Strona główna

Protok ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju I Promocji Rady Miejskiej w Łazach odbytego w dniu 20. 01. 2015 r godz. 12. 00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach


Pobieranie 21.69 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar21.69 Kb.


P R O T O K Ó Ł

---------------------------------

z posiedzenia Komisji Rozwoju i Promocji Rady Miejskiej w Łazach

odbytego w dniu 20.01.2015 r. godz. 12.00

w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach.

Obecni na posiedzeniu zgodnie z załączoną listą obecności.Radny Radosław Bajkowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji – powitał przybyłych na posiedzenie Komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji – zapoznał zebranych z porządkiem posiedzenia jak niżej:

  1. Zaopiniowanie spraw dotyczących gospodarowania nieruchomościami zgodnie z Uchwałą Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30.03.2011 roku.
  1. Zaopiniowanie sprawy sprzedaży w trybie przetargowym lokalu użytkowego nr 11 w budynku przy ul. Kościuszki 34 w Łazach.
  1. Sprawy bieżące i różne.

Zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku obrad.

Uwag i propozycji zmian Radni nie wnieśli w związku z czym porządek został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 5 Radnych.
Za przedstawionym porządkiem posiedzenia głosowało 4 Radnych, 1 głos był wstrzymujący.

Ad.1.

Irena Szymańska – Kierownik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami - przedstawiła wnioski jakie wpłynęły do tut. Urzędu i zostały skierowane do zaopiniowania przez Komisję Rozwoju i Promocji.

Pani Kierownik udzielała wszelkich wyjaśnień w omawianych sprawach.


Członkowie Komisji Rozwoju i Promocji przeanalizowali i zaopiniowali wnioski jak niżej:


1.Sprzedaż dzierżawionej działki nr 860/165 w Łazach przy ul.Topolowej

zabudowanej pawilonem usługowym – wniosek Pana Kamila Szczygieł.


Komisja Rozwoju i Promocji zaopiniowała jednogłośnie negatywnie ( 5 głosów przeciwnych ) w/w wniosek.
2.Sprzedaż przez spadkobierców na rzecz Gminy Łazy zabudowanej nieruchomości

w Łazach przy ul.Daszyńskiego 3 .


Komisja Rozwoju i Promocji zaopiniowała pozytywnie większością głosów ( 4 głosów za, 1 głos wstrzymujący ) w/w wniosek zgodnie z przedłożoną wyceną sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

3.Skorzystanie przez Gminę Łazy z prawa pierwokupu działki nr 7832 w Grabowej.


Wniosek został wycofany z porządku obrad.
4.Zamiana gruntów pod cele publiczne w Łazach przy ul.Wiejskiej o nr działek 2746/31, 854/27 i 2745/2.
Komisja Rozwoju i Promocji zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów za ) w/w wniosek.
5.Dzierżawa zbiornika wodnego „Gliniak w Wysokiej – wniosek Stowarzyszenia Zwykłego „AMUR –WYSOKA” .
Irena Szymańska – Kierownik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami – poinformowała, że na wniosek Pana Zbigniewa Ligenzy w maju 2014 roku Komisja Rozwoju i Promocji poprzedniej kadencji zaopiniowała pozytywnie sprzedaż w drodze przetargu terenu glinianki o nr geodezyjnym 1777/1 wraz z terenem przyległym w Wysokiej przy ul. Szerokiej i Mickiewicza po wydzieleniu geodezyjnym osuwiska.

Następnie poinformowała, że od września 2014 roku Stowarzyszenie Zwykłe „AMUR-Wysoka” ubiega się o dzierżawę w/w terenu.

W związku z powyższym należy podjąć decyzję czy teren ten zostanie oddany w dzierżawę, czy w drodze przetargu zostanie przeznaczymy do sprzedaży.
Henryk Sobieraj – przedstawiciel Stowarzyszenia Zwykłego „AMUR-Wysoka” – powiedział, że Stowarzyszenie ubiega się o dzierżawę terenu glinianki w celu zarybienia i usytuowania tam 35 stanowisk wędkarskich oraz co jest bardzo ważne dla umożliwienia bezpłatnego korzystania przez wszystkich zainteresowanych mieszkańców Wysokiej i Wiesiółki w celach rekreacyjnych. W przypadku sprzedaży teren zostanie ogrodzony i udostępniany za odpłatnością.

Poinformował, że w ubiegłym roku w czynie społecznym teren ten został uporządkowany, został oczyszczony ze śmieci. My jako Stowarzyszenie chcemy ten teren wydzierżawić i dbać o niego, aby był dostępny dla wszystkich chętnych i aby zostało zachowane środowisko naturalne terenu glinianki. Dodał, że do lipca ubiegłego roku teren był dzierżawiony przez osobę prywatną i my jako mieszkańcy nie mogliśmy tam nic zrobić w celu utrzymania porządku.


Zbigniew Ligenza PRO-CEMENT Wysoka - poinformował, że od dawna ubiega się o zakup tego terenu i racjonalne jego zagospodarowanie zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego. Powiedział, że jako właściciel firmy jest zainteresowany zakupem, zagospodarowaniem a co się z tym wiąże zainwestowaniem w to przedsięwzięcie dużych pieniędzy. Istnieje tam możliwość rekreacji, uprawiania sportu, prowadzenia stadniny koni, jednak teren ten musiałby być ogrodzony ze względu na dewastację i dochody z prowadzonej działalności. Dodał, że nie chce się konfliktować ze społeczeństwem Wysokiej i Wiesiółki ale od dawna wszyscy wiedzieli, że jestem zainteresowany zakupem tego terenu i obecnie powstałe Stowarzyszenie blokuje jego zamiary w tym zakresie a on od wielu lat zabiegał o stworzenie możliwości przeznaczenia tego terenu do sprzedaży.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – powiedziała, że najważniejszą sprawą jest zagospodarowanie tego terenu, a że istnieje rozbieżność interesów mamy propozycję aby część terenu zgodnie z podziałem geodezyjnym sprzedać w drodze przetargu, a część oddać w dzierżawę.
Komisja Rozwoju i Promocji postanowiła dokonać wizji w terenie celem zapoznania się z warunkami i sposobem zagospodarowania gliniaka z udziałem zainteresowanych oraz Sołtysów Wysokiej i Wiesiółki przy 5 głosach za.
6.Użyczenie na okres 10 lat działki nr 6473 w Niegowonicach - wniosek Stowarzyszenia wsi Niegowonice i Niegowoniczki z przeznaczeniem pod budowę placu zabaw.
Komisja Rozwoju i Promocji zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów za ) w/w wniosek.

7.Zamiana gruntów w Łazach przy ul.Kolejowej – wniosek Pana Janusza Zacłony.


Komisja Rozwoju i Promocji zaopiniowała pozytywnie większością głosów ( 4 głosów za, 1 głos wstrzymujący ) propozycję zamiany poprzez wydzielenie części gruntu w pasie o szerokości 4 metrów jako droga dojazdowa do istniejących garaży w zamian za teren przyległy stanowiący własność Gminy Łazy wzdłuż ul.Kolejowej.

Komisja wyraziła również zgodę na dokonanie przy zamianie gruntów przejęcie odpłatne przez Pana Janusza Zacłonę części gruntu do wyrównania działki w kształcie prostokąta.
Ad.2.
Anna Barczyk – Kierownik Wydziału Komunalnego, Lokalowego i Ochrony Środowiska – przedstawiła zgodnie z uchwałą Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2011 roku sprawę dotyczącą sprzedaży w trybie przetargowym lokalu użytkowego nr 11 w budynku mieszkalno-usługowym położonym w Łazach na działce nr 856 przy ul.Kościuszki 34.
Komisja Rozwoju i Promocji jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów za ) zaopiniowała sprzedaż w trybie przetargowym lokal użytkowy nr 11 w budynku mieszkalno-usługowym położonym w Łazach na działce nr 856 przy ul.Kościuszki 34.
Ad.3.
W punkcie tym Radni głosu nie zabrali.

Na tym posiedzenie zakończono.


Protokół sporządziła Teresa Kurzacz
Przewodniczący Komisji

/-/ Radosław Bajkowski
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość