Strona główna

Protok ó ł xxi/2004


Pobieranie 40.01 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar40.01 Kb.

P r o t o k ó ł XXI/2004z XXI sesji Rady Gminy Brodnica odbytej w dniu 23 listopada 2004 roku w godzinach 16.00 – 19.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Brodnica.

Obecni na posiedzeniu:


 1. Małgorzata Buk

 2. Andrzej Ciebień

 3. Seweryn Dudziński

 4. Maciej Homski

 5. Paweł Kucharczyk

 6. Grażyna Maroń

 7. Elżbieta Matysiak – Grygier

 8. Zdzisław Pawłowski

 9. Janusz Pokrzywniak

 10. Roman Purczyński

 11. Andrzej Skrzypczak

 12. Alicja Śliwa

 13. Roman Tylczyński

 14. Bożena Wojciechowska


Nieobecny usprawiedliwiony:
1. Paweł Mocek

Ponadto w sesji udział wzięli: Wójt Gminy, Zastępca Wójta Gminy, Skarbnik Gminy, Radca Prawny, Radny Rady Powiatu Śremskiego, sołtysi, kierownicy jednostek gminnych, mieszkańcy Gminy.Porządek posiedzenia:


 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z XIX i XX sesji.

 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady i informacja o pracy Wójta.

 5. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

 6. Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Brodnica.

 7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Brodnica.

 8. Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Brodnica.

 9. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brodnica na 2005 rok.

 10. Informacja o pracy Komisji Rady.

 11. Interpelacje i zapytania radnych.

 12. Sprawy różne.

 13. Wolne głosy i wnioski.


Do pkt. 1

XXI sesję Rady Gminy Brodnica otworzył Przewodniczący Pan Andrzej Skrzypczak. Stwierdził, że na 15 radnych, obecnych jest na sali 14, tak więc obrady są prawomocne.Do pkt. 2

Przewodniczący RG odczytał porządek obrad. Wszyscy radni głosowali „za” przyjęciem zaproponowanego porządku obrad.Do pkt. 3

„Za” przyjęciem protokołów z XIX i XX sesji głosowało 11 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosowania.Do pkt. 4

Sprawozdanie z wykonania uchwał przedstawiła Zastępca Wójta Pani Ewa Lisek.

Informację o swej pracy przedstawił Wójt Gminy Pan Marian Flaczyński.

Sprawozdanie i informacja są załączone do protokołu.Do pkt. 5

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 omówiła Zastępca Wójta Pani Ewa Lisek. Radna Wojciechowska zapytała czy Gmina musi ponosić koszty przeznaczone na Przychodnię Leczenia Uzależnień i Współuzależnień.

Wójt Gminy odpowiedział, że musimy współpracować z przychodnią i tę wybraliśmy z przedstawionych ofert. Taki sam koszt ponieśliśmy w ubiegłym roku.

Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

„Za” przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uchwała jest załączona do protokołu.Do pkt. 5

Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Komisje Rady nie wniosły zmian do projektu uchwały.

Przewodniczący RG zarządził głosowanie.

„Za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

Uchwała jest załączona do protokołu.Do pkt. 6

Przewodniczący RG przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Radna Matysiak – Grygier zgłosiła wniosek, by nie odczytywać projektu uchwały. Wszyscy radni poparli ten wniosek.

Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił propozycje stawek tego podatku wypracowane przez Komisję. Propozycje polegają głownie na zaokrągleniu stawek do pełnych groszy i obniżeniu stawki podatku od pozostałych budynków z 5,36 do 5,30 zł. i podatku od gruntu z 0,18 do 0,12 zł.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, że Komisja także zaokrągliła stawki w podobny sposób.

Przewodniczący Komisji SROŚiSS powiedział, że oprócz zaokrąglenia stawek, Komisja wnioskuje o obniżenie stawki od pozostałych budynków z 5,36 do 5,20 zł. i podwyższenie stawki od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z 3,19 na 3,25 zł.

Radny Ciebień zgłosił wniosek, by przegłosować tylko te stawki w § 1 projektu uchwały, które się różnią w opiniach poszczególnych Komisji.

Radny Kucharczyk stwierdził, że stawka od pozostałych budynków jest zbyt wysoka w naszej biednej Gminie. Pozostałe budynki, to przede wszystkim garaże, które kiedyś były chlewikami. Naszych podatników nie stać na płacenie takich wysokich podatków.

Wójt Gminy wyjaśnił, że ten podatek był na takim samym poziomie przez ostatnie 3 lata i proponujemy go podwyższyć tylko o 3%.

Przewodniczący RG powiedział, że będzie odczytywał kolejno stawki proponowane przez Komisje i Rada będzie głosowała.

§ 1 ust. 1 – 0,50 zł.

„za” poprawką głosowało 14 radnych,

§ 1 ust. 2 – 16,50 zł. „za” przyjęciem stawki głosowało 14 radnych,

§ 1 ust. 3 – 7,62 zł. – „za” przyjęciem stawki głosowało 14 radnych,

§ 1 ust. 4 – 3,10 zł. – „za” przyjęciem stawki głosowało 14 radnych,

§ 1 ust. 5 – 5,20 zł. – „za” przyjęciem stawki głosowało 11 radnych, „przeciw” – 3 radnych,

§ 1 ust. 7a – 0,60 zł. – „za” przyjęciem stawki głosowało 14 radnych,

§ 1 ust. 7b – 3,25 zł. – „za” głosowało 7 radnych, „przeciw” 7 radnych, poprawka nie przeszła, więc głosowanie powtórzono – stawka 3,20 zł.

§ 1 ust. 7b – 3,20 zł. – „za” głosowało 7 radnych, „przeciw” także 7 radnych, ponieważ poprawka nie została przyjęta po raz kolejny, przystąpiono do ponownego głosowania – stawka 3,19 zł.

§ 1 ust. 7b – 3,19 zł. – „za” przyjęciem głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania, poprawka została przyjęta.

Radny Purczyński zapytał dlaczego stawka podatku od gruntów pozostałych wzrosła o 250%. Z przeliczenia wynika, że podatek rolny od 1 ha wyniesie 85 zł, a właściciel gruntu, który nie jest rolnikiem zapłaci 1.800 zł za 1 ha. Komisja Budżetowa popełniła błąd akceptując proponowaną stawkę, ponieważ wyliczono, że podatek ten wyniesie 180 zł. a nie 1.800. Proponuję, by ten podatek podnieść z 0,08 do 0,10 zł. co da zwyżkę 25%, natomiast żeby zbilansować różnicę w dochodach ( ubytek 15.100 zł.) obniżyć proponowaną cenę żyta z 37,67 zł. na 35,45 zł. Spowoduje to, że podatek rolny z 1 ha wyniesie o 2,50 zł. rocznie więcej, a dla budżetu da to kwotę 16 tys. zł.

Radny Pawłowski powiedział, że dzisiaj większość gruntów jest sklasyfikowana i nie ma takich przypadków, że posiadacz nieruchomości płaci za wszystkie grunty, nawet te pod zabudowaniami stawkę 0,18 zł. Jestem przeciwny stanowisku radnego Purczyńskiego i Komisji Budżetowej.

Radna Wojciechowska zaproponowała, by ogłosić przerwę, w czasie której Komisja Budżetowa spotka się i wypracuje stanowisko w sprawie stawki od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.

Przewodniczący RG ogłosił krótką przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący Komisji BOiK powiedział, że Komisja proponuje uchwalić stawkę 0,10 zł. od 1 m2 powierzchni gruntu.

Przewodniczący RG zarządził przegłosowanie propozycji Komisji Budżetowej.

„Za” stawką 0,10 zł. głosowało 11 radnych, wstrzymało się od głosowania 3 radnych.

Przewodniczący RG zarządził przegłosowanie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości wraz z poprawkami.

„Za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

Uchwała jest załączona do protokołu.Do pkt. 8

Przewodniczący wszystkich Komisji Rady przedstawili opinie o projekcie uchwały w sprawie stawek podatku od posiadania psów.

Komisja Rewizyjna proponuje stawkę 15 zł. od 1 psa, a pozostałe Komisje 14 zł.

Przewodniczący RG zapytał radnych kto jest za stawką 15 zł. od jednego psa i zarządził głosowanie.

„Za” w/w stawką głosowało 3 radnych, „przeciw” – 9 radnych, wstrzymało się od głosowania 2 radnych.

Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie podatku od posiadania psów ( stawka 14 zł.) i zarządził głosowanie.

„Za” przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała jest załączona do protokołu.Do pkt. 9

Komisja Rolnictwa zaakceptowała projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta – 34,45 zł.za 1q.

Komisja Budżetowa wnioskuje również o obniżenie tej ceny do kwoty 35,45 zł. co zrekompensuje utracone dochody z tytułu obniżenia stawki podatku od nieruchomości od gruntów pozostałych.

Komisja Rewizyjna nie wyraziła swojego stanowiska.

Radny Kucharczyk zaproponował, by uchwalić stawkę maksymalną, tj. 37,67 zł.

Przewodniczący RG zarządził przegłosowanie stawki zaproponowanej przez radnego Kucharczyka – 37,67 zł.

„Za” stawką 37,67 głosował 1 radny, „przeciw” – 12 radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny.

Następnie Przewodniczący zarządził przegłosowanie propozycji Komisji Budżetowej –35,45.

„Za” w/w ceną żyta głosowało 5 radnych, „przeciw” – 6 radnych, wstrzymało się od głosowania 2 radnych.

W związku z tym, że obie propozycje nie zostały przyjęte, Przewodniczący RG zarządził przegłosowanie uchwały – cena 1q żyta 34,45.

„Za” przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych i 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała jest załączona do protokołu.Do pkt. 10

Informacje o pracy Komisji przedstawili: • Przewodniczący Komisji SROŚiSS,

 • Przewodniczący Komisji BOiK,

 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.Do pkt. 11

Radny Dudziński zapytał kiedy zostanie rozpoczęta budowa wodociągu w Żurawcu, stwierdził, że najważniejsza dla życia jest woda, dopiero później kanalizacja.

Radny Kucharczyk powiedział, że wodociąg jest tak samo ważny dla mieszkańców Iłówca jak dla mieszkańców Żurawca i dodał, że ma żal do Komisji SROŚiSS, iż wychodzi z propozycją zaciągnięcia kredytu na wodociąg w Iłówcu, a nie zauważa potrzeby budowy wodociągu w Żurawcu. Każdy z radnych ma chyba świadomość, że wodociągi w Gminie, to priorytet.

Radny Tylczyński powiedział, że nie możemy się teraz cofać, przecież podjęliśmy już decyzje o wykonaniu dokumentacji na kanalizację Szołder, Grzybna i Jaszkowa i wodociąg w Iłówcu. Dlaczego mamy te decyzje zmieniać, przecież dokumentacje stracą ważność.

Wójt Gminy wyjaśnił, że do tej pory nie było nas stać na wykonanie dokumentacji na wodociąg w Żurawcu, takiej dokumentacji nie ma. W budżecie na rok 2005 proponujemy wykonanie wodociągu w Iłówcu Wielkim, w dwóch etapach. Przy udziale finansowym mieszkańców, koszt tej inwestycji może wynieść 750 – 800 tys. zł. Być może zaciągniemy na to zadanie kredyt komercyjny. Przetarg może zostać rozstrzygnięty na 800 – 900 tys. razem z przyłączami. Po przetargu może się okazać, że inwestycja będzie kosztowała jeszcze mniej. Własnych środków możemy mieć około 450 tys. więc kredyt w tej sytuacji wyniesie około 400 tys. i tę inwestycję wykonamy w całości w 2005 roku.

Radna Matysiak – Grygier zaapelowała do radnych o konsekwencję w działaniu.
Do pkt. 12

Radna Buk zapytała na jaką kwotę został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie dokumentacji drogi.

Wójt Gminy odpowiedział, że przetarg jest rozstrzygnięty, ale kwoty nie pamięta.

Wójt Gminy zwrócił się do Rady o wyrażenie stanowiska w sprawie zainstalowania iluminacji świątecznej przez ENEA. Prezes ENEA zaproponował Gminie wykonanie takiej iluminacji za około 6 tys. zł. a koszt modernizacji oświetlenia zostanie obniżony z 396 tys. do 360 tys. Decyzję trzeba podjąć do jutra. Środki na ten cel mamy w dziale „Oświetlenie uliczne”. Radni wyrazili zgodę na zainstalowanie iluminacji.

Wójt poinformował także o tym, że Gmina Czempiń od lutego ubiegłego roku dopłaca 20 gr. do 1m3 wody. Podjęto uchwałę, że Gmina Czempiń dopłaca do wszystkich odbiorców, którzy korzystają z sieci administrowanej przez zakład komunalny. Interpretacja Gminy Czempiń jest taka, że nie może ona dopłacać do odbiorców z naszej Gminy. Mieszkańcy Iłówca płacą 3,00 zł. brutto, a faktyczna cena wynosi 3,20 zł. Do lutego 2005 roku Gmina Czempiń dopłaci do wody pobieranej przez naszą Gminę kwotę 3.763 zł.

Radny Purczyński powiedział, że Rada Gminy Czempiń podjęła jasno sprecyzowaną uchwałę, że dopłaca 20 gr. dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę. W związku z tym, powiedział radny, nie należy zwracać pieniędzy Gminie Czempiń, a sprawę rozwiązać na drodze sądowej.

Wójt stwierdził, że w takim razie informuje Panią Burmistrz, że Rada Gminy Brodnica nie wyraża zgody na zapłatę kwoty 3.763 zł.

Radny Kucharczyk zapytał jakie środki otrzymała Gmina na zwalczanie gołoledzi na drogach powiatowych i jak załatwione jest pismo radnego w sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w Grzybnie. Radny także poinformował o tym, że podczas prac elektrycznych przy urządzeniach kanalizacyjnych popsuły się lampy.

Wójt Gminy stwierdził, że awarie oświetlenia ulicznego zgłasza się pracownikowi Urzędu, a nie na sesji. Powiatowy Zarząd Dróg otrzymał informację od Wojewódzkiego Zarządu Dróg odnośnie drogi Czempiń – Śrem, że należy ona do dróg 3 kolejności odśnieżania. Informacja ta zostanie wysłana do sołtysów. Jeżeli chodzi o decyzję w sprawie wydania pozwolenia na sprzedaż alkoholu, to taką decyzję wydaję po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dodał Wójt.

Radna Maroń zapytała Wójta Gminy o termin rozpoczęcia modernizacji oświetlenia.

Wójt Gminy odpowiedział, że termin będzie znany dopiero po podpisaniu umowy z ENEA, nadal są prowadzone rozmowy na ten temat.

Przewodniczący RG odczytał rezygnację z funkcji członka Komisji Rewizyjnej w związku z wyborem na Przewodniczącego Rady Gminy Brodnica.

Następnie odczytał pisma radnego Kucharczyka dotyczące wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i stanu nawierzchni drogi w Grabianowie po inwestycji.

Wójt powiedział, że nawierzchnia drogi w Grabianowie nie jest zła, w Gminie są drogi w gorszym stanie.

Radny Kucharczyk zapytał jakie długi ma Urząd Gminy w firmie Pana Kornosza.

Wójt odpowiedział, że wszystkie rachunki wystawione przez Pana Kornosza są zapłacone.Do pkt. 13

Sołtys Henryk Kaźmierczak poruszył problem wałęsających się psów, które mają swoich właścicieli. Trzeba coś z tym zrobić, może karać mandatami.

Kolejny problem, który poruszył sołtys, była sprawa dodatkowego wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu utraconego abonamentu telefonicznego. W tej sprawie wpłynęło pismo do Rady Gminy.

Przewodniczący RG powiedział, że pismo skierował do Komisji Budżetowej, która rozpatrzy je w styczniu.

Pan Kaźmierczak poprosił o pisemną odpowiedź na to pismo.

Radny Kucharczyk odczytał odpowiedź na interpelację, w którym jest zapewnienie, że most na drodze gminnej od dworca PKP do wsi zostanie naprawiony i droga przebiegająca przez wieś zostanie uzupełniona przez wykonawcę kanalizacji tłocznej na przełomie czerwca i lipca. Radny poprosił o pisemną odpowiedź na interpelację z 13 maja.

O godz. 18.00 Przewodniczący RG zamknął XX sesję Rady Gminy Brodnica.

ProtokółowałaT. Stankowska©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość