Strona główna

Protokół Nr 39/10


Pobieranie 15.92 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar15.92 Kb.


Protokół Nr 39/10

z posiedzenia

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej,

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu Kultury i Turystyki

I Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji

z dnia 21 maja 2010 r.


Miejsce posiedzenia komisji – Urząd Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, sala nr 12.
W posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie komisji i komisja jest zdolna do podejmowania uchwał. W posiedzeniu uczestniczy przewodniczący rady Stefan Waszkiewicz, sołtys wsi Podwysokie Jeleniewskie Stanisław Siłkowski i mieszkańcy wsi Podwysokie Jeleniewskie i Okrągłe.

Lista obecności w załączeniu.


Porządek posiedzenia:

 1. Wybór przewodniczącego komisji.

 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia i protokołu z poprzedniej komisji.

 3. Rozpatrzenie projektów uchwał pod obrady XXXIV sesji Rady Gminy.

 4. Wolne wnioski.

Ad. 1. Członkowie komisji dokonali wyboru przewodniczącego komisji, którym został radny Pan Andrzej Jasionowski (głosowanie – jednogłośnie).


Ad. 2. Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia oraz protokół z poprzedniej komisji.
Ad. 3. Przewodniczący komisji A.Jasionowski przedstawił projekty uchwał pod obrady XXXIV sesji rady gminy w następujących sprawach:

 1. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz określenia granic ich obwodów,

 2. wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jeleniewo,

 3. ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,

 4. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,

 5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeleniewo, Wołownia, Leszczewo, Prudziszki, Rychtyn, Białorogi oraz wsi Suchodoły w Gminie Jeleniewo.

Radna T.Ziemiacka – czy w nowym planie zagospodarowania przestrzennego będą pobierane opłaty z tytułu budownictwa.

Wójt S.Bielski – osoba, która buduje nie jest obciążana za wydzielenie działki.

Autor planu Fimowicz – od sprzedaży działki jest różnica do zapłaty, która jest opłatą planistyczną. Gmina ustala wysokość tej opłaty w procentach. Ta opłata spoczywa na sprzedającym.

Radny R.Waszkiewicz – zapis w planie ujmuje, kiedy można budować. Przed podjęciem decyzji o budowie wiatraków miały być przeprowadzone rozmowy z mieszkańcami.

Autor planu Fimowicz – w 2007 r. rada gminy podjęła uchwałę o planie miejscowym.

Radny R.Waszkiewicz – jeśli tyle osób nie chce, to rada ma ten plan zatwierdzić. Jak będzie plan, to wtedy nie będzie można się budować.

Przewodniczący komisji A.Jasionowski – to lepiej rozmawiać z osobami, które wyrażają zgodę na postawienie wiatraków na swoim gruncie.

Autor planu Fimowicz – warunki zabudowy są wydawane w szczególnych wypadkach. Gminy będą zmuszone do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego. Jeśli rada podejmie decyzję do opracowania studium, to koszty są ogromne. Od 2010 r. zmiana ustawy nie zezwla na rozwiajanie budowy przyzagrodowej „dobre sąsiectwo”.

Radny R.Waszkiewicz – zapis zawiera, że uciążliwość nie może wychodzić poza granicę inwestora. Dlaczego nie zostały ujęte moje uwagi.

Autor planu Fimowicz – jeśli jest uciążliwość, to wtedy inwestor musi to zlikwidować. Żadna działka nie może znaleźć się w tym oddziaływaniu. Prognoza nie podlega uchwaleniu planu i dlatego te uwagi nie zostały ujęte.

Radny R.Andruszkiewicz – do prognozy wpłynęło 7 uwag.

Autor planu Fimowicz – uwagi rozpatruje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Radna T.Ziemiacka – czy te wiatraki są tylko na terenie gminy Jeleniewo.

Autor planu Fimowicz – wiatraki są jeszcze na terenie gminy Suwałki, Przerośl, Filipów.


Ad. 4. Podanie mieszkańców wsi Podwysokie Jeleniewskie, Zarzecze Jeleniewskie i Okrągłe w sprawie sprzedaży boiska w Podwysokim Jeleniewskim przedstawił przewodniczący komisji A.Jasionowski.

Wójt S.Bielski – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, o którym byli informowani radni i sołtysi, nikt o to boisko nie występował. Działka o powierzchni 0,80 ha obciąża koszty podatku tego gruntu. W budżecie gminy te działki zostały ujęte do sprzedaży.

Radny J.Kruszko – jak ten grunt został przekazany gminie.

Wójt S.Bielski – ta działka została skomunalizowana.

Mieszkaniec wsi Okrągłe – w latach 50-tych rodzice sami złożyli się, aby kupić grunt pod budowę szkoły.

Radny J.Kruszko – gmina sprzedała działkę wraz ze szkołą w Okrągłym, to mieszkańcy nie mieli o to pretensji. A to boisko zostało zakupione przez mieszkańców.

Radna T.Ziemiacka – uważam, że ten grunt powinien pozostać, bo za kilka lat może ruszyć program budowy boiska w każdej wsi.

Przewodniczący rady S.Waszkiewicz – czy można zmienić grunty do sprzedaży.

Mieszkaniec wsi Okrągłe – w jakiej kwocie jest podatek od tej działki.

Wójt S.Bielski – ok. 3200 zł. rocznie.

Sołtys wsi Podwysokie Jeleniewskie S.Siłkowski – nie można dla dzieci zabierać jedynego boiska.

Wójt S.Bielski – tam będą sprzedane 2 działki, a 2 działki zostają.

Sołtys wsi Podwysokie Jeleniewskie S.Siłkowski – uważamy, że to będzie za małe boisko.

Radny R.Andruszkiewicz – dlaczego te działki trzeba sprzedać.

Wójt S.Bielski – te działki są ujęte do budżetu.

Przewodniczący komisji A.Jasionowski – planowany jest zakup sprzętu dla straży i młodzież może chętnie uczestniczyć w ćwiczeniach.

Przewodniczący rady S.Waszkiewicz – należy zostawić tyle , aby starczyło na boisko.

Mieszkaniec wsi Okrągłe – dzieci chcą biegać i ćwiczyć. Ale trzeba mieć do tego miejsce.

Sołtys wsi Podwysokie Jeleniewskie S.Siłkowski – wcześniej pan wójt obiecał nam, że boiska nie sprzeda.

Wójt S.Bielski – mam nadzieję, że działki przy rzece będzie można wystawić na sprzedaż.

Radny S.Aneszko – u nas we wsi jest wspólnota wsi i te grunty są wsi. To tego gruntu nie mogli kupić mieszkańcy.

Wójt S.Bielski – obecnie mogę powiedzieć, że jedna działka będzie sprzedana Nr 143/4. Zasady uchwalania i zbywania nieruchomości pozwalają na sprzedaż tej działki. Nie chcę ponosić odpowiedzialności za stojący na tej działce transformator elektryczny.

Radny J.Kruszko – rada darzyła zaufaniem i podjęła taką uchwałę. Czy mamy ją teraz cofnąć.

Komisja ustaliła, że Pan Wójt między 10 a 15 czerwca br. spotka się z mieszkańcami w sprawie boiska.


Podanie Straży Granicznej w Rutce Tartak w sprawie udzielenia pomocy finansowej na bieżące utrzymanie przedstawił Przewodniczący komisji A.Jasionowski.

Komisja ustaliła, że w chwili obecnej udzielenie pomocy jest niemożliwe, ze względu na brak jest środków finansowych.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Podpisy komisji :


 1. Jasionowski Andrzej- przewodniczący komisji

 2. Andruszkiewicz Ryszard - członek

 3. Aneszko Stanisław- członek

 4. Golubek Helena - członek

 5. Kruszka Zbigniew- członek

 6. Kruszko Jan- członek

 7. Mysiukiewicz Ryszard- członek

 8. Suchocki Bogdan- członek

 9. Truchan Krzysztof – członek

 10. Truchan Wiesław - członek

 11. Wasilewski Wiesław- członek

 12. Waszkiewicz Ryszard- członek

 13. Ziemiacka Teresa- członek

 14. Żyliński Józef- członek

 15. Waszkiewicz Stefan- przewodniczący rady

Protokołowała: Maria Waszkiewicz


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość