Strona główna

Protokół Nr 18/2016 z posiedzenia Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski odbytego


Pobieranie 21.13 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar21.13 Kb.
Protokół Nr 18/2016 
z  posiedzenia   Rady   Samorządu   Miasta   Lewin   Brzeski   odbytego

w  dniu 13 stycznia 2016r.

 

            Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Pan Andrzej Grabny. Przywitał Pana Burmistrza Artura Kotarę, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Waldemara Włodek oraz członków Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski przybyłych na posiedzenie Rady.Przewodniczący Rady Samorządu Miasta przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Informacja bieżąca z działalności Przewodniczącego Rady.

4. Przyjęcia planu pracy Rady Samorządu Miasta na rok 2016.

5. Przedstawienie informacji dot. planowanych inwestycji w mieście Lewin Brzeski w 2016r.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zakończenie posiedzenia.


Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie –  9 głs. „za”.

 

Do pkt  2

Przewodniczący Rady w oparciu o listę obecności członków Rady stwierdził, że
w posiedzeniu udział bierze na 15 członków Rady 9 członków, wobec czego Rada jest prawomocna do podejmowania uchwał i wniosków. Lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu.

Do pkt 3
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Grabny poinformował członków Rady o otrzymanych pismach na złożone wnioski przez członków Rady Samorządu Miasta zgłoszone na poprzednich posiedzeniach Rady oraz złożonych wnioskach na Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej i Sesji Rady. Ponadto zwrócił się do Pana Burmistrza z prośbą o ponowne rozważenie wniosku dot. montażu lampy oświetleniowej w ciągu przejścia dla pieszych wzdłuż budynku komunalnego przy ul. Kościuszki nr 52 od strony budynków Spółdzielni Mieszkaniowej, deklarując pomoc Spółdzielni, którą zadeklarował Prezes Spółdzielni dla rozwiązania powyższego problemu.
Do pkt 4
   Przewodniczący Rady zapoznał Radę z projektem planu pracy Rady na rok 2016, informując jednocześnie, że plan pracy Rady może być uzupełniany w zależności od potrzeb na wniosek Przewodniczącego Rady, Zarządu Samorządu Miasta, Członków Rady Samorządu Miasta oraz na wniosek Pana Burmistrza. Poddając go pod dyskusję. Wobec nie wniesienia uwag Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie planu pracy Rady Samorządu Miasta na rok 2016 pod głosowanie. Rada przyjęła plan pracy Rady Samorządu Miasta na rok 2016 jednogłośnie - 9 głosów „za”.
Do pkt 5
Przewodniczący Rady poprosił Pana Burmistrza Artura Kotarę o omówienie planowanych zadań inwestycyjnych na rok 2016r. Pan Burmistrz poinformował zebranych o planowanych inwestycjach jak:

- 2 -


Kanalizacja aglomeracji Lewin Brzeski w skład której wchodzi miejscowość: Chróścina; Skorogoszcz; Przecza; Raski oraz osiedle Mickiewicza w Lewinie Brzeskim. Przewidywany koszt inwestycji to ok. 21 mln zł.
Na obecnym etapie wykonano dokumentacje techniczne – osiedle przy ul. Mickiewicza, Przecza i Raski koszt opracowania 24.846,00 zł; Skorogoszcz i Chróścina - koszt opracowania 83.314,05 zł. Koszty opracowania dokumentacji pochodzą ze środków własnych z budżetu gminy. Pozostałe środki na w/w cel gmina chce pozyskać ze środków zewnętrznych. Nabory wniosków rozpoczną się w I kw. 2016r.

Rewitalizacja starorzecza Nysy. Pan Burmistrz poinformował, że został rozstrzygnięty konkurs otwarty dot. ochrony różnorodności biologicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-1020. Projekt gminy Lewin Brzeski pn. „Rewitalizacja starorzecza Nysy Kłodzkiej-Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Lewin Brzeski” oraz budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej” otrzymał zgodę na dofinansowanie w wysokości ok. 1mln zł. Obecnie trwają uzgodnienia z właścicielem gruntu tj. Lasami Państwowymi, celem uzyskania dzierżawy gruntów. W ramach tego zadania planuje się:

  • oczyszczenie dna rzeki,

  • remont nawierzchni ścieżek spacerowych asfaltowych;

  • budowa oświetlenia;

  • budowa pomostów widokowych;

  • budowa małej wiaty widokowej;

  • montaż gniazd lęgowych wraz z karmnikami;

  • montaż zadaszenia dla kaczek i łabędzi;

  • montaż małej architektury;

  • wydzielenie miejsc do grillowania.


Przebudowa dróg, chodników oraz budynków użyteczności publicznej. W ramach tego zadania, Pan Burmistrz poinformował o wykonaniu w roku 2015 dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej relacji Lewin Brzeski – Przecza” na wartość 35.670,00 zł ze środków własnych z budżetu gminy; o planowanej dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych na terenach wiejskich
z wykorzystaniem środków pomocowych UE w ramach PROW 2016-2020, alokacja wynosi 9 mln Euro. Każda gmina może uzyskać maksymalnie 3 mln zł. Dofinansowanie będzie na poziomie 63%. Nabory wniosków odbędą się w I kw. 2016r., natomiast ewentualna realizacja zadania odbędzie się w 2017r.
Remont/przebudowa chodników. Pan Burmistrz poinformował o planowanym złożeniu 5-6 wniosków na remont chodnika w Lewinie Brzeskim przy ul. Pocztowej, Konopnickiej, Kościuszki; Lewin Brzeski - Kantorowice; drogi w Lewinie Brzeskim od ul. Powstańców Śląskich do ul. Fabrycznej i ul. Rolnej.

Remoncie pokrycia dachu dawnego kościoła ewangelicko - augsburskiego w Lewinie Brzeskim oraz opracowania projektu rewitalizacja miasta z uwzględnieniem wniosków społeczeństwa.


Wydzielenie działek rekreacyjnych do sprzedaży na terenie miasta Lewin Brzeski i w Ptakowicach.
Stworzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lewin Brzeski jako niezbędnego dokumentu do pozyskania finansowania inwestycyjnego w ramach perspektywy budżetowej na lata 2014-2020. Dokument ten powinien wyznaczać konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE).
- 3 -
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Grabny podziękował Panu Burmistrzowi za przedstawienie i omówienie zadań inwestycyjnych planowanych w roku 2016, otwierając dyskusję.
W dyskusji głos zabrali P. Stanisław Daszkiewicz; P. Ryszard Sobolewski; P. Andrzej Grabny.
Do zgłoszonych zapytań i uwag w dyskusji ustosunkował się Pan Burmistrz, udzielając dodatkowych informacji i wyjaśnień.
Do pkt 6

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:Pan Andrzej Grabny

Zapytał się o wysokość zróżnicowania stawek za wywóz odpadów komunalnych w naszym mieście?Pan Ryszard Sobolewski

Zapytał się o stan bezrobocia w naszej gminie.

Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz Artur Kotara.
Dot pkt 7

            Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący podziękował za przybycie


i zakończył posiedzenie.

 

                                                                                                  Przewodniczący                 Andrzej Grabny

 

  

 


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość