Strona główna

ProtokóŁ nr 5/2003 zgromadzenia komunalnego związku gmin we władysławowie z dnia 13 listopada 2003 R


Pobieranie 28.92 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar28.92 Kb.
PROTOKÓŁ NR 5/2003

ZGROMADZENIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN

WE WŁADYSŁAWOWIE

Z DNIA 13 LISTOPADA 2003 R.

Przewodniczący Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Tyberiusz Narkowicz przywitał przybyłych delegatów gminy Władysławowo i gminy Jastarnia i rozpoczął obrady Zgromadzenia KZG.


Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad;
Proponowany porządek obrad:


 1. Sprawy regulaminowe:

1.1. stwierdzenie prawomocności obrad,

1.2. przyjęcie porządku obrad,1.3. przyjęcie protokółu Nr 4/03 Zgromadzenia.

 1. 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu na temat pracy Zarządu.

 2. 3. Zmiana budżetu KZG na rok 2003 i podjęcie uchwały.

 3. 4. Uchwała Zgromadzenia KZG wyrażająca zgodę na wniesienie niektórych składników majątkowych KZG do jednoosobowej spółki prawa handlowego KZG – EKOWIK Sp. z o.o.

 4. 5. Uchwała Zgromadzenia KZG wyrażająca zgodę sprzedaży składników majątkowych tj. wyposażenia budynku administracyjnego, magazynu wraz z narzędziownią.

6. Uchwała Zgromadzenia KZG w sprawie ustalenia wysokości taryf na rok 2004 za pobraną wodę z komunalnych urządzeń wodociągowych i za odprowadzanie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych.

 1. 7. Wolne wnioski.

Ad. 1. Sprawy regulaminowe.


  1. Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie załączonej listy obecności stwierdził kworum i prawomocność obrad (obecni wszyscy członkowie Zgromadzenia).

  2. Przewodniczący Zarządu Mieczysław Struk zgłosił do proponowanego porządku obrad punkt 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu na temat pracy Zarządu. Przystąpiono do głosowania nad zmienionym porządkiem obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

  3. Wobec nie zgłoszenia uwag, co do protokołu nr 4/2003 Zgromadzenia KZG z dnia 18 czerwca 2003, przystąpiono do głosowania. Protokół nr 4/2003 został przyjęty (siedem głosów za, jeden głos wstrzymujący się).
 1. Ad. 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu na temat pracy Zarządu.Przewodniczący Zarządu KZG Mieczysław Struk poinformował zebranych delegatów o zakresie najważniejszych czynności prowadzonych przez Zarząd i pracowników KZG pomiędzy Zgromadzeniami:

  1. Zajmujemy się realizacją projektu zarybieniowego – do Zatoki Puckiej wypuściliśmy około 11 000 sztuk siei o bardzo dobrych parametrach biologicznych. Chcę poinformować, że niewielka ilość wypuszczonej siei w porównaniu do ilości narybku (300 000 sztuk) jest spowodowana wzrostem temperatury wody w stawie w okresie sezonu letniego powyżej 24 oC, co jest zabójcze dla narybku siei. W związku z tym sporo młodego narybku utraciliśmy. Jednak mamy zamiar hodować inne gatunki ryb. Według ekspertów ze względów na jakość ryb wypuszczanych do zatoki i na osiągnięcie jak najlepszych wyników ilościowych najkorzystniejszym gatunkiem jest płoć i szczupak. Program zarybieniowy finansowany jest z dotacji gmin, z którymi zawarliśmy umowy i które systematycznie przekazują środki finansowe.

  2. Chcę poinformować, że została dokonana przez biegłego wycena majątku KZG na ogólną kwotę około 7 mln. zł, który ma zostać przekazany do MPWiK „EKOWIK” Sp. z o.o..

  3. Został przygotowany i złożony w ARiMR w porozumieniu z władzami Władysławowa wniosek o dofinansowanie z SAPARD projektu na kolektor tłoczny pomiędzy Karwią a Jastrzębią Górą. Napotykamy na poważne bariery wynikające z wewnętrznych przepisów SAPARD, które eliminują spośród wnioskodawców gminę wiejską Władysławowo (ze względu na liczbę mieszkańców), z którymi się nie zgadzamy, w związku z tym od decyzji zostało złożone odwołanie. Wniosek opiewa na kwotę około 5 mln. zł a dofinansowanie z SAPARD na poziomie 1,7 mln zł.

Złożyliśmy także wniosek o dofinansowanie z funduszu SAPARD na realizację projektu budowy stacji przeładunkowej dla odpadów w Łebczu. Wnioskiem tym aplikujemy o kwotę ponad 5 mln. zł a dofinansowanie z SAPARD na poziomie 1,4 mln zł. Wniosek złożyliśmy, mimo, że nie ma ostatecznych rozstrzygnięć, w jaki sposób będzie na terenie Ziemi Puckiej prowadzona gospodarka odpadami.

  1. Niezależnie od powyższego zostały również złożone wnioski na w/w zadania do WFOŚ. Ponieważ zdajemy sobie sprawę, że budowa kolektora tłocznego Karwia – Jastrzębia Góra jest bardzo ważna dla zachodniej części gminy Władysławowo. Złożony został także wniosek o dofinansowanie również tego zadania wraz z nieznaczną rozbudową biologicznej oczyszczalni ścieków w Jastrzębiej Górze. Możemy również liczyć na fundację, EkoFundusz, która gotowa jest wesprzeć nas finansowo. Chcemy, wspólnie z władzami Władysławowa, aby to zadanie było w przyszłym roku realizowane niezależnie, z jakiego źródła będzie pochodziło dofinansowanie.

  2. Został złożony wniosek w porozumieniu z wszystkimi gminami ziemi Puckiej, (bez Kosakowa) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie projektu gospodarki odpadami.

  3. Złożyliśmy również wniosek o dofinansowanie na wykonanie studium wykonalności dla projektów aplikujących do funduszu spójności, suma wartości projektów to około 136 mln. zł. Szacujemy, że studium wykonalności do tych projektów będzie kosztowało około 400 000 zł., Aplikujemy do WFOŚ o dofinansowanie 50 % tej kwoty.

  4. Został przygotowany i złożony do fundacji EkoFundusz wniosek na dofinansowanie projektu gospodarki odpadami dla ziemi Puckiej.

Chcę poinformować, że trwają prace przygotowawcze dotyczące projektów technicznych na podstawie, których możemy aplikować o zewnętrze środki finansowe. Poszczególne gminy wykonują projekty techniczne na zgłaszane do programu zadania, jednak obawiamy się nieznacznych opóźnień ich wykonania, np. gmina Hel ma problemy wynikające z uzgodnień technicznych z władzami wojskowymi na terenie Helu, gmina Puck część przetargów właśnie organizuje.

Chcemy ustalić z wszystkimi zainteresowanymi gminami zakres zadań, jaki jest możliwy do wykonania na ich terenie przede wszystkim ze względów finansowych. Pragnę wyraźnie podkreślić, że należy pamiętać o środkach własnych na poszczególne inwestycje w każdym roku ich realizacji.

Pragnę poinformować, że posiadamy końcowe deklaracje gminy Krokowa i gminy Puck o przystąpieniu do Komunalnego Związku Gmin. Mamy małe problemy z ustaleniem współpracy z miastem Hel, co do przystąpienia do KZG a u podłoża leży wysokość stawek za wodę i ścieki, które w mieście Hel są znacznie niższe niż na naszym terenie, - stawki w gminie Hel są o około 40 % niższe niż na terenie KZG. Jesteśmy pewni, że tak niskie stawki wynikają z dofinansowania niektórych kosztów z budżetu gminy.

Działając w imieniu gmin ziemi Puckiej, chcę poinformować, że została przygotowana przez KZG wielowariantowa propozycja programu gospodarki odpadami. Chcemy uzyskać konkretne decyzje, co do koncepcji budowy stacji przeładunkowej wraz z linią segregacji na terenie Łebcza lub, co do drugiej koncepcji – bezpośredni wywóz śmieci na składowisko odpadów do Łężyc.

Zdajemy sobie sprawę, że warunkiem wyboru koncepcji będzie przede wszystkim jak najmniejszy koszt 1 m3 śmieci dla potencjalnych odbiorców. Chcemy, aby wzrost cen był minimalny a zarazem umożliwiający rozwiązanie problemu gospodarki odpadami na wiele lat.
Ad. 3. Zmiana budżetu KZG na rok 2003 i podjęcie uchwały.
Główny księgowy p. Halina Bieszke zaprezentowała zmiany budżetu KZG na 2003 r. Informacje o zmianach w budżecie zostały załączone do materiałów, które otrzymali wszyscy delegaci na Zgromadzenia w terminie 7 dni przed terminem Zgromadzenia.


 1. Pytanie Burmistrza miasta Władysławowa Adama Drzeżdżona:

 2. Czy Zarząd KZG posiada pisemne potwierdzenie wycofanie się Starostwa Powiatowego w Pucku z monitoringu składowiska odpadów?.

 3. Odp. Przewodniczącego Zarządu KZG Mieczysława Struka:

 4. Nie otrzymaliśmy żadnych oficjalnych pism w tej sprawie. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że Starostwo Powiatowe finansowało to zadanie, które Pucka Gospodarka Komunalna jako zarządca wysypiska zleciła firmie specjalizującej się w tego typu badaniach. My jako KZG zapewniliśmy sobie otrzymanie wyników badań. Postaramy się na kolejne Zgromadzenie przedłożyć pismo od Starosty Puckiego dotyczące monitoringu.

Po wyjaśnieniu wszystkich zmian i niejasności dotyczących wydatków i dochodów budżetu KZG na rok 2003 Przewodniczący Zgromadzenia T. Narkowicz przedstawił projekt uchwały nr 11/03 w sprawie zmiany budżetu Komunalnego Związku Gmin na rok 2003, po czym przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. Uchwała nr 11/03 została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4. Uchwała Zgromadzenia KZG wyrażająca zgodę na wniesienie niektórych składników majątkowych KZG do jednoosobowej spółki prawa handlowego KZG – EKOWIK Sp. z o.o.

Przewodniczący Zgromadzenia Tyberiusz Narkowicz przedstawił projekt uchwały nr 12/03 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie niektórych składników majątkowych, KZG do jednoosobowej spółki prawa handlowego KZG – EKOWIK Sp. z o.o., po czym przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. Uchwała nr 12/03 została przyjęta jednogłośnie.


Ad. 5. Uchwała Zgromadzenia KZG wyrażająca zgodę sprzedaży składników majątkowych tj. wyposażenia budynku administracyjnego, magazynu wraz z narzędziownią.

 1. Przewodniczący Zgromadzenia Tyberiusz Narkowicz przedstawił projekt uchwały nr 13/03 wyrażający zgodę na sprzedaż niektórych składników majątkowych KZG tj. wyposażenia budynku administracyjnego, magazynu wraz z narzędziownią do jednoosobowej spółki prawa handlowego KZG – MPWiK „EKOWIK” Sp. z o.o.. Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. Uchwała nr 13/03 została przyjęta jednogłośnie.Ad. 6. Uchwała Zgromadzenia KZG w sprawie ustalenia wysokości taryf na rok 2004 za pobraną wodę z komunalnych urządzeń wodociągowych i za odprowadzanie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych.

 1. Przewodniczący Zgromadzenia Tyberiusz Narkowicz przedstawił projekt uchwały nr 14/03 w sprawie ustalenia wysokości taryf na rok 2004 za pobraną wodę z komunalnych urządzeń wodociągowych i za odprowadzanie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, po czym przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. Uchwała nr 14/03 została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 7. Wolne wnioski

 1. Przewodniczący Zarządu KZG Mieczysław Struk serdecznie podziękował delegatom z Jastarni i z Władysławowa za sprawny przebieg Zgromadzenia, który zdaje sobie sprawę, że powodem tego są liczne rozmowy wyjaśniające różnego rodzaju niejasności, które miały miejsce przed Zgromadzeniem.

 2. Burmistrza Miasta Władysławowo A. Drzeżdżon wyraził podziękowanie za sprawny przebieg Zgromadzenia, dodał, że jest to wynikiem bardzo dobrze przygotowanych materiałów i złożył podziękowania osobom, które je opracowały. Burmistrz Adam Drzeżdżon przedstawił wnioski:

 3. 1. Jeżeli chodzi o partycypacje gmin w kosztach programów: zarybianie zatoki Puckiej, zagospodarowanie odpadów stałych, uważam, że gminy Władysławowo i Jastarnia nie powinny ponosić kosztów w postaci wpłat, ponieważ ponoszą koszty utrzymania KZG. Dotyczy to również Programu Ochrona Wód Morza Bałtyckiego.

 4. 2. Chciałbym przedstawić koncepcję do rozważenia przez wszystkie strony, aby spółka MPWiK „EKOWIK” Sp. z o.o. byłaby własnością bezpośrednio gminy Władysławowo i gminy Jastarnia a nie Komunalnego Związku Gmin. Taka koncepcja umożliwiłaby przekazania majątku gmin bezpośrednio do MPWiK „EKOWIK” Sp. z o.o.. KZG byłby tą instytucją, która zajmowałaby się inwestycjami ponadlokalnymi, aplikowaniem o środki zewnętrzne.

 5. 3. Jeżeli chodzi o składowisko i o zagospodarowanie odpadów stałych – faktycznie jest wiele niejasności ekonomicznych, czyli jaki wariant wybrać i jaka będzie przyszła cena 1 m3 odpadów. Wybór wariantu wymaga zastanowienia się i dalszych rozmów. 6. Pytanie Kazimierza Klejny:

 7. Dlaczego w stawie zarybieniowym hodowana ma być płoć, a nie np. okoń?Odp. Przewodniczącego Zarządu KZG Mieczysława Struka:

Okoń jest bardzo trudną rybą do hodowli, ponieważ uprawia „kanibalizm” – z braku pokarmu ryby tego gatunku zjadają się nawzajem.

Aby efektywnie wykorzystać ten staw to według ekspertów zajmujących się na masową skalę hodowlą narybku we Wdzydzach powinniśmy przyjąć następujący harmonogram zarybieniowy zatoki Puckiej wykorzystując staw, czyli po pierwsze:


   1. Sieja byłaby hodowana od maja do ok. 10 lipca przed znacznym podniesieniem się temperatury wody w stawie i wypuszczana do zatoki;

   2. Następnie wpuszczony zostaje narybek płoci hodowany od połowy lipca i wypuszczany w połowie września.

   3. Niezależnie od siei chcemy w stawie prowadzić hodowlę szczupaka i płoci począwszy od przyszłego roku..

Zbigniew Skowronek:

Jeżeli nie mamy zbyt wielkich doświadczeń z hodowlą ryb, - czy nie należałoby poszukać przedsiębiorstw czy instytucji, które zarybiają w innych częściach Morza Bałtyckiego np. w Danii, Szwecji czy w innych krajach po to, aby uczyć się od nich i na ich błędach, zdobyć nowe informacje i doświadczenia ?.W związku z zakończeniem dyskusji i brakiem dalszych pytań Przewodniczący Zgromadzenia KZG Tyberiusz Narkowicz zamknął obrady Zgromadzenia i podziękował wszystkim za przybycie.Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołował: mgr Waldemar Hennig

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość