Strona główna

Protok ó ł nr xxxii/2006 z sesjiRadyGminyWodzierad y


Pobieranie 37.41 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar37.41 Kb.

P r o t o k ó ł nr XXXII/2006

z sesji R a d y G m i n y W o d z i e r a d yz dnia 29 czerwca 2006 r.
Ustalony komplet Rady .................................................................................. 15 osób

Faktyczny stan Rady ..................................................................................... 15 osób

Obecnych ...................................................................................................... 15 osób

Frekwencja .................................................................................................... 100 %
Radni obecni na sesji:

1. Augustyniak Wojciech 8. Grzegorzewski Grzegorz

2. Bośka Jadwiga 9. Kacprzak Roman

3. Gajdka Jan 10. Michalak Jan

4. Gajdka Marek 11. Młynarczyk Andrzej

5. Gajzler Ryszard 12. Omieciński Tomasz

6. Gil Andrzej 13. Staniucha Marek

7. Golczyńska Jolanta 14. Sompolski Wiesław


Radny nieobecny na sesji:
1. Grabowski Jarosław

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1. Wójt Gminy - Grażyna Mazuchowska

2. Skarbnik Gminy - Elżbieta Sroczyńska

3. Sekretarz Gminy - Alicja Augustyniak

4. Radca prawny - Hanna Burzec


Obradom przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy - Andrzej GilProtokołowała:

Inspektor - Barbara KacprzakTematyka sesji:

 1. Otwarcie XXXII sesji i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu nr XXXI/2006.

 3. Wolne wnioski.

 4. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami.

 5. Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.

 6. Informacja o działalności Komisji Planowania, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa między sesjami.

 7. Informacja o działalności Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Spraw Obywatelskich między sesjami,

 8. Informacja o działalności Komisji Rewizyjnej między sesjami.

 9. Podjęcie uchwały :

 1. projekt uchwały Nr XXXII/302/2006 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie herbu i pochodnych Gminy Wodzierady,

 2. Projekt uchwały Nr XXXII/303/2006 w sprawie uchwalenia „Programu promocji zdrowia w zakresie samobadania i samokontroli piersi dla kobiet Gminy Wodzierady”,

 3. projekt uchwały Nr XXXII/304/2006 w sprawie procedur uchwalania budżetu,

 4. projekt uchwały Nr XXXII/305/2006 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wodzierady oraz planu finansowego samorządowych osób prawnych za pierwsze półrocze,

 5. projekt uchwały Nr XXXII/306/ w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa przypadających Gminie Wodzierady lub jej jednostkom organizacyjnym,

 6. projekt uchwały Nr XXXII/307/2006 w sprawie wprowadzenia zwolnienia osób bezrobotnych z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

 7. projekt uchwały Nr XXXII/308/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.,

 8. projekt uchwały Nr XXXII/309/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.,

 9. projekt uchwały Nr XXXII/310/2006 zmieniającą uchwałę Nr XXIII/193/2005 Rady Gminy Wodzierady z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wodzierady,

 10. projekt uchwały Nr XXXII/311/2006 zmieniająca uchwałę Nr 58/98 Zarządu Gminy w Wodzieradach z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy zarządzonych na dzień 11 października 1998 r.

 11. projekt uchwały Nr XXXII/312/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.,

 12. projekt uchwały Nr XXXII/313/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

 1. Interpelacje.

 2. Sprawy różne.

 3. Zamknięcie obrad.


P u n k t 1Otwarcie XXXII sesji Rady Gminy i przyjęcie porządku obrad.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Gil jednocześnie stwierdzając prawomocność obrad.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.


P u n k t 2
Przyjęcie protokołu nr XXXI/2006
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.
Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXXI sesji Rady Gminy.

P u n k t 3
Wolne wnioski
Brak zgłoszonych wniosków.
P u n k t 4
Informacja o działalności Przewodniczącego Rady między sesjami.
Przewodniczący poinformował, że:

 • uczestniczył w spotkaniu dotyczącym remontu drogi do Pana Chudzi. W spotkaniu tym uczestniczył również Marszałek Urzędu Marszałkowskiego Pan S. Olas,

 • uczestniczył w akademii zakończenia VI klas w Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach i w Zalesiu,

 • złożył wizytę u komisarza wyborczego w Sieradzu w sprawie ilości wybieranych radnych w okręgu wyborczym nr 1 i nr 13,

 • uczestniczył na zawodach OSP, które odbyły się w Kwiatkowicach

 • uczestniczył w Zjeździe Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wodzieradach.

P u n k t 5
Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami
Informacji w tym punkcie udzieliła Wójt Gminy – Grażyna Mazuchowska (załącznik do protokołu).

P u n k t 6
Informacja o działalności Komisji Planowania, Finansów, Ochrony

Środowiska i Rolnictwa między sesjami
Protokół z posiedzenia komisji zostały odczytane przez przewodniczącego komisji Pana Ryszarda Gajzlera.

P u n k t 7
Informacja o działalności Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej,

Zdrowia, Kultury Fizycznej i Spraw Obywatelskich między sesjami.
Protokół z posiedzenia Komisji odczytała Pani Jolanta Golczyńska – przewodnicząca. (załącznik do protokołu).

P u n k t 8
Informacja o działalności Komisji Rewizyjnej
Protokół z posiedzenia komisji odczytał Przewodniczący Komisji G. Grzegorzewski.


P u n k t 9a

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie

herbu i pochodnych Gminy Wodzierady
Projekt uchwały Nr XXXII/302/2006 odczytał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Andrzej Gil.
Komisje projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie.

Uchwała została podjęta przy 1 głosie wstrzymującym.


P u n k t 9b
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu promocji zdrowia

w zakresie samobadania i samokontroli piersi dla kobiet Gminy

Wodzierady
Projekt uchwały Nr XXXII/303/2006 odczytał Przewodniczący Rady.
Komisje projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.


P u n k t 9c
Podjęcie uchwały w sprawie procedur uchwalania budżetu
Projekt uchwały Nr XXXII/304/2006 odczytał Przewodniczący Rady.
Komisja Planowania zgłosiła poprawkę do § 2w pkt. 4 poprzez skreślenie treści słów „na posiedzeniu Komisji Planowania, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa podczas formułowania ostatecznej opinii o projekcie budżetu mogą uczestniczyć przewodniczący pozostałych komisji”.

Za przyjęciem tej poprawki głosowało 12 radnych.


Uchwała została podjęta jednogłośnie.
P u n k t 9d
Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu

wykonania budżetu gminy Wodzierady oraz planu finansowego

samorządowych osób prawnych za pierwsze półrocze
Projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady
Komisje projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie


P u n k t 9e
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu

umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności

pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja

podatkowa, przypadających gminie Wodzierady lub jej jednostkom

organizacyjnym
Projekt uchwały Nr XXXII/306/2006 odczytał Przewodniczący Rady.
Komisje projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.


P u n k t 9f
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia osób

bezrobotnych z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji

działalności gospodarczej
Projekt uchwały Nr XXXII/307/2006 został odczytany przez Przewodniczącego Rady.
Komisje projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.P u n k t 9g
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Projekt uchwały Nr XXXII/308/2006 został odczytany przez Przewodniczącego Rady.
Komisje projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.P u n k t 9h
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Projekt uchwały Nr XXXII/309/2006 został odczytany przez Przewodniczącego Rady.
Komisje projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.


P u n k t 9i
Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XXIII/193/2005 Rady Gminy

Wodzierady z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych

na terenie gminy Wodzierady

Projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady.


Komisje projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.


P u n k t 9i
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 59/98 Zarządu Gminu

w Wodzieradach z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia okręgów

wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy zarządzonych

na dzień 11 października 1998 r.
Projekt uchwały został odczytany przez przewodniczącego Rady Gminy.
Powyższy projekt uchwały został przyjęty 8 głosami przy 4 głosach przeciwnych.
P u n k t 9k
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady.
Komisje projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.P u n k t 9l
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Komisje projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.P u n k t 10
Interpelacje
Radny A. Młynarczyk prosił, aby:

 • ponaglić Zarząd Dróg w Łasku w sprawie wycięcia drzew przy posesji Pana Bartczaka, ponieważ drzewa te dotykają do linii energetycznej,

 • przypomnieć Zarządowi Dróg o remoncie drogi powiatowej Czarnysz-Przyrownica ( chodzi o łatanie dziur asfaltem),

 • dokonać wycinki krzaków przy wyjazdach dróg


Radny J. Gajdka prosił o również o wycinkę krzaków przy wyjazdach dróg.

Radny R. Kacprzak zwrócił się ponownie z prośbą o:

 • zwrócenie uwagi Wojewódzkiemu Zarządowi Dróg o nieprawidłowym ustawieniu tablicy informacyjnej z nazwą miejscowości „Kwiatkowice Kolonia”> Tablica ta jest ustawiona niezgodnie z granicą administracyjną miejscowości.

 • ustalenie granic drogi w kierunku do Pana Nity,

 • skończenie remontu drogi do Pana Jerzego Pietrzaka


Radny G. Grzegorzewski prosił o:

 • ustawienie tablic informacyjnych z nazwą miejscowości „Mauryców” i „Marianów”,

 • wsparcie finansowe na adaptację i urządzenie nowego boiska szkolnego przy szkole w Zalesiu,

 • wsparcie finansowe w sprawie remontu komórek szkolnych

P u n k t 11Sprawy różne

Przewodniczący Rady odczytał pismo: • Rady Rodziców, OSP, Rady Sołeckiej i dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu w sprawie dofinansowania adaptacji i urządzania boiska sportowego dla młodzieży,

 • Pana Stanisława Magnuskiego zam. Pabianice ul. Poniatowskiego 18/10 w sprawie wyrażenia zgody na realizację nowego siedliska rolniczego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym nr 177 położonej w miejscowości Włodzimierz.

Rada Gminy jednogłośnie przychyliła się do prośby w/w.

 • odpis postanowienia NSA z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie ze skargi kasacyjnej Komitetu Społecznego w Wodzieradach od orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 22 grudnia 2005 r. ze skargi Komitetu Społecznego w Wodzieradach.


P u n k t 12
Zamknięcie obrad

Zamknięcia obrad XXXII sesji Rady Gminy Wodzierady dokonał Przewodniczący Rady – Andrzej Gil

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość