Strona główna

Protokół nr 32/09 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej, które odbyło się dnia 10. 06. 2009 r


Pobieranie 40.52 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar40.52 Kb.
Protokół nr 32/09

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,

Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej,

które odbyło się dnia 10.06.2009 r.

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.00 i prowadziła przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Graban. W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków Komisji Społecznej (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu), pięciu członków Komisji Gospodarczej oraz sześciu członków Komisji Budżetu i Finansów. .


W posiedzeniu komisji uczestniczyli również: Burmistrz Miasta Ryszard Dąbek, Tadeusz Mółka, Sekretarz Miasta Janusz Kosecki, Skarbnik Miasta Barbara Krzyżanowska oraz kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji Janusz Kaczyński, kierownik MOPS Anna Klin.

Tematem wspólnego posiedzenia komisji była analiza projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.


W związku z tym, iż Radni otrzymali w formie pisemnej sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. odstąpiono od jego odczytania.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starogardzkiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim przedstawił Burmistrz Miasta Ryszard Dąbek.

W dyskusji głos zabrali:Gerard Reimus: A co na to Pan Lange?

Roman Lange: Tak rozmawialiśmy i nie chcę być „czarną owcą” poradzimy. W razie jakiejś potrzeby nie będą nam wytykali, że Skórcz nic nie dał i mówili radźcie sobie sami. My sobie jakoś poradzimy. Wyrażam zgodę.

Burmistrz Ryszard Dąbek: Jeśli będą autentyczne potrzeby z waszej strony, to oczywiście będziemy to realizowali.

Janusz Wódkowski: To znaczy, że Pan nas prosi byśmy głosowali z przyjęciem.

Roman Lange: Tak.

Barbara Graban: Komisja Budżetu i Finansów kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Wynik głosowania był następujący:

- „za” – 4 radnych.

-„przeciw” – 0

-„wstrzymało się” – 2.


Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Skórcz na 2009 rok przedstawiła i dokładnie omówiła Skarbnik Miasta Barbara Krzyżanowska.
Radni otrzymali w formie pisemnej zmiany projektu powyższej uchwały, dotyczące załącznika nr 2 i załącznika nr 4.
W dyskusji głos zabrali:

Gerard Reimus: Jaki budynek proszę powiedzieć?

Barbara Krzyżanowska: Chodzi o Pana Wedeł Walenty, ul. Gniewska.

Burmistrz Ryszard Dąbek: Tam zostały włączone dwa budynki

Adam Gawrzyał: Za Bogaleckim.

Barbara Graban: Komisja Budżetu i Finansów kto jest za przyjęciem projektu uchwały?

Wynik głosowania był następujący:

- „za” – 6 radnych.

-„przeciw” – 0

-„wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały Nr V/32/2007 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Burmistrza oświadczenia woli w imieniu Gminy Miejskiej Skórcz w zakresie objęcia podwyższonej wartości nominalnej udziałów w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim oraz pokrycia różnicy wynikającej ze zwiększonej wartości nominalnej udziałów wkładem niepieniężnym przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji Janusz Kaczyński.

W dyskusji głos zabrali:Krzysztof Czapiewski: A co tam się dzieje w tym Starym Lesie, że te udziały tak się zmieniają?

Burmistrz Ryszard Dąbek: Oczywiście spółka funkcjonuje i istnieje, zabiega o pozyskanie środków z Unii Europejskiej na realizację tego zadania. Nie raz informowałem państwa o problemach z tego tytułu. W ubiegłym tygodniu miało miejsce Walne Zgromadzenie Wspólników i podjęliśmy uchwałę o zatwierdzeniu nowego studium wykonalności. W tym momencie zakład nie poniósł kosztów. Według planu jest nadzieja i szansa na to, iż jeszcze w tym roku będzie podpisana umowa na finansowanie ze środków unijnych tej inwestycji. Wcześniej już były rozstrzygnięcia w celu wyłonienia wykonawcy, który już jest w gotowości i czeka. Jeżeli będzie tylko zabezpieczenie finansowe, to mma nadzieję że ta inwestycja ruszy.

Mirosław Ossowski: Kiedy planowane jest takie zakończenie?

Burmistrz Ryszard Dąbek: W 2012 roku.

Janusz Wódkowski: Spalarnia też będzie?

Burmistrz Ryszard Dąbek: Nie.

Mirosław Ossowski: Nasze wysypisko w tym roku traci ważność Jak to wygląda dziś, bo to jest najważniejsza sprawa. Co z tym zrobić?

Barbara Graban: Komisja Budżetu i Finansów kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Wynik głosowania był następujący:

- „za” – 6 radnych.

-„przeciw” – 0

-„wstrzymało się” – 0.Gerard Reimus: Komisja Gospodarcza kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Wynik głosowania był następujący:

- „za” – 5 radnych.

-„przeciw” – 0

-„wstrzymało się” – 0.Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu publicznego dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego pod nazwą „Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji Janusz Kaczyński.
W dyskusji głos zabrali:

Krzysztof Czapiewski: Swój wkład na projekty musimy mieć?

Barbara Krzyżanowska: Tak, prawie 700 tyś. zł

(nagranie niezrozumiałe)Krzysztof Czapiewski: Czy spółka Stary Las będzie robiła projekty i brała pieniądze i nic nie robiła tak jak do tej pory.

To co Pan Janusz powiedział w ramach tego działania 5.1 można dobiegać się o dofinansowanie, kiedy wartość zadania przekracza 8 mln zł. Gmina Miejska nie ma szans na uzyskanie środków na rekultywację naszego składowiska. Możemy to robić na własny koszt, albo wejdziemy w ten układ. W mojej ocenie jest to dobre rozwiązanie. Spółka Stary Las przygotowała studium wykonalności, tj. ok. 7 tyś zł. Już został złożony wniosek do RPO na dofinansowanie. Spółka uzyska pieniądze na rekultywację wszystkich składowisk – udziałowców. Jak wynika z opracowanego studium wykonalności to koszt rekultywacji naszego składowiska tj. ok. 1,9 mln zł. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku trzeba przygotować całą dokumentację, także dokumentację kosztorysową. Będziemy wówczas znać szczegółowy koszt, z podziałem na te wszystkie gminy. Z tych wszystkich wyliczeń wynika, że największy koszt rekultywacji jest w Linowcu, a zaraz w Skórczu. Nie mamy żadnych zabezpieczeń co do odpływu wód. Nie najlepiej umieszczony powierzchniowo. Stąd też takie koszty. Jeśli wartość tego zadania wyniesie 1,9 mln zł to my musimy ze środków własnych mieć ok. 600 tyś. zł. To zadanie miało być realizowane w Skórczu w roku 2012 r. Sam mam mieszane w tym względzie uczucia. To nie przyniesie nam namacalnego, widocznego efektu poprawiającego warunki życia mieszkańców. Ale tak czy inaczej musimy zrekultywować to składowisko, bo inaczej czekają nas duże kary.Piotr Szachta: Ale za to jakieś pieniążki były brane? Czy to tylko za wywóz?

Burmistrz Ryszard Dąbek: Ale od kogo?

Piotr Szachta: No ZGM, to chyba jakiś procent idzie na ochronę środowiska.

Burmistrz Ryszard Dąbek: To idzie do Marszałka. To są opłaty, które są przekazywane na mocy obowiązującego prawa. Część tych opłat jest wykorzystywane na utrzymanie tego składowiska. Trzeba opłacić pracownika, niwelować teren i w tej chwili mamy koszty związane z monitoringiem.


Barbara Graban: Komisja Budżetu i Finansów kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Wynik głosowania był następujący:

- „za” – 5 radnych.

-„przeciw” – 0

-„wstrzymało się” – 1.Gerard Reimus: Komisja Gospodarcza kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Wynik głosowania był następujący:

- „za” – 5 radnych.

-„przeciw” – 0

-„wstrzymało się” – 0.


Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Komorowskiej
z dnia 23 kwietnia 2009 r. na działalność Burmistrza Miasta Skórcz
przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Laskowski.
O godz. 18.00 wyszedł Radny Janusz Wódkowski.
Piotr Szachta: Ale my uchwalając plan zagospodarowania przestrzennego na tym obszarze nie wiedzieliśmy, że ktoś ma plany z rozbudową czegoś. My przez uchwalenie tego planu wstrzymaliśmy tę inwestycję. Tak troszkę nie fair, bo nikt nas nie poinformował.

Andrzej Laskowski: Musimy jakieś inwestycje zatrzymać, by zrobić to studium. Jak jest studium uwarunkowań to możemy dopiero do planu przystępować.

Piotr Szachta: Ja widziałem dokumenty, które oni mają.

Andrzej Laskowski: Tam widziałem z Zarządu Dróg Wojewódzkich pismo negatywne. To jest cały materiał.

Mirosław Ossowski: Gdyby do 26 marca Pani Komorowska uzyskała wszystkie pozytywne decyzje, a myśmy podjęli uchwałę 26 marca.

Andrzej Laskowski: To jest dopiero początek procesu. Od momentu wydania decyzji o warunkach budowy przystępuje się do realizacji projektu. Nawet może uzyskać pozwolenie na budowę, zawiadamia się wszystkie strony i wystarczy, że jedna strona złoży zażalenie i to powoduje wstrzymanie decyzji.

Mirosław Ossowski: W całym tym uzasadnieniu , wiemy że chodzi o budowę chlewa.

Burmistrz Ryszard Dąbek: Sprawa dotyczy opieszałych działań burmistrza. Skarżąca pisze, że burmistrz nie dotrzymał terminów. Podejmując uchwałę do zmiany studium uwarunkowań, my mamy tu dużo większy obszar, a nie tylko jedno gospodarstwo. Burmistrz mógł zawiesić postępowanie ze względu na fakt przystąpienia do planu zagospodarowania przestrzennego, ale też nie musiał. Owszem jest to w jakiś sposób powiązane. Postępowanie o warunkach zabudowy zostało rzeczywiści wstrzymane do listopada br. Na pewno z przygotowaniem i uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego do tego czasu nie zdążymy.

Mirosław Ossowski: A jak będzie wyglądała sprawa po 18 listopada? Tu Burmistrz kieruje się przepisami prawa i jest to uzasadnione.

Burmistrz Ryszard Dąbek: Postępowanie zostanie wznowione.

Andrzej Laskowski: Dostanie decyzję o warunkach zabudowy.

Burmistrz Ryszard Dąbek: Postępowanie ma na celu zbadanie i wyjaśnienie wszystkich okoliczności.

Mirosław Ossowski: Ja wierzę, że to całe uzasadnienie jest poparte prawem i Pan Burmistrz podjął właściwą decyzję. Po 18 listopada ta decyzja skończy swój okres obowiązywania i ta Pani dalej będzie chciała postępować i robić.

Andrzej Laskowski: Decyzja o warunkach zabudowy jest podstawą do rozpoczęcia prac projektowych, map i uzyskania pozwolenia na budowę.

Krzysztof Czapiewski: Dobrze, ale my nie mówimy na temat. My rozpatrujemy skargę na działalność Burmistrza. Panie przewodniczący mam do Pana proste pytanie kiedy ta skarga do pana trafiła?

Andrzej Laskowski: 23 kwietnia.

Krzysztof Czapiewski: Czy to była skarga do Pana czy do radnych też?

Andrzej Laskowski: Do mnie.

Krzysztof Czapiewski: Do Pana tylko, do radnych nie. Tylko do przewodniczącego.

Andrzej Laskowski: Tak.

Krzysztof Czapiewski: Ja rozmawiałem dziś z Komorowskimi i wiem, że ta skarga była do przewodniczącego i do Rady Miasta. Uważam, że rozpatrujemy pewien aspekt, ale jeżeli to było pismo do radnych to chcielibyśmy o tym wiedzieć, a nie mamy projekt uchwały i uzasadnienie. Widzimy opinię i stanowisko jednej strony, a gdzie druga strona? Uważam, że Pan powinien nas o tym zawiadomić, powinniśmy spotkać się z Komorowskimi, porozmawiać. To jest w nie w porządku. Ja nie sądzę by oni tu coś zmienili. Po drugie jeśli było studium uwarunkowań, a Rada by miała jakąkolwiek wiedzę na ten temat, to może nasza decyzja byłaby różna. Myśmy niechcąco tę procedurę przesunęli.

Janusz Kaczyński: Państwo Komorowscy są niezadowoleni, że procedura została wstrzymana, ale jest też osoba która wydała wniosek o wydanie warunków zabudowy i też będzie musiała czekać.

Krzysztof Czapiewski: Jeżeli mamy podjąć jakąś uchwałę, a wpłynęło pismo, skarga, uważam że powinniśmy wysłuchać drugą stronę. Dobrze by było poznać ich opinię.

(nagranie niezrozumiałe)Mirosław Ossowski: Tu chodzi o to czy Burmistrz postępował zgodnie z procedurą.

Krzysztof Czapiewski: Dobrze, tu jest napisane to co ma być napisane, a może powinno być jeszcze coś. My nie wiemy. Znamy opinię jednej strony.

Mirosław Ossowski: Tu nie ma znaczenia co oni mówią, tylko czy burmistrz dotrzymał terminu.

Andrzej Laskowski: My tu nic nie pomożemy, stroną jest Burmistrz.

Krzysztof Czapiewski: To po co my mamy podjąć uchwałę?

Gerard Reimus: Ja z tą sprawą będę chodził do końca.

Krzysztof Czapiewski: Z tego co ja wiem to skarga była do przewodniczącego i do Rady.

Gerard Reimus: Panie przewodniczący czy pan będzie przeciwny?

Andrzej Laskowski: Czy ja powiedziałem, że nie.

Gerard Reimus: Tak jest w rolnictwie, to może zacznie króliki teraz hodować? Jak ktoś nie był u Pana Komorowskiego, to niech idzie sobie zobaczyć jaka tam jest kultura. Tam się w lakierkach u niego chodzi, tam jest błysk. Tak się nie robi.

Krzysztof Czapiewski: W tej chwili wyjdziemy, jacy ty niedobrzy.

Andrzej Laskowski: Tu Burmistrz jest stroną.

Krzysztof Czapiewski: Pan Burmistrz czy ty, stwierdza, że to było tak, a może to było inaczej.

(nagranie niezrozumiałe)Mirosław Ossowski: Ja myślę tak, my powinniśmy otrzymać dokumenty i porównać jak to przebiegało. Każdy ma prawo wglądu do dokumentów i porównać czy terminy zostały dotrzymane. Wtedy każdy będzie mógł podnieść rękę tak lub tak. Jeśli ktoś nie wierzy temu co jest napisane, to niech zajrzy do dokumentów.

Krzysztof Czapiewski: Powinniśmy posłuchać obu stron. Podejmiemy tak skandaliczną uchwałę.

Mirosław Ossowski: Dokumenty odnośnie tej uchwały są w dokumencie.

(nagranie niezrozumiałe)Gerard Reimus: Jak najszybciej zwołać Radę, państwa Komorowskich, papiery na stół. Dlaczego jeden drugiemu tak utrudnia to życie? Ja nie rozumiem tego.

Barbara Graban: To niech Komisja Gospodarcza i Społeczna spotkają się i przedyskutują.

(nagranie niezrozumiałe)Andrzej Laskowski: Kto jest za odłożeniem tego?

Arkadiusz Zając: Jeśli Rada chce dyskutować z jedną i drugą stroną w tej sprawie, to umawiajmy tak się we wszystkich sprawach, dlaczego tylko w tej?

Barbara Graban: My mamy tylko decydować czy Pan Burmistrz przedłużał to czy nie, czy zgodnie z terminami.

Gerard Reimus: Te terminy były przedłużane, my wiemy to.

Burmistrz Ryszard Dąbek: Te wszystkie dokumenty są w Urzędzie.

Krzysztof Czapiewski: Jeśli porównamy dokumenty to wówczas będziemy mogli podjąć decyzję.

Andrzej Laskowski: Dobra to spotkanie w poniedziałek o godz. 17.00.

Krzysztof Czapiewski: Nie rozwijać tematu szeroko, tylko na temat.
Następnie Andrzej Laskowski odczytał pismo od Pani Manueli Bunikowskiej z prośbą o przyjęcie do pracy w przedszkolu oraz pismo pracowników likwidowanej Przychodni Rejonowej w Skórczu.

Burmistrz Ryszard Dąbek: Nie możemy zadośćuczynić ich oczekiwaniom, te panie od 1 kwietnia nie są już pracownikami Przychodni Rejonowej w Skórczu.

Janusz Kosecki: Temat jest w terminie bardzo odsunięty. Chodzi tu o sprawy już od 2000 roku. Było tak, że Panie miały po 10 % premii. Od początku roku te Panie dostały wyrównanie pensji.

(nagranie niezrozumiałe)Adam Gawrzyał: Ja mam pytanie, gdzie jest całodobowa służba zdrowia? Do dziś jeszcze nie ma.

Burmistrz Ryszard Dąbek: Nie jest tajemnicą jakie warunki w ofercie przedstawiła Przychodnia z Hallera. Czynione są starania w tym kierunku. Przygotowywane są pomieszczenia do opieki całodobowej i usług rehabilitacyjnych. Pani kierownik wystąpiła
z wnioskiem o wyrażenie zgody na przebudowę i wykorzystania pomieszczeń i gabinetów.

Adam Gawrzyał: Kiedy służba zdrowia całodobowa?

Burmistrz Ryszard Dąbek: Nie umiem na to dziś odpowiedzieć. Zawsze trzeba dać określony czas na przygotowania.

Adam Gawrzyał: Ile jest studzienek ściekowych na Wojska Polskiego?

Burmistrz Ryszard Dąbek: Ja nie potrafię powiedzieć ile, bo nie mam w głowie dokumentacji.

Adam Gawrzyał: Co było za spotkanie w poniedziałek, dobry obiad był?

Burmistrz Ryszard Dąbek: Miało miejsce spotkanie w Urzędzie Gminy z udziałem Wicemarszałka Mieczysława Struka, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, pan Kubiak, senator Grzyb, wicestrosta Chyła. Rozmawialiśmy o tematach drogowych, głównym tematem była obwodnica Skórcza, ul. Hallera, ul. 3 Maja. To jest w sprawozdaniu napisane.

Adam Gawrzyał: Chodzi mi o ten murek na Rynku?

Burmistrz Ryszard Dąbek: Pan Kłosiński przedstawił ofertę, ale stosunkowo drogą.

Adam Gawrzyał: Kiedy zabłysną światła na Rynku? Kiedy ta studzienka będzie naprawiona przy wjeździe do Urzędu?

Gerard Reimus: Chodzi o pomost w Głuchym, czyje to jest? Czy możemy to wyremontować? Tam Skórcz chodzi się kąpać.

Burmistrz Ryszard Dąbek: To nie jest na terenie naszej gminy. Zaproponowałem układ wiązany, jeśli pozwolą nam korzystać z ich wysypiska, to my podejmiemy działania w kierunku naprawy pomostu.

Gerard Reimus: Ja jestem za tym by wspólnie naprawić, tak doraźnie. We własnym zakresie to zrobić.

Marian Firyn: Jak można na czyimś gruncie się rządzić?

(nagranie niezrozumiałe)

Posiedzenie Komisji zakończyło się o godz. 19.00.

Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron maszynopisu i 1 załącznik.


Z-ca Przewodniczącego

Komisji Społecznej

Robert Gliniecki

Protokolant: Ewa Karwacka16.06.2009 r.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość