Strona główna

Protok ó Ł Nr xiii/11 z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie odbytej w dniu 28 grudnia 2011 r w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich


Pobieranie 79.84 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar79.84 Kb.


P R O T O K Ó Ł Nr XIII/11
z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie

odbytej w dniu 28 grudnia 2011 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich .

W oparciu o listę obecności, która stanowi załącznik do protokołu z sesji stwierdza się, że posiedzenie Rady ma moc prawną / quorum /, gdyż na ustawową liczbę radnych 15, obecnych na sesji było 15 radnych.Przewodniczący Rady Gminy Rajmund Kinder otworzył sesję przywitał wszystkich radnych, zaproszonych gości oraz przybyłych na sesję podpisanych na dodatkowej liście obecności stanowiącej załącznik do protokołu z sesji.

Następnie poinformował radnych o wprowadzeniu dodatkowych zmian do porządku obrad w ramach 9 punktu o treści : Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011 oraz 18 punktu o treści : Autopoprawki do projektu budżetu gminy na rok 2012 zgodnie z pismem Wójta Gminy z dnia 19.12.2011 r. znak : WG.0004.13.2011 stanowiącym załącznik do protokołu z sesji. Materiały w tym zakresie zostały rozesłane radnym na 7 dni przed sesją.Przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad :


 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad / quorum /.

 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLIV-298/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lara 2011-2012 stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lasowice Wielkie .

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok jako części strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lasowice Wielkie.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu POKL 9.1.2 „ Uczniowie Gminy Lasowice Wielkie idą po sukces ,,

8. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lasowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011 . / Szkoła

Lasowice Wielkie /

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej

prognozy finansowej.

 1. Przedstawienie - odczytanie protokołu oraz opinii z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29.11.2011 r.

 2. Przedstawienie - odczytanie protokołu oraz opinii z posiedzenia Komisji Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 01.12.2011 r.

 3. Przedstawienie - odczytanie protokołu oraz opinii z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 02.12.2011 r.

 4. Przedstawienie - odczytanie protokołu oraz opinii z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 07.12.2011 r.

 5. Przedstawienie - odczytanie uchwał Regionalnej izby Obrachunkowej w Opolu dotyczącej projektu budżetu gminy na rok 2012 .

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI-253/10 Rady Gminy z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji.

 7. Autopoprawki do projektu budżetu gminy na rok 2012.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

 10. Przedstawienie - odczytanie protokołu Komisji doraźnej Rady Gminy Lasowice Wielkie do spraw Statutów z dnia 14.12.2011 r.

 11. Przedstawienie wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 06.12.2011 r.

 12. Pytania i wnioski.

 13. Dyskusja.

 14. Odpowiedzi.

 15. Zamknięcie sesji.

Następnie przeprowadza głosowanie w sprawie przyjęcia przedstawionego jak wyżej porządku obrad w wyniku którego na ustawową liczbę radnych 15, obecnych na sesji było 15 radnych , którzy głosowali :

Za - 15

Przeciw - 0Wstrzyma. - 0


 1. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

Sprawozdanie Wójta zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik do protokołu z sesji.

Następnie Wójt Gminy Daniel Gagat odczytał sprawozdanie na sesji. Ponadto poinformował , że wniosek radnego Plewni w sprawie wymiany baterii łazienkowych w Przedszkolu w Lasowicach wielkich jest w trakcie realizacji , gdyż dyrektor Zespołu ma trudności z zakupem tak dużej ilości baterii.

Proszę również radną Szyniec , aby dokładnie określiła miejsca w którym mają być wyremontowane przepusty.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Przewodniczący Rady przeprowadza głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji w wyniku którego na ustawową liczbę radnych 15, obecnych na sesji było 15 radnych którzy głosowali :
Za - 14

Przeciw - 0

Wstrzyma. - 1


 1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLIV-298/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lara 2011-2012 stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lasowice Wielkie .

Przewodniczący Rady nawiązał do projektu w/w uchwały, następnie przeprowadza głosowanie w sprawie jej podjęcia w wyniku którego na ustawową liczbę radnych 15, obecnych na sesji było 15 radnych, którzy glosowali :
Za - 14

Przeciw - 0

Wstrzyma. - 1


 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok jako części strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lasowice Wielkie.

Przewodniczący Rady nawiązał do projektu w/w uchwały, następnie głosu udzielił radnym :

Radny Drajok W. – nawiązał do protokołu komisji budżetu i finansów , która również analizowała w/w temat między innymi zasadność wydatkowania pieniędzy , wynagradzanie członków komisji .

Podczas obrad sesji przybyła Pani Jowita Niedziela Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyjaśniając radnym zasady wynagradzania członków komisji.

Prowadzono dyskusję – wymianę zdań dotyczącą w/w tematów w której brali udział radni : Świerc G., Kinder R. , Drajok W.

Następnie Skarbnik Gminy Krystyna Michalak przedstawiła kwoty wynagradzania członków komisji.

Po przeprowadzonej dyskusji postanowiono wprowadzenie zapisu w projekcie załącznika do w/w uchwały w punkcie 7 po zdaniu : Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów dopisać po przecinku pracowników socjalnych oraz terapeutów realizujących zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Następnie Przewodniczący Rady przeprowadza głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały łącznie z zapisem jak wyżej w wyniku którego na ustawową liczbę radnych 15, obecnych na sesji było 15 radnych , którzy głosowali :

Za - 12

Przeciw - 0Wstrzyma. - 3


 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu POKL 9.1.2 „ Uczniowie Gminy Lasowice Wielkie idą po sukces ,,

Przewodniczący Rady nawiązał do projektu w/w uchwały, następnie przeprowadza głosowanie w sprawie jej podjęcia w wyniku którego na ustawową liczbę radnych 15, obecnych na sesji było 15 radnych , którzy głosowali :

Za - 15


Przeciw - 0

Wstrzyma. - 0
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lasowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012.

Przewodniczący Rady nawiązał do projektu w/w uchwały, następnie przeprowadza głosowanie w sprawie jej podjęcia w wyniku którego na ustawową liczbę radnych 15, obecnych na sesji było 15 radnych , którzy głosowali :

Za - 15

Przeciw - 0Wstrzyma. - 0


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnikowi Gminy, która nawiązała do projektu uchwały łącznie z dodatkowymi zmianami przesłanymi radnym przed sesją .

Radni nie wnieśli uwag do proponowanych zmian .

Następnie Przewodniczący Rady przeprowadza głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały w wyniku którego na ustawową liczbę radnych 15, obecnych na sesji było 15 radnych , którzy głosowali :

Za - 15


Przeciw - 0

Wstrzyma. - 0

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011 . / Szkoła

Lasowice Wielkie /.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnikowi Gminy, która nawiązała do projektu w/w uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady przeprowadza głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w wyniku którego na ustawową liczbę radnych 15, obecnych na sesji było 15 radnych , którzy głosowali :

Za - 15


Przeciw - 0

Wstrzyma. - 0
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnikowi Gminy, która nawiązała do projektu w/w uchwały.


Następnie Przewodniczący Rady przeprowadza głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w wyniku którego na ustawową liczbę radnych 15, obecnych na sesji było 15 radnych , którzy głosowali :

Za - 15


Przeciw - 0

Wstrzyma. - 0


Przewodniczący Rady ogłasza 10 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie wznawia się obrady.
 1. Przedstawienie - odczytanie protokołu oraz opinii z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29.11.2011 r.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącej w/w komisji radnej Świerc Gabrieli, która odczytała protokół z posiedzenia komisji oraz pozytywną opinię dotyczącą projektu budżetu gminy na rok 2012 .

Protokół oraz opinia komisji stanowią załączniki do protokołu z sesji.

Przewodniczący Rady zaapelował , aby udzielić odpowiedzi Pastorowi w temacie przeanalizowanej sprawy na posiedzeniu komisji, dotyczącej Domu Tolerancji w Lasowicach Małych .

Radni nie wnieśli uwag do w/w protokołu.
 1. Przedstawienie - odczytanie protokołu oraz opinii z posiedzenia Komisji Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 01.12.2011 r.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu w/w komisji radnemu Józefowi Kubica, który odczytał protokół z posiedzenia komisji oraz pozytywną opinię dotyczącą projektu budżetu gminy na rok 2012 .

Protokół oraz opinia komisji stanowią załączniki do protokołu z sesji.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji o odnotowanie w protokole jego obecności na posiedzeniu komisji, następnie udzielił głosu radnym do przedstawionego protokołu .Radna Świerc G. – prowadziła dyskusję – wymianę zdań w temacie budowy parkingów w

danej wsi z pieniędzy gminnych skoro są pieniądze rady sołeckiej, niech dana wieś

przeznacza sobie pieniądze sołeckie na budowę parkingu.

Do projektu budżetu gminy na rok 2012 dochodzą drogi, które jeszcze nie powinny być ujęte.

Ponawiam wniosek o zakup Laptopa dla potrzeb Rady Gminy.

Radna Szyniec A. – kiedy będzie wyczyszczony rów od strony bloków w kierunku cmentarza w Lasowicach Małych ul. Odrodzenia ?
Salę obrad opuścił radny Bawej Jerzy pomniejszając stan radnych do 14.
Przewodniczący Rady przypomniał , że wnioskował aby zaoszczędzone pieniądze w budżecie gminy przekazywać na procedurę związaną z budową kanalizacji na terenie gminy.

Radny Kubica J. Przewodniczący w/w komisji poinformował, że droga w kierunku cmentarza w Lasowicach Małych jest w dobrym stanie gdyż jest utwardzona. Na terenie gminy posiadamy drogi w gorszym stanie.

Radni nie wnieśli więcej uwag do w/w protokołu.
 1. Przedstawienie - odczytanie protokołu oraz opinii z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 02.12.2011 r.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu w/w komisji radnej Brygidzie Kasprzyk, która odczytała protokół z posiedzenia komisji oraz pozytywną opinię dotyczącą projektu budżetu gminy na rok 2012 .

Protokół oraz opinia komisji stanowią załączniki do protokołu z sesji.

Przewodnicząca komisji zakomunikowała, że w projekcie budżetu gminy na rok 2012 nie było mowy o budowie parkingów z budżetu gminy.

Skarbnik Gminy zaapelowała o podjęcie stosownych decyzji dotyczących budowy parkingów i dróg w roku 2012.

Radni nie wnieśli więcej uwag do przedstawionego protokołu.
 1. Przedstawienie - odczytanie protokołu oraz opinii z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 07.12.2011 r.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu w/w komisji radnemu Waldemarowi Drajok, który odczytał protokół z posiedzenia komisji oraz pozytywną opinię dotyczącą projektu budżetu gminy na rok 2012 .

Protokół oraz opinia komisji stanowią załączniki do protokołu z sesji.

Salę obrad opuścił Wójt Gminy.

Przewodniczący Rady nawiązał do w n i o s k u w/w komisji dotyczącego, aby w roku budżetowym 2012 środki finansowe pozostające po rozstrzygniętych przetargach kierować w pierwszej kolejności na opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną w poszczególnych miejscowościach gminy, następnie przeprowadza głosowanie w sprawie podjęcia wniosku w wyniku którego na ustawową liczbę radnych 15, obecnych na sesji było 14 radnych, którzy głosowali :

Za - 14, przeciw - 0 , wstrzyma. – 0

Prowadzono dyskusję – wymianę zdań w sprawie wycofywania zadań lub wprowadzania zadań w trakcie roku budżetowego 2012. W dyskusji brali udział radni : Świerc G., Kubica J.

Na salę obrad przybył Wójt Gminy.Skarbnik Gminy również przypomniała o możliwości wprowadzenia zmian do budżetu gminy w trakcie jego realizacji.

Wójt Gminy oznajmił radnym, że wprowadzenie do budżetu gminy na rok 2012 budowy parkingu w Gronowicach ze środków finansowych gminy to mój gest, to ja przedkładam projekt budżetu gminy na dany rok.

Radna Świerc G. – należałoby zaznaczyć politykę działania w kierunku kolejności wprowadzania zdań do realizacji, uniknęłoby się wszelkich niedomówień w tym zakresie. To Rada przyjmuje i wprowadza zmiany do budżetu.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w w/w sprawach nadmienił, że wrócimy do tematów przy uchwalaniu budżetu gminy.
 1. Przedstawienie - odczytanie uchwał Regionalnej izby Obrachunkowej w Opolu dotyczącej projektu budżetu gminy na rok 2012 .

Przewodniczący Rady udzielił głosu Sekretarzowi Gminy Joachimowi Smolnik, który odczytał niżej wymienione uchwały RIO w Opolu stanowiące załączniki do protokołu z sesji.

  • Uchwała nr 637/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.

  • Uchwała nr 636/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2012 r.

  • Uchwała nr 638/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI-253/10 Rady Gminy z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnikowi Gminy, która nawiązała do projektu w/w uchwały.


Następnie Przewodniczący Rady przeprowadza głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały w wyniku którego na ustawową liczbę radnych 15, obecnych na sesji było 14 radnych , którzy głosowali :

Za - 14


Przeciw - 0

Wstrzyma. - 0
 1. Autopoprawki do projektu budżetu gminy na rok 2012.

Przewodniczący Rady nawiązał do otrzymanych autopoprawek do projektu budżetu na rok 2012. Autopoprawki zostały przesłane radnym na 7 dni przed sesją.

Radni nie wnieśli uwag do otrzymanych autopoprawek.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.

Przewodniczący Rady nawiązał do przedstawionych protokołów i pozytywnych opinii komisji Rady Gminy, pozytywnych opinii przedstawionych w uchwałach Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu oraz autopoprawek Wójta Gminy dotyczących projektu budżetu gminy na rok 2012 .

Radni nie wnieśli uwag do projektu i autopoprawek do budżetu gminy na rok 2012.

Następnie Przewodniczący Rady przeprowadza głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały w wyniku którego na ustawową liczbę radnych 15, obecnych na sesji było 14 radnych , którzy głosowali :

Za - 12


Przeciw - 0

Wstrzyma. - 2
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnikowi Gminy, która nawiązała do projektu

w/w uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady przeprowadza głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały w wyniku którego na ustawową liczbę radnych 15, obecnych na sesji było 14 radnych , którzy głosowali :

Za - 14


Przeciw - 0

Wstrzyma. - 0
 1. Przedstawienie - odczytanie protokołu Komisji doraźnej Rady Gminy Lasowice Wielkie do spraw Statutów z dnia 14.12.2011 r.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu w/w komisji radnemu Piotrowi Kisiel , który odczytał protokół z posiedzenia komisji stanowiący załącznik do protokołu z sesji.

Radni otrzymali ksero protokołu następnie Przewodniczący Rady zaapelował aby dalej analizować statuty i zgłaszać propozycje wprowadzenia zmian.
 1. Przedstawienie wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 06.12.2011 r.

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż wystąpienie pokontrolne zostało przekazane w materiałach na sesję.

Radni nie wnieśli uwag do w/w tematu.
 1. Pytania i wnioski .

Radna Świerc G. - w n i o s k u j ę o zakup laptopa dla potrzeb Rady Gminy.

Przewodniczący Rady przeprowadza głosowanie w sprawie podjęcia w/w wniosku w wyniku którego na ustawową liczbę radnych 15, obecnych na sesji było 14 radnych , którzy głosowali :

Za - 12, przeciw – 0, wstrzyma. – 2Radna Kasprzyk B. - wystąpić z pismem do Starostwa Powiatowego w sprawie usytuowania tablic oznajmujących teren zabudowy danej wsi.

Czy gmina ma wpływ na decyzję podjętą w sprawie rozbiórki stacji PKP ?

Wójt odpowiedział nie , czy to stwarza jakiś wielki problem ? Prowadzono wymianę zdań w tym temacie.

Radna Prochota G.jak przedstawia się temat związany z pobieraniem opłat targowych, budową placów targowych ?

Zastępca Wójta Krzysztof Lech – przygotuję uchwałę w tym zakresie.

Radny Kisiel P. – czy Urząd coś zrobił w zakresie zamalowanych tablic z nazwami miejscowości w języku niemieckim ?

Zastępca Wójta – zgłoszono fakt zniszczenia tablic na Policję , zapytano po jakimś czasie czy można już przystąpić do prac przy tych tablicach ?

Następnie zlecimy zatrudnionym w urzędzie osobom w ramach robót publicznych umycie tablic po zakupie odpowiednich środków czystości .Wójt Gminy zwrócił się z pytaniem do radnej Szyniec A. do ilu jeszcze posłów wysłała Pani temat który uważam ,że został już wyjaśniony ? Wysyłam kolejną odpowiedź w tym zakresie.

Sprawa została wyjaśniona i rozwiązana 23 listopada 2011 roku na terenie Urzędy Gminy, również brała Pani udział w spotkaniu .Radny Drajok W.uporządkować znaki oznajmujące kierunki numerów nieruchomości w Chocianowicach. Czy będzie położona kostka na usytuowanym przystanku PKS ?

Wójt odpowiedział , położenie kostki zlecono Panu Ginterowi Blys.

Radna Kasprzyk B. – Wójt przekazuje uwagi radnej Szyniec A. , a my nie wiemy o co chodzi.

Przewodniczący Rady udzielił wyjaśnień do sprawy Wójta Gminy i radnej Szyniec Agnieszki , chodzi między innymi o wypowiedzenie umowy dzierżawy lokalu użytkowanego Przez Stowarzyszenie Zwykłe Koleje Śląskie w Lasowicach Małych.

Radna Szyniec A. – informuję , że Wójt wypowiadając tą umowę mógł chociaż poinformować mnie o zamiarze podjęcia tej decyzji.

Przewodniczący Rady podsumowując w/w temat oznajmił, że brakło chęci dogadania się z jednej i drugiej strony .

Następnie odczytał i przekazał życzenia z okazji nadchodzącego Nowego Roku wszystkim radnym oraz zebranym na sali, które wpłynęły na jego ręce.
 1. Podczas sesji odczytano i podjęto niżej wymienione uchwały.

 1. Uchwała Nr XIII-83/11 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLIV-298/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lara 2011-2012 stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lasowice Wielkie.

 2. Uchwała Nr XIII-84/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok jako części strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lasowice Wielkie.

 3. Uchwała Nr XIII-85/11 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu POKL 9.1.2 „ Uczniowie Gminy Lasowice Wielkie idą po sukces ,,

 4. Uchwała Nr XIII-86/11 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lasowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012.

 5. Uchwała Nr XIII-87/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011.

 6. Uchwała Nr XIII-88/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011.

 7. Uchwała Nr XIII-89/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

 8. Uchwała Nr XIII-90/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI-253/10 Rady Gminy z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji.

 9. Uchwała Nr XIII-91/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.

 10. Uchwała Nr XIII-92/11 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Na tym posiedzenie sesji zakończono. Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia sesji.

Sesja odbyła się w godzinach od 9.00 do 12.00 .

Protokołowała Przewodniczący

Rady Gminy

Edyta BarczRajmund Kinder©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość