Strona główna

Protokół Nr 5/2011 z posiedzenia Komisji Społeczno-Budżetowej w dniu 11. 05. 2011 r w sali Urzędu Gminy. W posiedzeniu uczestniczyli


Pobieranie 17.47 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar17.47 Kb.
Protokół Nr 5/2011

z posiedzenia Komisji Społeczno-Budżetowej

w dniu 11.05.2011 r. w sali Urzędu Gminy.
W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Barbara Kosmalska – Przewodnicząca Komisji

2. Mirosław Jelonek - członek

3. Alfred Nowiński – członek

4. Renata Smyczek – członek

5. Mariusz Wołowczyk – członek

oraz

Maciej Mońka – Wójt GminyMariusz Mikulski – Przewodniczący Rady Gminy
Komisja obradowała według następującego porządku obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji, Przewodnicząca Barbara Kosmalska otworzyła posiedzenie Komisji.

  2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy:

  1. określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

P. Grzelak poinformowała, iż nasza gmina nie ma uchwalonego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi, który w najbliższej przyszłości należy uchwalić.
W sprawie określenia sposobu konsultowania się z radą działalności pożytku publicznego i z organizacjami pozarządowymi należy uchwalić w/w uchwałę.

Komisja Społeczno – Budżetowa jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt w/w uchwały

  1. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Nowa Sucha;

Komisja Społeczno –Budżetowa jednogłośnie pozytywnie opiniuje w/w uchwałę.

  1. zamiaru likwidacji Gimnazjum w Nowej Suchej;

Wójt Maciej Mońka poinformował, iż jest to intencyjna uchwała w tej sprawie, która powinna być podjęta co najmniej na pół roku przed zamknięciem placówki. Jednak należy również podjąć uchwałę w sprawie zmiany w planie zagospodarowania przeznaczenia budynku na cele administracyjne, a te procedury trwają, następnie konsultacje
z nauczycielami i rodzicami. Rozmowy i opinie w tej sprawie trwają cały czas, wiemy, że są obawy nauczycieli i rodziców, ale musimy wziąć pod uwagę również aspekty ekonomiczne.

P. Jelonek Mirosław mimo aspektów ekonomicznych podziela obawy rodziców.Komisja Społeczno-Budżetowa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Nowej Suchej.


  1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

P Skarbnik Agata Żywicka wyjaśnił, iż zmiana uchwały budżetowej dotyczy:
w dochodach zwiększenia o kwotę 3 471 200 zł pochodzącą ze sprzedaży nieruchomości położonej w Stary Dębsku i Starym Kozłowie. W wydatkach: zwiększenie o kwotę 219 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu nakładki w Nowym Kozłowie I 200 tys. zł i 19 tys. na wykonanie przeglądu dróg gminnych. W związku z zatrudnieniem kierownika GOKSiR zwiększa się wynagrodzenie i wydatki rzeczowe dla GBP o 20 tys. zł. Wójt Maciej Mońka dodał, iż w związku z zamiarem likwidacji gimnazjum proponuje się przeznaczy 10 tys. zł na adaptację budynku. Ponadto 10 tys. zł na oświetlenie uliczne w związku z zaleceniem wymiany skrzynek przy licznikach .W wydatkach inwestycyjnych proponuje się zakup koparki 100 tys. zł i równiarki 15 400 zł., sprzęt który będzie służył „Usługom Komunalnym”. W związku z podejmowana uchwały
w sprawie przejęcia mienia w Rokotowie od Agencji Nieruchomości Rolnych
i pozyskaniem środków na zagospodarowanie w wysokości 500 tys. zł proponuje się udział własny w wysokości 125 tys. zł. Z uwagi na oczekiwanie na ogłoszenie konkursu
w III kwartale „Mój rynek” , całość przedsięwzięcia 1 010 200 zł., zadanie umieszczone
w wieloletniej prognozie przeznacza się kwotę 10 200 zł na projekt przebudowy targowiska w Kozłowie Biskupim.

P. Jelonek Mirosław proponuje by przy realizacji tego projektu pomyśleć na uruchomieniu buchty dla zwierząt, z uwagi na niewiadomy los Gminnej Spółdzielni.

Wójt Maciej Mońka kontynuuje, w związku z rozbudową oczyszczalni w Kozłowie Biskupim proponuje się I etap rozbudowy do kwoty 680 tys. zł. Na ten cel chcemy również zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW z 20-30% umorzeniem w kwocie 544 tys. zł. Zaciągając pożyczkę musimy mieć deficyt, w związku z tym planuje się kolejny etap tej inwestycji na kwotę prawie 2 mln zł . Całość tej inwestycji będzie wynosi około 6 mln zł, przystąpienie do konkursu do końca maja, złożymy również w lipcu wniosek na środki unijne. Chcemy również złoży wniosek na budowę boiska „Orlik”, boisko nożne i do siatkówki z lokalizacją w Kozłowie Biskupim, koszt całej inwestycji ok.1 mln,
z dofinansowaniem do 90%, ze środków budżetu państwa, Urzędu Marszałkowskiego
i gminnych.

P. Jelonek Mirosław wnioskuje o adaptację i modernizację boiska przy szkole


w Kurdwanowie.

P. Kosmalska wystąpiła z propozycją przyznania nagrody przez gminę dla dyrektora szkoły, konkretnie dyrektora szkoły w Kurdwanowie.

Wójt poinformował, iż wystąpimy o przyznanie nagrody do Kuratora Oświaty.

P. Skarbnik Agata Żywicka poinformowała, iż środki ze sprzedaży nieruchomości, kwota około3,8 mln zł została umieszczona na lokacie w Polbanku z oprocentowaniem 5,2%, na pół roku, będzie to kwota około 100 tys. zł.

P. Nowiński Alfred wnioskował o zabezpieczenie w budżecie środków na remont elewacji szkoły i wymianę okna w Kozłowie Szlacheckim, modernizację szatni i płukanie kaloryferów na sali gimnastycznej oraz zainstalowanie drabinki z wejściem na dach na budynek z klasami.

Wójt Maciej Mońka wyjaśnił, iż te prace obejmuje składany wniosek na termomodernizację szkoły. Jeżeli zostanie negatywnie rozpatrzony, musimy wykonać doraźne remonty we własnym zakresie.Komisja Społeczno-Budżetowa jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok, z proponowanymi zmianami.

e) w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW

  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt w/w uchwały.
Ad. 2 Arkusze organizacyjne szkół.

Wójt poinformował, iż przejrzał arkusze, rozmawiał dotychczas z trzema dyrektorami szkół i przygotuje podsumowanie.

Pensum dyrektorów szkół wynosi: w Kozłowie Biskupim 4 godz., wicedyrektor 8 godz.
w Nowej Suchej 6 godz., w Kozłowie Szlacheckim 7 godz.

Członkowie Komisji wnioskują o nie przydzielanie dyrektorom godzin ponadwymiarowych.


Ad. 3 Sprawy różne Komisji.

Komisja prosi o przygotowanie informacji o utargu z ostatniego rynku oraz


o wszystkich przychodach z targowicy z ostatnich lat od początku funkcjonowania rynku.

P. Kosmalska i P. Nowiński informowali o działaniach stowarzyszenia „Klubu Seniora” przy GOKSiR, prosili P. Wójta o możliwe wsparcie działań i organizowanych imprez.

Członkowie Komisji wspólnie z P. Wójtem omawiali kalendarz imprez kulturalno-historycznych na terenie gminy Nowa Sucha.
Na tym protokół zakończono.
Przewodnicząca Komisji

Barbara Kosmalska

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość