Strona główna

ProtokóŁ nr 23. 2012 wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty Kultury I Spraw Społecznych, Komisji Finansowo-Gospodarczej I Rozwoju Gminy, Komisji Rolnej Rady Gminy Sokoły z dnia 10 stycznia 2012 r


Pobieranie 71.01 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar71.01 Kb.


PROTOKÓŁ NR 23.2012

wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych, Komisji Finansowo-Gospodarczej i Rozwoju Gminy, Komisji Rolnej Rady Gminy Sokoły

z dnia 10 stycznia 2012 r.
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, w godz. 10:00 – 13:30.

W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Rady, Przewodniczący komisji, Członkowie komisji, Wójt, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, Kierownik Ref. IGKRiP.


Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:


 1. Dariusz Matuk – radca prawny

 2. Andrzej Chwalibóg – architekt

 3. Czesław Jakubowicz – zainteresowany najęciem lokalu


Na posiedzenie nie przybyli:


 1. Halina Jamiołkowska – członek komisji

 2. Tadeusz Sołowianiuk – członek komisji

 3. Krzysztof Stypułkowski – członek komisji

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


Przewodnictwo we wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy Sokoły powierzono jednogłośnie Katarzynie Komar Przewodniczącej Komisji Finansowo Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Sokoły, która przywitała wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności poinformowała, że w posiedzeniu uczestniczy 12 z 15 członków komisji, wobec czego posiedzenie jest prawomocne. Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia i zapytał, czy są uwagi lub zmiany, co do jego treści?

Józef Zajkowski Wójt Gminy zaproponował, aby w punkcie 5 podpunkt 2 „wynajmu lokalu użytkowego w budynku Urzędu Gminy rozpatrzeć jako podpunkt 1.

Członkowie komisji nie wnieśli uwag do proponowanego porządku i przez głosowanie jednogłośnie przyjęli proponowany porządek posiedzenia.
Porządek posiedzenia po zmianie:


 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 2. Omówienie sposobu zagospodarowania Centrum Sokół.

 3. Rozpatrzenie wniosków w następujących sprawach:

 1. zapłaty za korzystanie z części działki zajętej na wodociąg;

 2. nabycia przez gminę nieruchomości zabudowanej budynkiem zlewni mleka w miejscowości Jamiołki-Piotrowięta.

 1. Wyrażenie opinii w następujących sprawach:

 1. wynajmu lokalu użytkowego w budynku Urzędu Gminy;

 2. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;

 3. dzierżawy nieruchomości gruntowej w miejscowości Kowalewszczyzna;

 4. dzierżawy lokalu użytkowego przy ul. Mazowieckiej 5 w Sokołach.

 1. Sprawy różne.

 2. Zamknięcie posiedzenia.


Przebieg posiedzenia:
Ad. 1.

Członkowie komisji przez aklamację przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.


Ad. 2.

Józef Zajkowski Wójt Gminy poinformował, że gmina jest właścicielem nieruchomości gruntowej w centrum Sokół. Przypomniał, że w ubiegłym roku na jednej z sesji odbyła się prezentacja projektów zagospodarowania terenu wykonana przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Od tego czasu mieliśmy kilka roboczych spotkań z różnymi fachowcami i wspólnie szukamy sposobu zagospodarowania nieruchomości. Na dzisiejsze komisje zaprosiliśmy pana prof. Andrzeja Chwaliboga, który jest między innymi autorem projektów nowych bloków wzniesionych przez dewelopera w Wysokiem Mazowieckiem. W trakcie posiedzeń roboczych rozważaliśmy różne propozycje zagospodarowania terenu, ale jesteśmy zdania, że należy bliżej przyjrzeć się tematowi, aby podjąć konkretne działania. Nieruchomość gruntową złożoną z kilku działek, chcemy potraktować jako jedną powierzchnię. W decyzji o warunkach zabudowy zamierzamy określić, co na działce mogłoby powstać. Na etapie planowania musimy zabezpieczyć interesy gminy, aby na przedmiotowej nieruchomości nie powstała niezamierzona działalność, a sam budynek miał odpowiedni dla miejscowości kształt i wygląd. W decyzji możemy określić również termin rozpoczęcia i zakończenia budowy, po to aby mieć pewność realizacji inwestycji.

Andrzej Chwalibóg przypomniał wizytę na sesji z udziałem studentów i przedstawił, że posiada doświadczenie planistyczne, które gwarantuje realizację zaplanowanego konceptu. W centrum miejscowości gminnej znajduję się nieruchomość, którą należałoby zagospodarować. Zadanie jest bardzo trudno ze względu na lokalizację nieruchomości i oczekiwania mieszkańców. Sytuacja prawna wygląda tak, że gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego musi być wydana decyzja o warunkach zabudowy. W zapisach projektu decyzji chcemy wprowadzić pewną elastyczność. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu decyzji inwestycja spełni swoje zadanie i będzie służyła gminie. Na etapie planowania chcemy wyeliminować jedynie takie rzeczy, które są groźne i których się obawiamy. Inwestorowi powinniśmy natomiast wprowadzić pewną dowolność, aby mógł mieć wpływ na kształt przyszłej inwestycji. Następnie zapoznał z projektem decyzji o warunkach zabudowy na przedmiotową nieruchomość.

Przewodnicząca komisji Katarzyna Komar poprosiła o pytania.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady oświadczyła, że w momencie, gdy pojawił się pomysł zagospodarowania działki była bardzo zadowolona. Z biegiem czasu podeście do sprawy zmieniło się na bardziej sceptyczne. Obecnie w centrum Sokół są lokale do wynajęcia, ale nie ma chętnych do prowadzenia w nich działalności gospodarczej. Należy rozważyć, czy będzie zainteresowanie kolejnymi lokalami użytkowymi. Wyraziła obawy, że w pobliżu urzędu powstanie dyskont, który będzie się źle komponował z otoczeniem. Na piętrze zamieszkają lokatorzy, którzy będą suszyć pranie na balkonach skierowanych na ulicę. Zapytała, czy realizacja takiej inwestycji ma sens?

Andrzej Chwalibóg odpowiedział, że pani przewodnicząca uważa, że nowy inwestor zdemoluje obecny porządek spokojnej miejscowości. W tym momencie zauważamy potrzebę przewidzenia pewnego stanu rzeczy, aby zabezpieczyć interesy gminy i jej mieszkańców. Kształt i charakter inwestycji możemy określić w decyzji o warunkach zabudowy. We wspomnianej decyzji możemy określić wielkość lokali, aby zabezpieczyć się przed powstaniem niechcianego dyskontu, a także określić, gdzie mogą znajdować się balkony.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady oświadczyła, że z innej perspektywy patrzą na tą inwestycję ludzie, którzy w pobliżu mieszkają i prowadzą działalność gospodarczą.

Andrzej Chwalibóg powiedział, że należy patrzeć w przyszłość, a nie w przeszłość.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady stwierdziła, że samorząd gminy straci na tej inwestycji, gdy inwestor zmieni zakładane przeznaczenie lokali.

Andrzej Chwalibóg odpowiedział, że można się przed tym zabezpieczyć prawnie. Zapytał, czy lepiej jest jak nic nie zostanie zrobione?

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że wyraża swoje obawy, odnośnie tej inwestycji.

Andrzej Chwalibóg oznajmił, że w tego typu mieszkaniach na piętrze mogłyby zamieszkać osoby starsze, które wcześniej prowadziły gospodarstwa rolne, albo pracowały zagranicą. Na chwilę obecną nie widać zainteresowania, ale na podstawie innych miejscowości można stwierdzić, że wkrótce się ono pojawi.

Józef Zajkowski Wójt Gminy oświadczył, że musimy zrobić wszystko, aby zabezpieczyć się przed przedstawionymi przez panią przewodniczącą zagrożeniami. Zapytał, czy jest taka możliwość prawna?

Andrzej Chwalibóg odpowiedział, że jest taka możliwość.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady wyraziła obawy, że jeśli inwestycja się nie powiedzie, to niepotrzebnie wydamy pieniądze.

Andrzej Chwalibóg odpowiedział, że swoją pracę wykonuje za darmo w ramach przyjaźni z gminą Sokoły.

Józef Zajkowski Wójt Gminy przypomniał, że w realizację inwestycji w Dworakach Staśkach wierzyło niewiele osób, a jednak się udało. Dziś mamy piękny ośrodek, który się rozwija i jest chlubą naszej gminy.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady oświadczyła, że nie ma obaw o konkurencję dla lokalnych przedsiębiorców, ale o zaburzenie obecnego porządku.

Józef Zajkowski Wójt Gminy dodał, że podobne obiekcje kilka lat temu mogli mieć mieszkańcy Dworak. W przypadku planowanej inwestycji decyzją o warunkach zabudowy będą ustalone wszystkie szczegóły architektoniczne.

Andrzej Chwalibóg poinformował, że każda istotna zmiana projektu wymusza uzyskanie pozwolenia na budowę, którego uzyskanie jest uzależnione od gminy.

Józef Zajkowski Wójt Gminy oświadczył, że bezczynność jest gorsza niż działanie, dlatego powinniśmy zmierzyć się z tym tematem. Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy zajmie kilka miesięcy. W chwili, gdy projekt decyzji zostanie wykonany przedstawimy go jeszcze raz na komisjach. W dalszej kolejności będziemy mogli zrobić wycenę nieruchomości i wystawić ją do przetargu. Dzięki temu będziemy mieli zagwarantowane, że w tym miejscu nie powstanie nic innego, niż to co zostało zamierzone.

Bożena Perkowska Kierownik Ref. IGKRiP uzupełniła, że rada gminy będzie mogła odnieść się do wartości nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Ostateczne podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży będzie należało do rady gminy.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady stwierdziła, że obawia się konsekwencji podjętej decyzji.

Józef Zajkowski Wójt Gminy zapytał, czy mamy zajmować się tym tematem?

Czł. komisji Katarzyna Komar przypomniała, że kiedyś w Wysokiem Mazowieckiem nie było tak bogatej infrastruktury. Dziś po kilku latach można zaobserwować, jak zmieniło się centrum miasta.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami.

Józef Zajkowski Wójt Gminy odpowiedział, że konsultacje możemy przeprowadzić w momencie, gdy będziemy mieli projekt decyzji.

Czł. komisji Marcin Kruszewski oświadczył, że przedstawiona koncepcja jest bardzo ciekawa. Zlokalizowanie lokali handlowo-usługowych na niskiej kondygnacji, a mieszkań na piętrze powinno się sprawdzić w naszych warunkach. Stwierdził, że mieszkania za niższą cenę niż w Wysokiem Mazowieckiem mogłyby szybko znaleźć nabywcę. W przyszłość należy patrzeć rozwojowo, dlatego nie powinniśmy blokować tej inwestycji. Podsumował, że pomysł jest bardzo dobry, trzeba zabezpieczyć interesy gminy i podjąć się realizacji tego przedsięwzięcia.

Czł. komisji Bożenna Żukowicz oznajmiła, że deweloper poniesie duże ryzyko inwestując na tej nieruchomości.

Andrzej Chwalibóg powiedział, że wybudowanie nowej infrastruktury może ożywić tą miejscowość.

Czł. komisji Marcin Kruszewski zapytał, czy w przetargu zostanie sprzedana cała nieruchomość? Czy grunt zostanie podzielony na kilka działek?

Bożena Perkowska Kierownik Ref. IGKRiP odpowiedziała, że w całości.

Andrzej Chwalibóg uzupełnił, że gwarancją znalezienia inwestora musi być pewien potencjał kubaturowy.

Czł. komisji Marcin Kruszewski oświadczył, że jeśli upadnie GS „SCh”, to w jej miejscu powstanie dyskont. W tej chwili nie powinniśmy o tym myśleć, bo na wszystko nie mamy wpływu.

Czł. komisji Władysław Zalewski poinformował, że przed wojną w Sokołach było kilka knajp i wiele sklepów. Pomimo ogromnej konkurencji wszyscy potrafili się jakoś utrzymać. Obecnie w Sokołach brakuje infrastruktury przypominającej miasto. W najbliższej przyszłości trzeba będzie ponownie podjąć dyskusję publiczną o przekształceniu Sokół w miasto. Zapytał, czy Czyżew albo Szepietowo mają być lepsze w tej kwestii od Sokół? Przypomniał, że kilka lat temu gmina przedmiotową nieruchomość otrzymała od starostwa. W tej chwili może ją zagospodarować tak, aby miejscowość się rozwijała.

Józef Zajkowski Wójt Gminy zapytał, czy pan Andrzej Chwalibóg ma kontynuować prace nad projektem decyzji?

Czł. komisji Marcin Kruszewski odpowiedział, że jest za tym, aby kontynuować prace nad projektem. Dzięki decyzji o warunkach zabudowy inwestor zainteresowany nieruchomością będzie wcześniej wiedział, co może zrobić w tym miejscu.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady poprosiła, aby pan wójt upewnił się u notariusza w kwestii przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na inwestora.

Józef Zajkowski Wójt Gminy odpowiedział, że uczyni to do kolejnej komisji.

Andrzej Chwalibóg oświadczył, że do projektu planu możemy przyjąć uwagę odnośnie wielkości lokalu handlowego nie większą niż 50 m2.

Przewodnicząca posiedzenia Katarzyna Komar poddała pod głosowanie propozycję kontynuacji prac na projektem decyzji o warunkach zabudowy na nieruchomość w centrum Sokół. W głosowaniu wzięło udział 10 członków komisji, którzy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w propozycję.

Przewodnicząca posiedzenia Katarzyna Komar ogłosiła 10 minutową przerwę.

Po przerwie przewodnicząca wznowiła obrady i przekazała głos panu wójtowi.

Józef Zajkowski Wójt Gminy powiedział, że rozumie obawy pani przewodniczącej, ale inwestycja może okazać się wielkim sukcesem. Jeśli w trakcie zobaczymy, że sprawy przybierają złą drogę, to możemy się z tego jeszcze wycofać.

Dariusz Matuk radca prawny oświadczył, że zapisy decyzji o warunkach zabudowy będą wiązały przyszłego inwestora, o ile wspomniana decyzja zostanie na niego przeniesiona. Jeśli gmina opracuje decyzję o warunkach zabudowy na siebie, to w chwili zbycia nieruchomości będzie musiała ją przenieść na inwestora. Inwestor, właśnie z tą decyzją, będzie musiał wystąpić o pozwolenie na budowę. Do organów budowlanych będzie należała ocena zgodności projektu budowlanego z decyzją o warunkach zabudowy. Gmina na samą realizację projektu budowlanego nie będzie miała wpływu. Ponadto poinformował, że innym rozwiązaniem niż sprzedaż jest możliwość oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste. W takim przypadku gmina pozostałaby właścicielem nieruchomości, a nabywca stałby się użytkownikiem wieczystym. Obiekty budowlane wzniesione na nieruchomości gruntowej byłyby wyłączną własnością użytkownika wieczystego. Proponowane rozwiązanie nie jest mile widziane przez inwestorów, ale z perspektywy gminy byłoby dobrym zabezpieczeniem. Radca prawny wyraził przekonanie, że w jego ocenie zabezpieczenie na sprzedaży będzie trudne do zrealizowania. Przedstawił, że kodeks cywilny mówi, że przy sprzedaży nie można ustanawiać warunków, dlatego temat zostanie szczegółowo przeanalizowany z notariuszem. W przypadku użytkowania wieczystego przepisy przewidują warunki, co do inwestycji.

Józef Zajkowski Wójt Gminy oświadczył, że musimy porozmawiać z notariuszem w tej sprawie.


Ad. 3.

1)

Bożena Perkowska Kierownik Ref. IGKRiP przypomniała, że na ostatniej komisji był przedstawiany wniosek o zapłatę złożony przez pana Ryszarda Kuleszę z Sokół. Pani kierownik zapoznała z pismem, które stanowi załącznik do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.Józef Zajkowski Wójt Gminy poinformował, że działka była własnością komunalną. W 2004 r. pan Ryszard Kulesza odkupił prawo wieczystego użytkowania od firmy TRAKT. Infrastruktura wodociągowa nie została wbudowana w działkę w czasie, gdy użytkownikiem wieczystym był wnioskodawca.

Dariusz Matuk radca prawny poinformował, że sytuacja prawna tego przypadku jest skomplikowana ze względu na różne orzecznictwo sądowe w tego typu sprawach sądowych. W ubiegłym roku Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów stwierdził, iż nie do końca można zgodzić się z koniecznością żądania odszkodowania, ale otwarte są roszczenia za korzystanie z gruntu. W związku z tym każdy przypadek nie jest oczywisty i musi być badany indywidualnie. W naszym przypadku wnioskodawca wskazuje, że obecnie toczy się sprawa o wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości sąsiedniej. Nie wydaje się rozsądnym, aby do zakończenia sprawy przed sądem, a nawet bez sądu w tej sprawie, podejmować jakiekolwiek negocjacje albo zgadzać się na opłacenie żądanej w pozwie kwoty. Po przeanalizowaniu pisma zasugerowałem odpowiedź negatywną na wniosek i zaczekanie na dalsze działanie zainteresowanego. W przypadku skierowania sprawy do sądu będziemy bronić swego stanowiska. Przed sądem wskażemy, że pan Ryszard Kulesza wiedział w momencie zakupu, że przez działkę przebiega wodociąg. W sytuacji braku możliwości wygrania rozprawy sądowej, zechcemy jak najbardziej obniżyć żądaną kwotę. Podczas rozpoznawania sprawy sąd będzie musiał powołać biegłych, którzy określą wpływ wodociągu na obniżenie wartości nieruchomości. W tej chwili sami nie możemy tego ocenić dlatego nie możemy zaakceptować takiego żądania.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady oświadczyła, że w ślad za panem Ryszardem Kuleszą mogą pójść również inne osoby, na nieruchomościach których znajduje się jakakolwiek komunalna infrastruktura. W całej gminie podobnych przypadków może być bardzo wiele. Oświadczyła, że skoro przez działkę przebiega wodociąg, to właściciel nieruchomości musiał na to wyrazić zgodę.

Dariusz Matuk radca prawny zapytał, czy zostało to wpisane do księgi wieczystej, jako obciążenie na nieruchomości?

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady powiedziała, że kiedyś wystarczyła sama zgoda.

Dariusz Matuk radca prawny wyraził nadzieję, że takie argumenty przekonają sąd.

Czł. komisji Bożenna Żukowicz powiedziała, że pan Ryszard Kulesza przed zakupem przez kilka lat dzierżawił działkę i wiedział, że przebiega przez nią wodociąg.

2)

Bożena Perkowska Kierownik Ref. IGKRiP poinformowała, że do urzędu wpłynęło pismo od SM Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem z propozycją nabycia przez gminę nieruchomości zabudowanej budynkiem zlewni mleka w miejscowości Jamiołki-Piotrowięta. Pismo zostało odczytane i stanowi załącznik nr 2 do protokołu. W ślad tej sprawy mieszkańcy Jamiołk złożyli podanie do Wójta Gminy Sokoły z prośbą o odkupienie przez gminę od SM Mlekovita dwóch działek, na których znajduje się budynek po punkcie skupu mleka, z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Pismo zostało odczytane i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Pani kierownik na podstawie mapy przedstawiła, że dwie działki nie mają dostępu do drogi publicznej. Do innych działek dojazd jest utrudniony ze względu na przepływającą rzekę Ślinę.Czł. komisji Józef Zdrodowski zapytał, w jaki sposób rolnicy dojeżdżali do swoich działek?

Bożena Perkowska Kierownik Ref. IGKRiP odpowiedziała, że przez działkę na której był punkt skupu mleka.

Czł. komisji Radosław Frankowski zapytał, dlaczego ci rolnicy nie mają dojazdu z drogi publicznej do swoich nieruchomości?

Bożena Perkowska Kierownik Ref. IGKRiP odpowiedziała, że nie zna historii tej sprawy.

Józef Zajkowski Wójt Gminy dodał, że każdy z rolników musiałby wybudować most, aby nie jeździć przez działkę sąsiednią.

Czł. komisji Władysław Zalewski powiedział, że w Bruszewie rzeczka jest miejscami płytsza i rolnicy przez nią przejeżdżają bez potrzeby robienia mostu.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady oświadczyła, że rolnicy powinni się porozumieć bezpośrednio ze SM Mlekovita.

Czł. komisji Władysław Zalewski powiedział, że gdyby wystąpili do prezesa, to mógłby im oddać tą nieruchomość nawet i za darmo.

Dariusz Matuk radca prawny poinformował, że w przedstawionym przypadku, żeby sprawę uregulować prawnie należałoby ustalić służebność drogi albo dokonać podziału nieruchomości z wydzieleniem drogi. Nabycie działki przez gminę może odbywać się jedynie w przypadkach określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy. Jeśli gmina zechce nabyć przedmiotową nieruchomość, to musi wcześniej określić cel publiczny i wprowadzić zmianę do studium. Zwykły zakup jaki sobie wyobrażamy jest w przypadku gminy niemożliwy.

Józef Zajkowski Wójt Gminy powiedział, że procedura zakupu wymaga zmiany w studium, a to wiąże się z kosztami.

Czł. komisji Janusz Łuniewski oznajmił, że zakup nieruchomości przez rolników byłby najlepszym rozwiązaniem.

Józef Zajkowski Wójt Gminy zaproponował wystąpienie z pismem do rolników, aby ci zwrócili się do prezesa z wnioskiem o zakup nieruchomości. Zapytał, czy takie rozwiązanie jest do przyjęcia?

Członkowie komisji przez aklamację przyjęli w/w propozycję.
Ad. 4.

1)

Józef Zajkowski Wójt Gminy przedstawił pana Czesława Jakubowicza, który przybył na komisje.Bożena Perkowska Kierownik Ref. IGKRiP poinformowała, że pan Czesław Jakubowicz złożył do wójta gminy podanie o wynajem lokalu biurowego znajdującego się w budynku urzędu gminy, w którym planuje prowadzić działalność gospodarczą. Obecnie gmina posiada wolny lokal o powierzchni 15m2 znajdujący się na drugim piętrze, po kancelarii radcy prawnego.

Józef Zajkowski Wójt Gminy poinformował, że pan Czesław Jakubowicz był wójtem Juchnowca Kościelnego, komisarzem w Jedwabnem, Naczelnikiem Zarządu Dróg Miejskich w Białymstoku i Prezesem TRAKT-u w Wysokiem Mazowieckiem.

Czesław Jakubowicz poinformował, że w gminie Sokoły gościł wiele razy, oglądając ciekawe inwestycje, tj. np. oczyszczalnie przyzagrodowe. Przedstawił, że posiada duże doświadczenie przy realizacji inwestycji unijnych, a także dysponuje uprawnieniami do projektowania i wykonawstwa. Obecnie jest na emeryturze, ale chciałby jeszcze dodatkowo popracować zawodowo. Poprosił o wynajęcie lokalu na okres 6 miesięcy.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady zapytała pana Czesława Jakubowicza, czy zamierza kandydować na wójta w Sokołach?

Czesław Jakubowicz odpowiedział, że nie ma takich planów.

Czł. komisji Janusz Łuniewski zapytał, jaką działalność zainteresowany planuje prowadzić w urzędzie gminy?

Czesław Jakubowicz odpowiedział, że byłyby to usługi doradcze i zarządcze przy wszelkich inwestycjach.

Przewodnicząca posiedzenia Katarzyna Komar poprosiła o pytania bądź uwagi.

Pytań i uwag nie wniesiono.

Bożena Perkowska Kierownik Ref. IGKRiP oświadczyła, że do ustalenia pozostaje jeszcze kwestia czynszu za najem lokalu.

Józef Zajkowski Wójt Gminy poprosił o propozycję od zainteresowanego.

Czesław Jakubowicz oznajmił, że trudno jest mu się wypowiadać na ten temat.

Józef Zajkowski Wójt Gminy powiedział, że ustalimy wspólnie cenę i przedstawimy ją do najbliższej komisji.

Czesław Jakubowicz podziękował i opuścił salę obrad.

Przewodnicząca posiedzenia Katarzyna Komar poprosiła, aby od razu ustalić cenę czynszu lokalu.

Czł. komisji Janusz Łuniewski oświadczył, że cena czynszu powinna być porównywalna do innych lokali.

Bożena Perkowska Kierownik Ref. IGKRiP przedstawiła, że pan Wojciech Polowczyk wynajmujący lokal pod księgarnię płaci czynsz w wysokości 8,54 zł/m2, pani Iwona Czajkowska prowadząca biuro rachunkowe (oferta wyłoniona w przetargu) płaci czynsz w wysokości 31 zł/m2, a pan Sławomir Czajkowski agent ubezpieczeniowy PZU S.A. płaci czynsz w wysokości 6zł/m2. Do tej pory radca prawny, który wynajmował przedmiotowy lokal płacił czynsz w wysokości 12,20 zł/m2. Pani kierownik poprosiła o propozycje.

Józef Zajkowski Wójt Gminy zapytał, czy mamy ogłaszać przetarg na ten lokal?

Członkowie komisji uznali, że nie ma takiej potrzeby.

Czł. komisji Krzysztof Budniak zaproponował czynsz w wysokości 10 zł brutto za 1 m2.

Przewodnicząca posiedzenia Katarzyna Komar zapytała, czy są inne propozycje?

Innych propozycji nie zgłoszono.

Przewodnicząca posiedzenia Katarzyna Komar poddała pod głosowanie propozycję wynajęcia lokalu panu Czesławowi Jakubowiczowi na okres 6 miesięcy za czynsz w wysokości 10 zł brutto za 1 m2. W głosowaniu wzięło udział 11 członków komisji, którzy jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali w/w propozycję.

2)

Bożena Perkowska Kierownik Ref. IGKRiP poinformowała, że Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sokołach wystąpiła do wójta gminy z prośbą o przedłużenie umowy na dzierżawę nieruchomości, na której znajduje się wysypisko śmieci w Noskach Śnietnych. Spółdzielnia dzierżawi tą nieruchomość od kilku lat i jest zainteresowana przedłużeniem dzierżawy na okres 1 roku. SKR posiada pozwolenie starosty na czasowe magazynowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Sokoły oraz poddawaniu ich odzyskowi. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy stanowi załącznik nr 4 do protokołu.Józef Zajkowski Wójt Gminy wyjaśnił, że nieruchomość znajduje się w obrębie wsi Nowe Racibory, ale jest położona najbliżej wsi Noski Śnietne. Przedstawił, że rozwiązania obecnie obowiązujące są tylko przejściowe, gdyż wkrótce zmienią się przepisy. Gmina będzie właścicielem strumienia śmieci. Na mieszkańców gminy zostanie nałożony podatek śmieciowy, który może być uzależniony np. od liczby domowników albo ilości zużytej wody.

Przewodnicząca posiedzenia Katarzyna Komar zapytała, czy są pytania bądź uwagi.

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca posiedzenia Katarzyna Komar poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. W głosowaniu wzięło udział 11 członków komisji, którzy jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

3)

Czł. komisji Krzysztof Budniak poprosił, aby z uwagi na nieobecność radnego Tadeusza Sołowianiuka punkt przełożyć na kolejne posiedzenie komisji.Józef Zajkowski Wójt Gminy odpowiedział, że nie będziemy rozstrzygać w tej sprawie, ale zechcemy jedynie państwu przedstawić informacje.

Barbara Idźkowska Sekretarz Gminy poinformowała, że zapoznaliśmy się z wyrokiem NSA, w którym jest mowa, że radny nie może dzierżawić gruntu rolnego od gminy. W związku z tym radny Tadeusz Sołowianiuk nie będzie miał możliwości dzierżawy nieruchomości gruntowej w miejscowości Kowalewszczyzna, chyba że zdecyduje się zrezygnować z mandatu radnego.

Czł. komisji Bożenna Żukowicz zapytała, czy grunt może dzierżawić jego żona albo syn?

Józef Zajkowski Wójt Gminy poprosił, aby do kolejnej komisji sprawdzić, czy zakaz ma zastosowanie również do innych członków rodziny radnego.

4)

Bożena Perkowska Kierownik Ref. IGKRiP poinformowała, że pan Piotr Kamiński z Kruszewa Głąbów złożył podanie, w którym poprosił o rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Mazowieckiej 5 w Sokołach. Jednocześnie do urzędu wpłynęło podanie od pani Anny Drągowskiej z Sokół, która jest zainteresowana dzierżawą tego samego lokalu.Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady dodała, że pani Anna Drągowska jest ekspedientką w tym sklepie.

Bożena Perkowska Kierownik Ref. IGKRiP przypomniała, że poprzednio na lokal był ogłoszony przetarg i wygrał go właśnie pan Piotr Kamiński. Wydaje się, że w obecnej sytuacji nie ma sensu ogłaszać przetargu, gdyż ze względu na zasoby sklepu najlepiej byłoby, aby przejęła go pani Drągowska. Przy ostatnim przetargu nie było większego zainteresowania lokalem, a oferta pana Piotra Kamiński była jedyną w przetargu. Zapytała, czy w takim przypadku należy ogłosić przetarg?

Czł. komisji Józef Zdrodowski odpowiedział, że należy podpisać umowę z panią Anną Drągowską.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady poparła zdanie przedmówcy.

Przewodnicząca posiedzenia Katarzyna Komar poddała pod głosowanie propozycję zawarcia umowy na dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. Mazowieckiej 5 w Sokołach z panią Anną Drągowską. W głosowaniu wzięło udział 11 członków komisji, którzy jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali w/w propozycję.

Bożena Perkowska Kierownik Ref. IGKRiP zapytała na jaki okres należy zawrzeć umowę?

Członkowie komisji zdecydowali, że umowę należy zawrzeć na 1 rok, z możliwością przedłużenia.
Ad. 5.

1)

Bożena Perkowska Kierownik Ref. IGKRiP poinformowała, że GS „SCh” w Sokołach złożyła wniosek o rozwiązanie umowy na dzierżawę lokalu przy PKS.Józef Zajkowski Wójt Gminy oświadczył, że w tym przypadku powinniśmy ogłosić przetarg.

Przewodnicząca posiedzenia Katarzyna Komar poddała pod głosowanie propozycję rozpisania przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. Rynek Kościuszki 5 w Sokołach. W głosowaniu wzięło udział 11 członków komisji, którzy jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali w/w propozycję.

2)

Bożena Perkowska Kierownik Ref. IGKRiP poinformowała, że w dniu dzisiejszym wpłynęło podanie od pana Wojciecha Czajkowskiego z Truskolas Olszyny, a obecnie zamieszkałego w szkole w Nowych Raciborach. Przypomniała, że na jednym z ostatnich posiedzeń komisji zostało mu przydzielone mieszkanie o powierzchni 25 m2, które teraz wnioskodawca chciałby zamienić na większe. Podanie zostało skierowane, ponieważ pan Norbert Krzykawski zamierza opuścić sąsiednie mieszkanie.Józef Zajkowski Wójt Gminy uzupełnił, że pan Norbert Krzykawski przenosi się do domu nauczyciela w Krzyżewie.

Bożena Perkowska Kierownik Ref. IGKRiP poinformowała, że z panią Marzeną Matwiejczuk została zawarta umowa na palenie w kotłowni. W ostatnim czasie inna lokatorka pani Godlewska skontaktowała się z nami twierdząc, że pani Matwiejczuk nie może odpowiadać za palenie.

Józef Zajkowski Wójt Gminy powiedział, że nie chcemy na siebie brać obowiązku palenia.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady oświadczyła, że możemy zawrzeć umowę na dzierżawę lokalu bez obowiązku palenia.

Czł. komisji Władysław Zalewski powiedział, że pani Marzena Matwiejczuk lubi występować w telewizji, która chętnie pokaże pokrzywdzoną przez gminę.

Czł. komisji Bożenna Żukowicz oświadczyła, że „gmina nie może być dobrą babcią, która wszystkim pomaga. Jeśli kogoś stać finansowo, to wynajmuje sobie mieszkanie”. Zapytała, dlaczego pani Matwiejczuk nie wynajmie domu lub mieszkania, tylko ciągle liczy na pomoc gminy?

Józef Zajkowski Wójt Gminy zapytał, czy jeśli zwolni się lokal po panu Krzykawskim, to należy go przyznać panu Czajkowskiemu?

Członkowie komisji zdecydowali, że należy tak zrobić.

3)

Bożena Perkowska Kierownik Ref. IGKRiP poinformowała, że jesteśmy coraz bliżej sprawy wydzielenia 6 działek budowlanych „na osiedlu” w Sokołach. Po dokonaniu podziału i zrobieniu wyceny, zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż tych nieruchomości.Józef Zajkowski Wójt Gminy pokazał na mapie lokalizację działek.

4)

Józef Zajkowski Wójt Gminy poinformował, że rada gminy do końca marca będzie musiała wypowiedzieć się w sprawie funduszu sołeckiego. W związku z tym, że zamierzamy ogłosić przetarg na kruszywo łamane, chcielibyśmy znać wcześniej stanowisko rady gminy w tej sprawie. W poprzednim roku zakupiliśmy 1.000 m3 kruszywa, a w tym roku chcemy ogłosić przetarg na 2.000 m3. W 2011 roku mieliśmy śnieżną zimę, dlatego pieniądze przeznaczone na drogi zostały znaczenie pomniejszone wydatkami na odśnieżanie. Mamy nadzieję, że w roku bieżącym zima nie będzie śnieżna, dzięki temu będziemy mogli zmodernizować więcej odcinków.Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że musimy zapytać sołtysów, co myślą na ten temat.

Czł. komisji Bożenna Żukowicz oświadczyła, że tworzenie funduszu sołeckiego nie ma sensu, gdyż są duże problemy proceduralne z wydatkowaniem środków przez sołectwo.

Czł. komisji Władysław Zalewski powiedział, że w niektórych miejscowościach fundusz sołecki mógłby się sprawdzić.

Józef Zajkowski Wójt Gminy zapytał, czy mamy przygotowywać przetarg?

Członkowie komisji zdecydowali, że należy przygotowywać przetarg.

5)

Czł. komisji Władysław Zalewski zapytał, jak aktualnie wygląda sprawa sprzedaży nieruchomości po Ośrodku Zdrowia w Jeńkach?Bożena Perkowska Kierownik Ref. IGKRiP odpowiedziała, że w ostatnim przetargu nieruchomość nie została sprzedana, gdyż nie było zainteresowania.

Józef Zajkowski Wójt Gminy oświadczył, że w ostatnim przetargu cena wywoławcza była ustalona na kwotę 170 tys. zł.

Czł. komisji Katarzyna Komar zaproponowała obniżenie ceny do 120 tys. zł.

Czł. komisji Krzysztof Budniak oświadczył, że „dobry gospodarz nie marnuje mienia gminnego za grosze”.

6)

Józef Zajkowski Wójt Gminy poinformował, że wraz z materiałami na komisje otrzymaliście państwo tabelkę, w której zostały ujęte wynagrodzenia wójtów i burmistrzów z całego powiatu. Poprosił, aby na najbliższej sesji rada gminy obniżyła wynagrodzenie wójta do stanu z poprzedniej kadencji. Obecne wynagrodzenie wójta jest zbyt wysokie dlatego, aby zacząć oszczędzać należy rozpocząć od siebie. Pracownicy urzędu gminy, zwłaszcza ci młodzi zarabiają niewiele ponad tysiąc złotych i od trzech lat nie mieli podwyżki.Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady oświadczyła, że podwyżki dla pracowników urzędu są potrzebne. Zwróciła uwagę, że obniżenie wynagrodzenia wójtowi gminy nawet o tysiąc złotych nie zapewni pieniędzy na podwyżkę dla 40 pracowników.

Czł. komisji Janusz Łuniewski powiedział, że nie po to podnosiliśmy wynagrodzenie panu wójtowi, aby je teraz obniżać.

Czł. komisji Krzysztof Budniak poparł zdanie przedmówcy.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady poprosiła, aby pan wójt nie podejmował już tego niezręcznego dla nas tematu.

7)

Irena Bruszewska Skarbnik Gminy poinformowała, że po uchwaleniu budżetu na 2012 r. do urzędu wpłynęło kilka wniosków. Zgodnie z przepisami wnioski złożone po przewidzianym terminie uwzględnia się przy projekcie budżetu na kolejny rok budżetowy, czyli na 2013 r. Jeśli w trakcie bieżącego roku budżetowego będą pieniądze, to możemy dokonać zmian w budżecie gminy na 2012 r. i uwzględnić złożone wnioski. Pani skarbnik przybliżyła, że OSP w Sokołach wnioskuje o dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia. Z podobnym wnioskiem zgłasza się również OSP w Bruszewie. Gminna Spółka Wodna Krzewina prosi o rozważanie pomocy finansowej w kwocie 100 tys. zł. W przypadku spółki wodnej należałoby wcześniej podjąć uchwałę o możliwości udzielenia pomocy finansowej, a dopiero wówczas można byłoby zdecydować o dofinansowaniu przy spełnieniu odpowiednich wymagań przez wnioskującego. Wzorem lat ubiegłych, z wnioskiem o dofinansowanie wystąpiła również Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem, a także klub sportowy Sokoły. Ponadto Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Sokołach zwróciła się z prośbą o zmianę wysokości wpływów z opłaty targowej. Nie rozumiemy tego podania, gdyż opłata targowa w 100% jest dochodem gminy, ale z tego 80% jest przekazywane spółdzielni, jako prowizja. Wygląda na to, że spółdzielnia nie może zrozumieć tego, że opłata targowa jest wpłacana dla gminy w całości, a 80% tej kwoty jest zwracane spółdzielni.Józef Zajkowski Wójt Gminy zaproponował, aby na kolejne komisje zaprosić panią Prezes GS „SCh”, aby porozmawiać w tej sprawie.

Irena Bruszewska Skarbnik Gminy przypomniała, że poprzednia pani prezes zwróciła się z podobną treścią podania.

Czł. komisji Władysław Zalewski powiedział, że zapewne spółdzielni nie odpowiada obecnie obwiązujące porozumienie.
Ad. 6.

Przewodnicząca posiedzenia Katarzyna Komar podziękowała członkom komisji za przybycie i udział we wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji i o godz. 13:30 zamknęła posiedzenie komisji.

Na tym protokół zakończono.
Protokołował:

Wojciech Maleszko Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Krzysztof Budniak

Przewodniczący Komisji Rolnej


Krzysztof Grabowski

Przewodniczący Komisji FGiRG


Katarzyna Komar

Przewodniczący Komisji OKiSS


Władysław Zalewski
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość