Strona główna

Protokół nr 4/2015 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 11. 02. 2015 r


Pobieranie 39.3 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar39.3 Kb.
Protokół nr 4/2015

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 11.02.2015 r.

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła Urszula Nowakowska - Przewodnicząca Komisji udział wzięli:

- członkowie Komisji ( nieobecny A.Bonas)

oraz


- radny Andrzej Górecki

- radna Grażyna Kiliś

- Bartosz Tomaszewski - OSP Pomiechówek

- Piotr Kownacki - Kierownik KZB

- Maciej Skibiński -Kierownik Posterunku Policji w Pomiechówku

- Joanna Jechalik - Dyrektor Przedszkola w Pomiechówku

- Agnieszka Szajna - Wydział Ochrony Środowiska
Porządek posiedzenia:

1. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych.

2. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za 2014 rok.

3. Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy w 2014 r.

4. Zapoznanie Komisji z przepisami dotyczącymi zwierząt bezdomnych oraz przedstawienie tematu przytuliska dla psów, znajdującego się na terenie Pomiechówka.

5. Omówienie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz obiegania bezdomności zwierząt.

6. Zapoznanie Komisji z tematem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.

7. Przyjęcie planu pracy Komisji Ochrony Środowiska na 2015 rok.

8. Sprawy różne.
Ad.1

Joanna Jechalik, Dyrektor Przedszkola w Pomiechówku omówiła projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych.

Poinformowała, że od 2 do końca marca rozpocznie się rekrutacja dzieci do przedszkola na rok 2015/2016. Mogą być dwie tury rekrutacji. W I turze przyjmowane są wszystkie dzieci 5-letnie z terenu gminy i wszystkie dzieci 4-letnie, które się zgłoszą. Jak wynika z przeprowadzonego rozeznania dzieci tych jest 298, w tym 5-letnie 108, 4-letnie - 94, 3-letnie 96, z tym że dzieci 5-letnie i 4-letnie mogą trafić nie tylko do przedszkola w Pomiechówku, ale też i do oddziałów przyszkolnych w Goławicach i Orzechowie.

W przedstawionym projekcie uchwały chodzi o to, że po przyjęciu dzieci w I turze, jeśli będą jeszcze wolne miejsca w przedszkolu można przeprowadzić II turę naboru w sierpniu.

Organ Prowadzący powinien ustalić kryteria naboru, przyznając odpowiednią liczbę punktów za każde kryterium . W II etapie jeżeli będą wolne miejsca można przyjąć dzieci z terenu innych gmin.


Po przedyskutowaniu tematu, wyjaśnieniu spraw niejasnych - temat zaopiniowano, bez uwag.
Ad.2

Sprawozdanie z działalności OSP Goławice przedstawiła Grażyna Kiliś, członek Zarządu.

W swym wystąpieniu szczególną uwagę zwróciła na najbardziej potrzebną rzecz, jaką jest wyposażenie jednostki w system selektywnego powiadamiania, ponieważ takowego nie ma,

a strażacy powiadamiani są telefonicznie, co nie zawsze jest skuteczne.Radny Andrzej Górecki podsunął pomysł zaproponowania kierowcom KZB wstąpienie do straży. Wtedy jeśli nie ma kierowcy strażaka, to pracownik KZB, będący jednocześnie strażakiem może wyjechać do pożaru samochodem strażackim. Wiadomo, że nie można ich zmusić, ale można w jakiś sposób zachęcić do tego, żeby byli zainteresowani wstąpieniem do straży. Takie rozwiązanie zniosłoby problem niedoboru etatów kierowców.

Radna Grażyna Kiliś dodała, że ważną sprawą jest również etat kierowcy straży w Goławicach. Kierowane były pisma do Wójta w tej sprawie, mimo to nadal nie jest to uregulowane.

Radny Andrzej Górecki zapytał, jak się układa współpraca między strażami.

Radna Grażyna Kiliś z tego co wie, to odbyły się spotkania obu jednostek , ale jak to wygląda dokładnie opowie Prezes OSP Goławice na posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Komisji Rewizyjnej, na którym będzie obecny.

Radny Andrzej Górecki podkreślił, że na ten temat rozmawiano już w poprzedniej kadencji, poza tym mówiono również o tym, żeby była możliwość szkolenia młodych strażaków, np. poprzez wysyłanie na kurs prawa jazdy samochodami ciężkimi, po którym będą mogli być kierowcami w straży. Jego zdaniem funkcja kierowcy powinna być rotacyjna, a nie tylko jeden na etacie.

Poza tym wysyłanie na różnego rodzaju szkolenia mogłoby zachęcić młodych chłopców wstępowania do straży.Bartosz Tomaszewski OSP Pomiechówek przedstawił efekty spotkań obu straży . Wspólnie doszli do wniosku, że w związku z tym , że jednostka w Goławicach jest młodsza to pod względem merytorycznym OSP Pomiechówek udzielać będzie pomocy tej straży. Jeżeli chodzi o spotkania i wspólne ćwiczenia ustalono, że odbędą się one wiosną ze względu na to, że teraz jest niesprzyjająca aura.

Radny Andrzej Górecki uważał, że wszystko powinno być po równo podzielone na obie jednostki.

Kierownik KZB, Piotr Kownacki też widział korzyści z tego, aby kierowcy byli strażakami, bo okazuje się, że w KZB są potrzebni pracownicy przeszkoleni z ratownictwa przedmedycznego, które mogą ukończyć w straży. Można to powiązać zyskując wzajemnie, bo w KZB jest potrzebny ktoś przeszkolony z ratownictwa medycznego, z drugiej strony w straży potrzebny jest kierowca.
W dalszej części spotkania Bartosz Tomaszewski, OSP Pomiechówek przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki w Pomiechówku w 2014 roku.

Radny Andrzej Górecki zapytał, jak będzie ze strażnicą przy przebudowie budynku.

Bartosz Tomaszewski dowiedział się, że nad częścią garażową ma powstać świetlica dla strażaków. Projektu nie widział i nie wie jak to dokładnie będzie wyglądało.

Radna Urszula Nowakowska zapytała, czy w tej chwili na placu przed strażą jest porządek, o co w ubiegłym roku walczył A.Górecki.

Bartosz Tomaszewski przyznał, że teraz jest lepiej pod tym względem.

Piotr Kownacki dodał, że wszystko co należało do KZB zostało stamtąd zabrane. Piasek, który tam leży jest wykorzystywany przez pracowników gospodarczych gminy do posypywania jezdni.

Radna Grażyna Kiliś wystąpiła z wnioskiem o przygotowanie danych dotyczących wydatków OSP Pomiechówek i OSP Goławice w 2014 roku.

Radna Urszula Nowakowska uważała, że przy planowaniu budżetu powinno się uwzględniać wydatki OSP Pomiechówek i OSP Goławice i taką propozycję przedstawiła, ale Skarbnik Gminy powiedziała, że jest to niemożliwe z uwagi na to, że jest to jeden dział klasyfikacji budżetowej.

Dowiedziała się przy tym, że plan na 2015 rok na straże wynosi 123.766,00 zł bez inwestycji.


Ad.3

Sprawozdanie z bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2014 roku przedstawił Kierownik Posterunku Policji w Pomiechówku, Maciej Skibiński.Radny Andrzej Górecki poruszył problem parkowania samochodów na ulicy przy Top Markecie, głównie w soboty kiedy jest największy ruch.

Kierownik Policji, M.Skibiński oświadczył, że w miarę możliwości starają się to patrolować, jak również na ul.Wolności, gdzie często samochody jadą pod prąd.

Radna Iwona Sagatyńska zapytała, jak jest z przepisem który nakazuje pieszym być oznakowanym na drodze.

M.Skibiński potwierdził, że weszły przepisy o konieczności oznakowania pieszego, aby był on widoczny. W przeciwnym razie brak oznakowania może skutkować mandatem.

Radna Iwona Sagatyńska uważała, że mieszkańcy powinni być poinformowani o tym przepisie, bo nie wszyscy o tym wiedzą.
Ad.4

Temat przytuliska dla psów przy ul.Wojska Polskiego w Pomiechówku przedstawił Piotr Kownacki, który zajmował się tą sprawą będąc Kierownikiem Wydziału Ochrony Środowiska.

Wspomagała go Agnieszka Szajna z Wydziału Ochrony Środowiska.

Piotr Kownacki poinformował, że w dalszym ciągu nie ma odpowiedzi z Prokuratury w sprawie skargi złego traktowania zwierząt przez ich właścicielkę. W marcu odbędzie się jeszcze jedna sprawa w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim. W Prokuraturze o tyle jest problem uzyskania informacji, że trudno skontaktować się z osobą zajmującą się tą sprawą. Jeżeli chodzi o dalsze działania w sprawie przytuliska, wszystko zależy od decyzji Prokuratury.

Radny Andrzej Górecki uważał, że jeżeli są problemy z uzyskaniem jakichkolwiek informacji , to należy pisać w tej sprawie do Prokuratury Generalnej.

Poza tym radny zapytał, jak wygląda sprawa ściągnięcia podatku za te psy.Piotr Kownacki z tego co się dowiedział, to Pani ta wystąpiła o rozłożenie na raty kwoty, na co uzyskała zgodę z tym, że nie w takiej wysokości jak wnioskowała i nie płaci tych należności. W związku z tym wszczęto procedurę egzekucyjną.

Radny Andrzej Górecki pytał jakie są w związku z tym wnioski z posiedzenia, co można dalej zrobić. Wiadomo, że Prokuratura nie chce pomóc, Powiatowy Lekarz Weterynarii też nie jest tym zainteresowany.

Piotr Kownacki wyjaśnił, że Powiatowy Lekarz Weterynarii co miesiąc sporządza protokoły z oględzin tego miejsca, w których nie ma nic złego na temat dobrostanu zwierząt, jedynie na co zwraca uwagę to to, że Pani ta samodzielnie sobie nie radzi. Dla niej problemem jest utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Agnieszka Szajna przedstawiła temat dotyczący schroniska dla psów. W zeszłym roku Gmina miała podpisaną umowę ze schroniskiem w Józefowie, które decyzją powiatowego lekarza weterynarii zostało zamknięte. Do schroniska przekazano 16 psów za kwotę 10.900,00 zł, później zwierzęta poprzez fundację oddawane były do adopcji.

Komisja dopytywała, czy na terenie gminy występuje problem bezdomnych kotów.Agnieszka Szajna wyjaśniła, że jest to nieznaczny problem, najczęściej podpisywane są umowy adopcyjne, ponieważ jest więcej chętnych osób do adopcji kotów.

Radna Iwona Sagatyńska zapytała, czy po zamknięciu schroniska w Józefowie nie można było podpisać umowy z innym schroniskiem.

Piotr Kownacki wytłumaczył, że można było, ale schroniska miały już podpisane umowy z innymi gminami i nie były zainteresowane dodatkową liczbą zwierząt.
Na posiedzenie komisji przyszedł Pan Zdzisław Zalewski, mieszkaniec Śniadówka.
P.Piotr Kownacki kontynuował, wyjaśniając że w tamtym roku przeprowadzono negocjacje ze schroniskiem w Nowym Dworze Mazowieckim, ale nie podpisano umowy dlatego że koszt oddania psa razem z odłowieniem wynosił 3.000,00 zł, a w Józefowie było 2.000,00 zł plus 400,00 zł koszt odłowienia.

Radna Iwona Sagatyńska zapytała, czy w ramach umowy ze schroniskiem w Józefowie była sterylizacja i kastracja zwierząt i czy faktycznie było to robione.

Piotr Kownacki potwierdził, że było to w umowie, poza tym raz do roku przeprowadzana była kontrola z Urzędu Gminy w tym schronisku, aby sprawdzić czy wszystko jest wykonywane zgodnie z umową.

P.Kownacki dalej poinformował, że na dzień dzisiejszy Gmina ma podpisaną umowę ze schroniskiem w Radysach za kwotę 1.800,00 zł brutto z odłowieniemRadna Iwona Sagatyńska przytoczyła pisma świadczące o niezbyt dobrej opinii tego schroniska, jak również protokół z NIK-u o negatywnej ocenie schroniska w Radysach.

Piotr Kownacki wyjaśnił, że przed podpisaniem umowy był pracownik Urzędu Gminy z Wydziału Ochrony Środowiska w tym schronisku i nie stwierdził żeby było tam coś nie tak. Na razie żaden pies nie został oddany, więc nie ma podstaw do zerwania umowy. Jeżeli okaże się, że w schronisku są złe warunki, czy coś jest nie tak, to wtedy zostaną podjęte odpowiednie działania.
Część radnych zastanawiała się jak będzie wyglądało odławianie zwierząt , skoro ma to robić pracownik z tego schroniska, oddalonego od Pomiechówka jakieś 200 km. Dojazd do Pomiechówka zajmuje około 3 godzin, może się okazać że gdy pracownik przyjedzie będzie za późno. Poza tym nie można się skupiać tylko na tym, aby oddawać psy do schroniska, ale tworzyć wolontariat dla zwierząt.
Piotr Kownacki wyjaśnił, że umowa na odebranie psa wraz z odłowieniem jest korzystna cenowo. Przeważnie ustala się tak, że na odłowienie psa wyznacza się czas 24 godzin, bo może zdarzyć się sytuacja, że po jakimś czasie pies wraca na miejsce lub znajduje go właściciel.
Radna Iwona Sagatyńska sprecyzowała na piśmie swoje propozycje odnośnie bezdomnych zwierząt i pismo w tej sprawie przekazała radnym do rozważenia. Jej zdaniem gmina powinna pomagać w tworzeniu domów opieki nad zwierzętami. Dzięki temu miałyby większe szanse na odnalezienie właściciela, a poza tym zajmowaliby się nimi wolontariusze i dzięki temu gmina oszczędziłaby pieniądze nie wydając na schronisko.
Zaproponowano, aby tematami, które przedstawiła w swoim piśmie radna Iwona Sagatyńska Komisja zajęła się na odrębnym posiedzeniu Komisji, poświęconej tylko tej sprawie.
Radny Andrzej Górecki zaproponował przeanalizowanie kwestii ustalenia podatku progresywnego od psów w zależności od ilości psów, im większa ilość tym większy podatek, bo jak kogoś stać na utrzymywanie dużej liczby zwierząt, to i na podatek powinno go stać.
Ad.5

Agnieszka Szajna omówiła Program Opieki nad Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności. Do 31 marca Rada Gminy jest zobowiązana do uchwalenia tego programu. W ramach tego programu podpisano umowę z lecznicą weterynaryjną w Pomiechówku, która świadczy usługi sterylizacji, kastracji oraz czipowania. Podpisano także umowę z gospodarstwem rolnym Pani Izabeli Szmurło w Błędowie zapewniające miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich.

Radna Iwona Sagatyńska próbowała wprowadzić pewne zmiany w tym programie, ale Komisja zaproponowała, żeby radna złożyła na piśmie te propozycja do Wydziału Ochrony Środowiska, które następnie zostaną przeanalizowane i skonsultowane z radcą prawnym i dopiero wtedy przedstawione komisji.

Radna Iwona Sagatyńska zaznaczyła, że podstawową zmianą w programie, którą proponuje jest przekierowanie myśli na nie pozbywanie się psa do schroniska, ale rozbudowy sieci wolontariatu, nawiązywanie współpracy z ludźmi na miejscu, wskazanie domów tymczasowych dla zwierząt.

Piotr Kownacki uznał, że aby opracować wolontariat to trzeba znaleźć chętne osoby, a jest to trudna sprawa, bo pracując w Wydziale Ochrony Środowiska kilka lat nie spotkał się z przypadkiem, aby ktoś chętny zgłosił się do pracy w wolontariacie. Idea jest dobra, tylko trudna do realizacji.

Z formą opieki nad bezpańskimi zwierzętami i kosztami nie zgadza się radny Andrzej Górecki, który kolejny raz stwierdził, że pieniądze te powinny być przeznaczone na chore dzieci, a zwierzęta jeśli nie trafią do adopcji powinny być uśpione.


Ad.6

Agnieszka Szajna omówiła temat gospodarki odpadami na terenie gminy. Poinformowała, że od 1 stycznia 2014 r. do końca kwietnia teren gminy pod względem odbioru odpadów obsługiwała firma Błysk, która w późniejszym czasie zrezygnowała z uwagi na nieopłacalność. Od czerwca do września 2014 r. zadanie to wykonywała firma z Płońska. Na dzień dzisiejszy teren gminy w zakresie odbioru odpadów obsługuje firma Eko-Zysk.

Radna Urszula Nowakowska zapytała, czy dużo jest interwencji co do odbioru odpadów przez Eko-Zysk.

Agnieszka Szajna poinformowała, że w zasadzie nie ma w ogóle, ewentualnie ktoś zgłasza że odpady za późno zostały zabrane, ale są to sporadyczne przypadki.

Radny Andrzej Górecki na wstępie powiedział, że chciałby aby z internetu usunięto zdjęcie wędkarzy, którzy łowią ryby na wysepce przy Magnolii. W tej sprawie skierował pismo do Wydziału ochrony Środowiska, aby się tym miejscem zajęto, bo jego zdaniem tam powinien być wprowadzony zakaz łowienia ryb.

Drugą sprawą, którą poruszył radny był teren nad rzeką Wkrą przy moście w Pomiechówku. Uważał, że w tym przypadku powinien być wprowadzony zakaz wjazdu samochodami nad rzekę z jednej i drugiej strony, żeby nabrzeża nie były rozjeżdżane przez pojazdy.

Poza tym uważał, że dzierżawca terenu pod wypożyczalnię kajaków powinien przesunąć się w stronę skarpy, a nie jak teraz jest to na środku, ze wszystkimi urządzeniami, w tym TOI TOI, co nie wygląda estetycznie.

Wiemy też, zaznaczył radny, że wpłynęło do gminy podanie od drugiej osoby. Możliwe, że niedługo będzie drugi punkt wypożyczalni kajaków, pieniądze z dzierżawy tych terenów powinny być przeznaczone na zakup dwóch pomostów.

Nawiązał także do tematu oczyszczalni ścieków. Jego zdaniem teren przy tym obiekcie powinien być obsadzony drzewami tak, żeby z czasem zasłonić całkowicie oczyszczalnię.

Piotr Kownacki wyjaśnił, że wsadzono tam świerki, modrzewie, lipy, ale zostało tylko kilka ze względu na warunki podłoża, jest tam piasek. W tamtym roku dosadzono świerki, sukcesywnie drzewa te będą dosadzane.

Radna Iwona Sagatyńska zapytała, do kogo należy odbiór śmieci z terenu świetlic wiejskich, dla których gmina jest właścicielem.

Piotr Kownacki wyjaśnił, że pracownicy gospodarczy gminy sprzątają place zabaw, zebrane odpady przywożą na oczyszczalnię, skąd odbiera je śmieciarka. Podobnie jest w przypadku koszy ulicznych. Jeżeli chodzi o świetlice, zależy od tego, czy dany budynek jest przekazany komuś w użytkowanie, czy gmina się tym zajmuje. Wtedy za porządek i odbiór odpadów odpowiada użytkownik. Trzeba zadeklarować dodatkowe punkty odbioru śmieci i zgodnie z harmonogramem odpady te będą odbierane.

Radna Iwona Sagatyńska poinformowała, że w okresie wiosenno-letnio-jesiennym na łąkach po prawej stronie Wkry za Kościołem jest bardzo dużo śmieci.

Piotr Kownacki wyjaśnił, że jest to teren Wspólnoty Wiejskiej i do nich należy utrzymanie tam porządku. Jedyne wyjście to wzywać właściciela do uprzątnięcia tego terenu. Wspólnota nie uchyla się od tego obowiązku, było już tam uporządkowane, ale zaraz znowu pojawiły się śmieci.

Ad.7

Komisja przyjęła plan pracy komisji na 2015 rok - w załączeniu do protokołu.


Ad.8

W sprawach różnych na początek zabrał głos pan Zdzisław Zalewski, mieszkaniec Śniadówka, działacz Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian" które zajmuje się programem ochrony bociana białego. Poddał pomysł, aby w ramach tej działalności postawić na terenie gminy Pomiechówek w każdej miejscowości platformy na gniazda bocianie, na co można uzyskać dofinansowanie.

Piotr Kownacki chcąc uzyskać więcej informacji, zapytał czy Towarzystwo zajmuje się też takimi sprawami jak ogólnopolskie towarzystwo liczenia ptaków. Czy można tez znaleźć jakieś informacje na temat występowania platform na terenie gminy, bo warto byłoby przeprowadzić inwentaryzację tych platform z podziałem na zasiedlone i niezasiedlone.

Pan Zalewski wyjaśnił, że takich danych nie ma, proponował ponadto współpracę ze szkołami w zakresie zorganizowania spotkań dla uczniów z przedstawicielem Towarzystwa. Można też zorganizować wycieczkę w teren celem zaznajomienia dzieci z gatunkami ptaków i rozróżniania ich głosów.
Komisja uznała, że warto podjąć ten temat, ale z uwagi na to, że pan Zalewski nie przedstawił konkretnych propozycji, Komisja odłożyła temat, oczekując gotowych pomysłów na współpracę.
W dalszej części pan Zdzisław Zalewski zgłosił sprawę niezabezpieczonego zbiornika na ścieki, które znajduje się naprzeciwko Ośrodka Antidotum w Janowie gm.Zakroczym.

P.Piotr Kownacki uważał, że w sprawie tej należałoby wystąpić do właściciela terenu czyli Lasów Państwowych o zabezpieczenie tego miejsca. Ponadto należałoby skierować pismo do Gminy Zakroczym, aby przedstawili sytuację pozbywania się ścieków ze zbiorników bezodpływowych. W gestii Inspektora Nadzoru Budowlanego jest sprawdzenie istniejących szamb.
W dalszej części Pan Piotr Kownacki przedstawił sprawę Pana Malinowskiego i Pana Sitkiewicza z Błędowa, którzy są w międzysąsiedzkim konflikcie. Pan Malinowski skarży się na nieprzyjemny zapach z działki Pana Sitkiewicza, który prowadzi gospodarstwo rolne. Swego czasu Pan Malinowski w przepisowej odległości 30 metrów od granicy sąsiedniej działki wybudował dom i w nim zamieszkał, wiedząc o tym że na sąsiedniej działce rolnik prowadzi produkcję rolniczą. Stały tam 2 obory, był sprzęt rolniczy co świadczyło o tym, że mogą być tam zwierzęta hodowlane i z tym związane zapachy. Pan Malinowski w sprawie tej występował do różnych instytucji, w tym do Urzędu Gminy, ale sytuacji nikt nie może zmienić, bo Pan Sitkiewicz twierdzi, że nie zaprzestanie produkcji rolniczej, bo jest to dla niego źródłem dochodu i utrzymania.

Jedynym wyjściem może być skierowanie sprawy cywilnej do Sądu o rozstrzygnięcie tego sporu.


Komisja zapoznała się z pismem Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim o wyznaczenie przedstawiciela do Rady Społecznej Nowodworskiego Centrum Medycznego. Zaproponowano, aby wybrać kogoś ze składu Komisji zajmującej się ochroną zdrowia.
Pismo dot. zamówienia albumu "Strażacy Ziemi Nowodworskiej" zaopiniowano negatywnie z uwagi na to, że na temat straży w Pomiechówku będzie napisane tylko na 2 stronach albumu w formacie A4, co jest zdaniem komisji stanowczo za mało. Lepiej wydać taki album tylko o straży w Pomiechówku, uważali członkowie komisji.
Sprawozdanie radnego Artura Bonasa ze spotkania ze strażakami OSP w Goławicach i OSP w Pomiechówku odczytała Przewodnicząca Komisji, Urszula Nowakowska.
Radna Iwona Sagatyńska wystąpiła z wnioskiem o przestawienie lub usunięcie słupa stojącego na środku chodnika na odcinku od Stanisławowa do Pomiechówka.
Komisja po przypomnieniu radnej Wioletty Śliwińskiej, ponowiła wniosek o przedłużenie trasy komunikacji lokalnej do Ośrodka Zdrowia przy ulicy Słonecznej i przy ul.Młodości w Pomiechówku.
Radna Wioletta Śliwińska wystąpiła z wnioskiem o remont drogi we wsi Pomocnia w kierunku do Państwa Makowskich i Państwa Jaśkiewiczów oraz w Błędowie, ul.Brzozowa i drogi Błędówko-Śniadówko.
Piotr Kownacki wyjaśnił, że na razie warunki pogodowe nie pozwalają na wejście w teren. Nie ma jeszcze poleceń z Wydziału Inwestycji rozpoczęcia bieżących remontów dróg gminnych, trwają jeszcze prace zimowego utrzymania dróg. Jeżeli otrzyma zlecenie z Urzędu Gminy, prace drogowe zostaną rozpoczęte.

Radna Urszula Nowakowska wystąpiła w sprawie drogi powiatowej w Nowym Modlinie na odcinku od POM-u do krzyżówek ze Stanisławowem. Wykonany remont bieżący polegający na załataniu dziur w drodze nie przyniósł efektu. W związku z tym radna wniosła, aby wystąpiono do Starostwa o położenie nakładki asfaltowej, ponieważ droga ta jest w fatalnym stanie.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska:

Urszula Nowakowska©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość