Strona główna

Protok ó ł xi/2003


Pobieranie 56.92 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar56.92 Kb.

P r o t o k ó ł XI/2003z XI sesji Rady Gminy Brodnica odbytej w dniu 28 października 2003 roku

w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach 16.00 – 20.30
Obecni na posiedzeniu:


 1. Małgorzata Buk

 2. Andrzej Ciebień

 3. Seweryn Dudziński

 4. Maciej Homski

 5. Paweł Kucharczyk

 6. Grażyna Maroń

 7. Elżbieta Matysiak-Grygier

 8. Paweł Mocek

 9. Zdzisław Pawłowski

 10. Janusz Pokrzywniak

 11. Roman Purczyński

 12. Andrzej Skrzypczak

 13. Alicja Śliwa

 14. Roman Tylczyński

 15. Bożena Wojciechowska

Ponadto w sesji udział wzięli: Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Radca Prawny, kierownicy jednostek gminnych, pracownicy Urzędu Gminy, sołtysi, mieszkańcy Gminy.
Porządek posiedzenia:


 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z X sesji.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady oraz informacja o pracy Wójta.

 5. Informacja o pracy Komisji Rady.

 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Brodnica na rok 2003.

 7. Uchwała w sprawie utworzenia stowarzyszenia.

 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.

 9. Uchwała w sprawie sprzedaży działek oznaczonych numerami 132/1 i 132/2 położonych w miejscowości Jaszkowo.

 10. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej na obszarze działki o nr. ewid. 77 w miejscowości Jaszkowo - Gmina Brodnica.

 11. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej na obszarze działek o nr ewid. 4/7, 4/8, 5 i 6 w miejscowości Jaszkowo - Gmina Brodnica.

 12. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

 13. Uchwała w sprawie wyboru ławników.

 14. Interpelacje i zapytania radnych.

 15. Sprawy różne.

 16. Wolne głosy i wnioski.


Do pkt. 1

Witając wszystkich obecnych na sali, XI sesję otworzył Przewodniczący RG Pan Andrzej Ciebień i stwierdził, że obrady są prawomocne. Na sali obecnych 14 radnych.Do pkt. 2

”Za” przyjęciem protokołu z X sesji głosowało 14 radnych.Do pkt. 3

Radny Tylczyński zaproponował, by do porządku obrad dodać punkt: stanowisko Rady w sprawie przejęcia budynku po byłej kotłowni w Szołdrach.

Przewodniczący RG stwierdził, że nie mamy przygotowanej uchwały w tej sprawie, dlatego punkt należy umieścić w „Sprawach różnych”.

Wójt Gminy dodał, że wpłynęło pismo od OSP i Rady Sołeckiej Szołder , które proponują przejęcie budynku po byłej kotłowni w Szołdrach w celu uruchomienia tam strażnicy i świetlicy wiejskiej. Skontaktowałem się w tym celu z ANR, okazuje się że w planie zagospodarowania przestrzennego budynek przeznaczony jest na inny cel i nie wiadomo czy ANR będzie chciała nam ten budynek przekazać. Nieodpłatnie ANR przekazuje mienie na tzw. cele społeczne. Aby zachować procedurę trzeba wycenić budynek, wydzielić działkę, podjąć uchwałę. Na wycenę budynku i wydzielenie działki oraz akt notarialny nie mamy zabezpieczonych pieniędzy.

Przewodniczący RG stwierdził, że należy przegłosować wniosek radnego Tylczyńskiego: stanowisko Rady w sprawie przejęcia od ANR budynku po byłej kotłowni w Szołdrach.

„Za” przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych ( 14 radnych obecnych podczas głosowania).

Radny Kucharczyk zgłosił wniosek, by w punkcie 5 umieścić informację o pracy Komisji Rady.

Przewodniczący RG powiedział, że umieszczając ten punkt na początku obrad, wyprzedzimy punkty, w których Komisje będą przedstawiały opinie na temat uchwał. O tych samych sprawach będziemy mówili dwa razy.

Radna Maroń poparła stanowisko Przewodniczącego Rady.

Przewodniczący RG zarządził przegłosowanie wniosku radnego Kucharczyka.

„Za” wnioskiem głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania ( 14 radnych obecnych podczas głosowania).

Na wniosek Komisji Samorządności, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych, radny Pawłowski zgłosił wniosek o umieszczenie w porządku obrad dwóch uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej na działkach o numerach ewidencyjnych 77, 4/7, 4/8, 5 i 6 w miejscowości Jaszkowo – Gmina Brodnica. Uchwały na poprzedniej sesji Rada skierowała do tej Komisji w celu zaopiniowania.

Przewodniczący RG zarządził przegłosowanie wniosku radnego Pawłowskiego.

„Za” przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych ( 14 radnych obecnych podczas głosowania).

„Za” przyjęciem uzupełnionego porządku obrad głosowało 14 radnych.

Do pkt. 4

Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy przedstawiła Zastępca Wójta Pani Ewa Lisek. Informację o swej pracy przedstawił Wójt Gminy Pan Marian Flaczyński. Sprawozdanie i informacja są załączone do protokołu.

Radna Maroń powiedziała, że po spotkaniu z przedstawicielem, ENEA zobowiązała się rozpocząć modernizację oświetlenia jeszcze w tym roku, Wójt w swoim sprawozdaniu mówi, że modernizacja rozpocznie się wczesną wiosną.

Wójt odpowiedział, że procedura już się rozpoczęła, późno zostały podpisane umowy, ponieważ firma ma wiele zleceń.

Radna Maroń stwierdziła, że wszystko wskazuje, iż wiele dróg pozostanie nieoświetlonych przez całą zimę.

Radny Kucharczyk powiedział, że w wyniku wybudowania kanalizacji w Grabianowie następuje gwałtowny pobór energii przez pompy, linia jest za bardzo obciążona, światło w mieszkaniach przygasa, mieszkańcy mają o to pretensje.

Wójt Gminy odpowiedział, że Energetyka zbadała tę sprawę i stwierdziła, że wszystkie parametry są w normie.

Radny Homski zapytał na jakim etapie jest realizacja uchwały w sprawie przejęcia strażnicy OSP w Manieczkach.

Wójt odpowiedział, że sprawą zajmuje się inspektor Rusiak, strażnica i działka muszą zostać wydzielone i wycenione.

Do pkt. 5

Sprawozdania z pracy Komisji przedstawili: • Przewodniczący Komisji Budżetu, Oświaty i Kultury,

 • Przewodniczący Komisji Samorządności, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych,

 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.Do pkt. 6

Wójt Gminy zgłosił autoporawki do uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Brodnica na rok 2003. Zmniejszono Gminie plan dotacji celowej na rok 2003 w dz. 853 – Opieka Społeczna o 25 tys. Kolejna zmiana polega na tym, by z 4.554 zł. przeznaczonych na remont chodnika w Manieczkach pozostawić 1 tys. na naprawę dziury w chodniku przy Przedszkolu, a za kwotę 3.554 zł. zakupić olej napędowy dla samochodów OSP.

Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła proponowane zmiany w uchwale budżetowej.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Oświaty i Kultury powiedział, że Komisja dokonała analizy projektu uchwały zmieniającej budżet, jednak przed wprowadzeniem autopoprawek. Niejasne dla Komisji są powody zwiększenia o 33 tys. wydatków na dowożenie uczniów do szkół, oczywiste jest wydatkowanie środków na dowożenie dzieci do szkoły specjalnej w Mosinie, ale brak porozumienia z Gminą Czempiń na dowozy uczniów do szkół budzi wątpliwości. Na każdego ucznia naliczona jest subwencja, której część przeznaczona jest na dowożenie dzieci do szkół, poza tym dlaczego mamy regulować zobowiązania za ubiegły rok. Rok się kończy, a my mamy zobowiązania za ubiegły, dlaczego Rada nie została o tym fakcie poinformowana? Dowóz uczniów na zajęcia sportowe finansowany jest ze środków przeznaczonych na sport.

Wójt Gminy odpowiedział, że nastąpiła zmiana burmistrza w Czempiniu, z poprzednim burmistrzem mieliśmy podpisane porozumienie do końca roku szkolnego czyli do końca czerwca, na finansowanie dowozu dzieci z gminy Czempiń do naszych szkół. W przypadku dowozu liczyć trzeba także opiekę nad dziećmi, której w subwencji nie ma. Takie porozumienia podpisuje się na początku przedsięwzięcia. Nowa władza w Czempiniu nie wyraziła zgody na podpisanie dalszego porozumienia. Na dowozy zaplanowaliśmy mniejszą kwotę, ponieważ liczyliśmy, że wpłyną środki z Czempinia. Na końcu roku nie mieliśmy pieniędzy, by zapłacić ostatnią ratę należności za dowóz dzieci za rok 2002, zrobiliśmy to w roku 2003. Gdybyśmy teraz nie zwiększyli środków na dowozy, to doszłoby do podobnej sytuacji. Z tytułu dowozów są w tym roku oszczędności, bo dziennie wozimy dzieci nie 720 km, a 670 km. Dowozy dzieci na zawody sportowe czy konkursy także finansujemy z dowozów szkolnych. Pieniądze za wynajem autobusu od Pana Tylczyńskiego nie wchodzą bezpośrednio na dowozy, najpierw trzeba je przenieść na ten dział , by móc je wydatkować. Są to pieniądze, mówił dalej Wójt, które dyrektorzy szkół wykazali jako oszczędności na paragrafach płacowych, wracają one na wydatki związane z oświatą n.p. remont sali gimnastycznej w Manieczkach, dowozy szkolne, naprawa chodnika przy Przedszkolu w Manieczkach.

Radny Purczyński zapytał Dyrektor Gimnazjum na co wystarczy 12 tys. zł. jeżeli Rada wyrazi zgodę na zmiany w budżecie.

Dyrektor Tokarek odpowiedziała, że środki te wystarczą na wymianę instalacji elektrycznej, zamontowanie nowych lamp, itp.

Przewodniczący RG zapytał czy ta kwota wystarczy żeby zamknąć sprawę obiektu sportowego.

Dyrektor Tokarek odpowiedziała twierdząco.

Radny Kucharczyk zapytał kiedy zostanie uruchomiona świetlica socjoterapeutyczna w Grabianowie.

Inspektor Mirella Godawa odpowiedziała, że Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozdysponowała nadwyżkę środków, w tym również przeznaczyła środki na uruchomienie świetlicy w Grabianowie. Po przyjęciu przez Radę uchwały zmieniającej budżet będzie można przystąpić do przygotowania świetlicy.

Przewodniczący RG zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.

„Za” przyjęciem uchwały zmieniającej budżet Gminy Brodnica na rok 2003 głosowało 15 radnych.

Uchwała jest załączona do protokołu.Do pkt. 7

Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia stowarzyszenia.

Wójt Gminy dodał, że wystąpiły różnice w statutach stowarzyszenia przyjętych przez gminy i powiat i podjęcie tej uchwały jest konieczne, by statuty ujednolicić.

Przewodniczący RG zarządził głosowanie.

„Za” przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia stowarzyszenia głosowało 15 radnych.

Uchwała jest załączona do protokołu.Do pkt. 8

Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003. Do projektu uchwały radni nie zgłosili uwag. Przewodniczący RG zarządził głosowanie.

„Za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

Uchwała jest załączona do protokołu.Do pkt. 9

Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek oznaczonych numerami 132/1 i 132/2 położonych w miejscowości Jaszkowo.

Pozytywną opinię o tym projekcie uchwały przedstawił w sprawozdaniu Przewodniczący Komisji Samorządności, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych.

Przewodniczący RG zarządził głosowanie.

“Za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

Uchwała jest załączona do protokołu.


Do pkt. 10
Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej na obszarze działki o nr. ewidencyjnym 77 w miejscowości Jaszkowo – Gmina Brodnica.

Radny Kucharczyk zapytał jak to się stało, że na ostatniej sesji działka nr 77 została podzielona na działki o powierzchni około 1000 m, a dziś mamy tę samą uchwałę i działki mają powierzchnię po 2.500 m.

Przewodniczący RG wyjaśnił, że w poprzednim projekcie uchwały nie zostały uwzględnione zapisy „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, w którym mowa, że na terenie Jaszkowa, Ludwikowa i Tworzykowa tworzy się działki rezydencjonalne. Działki rezydencjonalne mają powierzchnię 2 – 2,5 tys. m2. W międzyczasie Komisja SROŚiSS spotkała się z planistami oraz inspektorem Maciejewskim i w oparciu o opinię Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych opracowano nowe warunki. Ten projekt uchwały jest spójny ze „Studium”.

Radny Purczyński zapytał czy rzeczywiście należało uwzględnić opinię Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych.

Pan Stefan Dutkowiak, planista z Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego powiedział, że działki położone są blisko lasu i uważa, że należało uwzględnić zalecenia dyrektora Łakomca, by działki miały powierzchnię 2,5 tys. m2 i 1,5 m2 działki przylegające do drogi, bez możliwości wtórnego podziału.

Radny Mocek zapytał jaki jest stosunek właściciela działek do tych zmian.

Pan Dutkowiak odpowiedział, że to Rada sporządza plan i go akceptuje i do Rady należy decyzja o podziale działki.

Radna Matysiak-Grygier zapytała jaką stawkę procentową zapiszemy w paragrafie 7 uchwały.

Przewodniczący RG odpowiedział, że Komisja Rolnictwa wnioskowała o 30%.

Przewodniczący Komisji potwierdził ten wniosek i dodał, że powinno nam zależeć na zwiększaniu dochodów Gminy.

Przewodniczący RG zarządził przegłosowanie wniosku.

„Za” przyjęciem stawki w wysokości 30% głosowało 7 radnych, „przeciw” – 5 radnych, wstrzymało się od głosowania 3 radnych.

Przewodniczący RG zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.

„Za” przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, wstrzymało się od głosowania 2 radnych.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Do pkt. 11
Przewodniczący RG przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej na obszarze działek o nr. ewidencyjnym 4/7, 4/8, 5 i 6 w miejscowości Jaszkowo – Gmina Brodnica.

Radny Tylczyński zapytał czy wymienione w uchwale działki znajdują się na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego.

Pan Dutkowiak odpowiedział, że nie, są to działki wielofunkcyjne.

Przewodniczący zapytał radnych czy stawka procentowa w przypadku tej uchwały ma także wynosić 30%.

„Za” taką stawką głosowało 7 radnych, „przeciw” – 5 radnych, wstrzymało się od głosowania 3 radnych.

Przewodniczący RG zarządził głosowanie.

„Za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

Uchwała jest załączona do protokołu.Do pkt. 12
Do Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest przeprowadzenie wyborów ławników zgłoszono następujące osoby:


 1. Elżbietę Matysiak-Grygier

 2. Alicję Śliwa

 3. Bożenę Wojciechowską.

Przewodniczący RG odczytał uchwałę w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i zarządził głosowanie.

„Za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Do pkt. 13

Sprawozdanie z pracy Zespołu opiniującego kandydatów na ławników przedstawiła inspektor Teresa Stankowska.

Sprawozdanie jest załączone do protokołu.

Komisja Skrutacyjna rozdała karty do tajnego głosowania: wybór ławników do Sądu Rejonowego w Śremie i wybór ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej wyjaśniła zasady głosowania.

Radni przystąpili do tajnego głosowania.

Przewodniczący RG ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Elżbieta Matysiak-Grygier odczytała protokół z tajnego głosowania.

Na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu wybrano Pana Roberta Bobrówko zamieszkałego w Grzybnie.

Na ławników do Sądu Rejonowego w Śremie, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybrano następujące osoby: 1. Teresa Trembińska, zamieszkała w Brodnicy,

 2. Janusz Taciak, zamieszkały w Grzybnie.

Na ławników do Sądu Rejonowego w Śremie wybrano następujące osoby: 1. Roman Fabisiak, zamieszkały w Manieczkach,

 2. Maria Mikołajczak, zamieszkała w Manieczkach,

 3. Joanna Gawron, zamieszkała w Górce,

 4. Leon Matuszewski, zamieszkały w Grzybnie.

Protokół Komisji Skrutacyjnej oraz karty z tajnego głosowania są załączone do niniejszego protokołu.

Przewodniczący RG odczytał uchwałę w sprawie wyboru ławników i zarządził głosowanie.

„Za” przyjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 15 radnych.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Do pkt. 14

Przewodniczący RG złożył oświadczenie w sprawie oświadczeń majątkowych radnych. Stwierdził, że według jego wiedzy oświadczenia zostały sporządzone prawidłowo.

Także Wójt Gminy odczytał informację dotycząca analizy oświadczeń majątkowych. Informacja ta jest załączona do protokołu.
Sołtys Halina Kubicka z Iłówca Wielkiego zaapelowała do Rady o podjęcie działań w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę. W miejscowości Iłówiec Wielki wyschły studnie. Aktualnie mieszkańcy wsi zaopatrują się w wodę z cmentarza.

Przewodniczący RG wyjaśnił, że Rada Gminy podejmuje decyzje dotyczące inwestycji. Rada zaakceptowała wieloletni plan inwestycyjny. Budowa wodociągu w Iłówcu zaplanowana była na rok 2004, jednak po kolejnej zmianie została odłożona na rok 2005.

Wójt Gminy wyjaśnił, że w budżecie nie ma środków na sfinansowanie dowożenia wody beczkowozem, poza tym jest to rozwiązanie tymczasowe. Wójt wyraził wątpliwość czy w sytuacji, gdy Gmina nie wybudowała sieci wodociągowej przez wieś, to jest zobowiązana do dostarczania wody. W Iłówcu Wielkim sieci nie było i gmina wody nie dostarczała. Zadanie dostarczania wody, mówił Wójt, rozumiem w ten sposób: w miejscowości jest sieć wodociągowa i następuje awaria, mieszkańcy pozostają bez wody, wówczas wodę należy dostarczyć.

Możemy uruchomić rezerwę ogólną, za zgodą Rady, która wynosi 10 tys. i dowozić wodę beczkowozem tylko na jaki okres te pieniądze wystarczą?

Wójt Gminy powiedział, że wystąpi do Agencji Nieruchomości Rolnych o sfinansowanie wodociągu w Ogieniowie, jak było planowane. Doprowadzenie potem wodociągu do Iłówca Wielkiego będzie tańsze.

Radny Mocek przypomniał, że Komisja Rolnictwa ustaliła priorytety, najpierw kanalizacja, potem wodociągowanie. Rada to uchwaliła. Uważam, że Komisja SROŚiSS powinna dokonać lustracji w Iłówcu i zaproponować jakieś rozwiązanie tymczasowe na okres jesieni i zimy, a my powinniśmy się zastanowić czy nie należy zweryfikować tych priorytetów. Rada musi znaleźć rozwiązanie i ponieść konsekwencje tego co uchwaliła.

Przewodniczący RG zgodził się z propozycją radnego Mocka, by Komisja udała się do Iłówca i dodał, że jeśli nie znajdziemy innego rozwiązania, to trzeba będzie zaciągnąć kolejny kredyt.

Przewodniczący Komisji Samorządności, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych, radny Zdzisław Pawłowski wyjaśnił, że w czasie kiedy Komisja ustalała priorytety, sytuacja w Iłówcu nie była taka zła jak obecnie. Problem trzeba rozwiązać doraźnie i docelowo, trzeba się ponownie zastanowić co ważniejsze: kanalizacja czy woda.

Wójt Gminy powiedział, że rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem dokumentacji na kanalizację w Grzybnie i Jaszkowie i teraz nie można tego zmieniać.

Radny Purczyński zapytał jaką drogą będzie prowadzona kanalizacja w Grzybnie i Jaszkowie, ponieważ jako radni chcemy służyć głosem doradczym, by inwestycja kosztowała jak najmniej. Radny zadał kolejne pytania: czy w związku ze zmianą o ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego należy zmienić uchwałę o procedurze uchwalania budżetu Gminy, oraz czy kwota 3,5 tys. przeznaczona na zakup oleju napędowego dla samochodów OSP nie jest zbyt wysoka, ponieważ można za nią kupić ponad 1 tys. litrów oleju. Komisja Budżetu przeanalizuje ten wydatek.

Przewodniczący RG powiedział, że w planie kanalizacji Jaszkowa ujęta jest także leśniczówka. Jest to zbyt duża odległość i niepotrzebnie do jednego gospodarstwa prowadzona ma być kanalizacja. Inaczej sytuacja będzie wyglądała, gdy w kosztach uczestniczyć będzie Nadleśnictwo lub inna jednostka, inaczej to jest zbytek.

Wójt odpowiedział, że nie widzi przeszkód, by skontaktować radnego Purczyńskiego i Przewodniczącego Rady z firmą, która wygrała przetarg na sporządzenie dokumentacji. W projekcie ustawy o dochodach gmin nie ma zapisu, że termin przedłożenia projektu budżetu przesuwa się o jeden miesiąc, ale jest zapis, że budżet można uchwalić do 31 marca. Do tego czasu obowiązuje prowizorium budżetowe. Strażacy wykorzystali wszystkie środki na paliwo, a 3,5 tys. zł. wystarczy na jedno tankowanie dla 8 samochodów strażackich. Innych wydatków nie planujemy. Jeżeli chodzi o budżet, to w tym roku na sesji listopadowej uchwalimy podatki.

Radny Dudziński powiedział, że droga Przylepki-Górka jest systematycznie niszczona przez 2 miejscowe firmy transportowe, czy możliwe będzie wyremontowanie tej drogi.

Wójt Gminy odpowiedział, że środki na ten rok na remonty dróg zostały już wykorzystane.

Radna Śliwa zwróciła uwagę na konieczność naprawy dróg w Brodnicy, przy sklepie Pani Idczak droga i chodnik się zapadają, druga wyrwa znajduje się przy działce Pani Buszewicz na drodze Iłówiec- Brodnica.

Wójt odpowiedział, że te wyrwy są na drogach powiatowych, Powiatowy Zarząd Dróg wyłożył koło sklepu dużo masy asfaltowej, a droga z niewiadomych przyczyn ciągle się zarywa. Wkrótce rozpoczną się tam prace przy budowie chodnika, więc sytuacja powinna ulec poprawie.

Radna Śliwa poruszyła także sprawę kanalizacji deszczowej, która jest niedrożna i na skutek tego wszystkie ścieki wpadają do sieci wodociągowej. Kanalizacja deszczowa powinna zostać wcześniej udrożniona przez byłego użytkownika. Przez wiele lat nie było to problemem, a jak to sobie na dziś wyobraża Wójt?

Wójt Gminy powiedział, że nie może być tak, by ścieki sanitarne łączyły się z wodą deszczową. Kto ma zapłacić ogromne pieniądze za udrożnienie kanalizacji deszczowej, kto jest odpowiedzialny, że rury tej kanalizacji za Ośrodkiem Zdrowia są poprzerywane, woda deszczowa nie ma dokąd odchodzić. Ktoś kiedyś wyraził zgodę na podłączenie bloków i całej wody deszczowej do oczyszczalni ścieków, wtedy to nie przeszkadzało, ale nie powinno tak być, były to działania bezprawne i trzeba to teraz zmienić. Czy Gmina przejmując sieć zewnętrzną miała to wszystko naprawiać? Nie mamy na to pieniędzy.

Radna Śliwa powiedziała, że Spółdzielnia Nabywców i Najemców pobierała ponad 6 zł. za 1 m3 ścieków.

Wójt Gminy odpowiedział, że nie jest zobowiązany do udrożnienia kanalizacji deszczowej, ponieważ przejęliśmy oczyszczalnię ścieków wraz z kanalizacją sanitarną, nikt nie wspominał o kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa nie ma właściciela.

Radna Śliwa wyraziła oburzenie, że nagle znalazły się pieniądze na budowę odcinka chodnika w Manieczkach , a Brodnica od kilku lat czeka na chodnik, robi się go etapami, jak są środki, również z pieniędzy sołeckich.

Wójt odpowiedział, że mieszkańcy Manieczek zgłaszali wnioski o naprawę chodnika przy Przedszkolu, ponieważ dziury zagrażały dzieciom i osobom je odprowadzającym. Na remont chodnika w Manieczkach przeznaczyliśmy 1tys. zł. przewieziemy stare płytki z Brodnicy i naprawimy dziurę.

Radna Śliwa powiedziała, że chodzi jej o to, że w Manieczkach nie planowano naprawy chodnika, a na chodnik w Brodnicy nigdy nie było pieniędzy.

Radny Skrzypczak przypomniał, że już kilkakrotnie interpelował o przeniesienie parkingu dla autobusów szkolnych w inne miejsce. Sprawa miała zostać definitywnie zakończona we wrześniu, a nie jest do dzisiaj.

Wójt Gminy odpowiedział, że pewne prace zostały już wykonane, część przy pomocy pracowników ze „Wspólnego Celu”, teren został wstępnie wyrównany.

Teren trzeba utwardzić, a na to nie mamy pieniędzy. Pan Tylczyński obiecuje, że autobusy będą tam parkować, a kierowcy robią swoje.

Radny Homski powiedział, że mieszkańcy Manieczek zapełnili worki na śmieci, nie otrzymali następnych, nie wiedzą do kogo się zwrócić.

Wójt odpowiedział, że Spółdzielnia Nabywców i Najemców jeszcze ma obowiązującą umowę z firmą Pana Stasińskiego, mieszkańcy Osiedla Słowiańskiego korzystają z usług Pana Wojny. Spółdzielnia zastanawia się jaką decyzję podjąć, ponieważ oferty obu firm są interesujące.

Radna Buk zapytała dlaczego przy okazji zalepiania dziur w drodze przy ulicy Szkolnej w Manieczkach nie zalepiono wyrwy przy ulicy Łąkowej.

Wójt odpowiedział, że nie wie, być może nie starczyło pieniędzy, pracownik Urzędu obiecał, że wszystkie dziury zostaną naprawione. Za 4,5 tys. zł. kupiliśmy masę bitumiczną, a roboty wykonał pracownik Powiatowego Zarządu Dróg bezpłatnie.

Radna Buk stwierdziła, że jest to nieekonomiczne podchodzenie do sprawy, o istniejących wyrwach mówiliśmy wielokrotnie i jak wysyła się ekipę, to taniej będzie jak zalepi się wyrwy w jednym miejscu za jednym razem.

Wójt Gminy odpowiedział, że dziurę na ulicy Łąkowej zalepi się w przyszłym roku, ponieważ w tym roku nie wystarczyło pieniędzy.

Radny Pawłowski poruszył sprawę wodociągu w Iłówcu, dziś trudno odpowiedzieć na pytania mieszkańców, ale nie możemy jej pozostawić. Wiadomo, że w najbliższych latach wody w studniach nie przybędzie, trzeba zrobić wszystko, by pozyskać dodatkowe środki. Podobna sytuacja jest w Żurawcu. Jako Przewodniczący Komisji Rolnictwa jestem za tym, by do sprawy jak najszybciej wrócić. Żyć bez wody się nie da i inwestycje związane z wodociągowaniem są najważniejsze.

Radny Mocek powiedział, że w dalszym ciągu w Żabnie nikt nie pobiera opłat za wodę i zwrócił uwagę, że przejęcie budynku byłej kotłowni w Szołdrach wiązać się będzie dla Gminy z dodatkowymi kosztami.

Radna Maroń zapytała kiedy zostaną uporządkowane tereny oczyszczalni ścieków w Brodnicy i Chaławach, od wielu miesięcy brak jakiejkolwiek troski ze strony Urzędu o te tereny. Przepompownia może zostać zdewastowana, a zbiorniki stanowią zagrożenie bezpieczeństwa.

Wójt odpowiedział, że Gmina jest właścicielem tych obiektów, i zarządzeniem Wójt może przekazać je sołectwom.

Radna Maroń powiedziała, że zbiorniki są zapełnione stałymi nieczystościami, które trzeba usunąć i błędem było przejęcie oczyszczalni w takim stanie. Proces rozwoju mikroorganizmów jest bardzo nasilony, wokół unosi się smród.

Wójt Gminy odpowiedział, że przejęcie oczyszczalni było warunkiem otrzymania pieniędzy na kanalizację. W Manieczkach jest podobna sytuacja z nieczynnym bioblokiem, który stoi także zapełniony od kilku lat. W Grabianowie są nieczynne szamba, które za jakiś czas zaczną się zarywać.

Przewodnicząca RG zapytała kto poniesie odpowiedzialność, gdy dojdzie do tragedii – my - jako właściciel.

Radny Homski powiedział, że był na sali gimnastycznej w Manieczkach i zobaczył nowe piękne oświetlenie, reszta jest w rozsypce, drzwi wejściowe można otworzyć przez popchnięcie, w parkiecie są dziury.

Dyrektor Gimnazjum odpowiedziała, że konieczne naprawy wykonywane są doraźnie, na poważniejsze, jak np. wymalowanie sali nie ma środków.

Wójt Gminy dodał, że zaproponował remont sal gimnastycznych w Brodnicy i Manieczkach z Funduszu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Do naszych środków przeznaczonych na ten cel Fundusz może dołożyć 46%. Wnioski składa się do końca listopada, a realizacja będzie w przyszłym roku. Wystąpiliśmy także z wnioskiem o dotację z 1% rezerwy Ministra Edukacji na remont oświetlenia w sali gimnastycznej w Manieczkach.

Radna Wojciechowska zapytała co z autobusem, który miał jechać ze Śremu przez Piotrowo do Poznania.

Wójt Gminy odpowiedział, że PKS wniosek zaakceptował, trzeba będzie w tej sprawie interweniować.Do pkt. 15

Pan Leon Mikołajczak poruszył sprawę wewnętrznej instrukcji kancelaryjnej, pisma oddzielnie składane są do Rady Gminy i do Wójta Gminy, gdzie je składać? W związku z zamiarem budowy kaplicy w Szołdrach, Pan Mikołajczak zaproponował, by zamienić działkę w Szołdrach, która jest własnością Gminy na podobną leżącą na gruntach kościelnych. Kolejna sprawa jaką należałoby rozstrzygnąć, to przejęcie zespołu dworsko – parkowego w Manieczkach.

Wójt odpowiedział, że korespondencja powinna trafiać do sekretariatu i jeżeli jest zaadresowana do Rady, to jest przekazywana do Biura Rady.

Jeżeli chodzi o Muzeum Wybickiego, to od jakiegoś czasu nie wykonywano tam remontów, Panu Mrozowi przypisano je wraz z dzierżawą. Utrzymanie muzeum i parku kosztuje rocznie około 50 tys. a zysków nie przynosi. Marszałek Województwa i Wojewoda nie pomogli. Gmina nie może tego przejąć, bo nie jest w stanie utrzymać.

Radna Buk powiedziała, że muzeum Wybickiego jest jedynym w kraju, dwie szkoły w Gminie noszą imię związane z Wybickim. Był to człowiek, który ma być wzorcem dla naszych uczniów. Może wystąpić do właściciela dyskoteki w Manieczkach, by z każdego sprzedanego biletu przeznaczał na utrzymanie muzeum 50 groszy.

Radny Purczyński stwierdził, że Rada może przejąć wszystko, problemem jest utrzymanie.

Radna Buk i radna Maroń zaproponowały, by w sprawie utrzymania muzeum napisać do Prezydenta RP.

Do pkt. 16

Sołtys Kaźmierczak poruszył sprawę dużego zagrożenia przez lisy.

Sołtys Halina Kubicka z Iłówca Wielkiego zapytała co ma powiedzieć ludziom w sprawie wody.

Przewodnicząca RG odpowiedziała, że w tym roku na pewno wodociągu nie wybudujemy.

Radny Tylczyński zaproponował, by mieszkańcom Iłówca Wielkiego umożliwić korzystanie z ujęcia wody w Szołdrach, trzeba wystąpić z wnioskiem do Kombinatu.

O godzinie 20.30 Przewodnicząca RG Bożena Wojciechowska zamknęła XII sesję Rady Gminy Brodnica.


Protokółowała Zastępca Przewodniczącego RadyT. Stankowska Bożena Wojciechowska


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość