekreacji w Sokołowie

- w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami

Miasta i Gminy Sokołów Małopolski na lata 2011-2015”,

- w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu produkcyjno-składowo-

usługowego,

- w sprawie powołania Zespołu dla wyrażenia opinii o zgłoszonych

kandydatach na ławników,

- w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Sokołowie Młp.

 • w sprawie scalenia i podziału nieruchomości,

 • w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,

 • w sprawie skargi na działalność i czynności Burmistrza Gminy i Miasta,

 • w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokołów Małopolski ,

 • w sprawie nadania nazwy ulicy,

 • w sprawie zmian w budżecie na rok 2011,

 • w sprawie zaciągnięcia w 2011 roku  długoterminowego kredytu  w wysokości  1500 000,00 z przeznaczeniem na  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sokołów Małopolski,

 • w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

 • w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,

 • w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,

 • w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

 • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2011- 2021,

 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Rzeszowskiemu na realizację zadań.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 29.09.2011 r.w sprawie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1217R (182) Hucisko-Nienadówka-Trzeboś Górna oraz drogi powiatowej Nr 1370R (114) Nienadówka Trzebuska wraz z budową chodników” , współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych  2008-2011”.

 • w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Trzeboś,

 • w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Informacja o pracy Burmistrza.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

-Przedstawienie protokołu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

z przeprowadzonej kontroli „ Kontrola wydatków za wyjazdy służbowe

pracowników Gminy i dyrektorów szkół oraz nauczycieli

dokształcających się w I półroczu 2011 roku.”

- Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. w sprawie

wyrażenia stanowczego sprzeciwu, przeciwko uchwale Sejmiku

Województwa Podkarpackiego. 

- Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. w sprawie

pomocy społecznej.

Ad.1/ Pan Sliz Tadeusz - Prezes Zarządu Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST”

w Łące - przedstawił informację o działalności Spółdzielni.

Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Pan radny Mełech Jerzy – podziękował Panu Prezesowi za to, że niejednokrotnie dofinansował działalność młodzieży, z którą on pracuje w harcerstwie.
Pan radny Burszta Marek – powiedział, że jest dużo instytucji wspieranych przez WIST. Dom Kultury chce mieć internet za darmo. Minimalną prędkość internetu można byłoby udostępnić dla tej placówki.
Pan Sliz Tadeusz – powiedział, żeby zwrócić się z wnioskiem o bezpłatny internet.
Pan radny Holdenmajer Piotr – zapytał czy ktoś kontroluje inwestycje realizowane przez Spółdzielnie WIST na terenie gminy. Po roku nie są naprawione chodniki i studzienki zniszczone przez Spółdzielnię.

Powiedział też, że w 1996 roku wpłacił do Spółdzielni o kwotę 12 250 zł., i zwrócił się o zwrot (dywidendy), ale otrzymał odpowiedź, że najpóźniej otrzyma zwrot w 2015 roku. Wspomniał też, że w Spółdzielni są drogie usługi telekomunikacyjne.


Pan Prezes – wyjaśnił, że jest dwie kanalizacje, telekomunikacji i WIST. Wyśle służby aby to sprawdziły. Odnośnie wypłaty dywidendy, to można wprowadzić tak jak w Tyczynie i co roku wypłacać dywidendę. U nas abonament jest 20 złotych, a nie 40 złotych i to jest ta dywidenda. Wspomniał też o gminie Czarna, gdzie mieszkańcy wpłacali po 1400 złotych na budowę sieci i nie zostały im wypłacone udziały.
Pan radny Holdenmajer Piotr – w bibliotekach powinien być szybki internet. Zapytał jaki procent z budżetu przeznacza Spółdzielnia na inwestycje.
Pan Prezes – wyjaśnił, że 40 % budżetu przeznacza się na inwestycje, a resztę na operatorów.
Pan radny Burszta Marek – zwrócił się o zabranie słupa w Wólce Niedźwiedzkiej.
Pan Przewodniczący Rady - wnioskował o zabranie słupów z TPSA.
Pan Prezes – powiedział, że zabiorą słup z Wólki Niedźwiedzkiej. Jeśli sami mieszkańcy nie usuną słupów TPSA, to nikt je nie usunie.
Pan Burmistrz – powiedział, że mieszkańcy zaoszczędzili od początku istnienia Spółdzielni, gdyż usługi są tańsze. Prawie wszyscy mieszkańcy gminy przepisali się do Spółdzielni WIST.

Pogratulował Panu Markowi Śliż w związku z wyborem na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Panu Tadeuszowi Sroka, Panu Zbigniewowi Gielarowskiemu, Pani Halinie Godek, Panu Stanisławowi Kuli w związku z wyborem do Rady Nadzorczej. Są to ludzie stąd i będą dbali, żeby ten majątek nie był trwoniony. Kwota 200 czy 400 złotych nie jest dużo, ale lepiej taką politykę prowadzić, jak płacić dywidendy.

Pan Prezes Sliz jako zarządca Spółdzielni, jest dobrym prezesem, niekiedy wspierają się, ale można wyprawować wspólnie korzystne decyzje. Nie da się porównać stan sieci TPSA a WIST. Gmina ma w WIST udziały i część tych udziałów zgodnie

z obietnicą wpłynie do gminy. Pracownicy w Spółdzielni są zatrudnieni z naszego terenu i podatki są płacone do nas. Bilans Spółdzielni WIST jest o wiele lepszy jak bilans w Spółdzielni Tyczynie.


Pan Chmiel Tadeusz – powiedział, że był w Radzie Nadzorczej w Spółdzielni WIST

i wie jak funkcjonuje spółdzielnia. Usterki szybko są usuwane. Ma też udziały w spółdzielni, udziały są systematycznie zwracane. Pogratulował Panu Prezesowi dobrej pracy.Pan Miazga Mieczysław – pozytywnie wypowiedział się o działalności Spółdzielni WIST, usterki były natychmiast usuwane.
Pan Przewodniczący Rady – podziękował Panu Prezesowi za przybycie i za przedstawienie informacji.
Ad.2/ Ocena pracy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.
Pan Walicki Bartosz – Kierownik MiGBP w Sokołowie Młp.- prosił radnych o dokonanie objazdu filii bibliotek na terenie gminy. Wizytator z Wojewódzkiej Biblioteki również weźmie udział w wizytacji bibliotek.
Pan radny Burszta Marek – zgłosił wniosek o 5 minut przerwy.
Pan Przewodniczący – poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek, który został przyjęty jednogłośnie.
Ad.3/ Podjęcie uchwał :
Pan Burmistrz – przedstawił projekty uchwał :


 • w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy 2010 Miejskiej

i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.


 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2010 Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

 w Sokołowie Młp.,

Uchwała została podjęta jednogłośnie,
 • w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Sokołów Małopolski na lata 2011-2015”,


Pan radny Burszta Marek – kościół w Wólce Niedźwiedzkiej ma kod zielony, co to oznacza.
Pan Burmistrz – wyjaśnił, że w trakcie działań wojennych obiekty mogą być

narażone na zniszczenie. Takie są wymogi wynikające z przepisów.

Opracowanie dokumentu kosztowało 5 tys. złotych, a na przyszłość Urząd sam

będzie przygotowywał.


Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.


 •  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu produkcyjno-składowo-usługowego  - przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na pograniczu  północnej części miasta Sokołowa Młp. i wsi Wólka Sokołowska przy drodze krajowej nr 19, w celu ustalenia przeznaczenia terenu oraz zasad zagospodarowania i zabudowy, w tym m.in. dla elektrowni wiatrowych. 

Pan radny Prucnal Paweł – zapytał skąd się bierze pośpiech w kolejnych krokach w sprawie  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Było mówione, że sprawa będzie trwała rok. Na chwilę obecną nie wiedzą, gdzie będą wiatraki usytuowane. Jaka będzie odległość wiatraków od Osiedla Północ. Jakie będą dochody z tego tytułu dla gminy. Czy Pan Burmistrz jest za wiatrakami.


Pan Burmistrz – udzielając wyjaśnień, stwierdził, że jest procedura planistyczna. Musiała być przyjęta uchwała o studium, a następnie uchwała przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium jest na etapie wystąpienia do instytucji odnośnie wypowiedzenia się w tej sprawie. Podobnie będzie przy planie.

Wpływy z podatków, to 2 % od wartości budowli, nie płaci się podatku od turbiny, a płaci się od budowli i masztów. Dodatkowo gmina ma podatek w wysokości 36,6 % od osób prawnych i podatek od osób fizycznych, jeśli osoby są zatrudnione z danego terenu.

Powiedział, że jest za każdą inicjatywą, która przynosi korzyść dla gminy.

Pomaga wszystkim przedsiębiorcom, którzy się do niego zgłaszają. Jeśli ktoś

się zwróci, to uważa, że należy mu pomóc. Trzeba być wyważonym w słowach

i czynach jeśli chodzi o wiatraki, nie rzucać słów na wiatr. Od procedury

studium do inwestycji jest wiele czasu. Jest jeszcze jeden element, kwestia

istotna to decyzja środowiskowa na każde przedsięwzięcie. Rozbudowa Stacji

Uzdatniania Wody w Wólce Niedźwiedzkiej wymaga uzyskania decyzji środowiskowej, żmudna jest to procedura, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska żąda uzupełnień i dodatkowych dokumentów. Jeśli chodzi o wiatraki, to może być więcej zastrzeżeń i inwestor musi odpowiedzieć. Musi być raport, trwają badania. Będzie ocena wietrzności terenu. Będzie ocena na ptaki, nietoperze. Będzie rozpoznawany wpływ ultradźwięków na człowieka. Od rogu pierwszego bloku jest 1402 metry, do miejsca gdzie był przewidziany w dokumentacji jeden wiatrak. Inwestor rozważa zwiększenie odległości. Grubo ponad jeden tysiąc metrów jest od osiedla Północ.
Pan radny Prucnal Paweł – zapytał, co będzie kiedy przepisy się zmienią odnośnie odległości usytuowania budynków.
Pan Burmistrz – wyjaśnił, że na etapie decyzji środowiskowej jest uzgodnienie raportu, który może zostać odrzucony i Gmina nie wyda decyzji środowiskowej.
Pan radny Prucnal Paweł - jeśli będą stały wiatraki, a przepisy się zmienią na dwa kilometry od terenu zabudowy, czy będzie można wydać zezwolenie na budowę.
Pan Burmistrz – powiedział, że będzie można wydać zezwolenie na budowę

w świetle obowiązujących przepisów.


Pan radny Sidor Bogdan – należy dać szansę mieszkańcom aby mogli wypowiedzieć się, czy są za budową wiatraków. Nie dokonywać zmiany planu przed konsultacjami. Koszt konsultacji nie będzie duży, ponieważ w komisji będzie pracowało 3 radnych

i 3 członków Zarządu Rady Samorządowej.


Pan radny Holdenmajer Piotr – powiedział, że każde odkładanie decyzji niesie wiele konsekwencji w związku z budową inwestycji. Żeby się Sokołów rozwijał, to nie można blokować inwestycji.
Pan radny Jedynak Jerzy – powiedział, że dyskusja jest bezprzedmiotowa. Radni mają takie uprawnienia odnośnie podjęcia decyzji i należy poddać uchwałę pod głosowanie. Nie ma co się obrażać. Bardziej szczegółowo przeprowadzić konsultacje. Ogólnikowo mają przedstawione odnośnie inwestycji, nie są zapoznani szczegółowo. Należy dać czas i za miesiąc podjąć uchwałę. Z inicjatywą podejść do ludzi, niech ludzie decydują. Jak będą wyniki konsultacji to podjąć decyzję co do wiatraków.
Pan radny Prucnal Paweł – jeżeli jest możliwość, to dlaczego nie umożliwić mieszkańcom wypowiedzenie się w sprawie budowy wiatraków. Dlaczego on ma głosować przeciw społeczeństwu.
Pan radny Godek Andrzej – powiedział, że zabiera głos w imieniu swoi i Pana Kobiernika, który jest w Austrii. Oglądał on tam fermę wiatraków, która jest 1300 metrów od zabudowań i nic się nie dzieje. Dzisiaj chcemy budować elektrownię wiatraków, jak cały świat likwiduje. Różnie mogą przebiegać te konsultacje. Czy nie należy przeprowadzić konsultacji na terenie gminy.

Dzisiaj sprawę odwraca się, a dwie sesje temu decyzja była podjęta. Spółdzielnia WIST nie istniałaby, gdyby nie było ludzi odważnych. Zawsze jesteśmy z tyłu zanim dojrzejemy, a świat idzie do przodu.


Pan radny Holdenmejer Piotr – powiedział, że nie po to ich społeczeństwo wybrało, żeby powoływać się na referenda. Były możliwości konsultacji. Należy podjąć decyzję, gdyż będzie okres wakacji. Dać szansę inwestorowi.
Pan Sroka Tadeusz - sołtys sołectwa Wólka Niedźwiedzka - powiedział, że w Danii mieszkał niedaleko wiatraka przez trzy miesiące. Ludzie i zwierzęta tam żyją i nic się nie dzieje.
Pan radny Prucnal Paweł - wiele można dowiedzieć się o wiatrakach, wystarczy wejść na stronę w internecie „Stop wiatrakom”.

Na konsultacjach w Sokołowie mówili, że nie ma przeciwwskazań odnośnie wiatraków, a jest opinia Ministerstwa, że są szkodliwe.


Pan Miazga Mieczysław – proponował wprowadzić na całą gminę referendum, nawet jeśli chce się sklep postawić, ponieważ każda działalność jest uciążliwa. Jest osobą publiczną od 20 lat i podejmował decyzje popularne i nie popularne. Należy nie bać się. W tytule projektu uchwały nic nie pisze o elektrowni wiatrowej, a w paragrafie pierwszym wprowadzić poprawkę, po przecinku wykreślić słowa dotyczące elektrowni wiatrowych.

Miał uwagę do rysunku odnośnie usytuowania obwodnicy, która przesuwa się na wschód, a radni nie mają jeszcze wytycznych.


Pan radny Jedynak Jerzy – z projektu uchwały o konsultacji nie wynika, że nie chcą fermy wiatrakowej, tylko chcą konsultacji z mieszkańcami.

Zapytał kto ma zainwestować w wiatraki, czy inwestor z zewnątrz. Nic nie wiedzą na ten temat.


Pan Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że Pan Miazga jest zainteresowany wiatrakami.
Pan Miazga Mieczysław – powiedział, że zgodnie z ustawą o studium za zmianę studium powinna płacić gmina. Oni chcieli za to płacić.
Pan Przewodniczący Rady – powiedział, że intencja Rady jest taka, żeby po Sokołowie chodzić z podniesionym czołem i żeby nikt nie miał pretensji

w związku z tą uchwałą. Niektóre decyzje, to nie tylko czterech radnych, ale to szerszy aspekt społeczny. Obok proponowanych wiatraków mają ludzie działki. Jest Osiedle „Północ II”, a może też być Osiedle Północ III i IV i jak to będzie

w kontekście wiatraków, kiedy ludzie się dowiedzą, że może nie być osiedla. Sokołów nie ma perspektyw na duży przemysł, a drobny jest wszędzie. Ma wyrobione zdanie na ten temat.
Następnie Pan Przewodniczący – poddał pod głosowanie projekt uchwały

 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu produkcyjno-składowo-uslugowego, za którym głosowało

3 radnych, 5 radnych przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosowania.
Pan Prucnal Paweł, Pan Pasierb Andrzej, Pan Sidor Bogdan – zwrócili się

o dokonanie zapisu z protokole, że głosowali przeciw w/w uchwale.


Pan Burmistrz – przedstawił kolejne projekty uchwał : • w sprawie powołania Zespołu dla wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w składzie: Burszta Marek Gielarowski Zbigniew, Holdenmajer Piotr, Gut Lesław, Kraska Henryk, Suski Paweł,

Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania. • w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.,

Uchwała została podjęta jednogłośnie.


 • w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sokołowie Młp. na terenie osiedla „Północ II”,

Przedstawił również rozstrzygnięcia o sposobie załatwienia wniosków, uwag

i zastrzeżeń, złożonych przez uczestników postępowania : wniosek Pana

Tomasza Białek dotyczący zmiany konfiguracji przydzielonej działki uwzględniono, przydzielona działka nr 5903 zmieniła konfigurację granic, bez zmiany powierzchni.

Wniosek Państwa Jadwigi Sowa -Pęk, Pawła Sowa i Danuty Sowa dotyczący zniesienia współwłasności i przydzielenia dla poszczególnych współwłaścicieli oddzielnych działek budowlanych – nie uwzględniono, zgodnie z obowiązującymi przepisami zniesienia współwłasności można dokonać przed Notariuszem lub

w postępowaniu Sądowym.


Pan Przewodniczący Rady – zapytał, czy sposób załatwienia wniosków jest znany zainteresowanym.
Pan Burmistrz – wnioskodawcy mają świadomość do do sposobu załatwienia.

U Pana Białka działka zmieniła konfigurację granic, natomiast, wniosek Państwa Jadwigi Sowa -Pęk, Pawła Sowa i Danuty Sowa został odrzucony, ponieważ zniesienia współwłasności można dokonać przed Notariuszem lub w postępowaniu Sądowym.


Pan radny Prucnal Paweł – zapytał, czy musi był opłata adiacencka w związku ze wzrostem wartości nieruchomości. Czy gmina będzie miała coś z tego, czy rzeczoznawca.
Pan Burmistrz – w uchwale musi być ujęta opłata adiacencka. Nie opłaca się powoływać rzeczoznawcy. Opłata adiacencka jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości.
Pan radny Holdenmajer Piotr – zapytał, ile wynosiła opłata adiacencka na Osiedlu Pod Lasem.
Pan Burmistrz – nie pamiętał o wysokości opłaty adiacenckiej na Osiedlu „Pod Lasem”.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.


 • w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży - wyraża się zgodę na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego / licytacja / działkę nr 2260/8 o pow. 4.3208 ha położoną w Wólce Niedźwiedzkiej stanowiącą własność Gminy i Miasta Sokołów Młp.,


Pan radny Jedynak Jerzy- zapytał kto kupi tą działkę, co oznacza czerwony kolor na mapie.
Pan Burmistrz – wyjaśnił, że czerwonym kolorem oznaczona jest droga

i przepompownia. Wniosek o zakup złożył Pan Kasiak.


Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.
Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie skargi na działalność i czynności Burmistrza Gminy i Miasta.

Uznać za bezzasadną skargę Pani Albiny Czartoryskiej zam. Sokołów Młp., ul. Sienkiewicza 35 skierowaną pismem z dnia 22 marca 2011 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. na działalność Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wysypiska śmieci, a co za tym idzie zatrzymania wody opadowej przy tzw. rynsztoku.


Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.
Pan Burmistrz – przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokołów Małopolski
Pan radny Jedynak Jerzy – zapytał ile wyniesie 25 % minimalnego wynagrodzenia za pobyt dziecka w przedszkolu.
Pan Jarosz Stanisław – Dyrektor Zespołu Oświatowego w Sokołowie Młp.- wyjaśnił, że jest to opłata za miesiąc.
Pan radny Jedynak Jerzy – w paragrafie drugim, w punkcie pierwszym projektu uchwały jest zapis, że opłata będzie w wysokości 0,25% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym –

w przypadku deklarowanego pobytu dziecka w przedszkolu przez 6 godzin dziennie,

Pobyt dziecka w przedszkolu przez 5 godzin będzie za darmo, a tu jest opłata za

6 godzin. Jak rodzice będą płacić.


Pan Burmistrz – wyjaśnił, że za wydłużenie pobytu dziecka w przedszkolu o jedną godzinę będzie się płacić. W paragrafie pierwszym projektu uchwały jest zapis, że bezpłatne będzie przedszkole w wymiarze pięciu godzin dziennie.
Pan radny Jedynak Jerzy – zapytał ile rodzic zapłaci za dziecko w przedszkolu.
Pan Burmistrz – rodzic zapłaci 73 zł miesięcznie za pobyt dziecka w przedszkolu,

a teraz płaci 98 złotych. Trudno teraz powiedzieć, jak to się stanie od września.

Jeśli rodzice chcą mieć dodatkowe zajęcia, to płacą, chyba, że są zajęcia w ramach programu unijnego.
Pan radny Jedynak Jerzy – powiedział, że szkoda iż nie ma nauki języka angielskiego w ramach programu unijnego, ponieważ rodziców nie będzie stać na opłacenie.
Pan Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w ramach pięciu godzin, były w przedszkolu zajęcia dydaktyczne.
Pan Burmistrz – dotychczasowa uchwała obowiązywała przez 11 lat. W 2014 roku Gmina otrzyma środki.
Pan radny Burszta Marek – powiedział, że dzieci będzie więcej w przedszkolu na

5 godzin, bo wszystkich nie będzie stać na opłaty.


Pan Burmistrz – obawia się, iż wiele osób wykorzysta sytuację i dzieci będą przez pięć godzin w przedszkolu.
Pan radny Burszta Marek – powiedział, że w Sokołowie , w Wólce Niedźwiedzkiej, Nienadówce i w Trzebosi dzieci będą mieli zapewniona opiekę w przedszkolu.

Zapytał też, czy ze względu na oszczędności, są dwie osoby zwalniane z przedszkola.


Pan Frączek Marek – radny Rady Powiatu Rzeszowskiego – zam. Wólka Niedźwiedzka – powiedział, że pobyt w przedszkolu 5 i 6 – letniego dziecka jest bezpłatny. Za młodsze dzieci od 2,5 roku rodzice będą ponosić tyle, ile dzieci będą

w przedszkolu.

Pogratulował sukcesu, że Burmistrz zwolnił dwie pomoce z przedszkolu, jedną jest jego małżonka. Drugi raz już to Burmistrz zrobił, pierwsze zwolnienie wycofał.

W przedszkolu w Trzebosi jest 30 dzieci i jedna pani do opieki, jak weźmie odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci. Uważał, że jest to zagrywka polityczna, rewanż za wybory. Zwolnienie jest tłumaczone, że jest to likwidacja stanowiska. Jest mu głupio i przykro, że w zamian za wybory, jego żona została zwolniona z pracy.


Pan Bogusław Kida – Zastępca Burmistrza - w zakresie swoich obowiązków ma oświatę. Zwolnienie nie jest uzasadnione likwidacją stanowiska. Zmiana jest to wynik raportu oświaty, który niegdyś przedłożył Radzie. Przedszkole w Wólce Niedźwiedzkiej średnio miało 13 dzieci, a była tam pomoc przedszkolna. Brali pod uwagę wskaźniki ekonomiczne. Dyrektor musiał się do tego odnieść, dlaczego jest takie drogie przedszkole. Następne było przedszkole w Trzebosi. Przy małej liczebności dzieci w przedszkolu nie można sobie pozwolić na pomoc. Średnio nie przekroczyło 22 dzieci.
Pan Frączek Marek – jeśli ktoś ma coś do kogoś, to może mieć, ale nie powinien atakować żony i dzieci.
Pani radna Hajder Stanisława – powiedziała, że przedszkola nie są tanie. Od piątego roku życia jest 5 godzin bezpłatnie, a od 2,5 roku za pobyt dziecka w przedszkolu trzeba płacić. Zwalnia się pomoce, które są potrzebne i jak dzieci będą pilnowane.

Jeśli rodzice nie będą mieli zapewnionej opieki dla dzieci w przedszkolach, to nie wyślą ich do przedszkola.


Pan radny Prucnal Paweł – zapytał, jaka jest to oszczędność w skali roku, jeśli utrzymałoby się te miejsca pracy w przedszkolach co są.
Pan Fraczek Marek – powiedział, że żona zarobiła 26 tys zł za rok.
Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokołów Małopolski, za którym głosowało 11 radnych, 2 radnych przeciw.
Pan Burmistrz – przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy dla działek stanowiących własność Gminy i Miasta Sokołów Młp., położonych w Sokołowie Młp. na osiedlu „Pod Lasem”
Pan Rusin Paweł – Przewodniczący Zarządu Rady Samorządowej w Sokołowie - zapytał dlaczego Przewodniczący Rady nie otrzymał opinii Rady Samorządowej

w sprawie nazw ulic.


Pan Burmistrz – wyjaśnił, że w sprawie propozycji nadania nazwy ulic Św. Jana Gwalberta i Ofiar NKWD mówił na Komisji.
Pan radny Prucnal Paweł – powiedział, że Rada Samorządowa ustaliła inne nazwy ulic jak w projekcie uchwały.
Pan radny Holdenmajer Piotr – zwrócił się o poddanie pod głosowanie projektu uchwały.
Pan Przewodniczący Rady – poddał poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie nadania nazw ulic, za którym głosowało 6 radnych, 4 radnych przeciw,

1 radny wstrzymał się od głosowania.
Pan Przewodniczący Rady – stwierdził, żeby nie przysyłać wniosku do Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej o wyrażenie opinii w sprawie nadania nazwy ulic. Towarzystwo w tej sprawie zbierało się dwa razy. Z propozycji została jedna nazwa ulicy. Jeśli Towarzystwo ma wyrazić opinię, to należy uszanować ich propozycję.
Pani Kołodziej Teresa – Skarbnik GiM – przedstawiła projekty uchwał :


 • w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,

Uchwała została podjęta jednogłośnie.


 • w sprawie zaciągnięcia w 2011 roku  długoterminowego kredytu 

w wysokości  1500 000,00 z przeznaczeniem na  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sokołów Małopolski,
Uchwała została podjęta jednogłośnie.


 • w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku   2011 na kwotę 760 000 zł,

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.
 • w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży - przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego / licytacja / nieruchomość składającą się z działki nr 1122/1 o pow. 0.0272 ha położoną w Sokołowie Młp.


Pan radny Holdenmajer Piotr – zapytał, czy ktoś zwrócił się o sprzedaż działki.
Pan Burmistrz – wyjaśnił, że jest dwa podania na sprzedaż gruntu. Jedna osoba rozważa budowę przychodni dla zwierząt w tym miejscu. Działka nadaje się pod ewentualną działalność usługową.
Za podjęciem w/w uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.


 • w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży - wyraża się zgodę na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego

/ licytacja / udział w 1/2 części nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1404/2 o pow. 0.1137 ha i 1406/1 o pow. 0.0157 ha objęte księgą wieczystą Nr RZ 1Z/00127122/3 położonej w Wólce Niedźwiedzkiej.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Pani Skarbnik – przedstawiła projekty uchwał :

- w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała została podjęta jednogłośnie.


- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2011- 2021,

Uchwała została podjęta jednogłośnie


Pan Burmistrz – przedstawił projekty uchwał :


 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Rzeszowskiemu na realizację zadań.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 29.09.2010 r. w sprawie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1217R (182) Hucisko-Nienadówka-Trzeboś Górna oraz drogi powiatowej Nr 1370R (114) Nienadówka Trzebuska wraz z budową chodników” , współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych  2008-2011”.
Pan radny Jedynak Jerzy – powiedział, że w tytule projektu uchwały jest błąd, ma być 2010 rok tak jak w porozumieniu, a jest 2011 rok.
Pan Burmistrz – odpowiedział, że ma być 2010 rok.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.


 • w sprawie nadania nazwy ulicy Sportowa we wsi Trzeboś,

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.


Pan radny Sidor Bogusław – przedstawił projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Pani radca prawny – zapytała, czy nie dodać słowa „ minimum ”, gdzie ustęp trzeci w paragrafie ósmym brzmiałby „ Komisja może wykonywać czynności w obecności minimum 4 członków Komisji”.
Pan Przewodniczący - zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały dodając słowo „minimum” w § 8 ust.3.
Pan radny Godek Andrzej – powiedział, że zastanawia się , czy jest to konsultacja czy referendum.
Pan Przewodniczący Rady – odpowiedział, że jest to konsultacja.
Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, wraz ze zgłoszona autopoprawką, za którym głosowało 7 radnych, 4 radnych przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.
Podjęte uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4/ Przewodniczący Rady - poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej był wyłożony do wglądu i zapytał, czy ktoś z Radnych ma uwagi lub zastrzeżenia do protokołu.
Następnie Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu

z poprzedniej sesji Rady Miejskiej, który został przyjęty jednogłośnie.


Ad.5/ Pan Burmistrz – przedstawił informację o wydanych Zarządzeniach, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan radny Jedynak Jerzy – zapytał, kto zwrócił się o wydzierżawienia gruntu - działki nr 3585 położonej w Nienadówce z przeznaczeniem na cele ogródka przydomowego i dlaczego tylko na okres 3 lat.
Pan Burmistrz – wyjaśnił, że bez zgody Rady może wydzierżawić grunt tylko na

3 lata. Został wydzierżawiony Pani Smoła z Nienadówki Górnej.


Pan radny Godek Andrzej – zapytał, ile jest lokali przeznaczonych do wydzierżawienia na basenie.
Pan Burmistrz – odpowiedział, że jest 2 lokale na basenie.
Ad.6/ Pan Burmistrz – zostało przedstawione stanowisko Rady Miejskiej

w Sokołowie Młp. w sprawie wyrażenia stanowczego sprzeciwu, przeciwko uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego.  Podkarpackiego  z dnia 27.06.2011 r. dotyczącej przyjęcia zmian w wieloletnim programie finansowym Województwa Podkarpackiego, odnośnie przesunięcia realizacji zadania pn.: „Budowa północnej obwodnicy Sokołowa Małopolskiego, celem skomunikowania drogi ekspresowej

S-19 z drogą wojewódzką nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Leżajsk w miejscowości Sokołów Małopolski na lata 2016-2018, oraz nie przeznaczenia żadnych środków finansowych  na realizację zadania w latach 2013-2015.


Pan Miazga Mieczysław – powiedział, że Klub PIS / 14 członków/ w Sejmiku głosował przeciwko zmianom w budżecie, zabraniu środków, które były ujęte na północną obwodnicę, 1 członek wyłamał się i głosował za zmianami. Środki poszły na budowę centrum. Jest on za budową centrum, ale nie dzisiaj. Kwotę 30 mln złotych ściągnęli z obwodnicy, żeby zadanie budowy „Centrum” ująć w budżecie.

Mówił na posiedzeniu Sejmiku, że jest lekki poślizg, że dokumentacja będzie na 2012 rok. Pan Wojciech Buczak był za ściągnięciem środków z obwodnicy, a powinien się inaczej zachować. Poinformował o przebiegu sesji Sejmiki. Stanowisko Rady należy bardziej uzasadnić, że Gmina dołoży 5 mln zł, a Starostwo 1 mln. zł.


Pan Burmistrz –Przedstawił stanowisko.

Ponadto powiedział, że prawdą jest, iż stanowisko jest krótkie, lakoniczne i suche. Na dzień dzisiejszy obowiązuje 4 strony porozumienia, są tam działania i Gmina te działania podejmuje. W uchwale i uzasadnieniu Sejmiku nie ma przyczyn realnych. Nikt nie wziął pod uwagę infrastruktury i transportu. Kwota 35 mln zł jest to niewielka kwota. W uchwale nie przewiduje się środków z zewnątrz. Jest uchwała, która obowiązuje, na razie wystarczy takie stanowisko. Robi się dokumentację. Jeśli będzie potrzeba, to zostanie zwołana sesją.


Pan Przewodniczący Rady – powiedział, że Panu Buczakowi należy przypomnieć, że jest honorowym obywatelem miasta Sokołowa.
Pan radny Burszta Marek – wspomniał, że był przeciwny nadaniu honorowego obywatelstwa Panu Buczakowi.
Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie w/w stanowisko, które zostało przyjęte jednogłośnie.
Pan Burmistrz stanowisko Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. w sprawie pomocy społecznej, jest to jedno z jego przemyśleń. Podobne pismo poszło do Wojewody, oraz dzisiaj email zostało przesłane do posłów i senatorów. Należy tak zastosować jak w Irlandii czy w Anglii gdzie jest podanie do publicznej wiadomości osób korzystających z pomocy społecznej. Pomoc w dofinansowaniu Państwa w dodatkach mieszkaniowych była od 0-70 %, a teraz jest to zadanie własne. W wielu przypadkach należy się pomoc ludziom. Czy Rada nie powinna decydować na swoim terenie odnośnie podawania do publicznej wiadomości nazwisk osób korzystających

z pomocy społecznej. Są to środki publiczne. Osoby, które otrzymały ulgi

w podatkach powyżej 100 zł są wywieszane na tablicy ogłoszeń. Nie powinno tak być, że na samorząd narzuca się nowe zadania. Jeśli nie będzie dofinansowania zasiłków stałych, co wtedy będzie.
Pan radny Prucnal Paweł – powiedział, że kiedy była blokada drogi w Sokołowie, to były rozdawane ulotki przez pewne osoby. Niektórzy ludzie na proteście mówili, że blokadę zorganizował Pan Poseł Stanisław Ożóg. Pan Poseł nie zgłaszał w Sejmie żadnych interpelacji. Sześć lat jest w Sejmie i nie było go do tej pory widać, dopiero teraz przez wyborami.
Pan Przewodniczący Rady – podał pod głosowanie w/w stanowisko, które zostało przyjęte jednogłośnie.
Pan radny Jedynak Jerzy – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli „ Kontrola wydatków za wyjazdy służbowe pracowników Gminy i dyrektorów szkół oraz nauczycieli dokształcających się w I półroczu 2011 roku.”
Pan radny Holdenmajer Piotr – zwrócił się o zainstalowanie lampy na Osiedlu Legionistów w Sokołowie.

Zapytał też, kiedy będzie możliwość wpięcia się do kanalizacji na Osiedlu „Pod Lasem”.


Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się do Zastępcy Burmistrza o realizacje zgłoszonych spraw.
Pan radny Godek Andrzej – zwróci się o przedstawienie informacji o wypoczynku dzieci w okresie wakacji.
Pani Darocha Teresa – Kierownik MGOPS – wyjaśniła, że rok rocznie otrzymuje określoną ilość miejsc z Kuratorium i ZHP na wypoczynek dzieci. W tym roku jest 11 miejsc.
Pan radny Godek Andrzej – powiedział, że Pan Czubat Marek / mieszka naprzeciwko Pana Tupaja/ od miesiąca lutego br. prosi Pana Niezgodę o odprowadzenie wody

z ulicy. Podczas ulewy jest zalewany płot, a u jego sąsiada jest zalewany budynek. Potrzebna jest w tym miejscu studzienka.


Pan Sroka Tadeusz – powiedział, że dzieci w przedszkolu potrzebują więcej opieki. Czy dziecko bez pampersów, czy z pampersami.
Pan Miazga Mieczysław – zwrócił się aby Panu Niezgodzie dawać zaproszenie na sesję, ponieważ jest do niego bardzo dużo spraw.
Pan radny Burszta Marek – powiedział, że po kilku prośbach stanęły znaki przy drogach gminnych. Na parkingu w Wólce Niedźwiedzkiej należy postawić znak, kierowcy zatrzymują się i śpią.

Zwrócił się aby telefonicznie powiadomić go, jak zostanie zrobiona wycena działki w Wólce Niedźwiedzkiej. Chciałby wiedzieć jaka to będzie kwota.


Pan Kraska Franciszek zam. Sokołów Młp. ul. Akacjowa 6 – powiedział, że dostał pismo z ZGKiM, że ma dokonać opłaty w kwocie 86 złotych za wodę za okres 2 lat. Z wody nie korzysta. W trakcie budowy wodociągu mieszkańcy Turzy składali się na budowę. Na jego posesji jest hydrant, który jest niszczony. Nie obciążyło się Spółdzielni WIST , Spółki Wodnej za zniszczenia. Musi złożyć wniosek o zasiłek

z opieki społecznej, bo nie ma pieniędzy. Prosił się o zniesienie opłat dla Turzy.


Pani Darocha Teresa – wyjaśniła, że nie ma środków w opiece społecznej na zasiłki. Świadczenia na rzecz rodzin w Unii Europejskiej są o wiele wyższe jak u nas.

W Urzędzie Pracy jest zarejestrowanych tysiąc osób z naszego terenu. Zasiłki wypłaca w wysokości 80 - 100 - 200 złotych.


Pani Krauz Zofia – wyjaśniła, że opłata abonencka jest ustalona wszędzie na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Jeśli nie byłoby opłaty abonamentowej, to opłaty za wodę byłyby droższe. Zawsze jest ktoś obciążony jeśli jest strata wody.
Pan Kraska Franciszek – zapytał czy ma prawo żądać opłaty za hydrant, kiedy jest on usytuowany na jego terenie.
Pani Krauz Zofia – wyjaśniła, że nie ma możliwości opłacać za hydrant, który umiejscowiony jest na prywatnej posesji. Musiał być projekt i wodociąg był wykonywany na tej podstawie.
Pan Przewodniczący Rady – zapytał, czy jest możliwość umorzenia zaległej kwoty Panu Krasce.
Pani Krauz Zofia - wyjaśnił, że u Pani Kraski jest wodomierz i za wodę trzeba zapłacić.
Pan radny Jedynak Jerzy – powiedział, że Pan Marszał zam. Nienadówka 870 zgłosił, że przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej brama u niego się obsunęła. Kto ma naprawić ta bramę.
Pan Kobiernik Wiesław – sołtys sołectwa Wólka Sokołowska – kiedy ostatnio był protest, to tiry jeździły przez ich miejscowość. Tak nie powinno być. Droga była zamknięta i tiry powinny czekać. Powinny być znaki na drogach. Nikt nie dał pieniędzy na drogę i rowy i należy utrzymać to co jest, a droga jest niszczona przez tiry, które teraz jeżdżą rano i wieczorem.

Pani radna Szot Bronisława – nie ma chętnego kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy, nikt się nie zgłosił do konkursu, a fundusz sołecki w Turzy przeznaczyli na ogrodzenie szkoły. Kto tą sprawą się zajmie.
Pan Jarosz Stanisław – wyjaśnił, że Pan Koziarz ma umowę do końca sierpnia br. jako dyrektor szkoły.

Na tym protokół zakończono.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Pasierb©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość