Strona główna

Protok ó ł xv/2004


Pobieranie 35.36 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar35.36 Kb.

P r o t o k ó ł XV/2004z XV sesji rady Gminy Brodnica odbytej w dniu 27 kwietnia 2004 roku

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w godzinach 16.00 – 19.30.
Obecni na posiedzeniu:


 1. Małgorzata Buk

 2. Andrzej Ciebień

 3. Seweryn Dudziński

 4. Paweł Kucharczyk

 5. Grażyna Maroń

 6. Elżbieta Matysiak-Grygier

 7. Paweł Mocek

 8. Zdzisław Pawłowski

 9. Janusz Pokrzywniak

 10. Roman Purczyński

 11. Andrzej Skrzypczak

 12. Alicja Śliwa

 13. Roman Tylczyński

 14. Bożena WojciechowskaNieobecny usprawiedliwiony:


 1. Maciej Homski

Ponadto w sesji udział wzięli: Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Radni Rady Powiatu, Radca Prawny, kierownicy gminnych jednostek, sołtysi, mieszkańcy Gminy.

Porządek posiedzenia:


 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady i informacja o pracy Wójta.

 5. Sprawozdanie z uchwał podjętych w 2003 roku.

 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brodnica za rok 2003.

 7. Opinia RIO w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2003.

 8. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2003.

 9. Opinia RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej

 10. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.

 11. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brodnica.

 12. Uchwała w sprawie udzielenia województwu wielkopolskiemu pomocy finansowej przeznaczonej na konserwację urządzeń melioracyjnych podstawowych w ramach programu aktywizacji bezrobotnych z terenów wiejskich i o wysokim zagrożeniu bezrobociem dla województwa wielkopolskiego – „Rowy”.

 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Brodnica wkładu niepieniężnego do AQUANETU Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

 14. Uchwała w sprawie zawarcia Porozumienia Komunalnego z Miastem Poznań.

 15. Informacja o pracy Komisji Rady.

 16. Sprawy różne.

 17. Wolne głosy i wnioski.


Do pkt. 1

XV sesję otworzył Przewodniczący RG Pan Andrzej Ciebień i stwierdził, że obrady są prawomocne.Do pkt. 2

„Za” przyjęciem protokołu z XIV sesji głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania. (Obecnych na sali 13 radnych.)Do pkt. 3

Wójt Gminy zgłosił wniosek, by punkt 14 porządku obrad był punktem 13 i odwrotnie punkt 13 punktem 14, ponieważ sprawy zawarte w tych punktach wymagają omawiania w takiej kolejności.Do pkt. 4

Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady przedstawiła Zastępca Wójta Pani Ewa Lisek.

Informację o swej pracy przedstawił Wójt Gminy Pan Marian Flaczyński.

Sprawozdanie i informacja są załączone do protokołu.

Przewodniczący RG zapytał dlaczego pracownicy Wspólnego Celu pracują na terenie, który podlega Starostwu, t.j. w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie. Dlaczego nie pracują dorośli uczniowie, przecież na terenie Gminy jest tyle zadań do wykonania, które mogliby wykonać ci pracownicy.

Wójt Gminy odpowiedział, że Wspólny Cel, to nie jest dofinansowywanie zadań lecz wspieranie walki z bezrobociem. Starostwo Powiatowe daje na ten cel 4-krotnie więcej pieniędzy niż my. Zespół Szkół Rolniczych jak i Posterunek Policji znajduje się na terenie naszej Gminy. Za korzystanie z obiektów szkolnych Dyrektor nie żąda od nas pieniędzy i prosił o pomoc, ponieważ ZSR startuje jako obiekt w konkursie organizowanym przez Marszałka Województwa. Zadania, jakie postawiły przed Wspólnym Celem sołectwa zostaną wykonane.

Radna Matysiak –Grygier wyjaśniła, że pracownicy, którzy są oddelegowani do Grzybna nie sprzątają, lecz pracują przy renowacji trawników. ZSR przez 25 lat nigdy nie otrzymywał pomocy z zewnątrz. To jak obiekt wygląda jest wyłącznie zasługą uczniów.


Do pkt. 5

Sprawozdanie z uchwał podjętych w roku 2003 przedstawiła Zastępca Wójta.

Sprawozdanie jest załączone do protokołu.

Do pkt. 6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brodnica za rok 2003 odczytali: Przewodniczący RG, Zastępca Przewodniczącego RG, Skarbnik Gminy i Wójt Gminy.

Radny Tylczyński zapytał dlaczego występuje tak duża różnica w wydatkach oświatowych, a konkretnie w przeliczeniu na 1 ucznia w różnych szkołach.

Wójt Gminy odpowiedział, że porównując szkoły w Brodnicy i Iłówcu różnica występuje, ponieważ w Brodnicy jest około 200 uczniów, a w Iłówcu – 95.

Im więcej uczniów, tym więcej pieniędzy, taka jest prawidłowość. Może się to zmieni, kiedy subwencja będzie naliczana na oddział. Mniej uczniów w szkole, to wyższy koszt kształcenia.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Oświaty i Kultury stwierdził, że znalazł kolejny błąd w wykonaniu dochodów, jest to błąd arytmetyczny. W jednej pozycji na str. 1 jest zapis, że dochody wykonano w 99,19%, a na str. 6 jest 0,91%. Jest to szczegół, ale w sprawozdaniu z wykonania budżetu, to uchybienie. W sprawozdaniu pisze się, że dochody nie zostały w jakimś procencie wykonane, jest to odzwierciedlenie do uaktualnianych budżetów. Jeżeli weźmiemy pod uchwałę budżet uchwalony w grudniu, to okaże się, że dochody zostały przekroczone o prawie 6 %, co daje kwotę około 400 tys. zł. Można w tym momencie stwierdzić, że w pewnym sensie, my Rada, nie doszacowujemy tych dochodów. Pewne dochody można bardziej szczegółowo przewidzieć. Niski jest dochód z tytułu odpłatności za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu, mówił dalej radny Purczyński. Pozostałe dochody zapisane w punkcie 5 – zaplanowane było 224.400 zł. a realizacja wynosi 150.356 zł. co stanowi 67 %. Gdyby od uzyskanej kwoty dochodów odjąć nieplanowane dochody: sprzedaż działki w Brodnicy – 16 tys. i środki z tytułu darowizn – 8 tys. to procent wykonanych dochodów spadnie poniżej 60. W sprawozdaniu należałoby dodać, że te dochody nie zostały wykonane nie tylko z powodu nie sprzedania działek w Brodnicy, ale również w Szołdrach. Należy podkreślić, że skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 71 tys. a skutki umorzeń dokonanych przez Wójta wynoszą 26 tys. w sumie do budżetu nie wpłynęło około 100 tys. jednak ma to uzasadnienie. Jeżeli chodzi o wydatki, to należy zwrócić uwagę na to, że nie zostały wykonane wydatki inwestycyjne – budowa kanalizacji sanitarnej w Grzybnie i Jaszkowie na kwotę 145 tys. Na Funduszu Ochrony Środowiska pozostała niewykorzystana kwota 19.742 zł. Sądzę, że w takiej Gminie jak nasza, rolniczej, fundusz ten powinien być wykorzystany w 100%. Zaległości podatkowe w stosunku do roku 2002 zwiększyły się o 30 tys. zł. Do przedszkoli z budżetu Gminy dopłacamy 496 tys. do dodatków mieszkaniowych – 186 tys. Na koniec roku mamy opracowane 3 plany inwestycyjne kanalizacja Grzybna, Jaszkowa i Szołder oraz wodociąg w Iłówcu Wielkim. W uchwalonym w grudniu budżecie zakładany był deficyt w wysokości 25 tys. a rok zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 25.507 zł.

Radny Kucharczyk stwierdził, że 80 % wydatków przedszkoli przeznaczone jest na wynagrodzenia.


Do pkt. 7

Opinię RIO w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2003 odczytał Wójt Gminy.

Opinia jest załączona do protokołu.

Skarbnik Gminy wyjaśniała uwagi RIO dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu.

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2003 jest załączona do protokołu.

Do pkt. 8

Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy odczytała Przewodnicząca Komisji Grażyna Maroń.

Wniosek jest załączony do protokołu.

Do pkt. 9

Opinię RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej odczytał Przewodniczący RG.

Radny Purczyński stwierdził, że nie zgadza się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, ponieważ Komisja Rewizyjna faktycznie stwierdziła niezgodność pomiędzy sprawozdaniem z wykonania budżetu, a sprawozdaniem Rb – 27S o kwotę 6.846,30 zł, co zakwestionowała RIO. W opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu ta niezgodność jest wykazana.

Opinia o wniosku Komisji Rewizyjnej jest załączona do protokołu.Do pkt. 10

Przewodniczący RG odczytał uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2003 i zarządził głosowanie jawne.

„Za” przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała jest załączona do protokołu.Do pkt. 11

Przewodniczący RG odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brodnica.

Zastępca Wójta stwierdziła, że jest to minimalna, zaplanowana w budżecie podwyżka.

Przewodniczący RG zarządził głosowanie.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. ( Radny Skrzypczak nieobecny podczas głosowania). Uchwała jest załączona do protokołu.

Do pkt. 12

Przewodniczący RG odczytał treść uchwały w sprawie udzielenia województwu wielkopolskiemu pomocy finansowej przeznaczonej na konserwację urządzeń melioracyjnych podstawowych w ramach programu aktywizacji bezrobotnych z terenów wiejskich i o wysokim zagrożeniu bezrobociem dla województwa wielkopolskiego – „Rowy” oraz uzasadnienie do uchwały.

Radny Dudziński zwrócił uwagę na fakt, że pracownicy wykonujący prace przy rowach powinni otrzymać odpowiednie narzędzia do pracy.

Wójt Gminy wyjaśnił, że praca będzie polegała na wykoszeniu i odmuleniu rowów.

Przewodniczący RG zarządził głosowanie.

„Za” podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Do pkt. 13

Przewodniczący RG odczytał uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Brodnica wkładu niepieniężnego do AQUANETU Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały i Przewodniczący RG zarządził głosowanie.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. ( 13 radnych obecnych podczas głosowania.) Uchwała jest załączona do protokołu.Do pkt. 14
Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia Komunalnego z Miastem Poznań.

Wójt Gminy odczytał projekt Porozumienia Komunalnego gmin: Brodnica, Dopiewo, Kórnik, Suchy Las z Miastem Poznań. Porozumienie polega na powierzeniu przez Gminę Brodnica Miastu Poznań wykonywanie zadań publicznych polegających na prowadzeniu spraw związanych z wodociągami i zaopatrzeniem w wodę dla miejscowości Żabno, Brodniczka i Esterpole.


Przewodniczący RG zarządził głosowanie.

„Za” przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, „przeciw” – 1 radny, wstrzymał się od głosowania 1 radny. (13 radnych obecnych podczas głosowania.)

Uchwała jest załączona do protokołu.

Do pkt. 15

Przewodniczący Komisji Budżetu, Oświaty i Kultury przedstawił informację o pracy Komisji. Do Komisji dotarło pismo Pana Dylewicza z Puszczykowa, który jest zainteresowany zakupem działek w Brodnicy. Działki mimo dwukrotnych przetargów nie zostały sprzedane i dochody z tego tytułu nie zostały wykonane. Przyszedł moment, by zastanowić się co dalej z tymi działkami zrobimy. Cena wywoławcza za 3 działki wynosi ponad 90 tys.

Wójt Gminy wyjaśnił, że Pan Dylewicz prowadzi działalność gospodarczą na terenie naszej Gminy – w Grabianowie.

Przewodniczący RG zgłosił wniosek, by upoważnić Wójta do przeprowadzenia negocjacji i określić cenę działek na 90 tys.

„Za” przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania. ( 13 radnych obecnych podczas głosowania.)

Do pkt. 16

Przewodniczący RG odczytał 3 interpelacje radnej Wojciechowskiej skierowane do Wójta Gminy dotyczące: 1. Podłączenia mieszkanki Piotrowa do kanalizacji sanitarnej.

 2. Prac zawartych w umowie o uporządkowanie terenu po byłej oczyszczalni ścieków.

 3. Utwardzenia i wyrównania drogi w Chaławach.

Przewodniczący RG zapytał Wójta kiedy zostanie wyremontowana droga w Jaszkowie, niedługo, bo już na początku lipca odbędą się tam Mistrzostwa Europy w konikach ponny.

Wójt Gminy odpowiedział, że na ten cel mamy 10 tys.

Radny Tylczyński zapytał kiedy będzie modernizowane oświetlenie uliczne w Gminie.

Wójt Gminy odpowiedział, że Prezes Zamówień Publicznych nie uwzględnił wniosku składanego w naszym imieniu przez ENEA na wykonanie tej modernizacji bez przetargu otwartego dla wszystkich firm energetycznych. Od tej decyzji Prezesa złożyliśmy protest. ENEA nie musi się zgodzić, by inna firma wykonywała modernizację na jej majątku.

Radny Kucharczyk powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi na interpelacje złożone na poprzedniej sesji.

Wójt odpowiedział, że została przeprowadzona wizja lokalna i radny wkrótce otrzyma odpowiedź.

Radna Śliwa zapytała kiedy zostaną wykonane poprawki na chodniku zrobionym w ubiegłym roku w Brodnicy, przecież wykonawca miał to w ramach reklamacji zrobić.

Wójt Gminy odpowiedział, że nierówności na chodniku są najbardziej widoczne w nocy. Prosiłem, by pokazać wykonawcom, gdzie te nierówności występują.

Radna Śliwa zdziwiła się, że to ona miała pokazać, w którym miejscu należy chodnik poprawić i dodała, że co druga płytka chodnikowa wymaga poprawy, i że nie jest fachowcem od odbierania takich prac.

Wójt stwierdził, że ten co chodnik odbierał, uznał, że chodnik jest zrobiony dobrze.

Radna Śliwa zapytała Wójta czy prace obejmowały także zasypanie chodnika.

Wójt odpowiedział twierdząco.

Radna Śliwa powiedziała, że chodnik nie jest zasypany.

Radny Kucharczyk potwierdził opinię radnej Śliwy.Do pkt. 17

Radny Rady Powiatu Lech Marcinkowski pogratulował Radzie wykonania zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz absolutorium Wójtowi Gminy.

Sołtys Kaźmierczak z Manieczek poinformował, że kawiarenka internetowa, która znajdowała się w podziemiach kościoła została zamknięta. Młodzież dopomina się, by wystąpić do ANR o udostępnienie jakiegoś pomieszczenia na ten cel. W Manieczkach mieszka dużo młodzieży, która korzystała z internetu.

Radna Buk dodała, że młodzież w Manieczkach nie ma żadnej świetlicy i poparła stanowisko sołtysa, by wystąpić do ANR o przekazanie pomieszczenia na świetlicę i kawiarenkę. My, mieszkańcy Manieczek mamy problem, gdzie zrobić zebranie wiejskie, na razie korzystamy z gościnności dyrektora Szkoły Podstawowej, kiedyś mieliśmy świetlicę.

Wójt Gminy odpowiedział, że przy okazji zamykania szkół mówiło się, że szkoły są potrzebne społeczeństwu, bo młodzież i dorośli nie mają się gdzie spotykać. Szkoły w Manieczkach nie chcą udostępnić swoich pomieszczeń. ANR nie może przekazać budynku jeżeli w planie nie zapisano, że można go przeznaczyć na świetlicę, czy kawiarenkę internetową. Kawiarenka została zamknięta, ponieważ nie ma osoby, która mogłaby sprawować opiekę nad młodzieżą i byłaby odpowiedzialna za porządek i odpowiedzialne korzystanie z internetu.

Radna Buk dodała, że szkoły w Manieczkach nie posiadają wolnych pomieszczeń. W przypadku osoby opiekującej się młodzieżą pojawia się kwestia pewnego wynagrodzenia. Może to być n.p. emerytowana nauczycielka.

Radny Kucharczyk zapytał czy komisja sprawdzająca porządek na terenie Gminy zakończyła pracę. W ostatnim okresie wzrasta ilość śmieci podrzucanych w kontenerach będących własnością Spółdzielni Nabywców i Najemców oraz wałęsa się coraz więcej bezpańskich psów. Czy sprawą psów nie powinna się zająć jakaś osoba w Urzędzie?

Do pkt. 18


Sołtys Kubicka powiedziała, że o wałęsającym się na terenie Iłówca Wielkiego psie powiadomiła inspektor Rusiak i dzielnicowego. Właściciel psa twierdzi, że pies został zaszczepiony i jest ubezpieczony, ale dzieci boją się iść na przystanek autobusowy.

Przewodniczący RG powiedział, że Pani Kubicka powinna zgłosić ten fakt Wójtowi, a Wójt będzie interweniował na Policji.

Wójt odpowiedział, że ciągle mamy problemy z wyłapywaniem psów, ale wyraził nadzieję, że wkrótce się one skończą.

O godzinie 19.30 Przewodniczący RG zakończył XV sesję Rady Gminy Brodnica.

Protokółowała Przewodniczący RadyT. Stankowska Andrzej Ciebień

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość