Strona główna

ProtokóŁ Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury I Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 17 lutego 2014 r w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51


Pobieranie 26.71 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar26.71 Kb.
PROTOKÓŁ Nr 45/2014

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu
17 lutego 2014 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy


ul. Głowackiego 51.
W posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie, według załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył radny Kazimierz Sproski Przewodniczący Komisji OKiS.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie: 1. Radny Kazimierz Sproski - Przewodniczący Komisji;

 2. Radna Maria Kądziołka - Zastępca Przewodniczącego Komisji;

 3. Radna Maria Kucia - członek Komisji;

 4. Radny Franciszek Brzyk – członek Komisji;

5. Radna Halina Mrówka – członek Komisji;

6. Radna Ewa Chmielarz – członek komisji;

7. Radny Jarosław Sorys – członek komisji.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:


 1. Wydział Edukacji i Sportu – Naczelnik Józef Makuch;

 2. Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Brzesku - Pani Maria Obruśnik;

 3. Dyrektor Przedszkola Nr 10 w Brzesku - Pani Bernada Machnio;

 4. Radny Krzysztof Ojczyk;

 5. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka;

 6. Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb;

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku otworzył Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski przedstawił proponowany porządek obrad, zawarty w zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

 2. Analiza sprawozdania z funkcjonowania BOSiR w Brzesku za rok 2013. Plan i zamierzenia na rok 2014.

 3. Informacja o zmianach w sposobie rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzesko.

 4. Zapoznanie się z ekspertyzą techniczną budynku byłej Szkoły Podstawowej
  w Wokowicach.

 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza pism, wniosków i projektów uchwał na sesję RM w miesiącu lutym 2014 roku.

Ad.1 Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Protokół z posiedzenia komisji Nr 44/2014 został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2 Analiza sprawozdania z funkcjonowania BOSiR w Brzesku za rok 2013. Plan
i zamierzenia na rok 2014.

Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski, poinformował członków komisji, że sprawozdanie ze stref płatnego parkowania otrzymali w materiałach na komisje. Natomiast informację


z funkcjonowania BOSiR za rok 2013, otrzymali drogą elektroniczną. (Informacje stanowią załącznik do protokołu). Zapytał czy są pytania do złożonej informacji. W szerokiej dyskusji wzięli udział członkowie Komisji oraz zaproszeni goście, w tym między innymi:

Radna Halina Mrówka, zapytała, czy przewidywane jest poszerzenie stref płatnego parkowania, czy przewidywane są również bonusy dla stałych klientów, którzy wykupują abonament. Zwróciła również uwagę na zajęcia które odbywają się na basenie dotyczy aqua aerobiku. Zapytała, czy jest możliwość wydzielenia strefy na basenie dla tych pań, przygotowania wcześniej stanowiska, ponieważ nie ma dużo miejsca.

Dyrektor BOSiR Marek Dadej odpowiedział, że przygotowywane są zmiany w kwestii rozszerzenia stref płatnego parkowania. W sprawie wydzielenia stanowiska dla pań mających zajęcia z aqua aerobiku, rozpatrzy czy będzie możliwość większego zagospodarowania miejsc dla pań.

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb poprosił, aby zarejestrować Sekcję Kręglarską
w Brzesku i by cały zarząd i cały podokręg przeniósł się do Brzeska, a nie w Krakowie, gdzie tam nie ma ani jednej kręgielni.

Radny Krzysztof Ojczyk, pochwalił dyrektora za dotychczasową pracę oraz za przykrycie kortów tenisowych na zimę.

Dyrektor BOSiR Marek Dadej odniósł się do poruszanych w dyskusji kwestii oraz poinformował, że ma zamiar wprowadzić system płacenia za postój przy pomocy telefonu komórkowego, jest już wdrażany system egzekutor, który ułatwi ściągalność zaległości.

Komisja przyjęła do wiadomości powyższą informację.
Ad. 3 Informacja o zmianach w sposobie rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzesko.

Naczelnik Wydziału Józef Cierniak - przedstawił zmiany wprowadzane przez MEN w zakresie rekrutacji do przedszkoli oraz konieczności ustalenie przez samorząd zasad naboru do tych placówek. Następnie poprosił, aby Dyrektorki przedszkoli przybliżyły i przedstawiły zagadnienia związane z zbliżająca się rekrutacja do przedszkoli, w tym przygotowywanymi zasadami, kryteriami itd.

Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Brzesku Pani Maria Obruśnik, omówiła i przedstawiła problem nowych zasad rekrutacji do przedszkoli, poszczególne kryteria do naborów do przedszkoli.
W okresie przejściowym, nim wszystkie dzieci będą miały zagwarantowane miejsce
w przedszkolu, organy prowadzące muszą zapewnić pierwszeństwo 6-latkom i 5-latkom,
a następnie 4-latkom. W pierwszym etapie bierze się pod uwagę kandydatów zamieszkujących daną gminę. Jeśli chętnych będzie więcej niż miejsc, to w drugim etapie uprzywilejowane będą osoby, które z przyczyn losowych mają trudniejszą sytuację rodzinną, finansową lub zdrowotną. Ustawowo określony zostanie także zakres dokumentów, jakich można wymagać w trakcie rekrutacji do przedszkoli. Nowe przepisy mają wejść w życie
1 września 2014 r.

Dyrektor Przedszkola Nr 10 w Brzesku Pani Bernada Machnio, przedstawiła problem ze strony przygotowania przedszkoli do wprowadzanych zmian, w tym zmian organizacyjnych oraz personelu przedszkola.
W dyskusji pojawił się problem trzeciego etapu rekrutacji - dodatkowego kryterium przyjęcia dziecka do przedszkola. Po dyskusji i analizie problemu, członkowie komisji jednoznacznie stwierdzili, aby pozostawić na czas próbny wypracowaną przez Dyrektorów Przedszkoli propozycję związaną z dodatkowym kryterium.

Komisja przyjęła do wiadomości informację o zamianach w sposobie rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzesko, przedstawioną przez Panią Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 4 w Brzesku oraz Panią Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 10 w Brzesku.Ad. 4 Zapoznanie się z ekspertyzą techniczną budynku byłej Szkoły Podstawowej
w Wokowicach.


Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, przedstawił członkom Komisji ekspertyzę techniczną oraz całą dokumentacją stanu budynku Szkoły Podstawowej w Wokowicach. Po wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału EKiS w dyskusji wzięli udział członkowie Komisji oraz zaproszeni goście, w tym między innymi:

Radna Halina Mrówka, przedstawiła pomysł stworzenia Domu Spokojnej Starości w tym budynku. Wyjaśniła, że patrząc na to, jak wszyscy młodzi wyjeżdżają do większych miast oraz za granicę oraz na fakt jak nasze miasto się starzeje, jest to argument i potrzeba takiego miejsca w naszej gminie. W Porąbce Uszewskiej, gdzie taki Dom Spokojnej Starości jest już nie ma miejsc.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że tego typu domy, prowadzą powiaty, bądź stowarzyszenia. Koszt utrzymania osoby w domu spokojnej starości jest wysoki, gminy bardzo ostrożnie podchodzą do prowadzenia takich placówek.
Komisja zapoznała się z ekspertyzą techniczną oraz przedstawionymi dokumentami budynku byłej Szkoły Podstawowej w Wokowicach i na chwilę obecną nie widzi możliwości reaktywowania szkoły ze względu na przedstawione opinie techniczno-sanitarne. Głosowane jednogłośnie.
Ad. 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza pism, wniosków i projektów uchwał na sesję RM w miesiącu lutym 2014 roku.

Na posiedzenie przybył Pan Andrzej Małek, który wystąpił z pismem do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Promocji w sprawie zaplanowania i realizowania długoterminowego projektu pn. „Brzesko Miasto bezpieczne dla rowerzystów”.

Przewodniczący komisji odczytał treść pisma.

Pan Andrzej Małek, przypomniał, iż około 10 lat temu ówczesny radny Pan Pabian występował jako pierwszy z takimi inicjatywami do powstania ścieżek rowerowych. Przedstawił swoje aspekty.

Po wprowadzeniu i wystąpieniu wnioskodawcy – Pana AM w dyskusji wzięli udział członkowie Komisji oraz zaproszeni goście, w tym między innymi:Radna Maria Kądziołka, zapytała czy został przygotowany jakiś konkretny projekt, pomysł. W przedmiotowym piśmie nie ma żadnych konkretów, natomiast są jakieś insynuacje, a brakuje konkretów.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poprosił, aby nie obrażano jego osoby, pracowników urzędu, ani innych osób. Wyjaśnił co już zostało zaplanowane w sprawie wyznaczenia ścieżek rowerowych.

Radny Franciszek Brzyk poinformował, że została opracowana mapa rowerowa, przy współpracy z Lokalną Grupą Działania.

Po dyskusji i analizie, komisja przyjęła do wiadomości pismo Pana A.M. w sprawie zaplanowania i realizację długoterminowego projektu pn. „Brzesko - miasto bezpieczne dla rowerzystów” i wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przeanalizowanie możliwości wydzielenia ścieżek rowerowych na obecnych szlakach komunikacyjnych, umożliwiających przejazd przez miasto Brzesko kierunek wschód- zachód, północ – południe. Głosowano jednogłośnie.


Radny Jarosław Sorys, przedstawił członkom komisji projekt apelu w sprawie ustanowienia roku 2014 Gminnym Rokiem Czynu Niepodległościowego, którego autorem jest Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Apel zostanie umieszczony do porządku obrad na najbliższą sesję.

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt apelu w sprawie ustanowienia roku 2014 Gminnym Rokiem Czynu Niepodległościowego.


Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.

Posiedzenie trwało od godziny 12 00 do godziny 1500.


Przewodniczący

Komisji Oświaty Kultury i Sportu

Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Kazimierz Sproski
Protokołowała
Joanna Szczepka


Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 17 lutego 2014 r. Strona©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość