Strona główna

Protokół nr 2/05 z posiedzenia Komisji ds ochrony środowiska I rolnictwa w dniu 10 października 2005 roku godz. 14. 30 w sali usc rudziniec Przewodniczący Komisji ds ochrony środowiska I rolnictwa Andrzej Frejno


Pobieranie 53.89 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar53.89 Kb.
Protokół nr 2/05 z posiedzenia

Komisji ds. ochrony środowiska i rolnictwa

w dniu 10 października 2005 roku godz. 14.30 w sali USC Rudziniec


Przewodniczący Komisji ds. ochrony środowiska i rolnictwa Andrzej Frejno przywitał radnych (członków komisji), Przewodniczącego Rady Gminy oraz pracowników Urzędu.

Stwierdził, że na uchwalony skład 6 członków komisji obecnych jest 5 osób, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji (lista obecności stanowi zał. nr 1 nin. protokołu).

Poinformował, że radni otrzymali porządek posiedzenia zał. nr 2 nin. protokołu.

Przewodniczący Komisji przystąpił do omawiania punktu 1.
Ad 1

Przewodniczący komisji odczytał opinię prawną stanowiącą załącznik nr 2 niniejszego protokołu.

P odczytaniu zwrócił się o opinie członków w przedstawionym temacie.Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że „na ostatnim posiedzeniu komisji chcieliśmy po to wnioskowali o opinię prawną, gdyż padł wniosek, aby dokonać zmiany w programie ochrony środowiska, żeby nie było to zgodnie, żeby to działanie nie było zgodne z programem ograniczenia niskiej emisji w ten sposób jak było to przyjęte na poprzednich posiedzeniach, tylko wrócić do programu dotacji z ubiegłego roku. Była to bezpośrednia forma dopłat dla mieszkańca, który wymienia kocioł na ekologiczny i tylko takie dopłaty były jak pamiętam.” Zapytał, czy były dopłaty do wymiany okien?

Radna Anna Jaksik odpowiedziała, że ujęte dotacja były też szamba.

Przewodniczący komisji dodał, że „taki padł wniosek i z tej opinii wynika; gdybyśmy chcieli iść w tym kierunku, że najpierw należy się zwrócić do organu wykonawczego (dla tej uchwały) powiatu z prośbą o opinię czy istnieje możliwość zmiany podjętej już uchwały Rady Gminy.”

Przewodniczący Rady Gminy dodał, „że należy sobie ustawić, czy chcemy coś zmienić i co. w każdym bądź razie jak wiemy idziemy w kanalizację, dlatego zwiększanie środków na ten cel nie za bardzo w tej chwili jest możliwe. Dlatego nie chciałbym, żeby powiększać kwotę na niska emisje, a tutaj co byśmy tylko nie chcieli zrobić to musimy mieć opinie powiatu.”

Przewodniczący Komisji zadał pytanie: „ile w ubiegłym roku wydatkowali środków na dofinansowanie do kotłów (zgodnie z poprzednim regulaminem)?”

Przewodniczący Rady Gminy udzielił odpowiedzi: 1.500zł do budowy nowego szamba.

Sekretarz dodała, że dokładnie nie pamięta, ale były to kwoty około 1 000 zł. do wniosku, a średnio co 2 miesiące rozpatrywano około 15 wniosków.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdziła, że około 80 000 zł do 100 000 zł rocznie. A tutaj mamy kwotę 16 tys. zł.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że „mamy dylemat taki, że czy musimy ten program ograniczenia niskiej emisji realizować? tylko pytanie jest takie, czy my go musimy realizować, kiedy jest, kiedy musimy wykazać jakieś efekty działania tego programu? Czy on musi być za rok, czy za 5 lat?”

Pani Weronika Daniel w odpowiedzi na powyższe pytanie, stwierdza, że co 2 lata musi być wykonane sprawozdanie z realizacji programu ochrony środowiska.

Przewodniczący komisji zapytał; „jeżeli my przeniesiemy to na 2008?”

Pani Weronika Daniel odpowiedziała, że wówczas ujmiemy to w sprawozdaniu.
Przewodniczący komisji dodał, że „w tej chwili mieszkańcy nie dostają żadnych dopłat.”

Za-ca Wójta stwierdza, że istnieje spore zainteresowanie wśród mieszkańców na tego typy programy, oburzenie, że inne Gminy dostają i programy niskiej emisji były nagłaśniane przez media i „mieszkańcy wykrzykują, że wszędzie indziej są dopłaty a u nas ich nie ma.”

Radna Anna Jaksik zapytała, „czy powrót do, uchwała, która podjęliśmy to wiadomo, czy pogląd powrócenia do poprzedniego regulaminu i do zwrotów za piece ekologiczne i szamba, czy możemy powiedzieć, że w pełnym stopniu zabezpieczy nas jako gminę, że my realizujemy program ekologiczny?”

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że „tak, bo w tym programie, w którym ten załącznik, który był do tego programu wskazuje, że idziemy tylko w piece, tam była tylko mowa o piecach w punkcie 6.”

Zastępca Wójta wyjaśniła, że radna Anna Jaksik zapytała, „czy realizujecie uchwałę?” Odpowiedziała, że „dzisiaj absolutnie nie.”

Radna Anna Jaksik stwierdziła, że „ustawy, na które się autor powołuje (w opinii) cały czas maja swoja treść, stad moje pytanie, czy my jeżeli zostanie podjęta ostateczna decyzja, gdy powiat wyda pozytywną opinię, czy będzie realizowane zadanie.”

Zastępca Wójta wyjaśniła, że „wy wystarczy, że podejmiecie uchwałę , zresztą w tedy kiedy była rozmowa z e Stanieckim, Wójt wyraźnie, w protokole jest zapis, powiedział, że możecie dać więcej pieniędzy na program ochrony środowiska skoro nam z przetargu wyszła kwota większa, a możecie od tego zadania także odstąpić przesunąć w czasie. Tutaj na pewno powiat zgodzi się najchętniej na zmianę terminu realizacji, bo jeżeli mamy zapis, że realizujemy program niskiej emisji i wystąpimy o odstąpienie całkowite jego realizacji, to powiat może mieć różne stanowisko. Programy gminne są częścią programów powiatowych a te następnie z wojewódzkim. Tu automatycznie wszystkie te podmioty musieliby się tłumaczyć, że nie mogli realizować tego zadania.”

Przewodniczący komisji dodał, że „naszym argumentem może być fakt przystąpienia Gminy do realizacji inwestycji budowy kanalizacji. Środki, jakie będziemy musieli wydatkować na realizację kanalizacji poznamy w 2006 r., bo w 2006 r. planowany jest przetarg na wykonawstwo. Można było by to przesunąć, o co najmniej rok.”

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, ze” z wypowiedzi Skarbnika wynika, że tych środków za dużo nie ma i mówię, aby ograniczać I etap budowy kanalizacji, aby nie zadłużać Gminy.”

Przewodniczący komisji zapytał, „czy przetarg na projektowanie został już rozstrzygnięty?”

Zastępca Wójta odpowiedziała, że „jeszcze nie.”

Sekretarz Gminy poinformowała, że w dniu 7 października zostały otwarte oferty.

Przewodniczący komisji zapytał jakie zostały przeznaczone na ten cel środki finansowe.

Sekretarz odpowiedziała, że ok. 2 mln. zł., pełny zakres.

Przewodniczący komisji stwierdził, że „mam nadzieje, że w ramach tego przetargu będą jeszcze jakieś oszczędności.”

Zastępca wójta dodała, że nie można w ten sposób liczyć, bo „do tego trzeba liczyć wszystkie nadzory, które są oddzielna kwotą, i nie są uwzględniane, w przetargu, bo nie mogą. Tutaj potrzeba nam wysokiej klasy specjalistów, jest to przecież skanalizowanie całej Gminy. Jeżeli będzie jakaś oszczędność to będzie uwzględniona na nadzory.”

Przewodniczący komisji ponownie stwierdził, że kwoty ostateczne poznamy w przyszłym roku (2006), „a teraz z ta kwota 16 tyś. zł. musimy podjąć decyzje co dalej robimy, bo aby stworzyć ten program, ja odczytam ofertę „Agroturu”, stanowiącą załącznik nr 3 nin. protokołu. Za opracowanie programu zaproponowano kwotę 24 tys. zł. netto.

Zastępca wójta stwierdziła, że „mam u siebie dokument, który opracowywał Agrotur – termomodernizacja gimnazjum, zapłaciliśmy określoną kwotę i leży ona w biurku, czyli wyrzucone pieniądze w błoto.”

Przewodniczący komisji stwierdził, że „nie chciałby tu podważać i promować jakiejś firmy, bo to nie jest nasza rola, taka oferta wpłynęła i mamy jakieś porównanie, w gminie Toszek program został stworzony i nie przystąpiła do wdrożenia. Pytanie jest taki; czy nie iść w tym kierunku, by opracować tego programu i nie wstrzymać terminu realizacji. Jak widzimy (na opracowanie) środków mamy za mało, bo 24 tyś. zł. netto, czyli mamy na połowę. (16 tyś. zł. zaplanowano).

Zastępca Wójta stwierdziła, że „opracujemy ten program, zapłacimy, będzie leżało i czekało na realizacje i może okazać się, że WFOŚ stwierdzi, że opracowanie jest dezaktualizowane i wówczas wszystko od nowa.”

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że trzeba zasięgnąć opinii.

Sekretarz zauważyła, że WNOŚ nie da w tej chwili opinii o warunkach dotacji na przyszłe lata. Zmieniają się przecież przepisy.

Zastępca Wójta podsunęła propozycje przesunięcia całej realizacji programu np.: na rok.

Przewodniczący Rady Gminy dodał, że taka propozycja jest tez korzystna, gdyż będzie już wiadomo ile kosztowała nas będzie kanalizacja.

Zastępca Wójta poinformowała, że środki pozostaną zabezpieczone w GFOŚ natomiast mieszkańcy nie będą mieli żadnych korzyści. Chociaż uzasadnieniem takiej decyzji jest realizacja inwestycji związanej z budowa kanalizacji, czyli także działanie na rzecz ochrony środowiska dla mieszkańców.
Dalsza rozmowa potwierdzała wypowiedzi radnych i pracowników urzędu zapisane powyżej.
Radna Anna Jaksik zaproponowała, aby przemyśleć przesunięcie terminu o 2 lata.

Zastępca Wójta stwierdziła, że nie będzie konsekwencji nie zrealizowania zadnia, gdy Gmina stoi przed realizacja potężnej inwestycji kanalizacji sanitarnej.

Radna Anna Jaksik stwierdziła, że zwracając się do powiaty o zaopiniowanie naszej zmiany nie będzie wnosiło, czy okres będzie roczny czy 2 letni. Informacja o przesunięcie realizacji programu ograniczenia niskiej emisji z uzasadnieniem wykonywania inwestycji budowy kanalizacji powinna być przekazana do mieszkańców Gminy.

Radny Andrzej Frejno stwierdził, że podjecie decyzji o przesunięciu realizacji programu o rok będzie niekorzystny, gdyż w październiku 2006 r. może zostać wybrana nowa Rada Gminy i powinna sama zadecydować jak realizować program ograniczenia niskiej emisji. Jeżeli nowa rada Będzie widziała potrzebę realizacji takiego programu nie można ograniczać ich terminem, stąd propozycja przesunięcia o 2 lata jest korzystniejsza dla płynności działania.
Dalsza rozmowa dotyczyła ustalenia terminu przesunięcia.
Następnie Przewodniczący komisji zapytał, jak zostanie zaplanowana kwota 16 tyś. zł., która w obecnym planie została przyjęta na opracowanie programu niskiej emisji. Stwierdził, że może zostać skierowany zarzut, „że mieliście środki i nic nie zrobiliście.”

Radna Anna Jaksik zapytała, „czy te pieniądze nie mogą pozostać tam gdzie są?”

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że pieniądze maja pozostać tak jak zaplanowano, a ewentualnie w przyszłym roku zaplanować dodatkowe tak, aby wystarczyło na sfinansowanie opracowania programu.Zastępca Wójta odpowiedziała, że środki GFOŚ pozostają bez zmian na lata kolejne.

Przewodniczący komisji zwrócił się do członków o ustalenie treści wniosku.


Wniosek:

  1. Na dzień 17 października 2005 r. należy przygotować projekt uchwały zmieniający uchwałę w/s przyjęcia Programu Ochrony Środowiska w części dotyczącej programu likwidacji niskiej emisji z przesunięciem terminu opracowania i realizacji programu na rok 2007.

  2. Następnie projekt uchwały zaopiniowany na posiedzeniu Komisji rady Gminy w dniu 17 października 2005 należy przesłać o zaopiniowanie do Powiatu Gliwickiego.

  3. Po opinii Powiatu projekt zostanie przedłożony do głosowania na najbliższej sesji Rady Gminy.


Członkowie komisji w obecności 5 osób jednogłośnie przyjęli powyższy wniosek.
Ad 2

Przewodniczący komisji przystąpił do omawiania sfinansowania wyjazdu uczniów gimnazjum na warsztaty ekologiczne do Ojcowskiego Parku Narodowego, koszt wynosi 400 zł., wniosek o sfinansowanie wyjazdu stanowi załącznik nr 4 nin. protokołu.

Zastępca Wójta zwróciła uwagę, że WFOŚ także finansuje kształcenie ekologiczne i wnioski do taka dotację powinni zgłaszać dyrektorzy szkół wraz z planem zajęć bądź warsztatów ekologicznych dla swoich uczniów.

Radna Alina Błaszczyk odpowiedziała, że kwota wnioskowana przez dyrektora gimnazjum jest tylko na sfinansowanie dojazdu, gdyż warsztaty są w ramach pracy pedagogów a inne koszty związane z wyjazdem są pokrywane ze środków sponsorów.

Zastępca Wójta zapytała, dlaczego nauczyciele nie starają się o pozyskiwanie środków z zewnątrz od instytucji, które takim dofinansowaniem dysponują.

Radna Alina Błaszczyk zauważyła, że w GFOŚ kwota na edukacje ekologiczna została zaplanowana.

Przewodniczący komisji stwierdził oraz wniósł prośbę do inspektora ds. ochrony środowiska o zapoznanie komisji z zadaniami i priorytetami realizowanymi przez WFOŚ. Poddał także pod głosowanie wniosek stanowiący załącznik nr 4 nin. protokołu.
Członkowie komisji w obecności 5 osób jednogłośnie przyjęli wniosek stanowiący załącznik nr 4 nin. protokołu.
Ad 3

Przewodniczący komisji poprosił o omówienie propozycji planu budżetu w dziale rolnictwo na 2006 r.

Sekretarz wyjaśniła na podstawie przedłożonej propozycji, stanowiącej załącznik nr 5 nin. protokołu, wyjaśniła, że dwa zadania wnioskowane prze Rade Gminy tj.;

  1. Wykaszanie chwastów na działkach należących do Gminy,

  2. Rekultywacja działek w Bojszowie,

zostaną ujęte w planie finansowym; gospodarka gruntami gminnymi.

Przewodniczący komisji zawnioskował, aby zmienić zapis zadania w brzmieniu „podagra 2006” na zapis w brzmieniu;” edukacyjne wyjazdy szkoleniowe dla rolników”, kwota ma pozostać taka jak zaproponowano.
Członkowie komisji w obecności 5 osób jednogłośnie przyjęli powyższy wniosek
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że co roku w dziale rolnictwo było zaplanowane współfinasowanie zadania na meliorację cieków wodnych, będących w administrowaniu Śląskiego Zarządu Melioracji, wniósł, aby podobny zapis został ujęty w planie budżetu na 2006 r.
Ad 4

Sprawy bieżące;  1. Przystąpiono do analizy kalkulacji przygotowanej przez ZBGKiM a dotyczącej zbiórki odpadów segregowanych, kalkulacja stanowi załącznik nr 6 nin. protokołu.

Członkowie wyrazili opinie, że na podstawie przedstawionej kalkulacji nie widzą możliwości finansowych na zwrot 50 % dochodów uzyskanych ze zbiórki odpadów segregowanych.
Członkowie w obecności 5 osób jednogłośnie przyjęli powyższą opinię.


  1. Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej poinformowała członków komisji o zmianach przepisów, które nakładają obowiązki na wójta Gminy, stwierdziła, że są to;

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw, wchodzi w rzycie od 13 października 2005 r. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie noweli (tj.; 13 października 2005 r.) rada Gminy uchwali regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec,

- w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie noweli Gminy maja obowiązek utworzyć ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- w w/w terminie gmina zorganizuje odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, ustali też wysokość opłat, terminy, w których trzeba będzie je regulować, a także uzgodni z właścicielem sposób udostępniania urządzeń. Wszystkie te zapisy będą ustalone w decyzji Wójta ważnej przez rok.,

- prowadzona ma być we wskazanym zakresie selektywna zbiórka odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów,

- Rada Gminy określi w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych.


W powyższym temacie wywiązała się rozmowa;
Radna Anna Jaksik stwierdziła, że należy w pierwszej kolejności przekazać mieszkańcom, co należy zaliczać jako odpad niebezpieczny. Uznała, że kontener, który zostanie postawiony na terenie sołectwa w celu zbiórki odpadów niebezpiecznych zostanie zapełniony wszystkim innymi odpadami komunalnymi.

Inspektor ds. ochrony środowiska odczytała zapis uchwały w/s przyjęcia Planu gospodarki Odpadami dla Gminy Rudziniec, w planie tym zapisano, że na „wprowadzenie i rozwój zbiórki odpadów niebezpiecznych strumienia odpadów komunalnych, w tym zakup worków do zbiórki odpadów na lata 2005 -2011 koszt 100 zł.” Dzieląc ta kwotę na 6 lat rocznie potrzeba przeznaczyć ok. 20 tys. zł.
Rozmawiano o podmiotach, które mogą lub mogłyby zajmować się zbiórka odpadów niebezpiecznych. Podmioty, które do tej formy zbiórki są przygotowane bądź mają zamiar prowadzić taka działalność musza mieć stosowne zezwolenie i spełniać wymagania określone przepisami prawa. Rozważano możliwość organizacji zbiórki przez ZBGKiM w Rudzińcu.

Rozmawiano także o formie organizacyjnej zbiórki z dookreśleniem terminu wywozu określonego rodzaju odpadu niebezpiecznego. Decyzje w temacie należy podjąć na rok 2006 z uwagi na zaplanowane środki finansowe. Ustawa jest ważna od 13 października 2005 r. Członkowie uznali, że nie mogą zaplanować kwoty, gdyż nie wiedzą, jakie będą stawki wyjściowe. Uznali, że należy skontaktować się z MPK Pyskowice w celu ustalenia orientacyjnego kosztu wywozu odpadów niebezpiecznych z terenu Gminy. Biorąc pod uwagę kwotę 100 tyś. zł. sugerowana w planie gospodarki odpadami na okres 6 lat, roczny koszt będzie ok. 15 tyś. zł.


Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej zwróciła uwagę, że na dostosowanie nowych przepisów i stworzenie nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie mamy 3 miesiące.

Przewodniczący komisji stwierdził, że przed gmina stoi bardzo ważne zadanie, do którego należy się solidnie przygotować.
Następnie inspektor ds. ochrony środowiska powtórzyła wypowiedzi, które zostały zapisane powyżej.
Kolejno rozmowa dotyczyła kontroli szamb na nieruchomościach oraz przepisów prawnych, które wyraźnie zakazują odprowadzenie nieczystości do gruntu (cieku wodnego, rowu przydrożnego bądź rowu przy drodze) z 3 komory szamba, o czy wyraźnie poinformowała kolejny raz Zastępca Wójta. Zaznaczyła także, że mieszkańcy Gminy są oburzeni, iż kontrole wywozu odpadów komunalnych i nieczystości płynnych dotyczyły tylko wybranych sołectw i niektórych mieszkańców, kontrola powinna objąć cały teren Gminy i wszystkich mieszkańców. Zwróciła także uwagę, że kontrola wywozu nieczystości płynnych powinna być w oparciu o rzeczywiste zużycie wody, gdyż często wywóz nieczystości nie odpowiada zużyciu wody w gospodarstwie domowym.

Radna Alina Jaksik zapytała, ile czasu potrzebuje Urząd na wydanie pozwolenia lub opinii na wykonanie przez właściciela nieruchomości oczyszczalni ścieków na własnej działce? Powiat skierował sprawę do urzędu Gminy.

Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej stwierdziła, że pismo takie nie zostało skierowane na jej stanowisko, poinformowała, że sprawę rozezna i da odpowiedź.
Powrócono do rozmowy o kontrolach.

Zastępca Wójta zaproponowała, aby komisja wyznaczyła kolejne sołectwa.
Zastępca Wójta omówiła zasady tworzenia straży gminnej; na powołanie takiej straży potrzebne są dodatkowe etaty, pomieszczenia a także samochód służbowy. Na czele straży powinien być powołany komendant. Wprowadzenie w/w wszystkich tych warunków jest bardzo kosztowne. Jednak rozwiązałoby to wiele problemów i gmina byłaby niezależną jeżeli przeprowadzałaby tego rodzaju kontrole.
Przewodniczący komisji stwierdził, że należy jeszcze zgłosić wniosek związany z organizacja zbiórki wielkogabarytów.
Poddano pod głosowanie następujący wniosek;

Wnosi się o zorganizowanie zbiórki wielkogabarytów na terenie Gminy do 15.11. 2005 r.
Członkowie komisji w obecności 5 osób jednogłośnie przyjęli powyższy wniosek.
Podjęto o obecności 5 osób jednogłośnie następujący wniosek, aby przeprowadzić kontrole wywozu nieczystości płynnych i odpadów komunalnych w sołectwach Bycina, Niewiesze i Łany, a następnie kolejne kontrole w pozostałych sołectwach zgodnie z kolejnością alfabetyczną.

Rozmowa dotyczyła także rozdzielenia w gospodarstwach rolniczych nieczystości płynnych z gospodarstwa domowego od gnojowicy. Zastanawiano się jak rozwiązać problem przeprowadzanych kontroli i nakładanych obowiązków w świetle przystąpienia do budowy systemu kanalizacji sanitarnej w I etapie. Wybudowanie szamb szczelnych i zgodnych z prawem budowlanym może okazać się w tych sołectwach, które objęte są I etapem inwestycji wydatkiem mieszkańca tylko na 1 lub 2 lata.Przewodniczący komisji poinformował, że mieszkańcy jego sołectwa (Niewieszy) pytają o to, czy maja wykonywać szambo tylko na 1 do 2 lat.

Zastępca Wójta zapytała, „czy ci mieszkańcy nie mają w ogóle szamba?’

Przewodniczący komisji odpowiedział, że mają szambo wspólne ze zbiornikiem na gnojowicę.

Zastępca Wójta odpowiedziała, że jak będzie kontrola to będzie ukarany za brak szamba.

Przewodniczący komisji stwierdził, że po kontrolach w Niewieszu wielu mieszkańców ma taka sytuację, ale nie jest rozwiązaniem tego problemu karanie tych mieszkańców. „bo jest to nielogiczne, aby wybudował sobie szambo, wydatkował 5-6 tyś. zł.,” a następnie po roku czasu musiał zadeklarować podłączenie się do wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej. Poinformował, że problem ten należy jeszcze raz przemyśleć.

Zastępca Wójta zapytała przewodniczącego komisji, czy powie on mieszkańcom, że mogą bezkarnie odprowadzać ścieki do gruntu? Takie działanie jest wbrew prawu i mieszkaniec poinformowany o przepisach sam musi uznać jak rozwiązać swój problem.

Radna Anna Jaksik uważa, że „jeżeli teraz są kontrole i płaca za to mieszkańcy, a za rok lub dwa w tej miejscowości będzie kanalizacja, to czy ten mieszkaniec, ma płacić kary przez ten okres, czy ma wykonać przydomowa oczyszczalnię, bądź szambo, bo w konsekwencji wykonania nowego szamba, może nie zadeklarować woli przyłączenia się do systemu kanalizacji.”

Wywiązała się w tym temacie rozmowa.Radna Anna Jaksik zaproponowała, że może raz zrobić takie kontrole we wszystkich sołectwach.

Przewodniczący komisji stwierdził, że ktoś, kto ma gospodarstwo może tłumaczyć się tym, że do wspólnego zbiornika nieczystości płynnych z gospodarstwa domowego oraz rolnego, odprowadza wspólne ścieki. Jeżeli podejdziemy do tego rygorystycznie to może stać się tak jak powiedziała to radna A.Jaksik, będziemy mieli problemy z ilością podłączeń do nowego systemu kanalizacji.

Sekretarz poinformowała, także o tym, że podmioty wywożące nieczystości płynne nie chcą przyjeżdżać do wywozów mniejszych niż 5 m3, wiec wybudowanie małego szamba, o pojemności 2-3 m3, które mniej kosztuje, może także rodzić dla mieszkańca pewne problemy.

Przewodniczący komisji stwierdził, że problem ten może źle wpłynąć na inwestycje budowy systemu kanalizacji sanitarnej.
Na tym protokół zakończono. Na tym posiedzenie zakończono.

…………………………………….. ………………………………………..

(data, podpis protokolanta) (data podpis Przewodniczącego komisji ds. ochrony środowiska i rolnictwa)

Załącznik nr

protokołu nr

posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i rolnictwa
z dnia


Załącznik nr

protokołu nr

posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i rolnictwa
z dnia


Załącznik nr

protokołu nr

posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i rolnictwa
z dnia


Załącznik nr

protokołu nr

posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i rolnictwa
z dnia


Załącznik nr

protokołu nr

posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i rolnictwa
z dnia


Załącznik nr

protokołu nr

posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i rolnictwa
z dnia


Załącznik nr

protokołu nr

posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i rolnictwa
z dnia


Załącznik nr

protokołu nr

posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i rolnictwa
z dnia


Załącznik nr

protokołu nr

posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i rolnictwa
z dnia


Załącznik nr

protokołu nr

posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i rolnictwa
z dnia


Załącznik nr

protokołu nr

posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i rolnictwa
z dnia


Załącznik nr

protokołu nrposiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i rolnictwa
z dnia©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość