Strona główna

Protokół nr 7 posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia z dnia 5 października 2015 roku


Pobieranie 29.06 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar29.06 Kb.
Protokół nr 7

posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia

z dnia 5 października 2015 roku

5 października 2015 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Torunia odbyło się VII posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.Nieobecność na spotkaniu usprawiedliwiły następujące osoby:

 1. Elżbieta Dokurno

 2. Krzysztof Duda

 3. Anna Falkowska

 4. Małgorzata Kowalska

 5. Ewa Kwiesielewicz-Szyszka

 6. Michał Rosiński

 7. Danuta Samsel


Proponowany porządek obrad na VII posiedzeniu RDPP w dniu 5 października 2015 roku

1. Sprawy organizacyjne:

a) przyjęcie protokołu z VI posiedzenia RDPP;

b) przyjęcie porządku obrad.

2. Stan przygotowań XII TFOP i paneli.

3. Program współpracy miasta Torunia z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

4. Informacja o efektach pracy grup roboczych.

5. Wolne wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia.
AD 1.

SPRAWY ORGANIZACYJNE


 1. Przyjęcie protokołu z VI posiedzenia zostało przeniesione do porządku obrad na VIII posiedzenie RDPP.

 2. Porządek obrad przyjęto: 11głosami: 11 – 0 – 0.


AD 2.
STAN PRZYGOTOWAŃ XII TFOP I PANELIGłos zabrali:
P. Piotrowicz, A. Łukomska-Smulska, E. Grobelska, J. Wiśniewski, Ł. Broniszewski, A. Adamek.
Ustalenia:


 • teczka przeźroczysta z klipsem;

 • identyfikatory dla uczestników;

 • każdy członek RDPP może zaproponować adresatów do zaproszenia na Forum;

 • przygotowanie treści do ulotki o RDPP – E. Grobelska i K. Duda;

 • Panel „Źródła finansowania działań organizacji pozarządowych”. W panelu poza zaproszonymi gośćmi (Łukasz Kaczorek i Witold Jankowiak) udział wezmą przedstawiciele wydziałów merytorycznych, którzy zajmują się obsługą otwartych konkursów ofert. Urzędnicy będą udzielać konsultacji, odpowiedzi na zadawane pytania.

 • Panel „Jak skutecznie zaplanować komunikację internetową organizacji”. Warsztat poprowadzi D. Pokornowski, G. Giedrys.

 • Panel „Dlaczego organizacje pozarządowe rzadko się zrzeszają?” Moderator: J. Wiśniewski. Paneliści: Jan M. Grabowski, Weronika Czyżewska, Karol Gutsze.

 • Panel „Współpraca biznesu z organizacjami pozarządowymi”

 • Program XII TFOP, Dwór Artusa, po zmianach zaproponowanych przez J Wiśniewskiego:

9.00-9.15 powitanie uczestników XII TFOP | przedstawienie programu

9.15-9.35 krótkie zapowiedzi warsztatów.

9.35-9.45 krótka przerwa na przemieszczenie

9.45-11.30 warsztaty – równolegle:

A. Źródła finansowania działań organizacji pozarządowych, osoba odpowiedzialna za panel Łukasz Broniszewski;

B. Jak skutecznie zaplanować komunikację internetową organizacji? Dlaczego do internetu pisze się inaczej – tajemnice efektywnego webwritingu; osoba odpowiedzialna za panel Łukasz Broniszewski;

C. Dlaczego organizacje pozarządowe rzadko się zrzeszają? Czy i jakich sieci współpracy wewnątrz sektora potrzebujemy? Komu i do czego potrzebne są federacje? Osoba odpowiedzialna za panel: Janusz Wiśniewski.

D. Współpraca biznesu z organizacjami pozarządowymi – co zrobić by stało się bardziej możliwe? Osoba odpowiedzialna za panel Joanna Scheuring-Wielgus.

11.30-12.00 przerwa kawowa

12.00-13.00 prezentacja wniosków z warsztatów

13.00-13.45 program współpracy GMT z NGO na 2016 r., otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań GMT w 2016 r.,

13.45-14.00 zakończenie

14.00 obiad


 • Wydarzenia towarzyszące:

11.00-14.00 Kawiarenka Obywatelska Seniorów, osoba odpowiedzialna: Agnieszka Adamek, Anna Zielińska;

9.00-14.00 mapowanie organizacji pozarządowych, osoba odpowiedzialna M. Kamińska;9.00-14.00 stoliki promocyjne organizacji pozarządowych.

 • Na każdy panel potrzebny jest: laptop, Internet, rzutnik, flipchart i mazaki.

 • Układ stolików dopasowany do liczby osób zgłoszonych na panel.

 • Slajd tytułowy na każdy panel przygotować.

 • Moderator XII TFOP – A. Łukomska-Smulska.

 • PMT wydał zarządzenie ws. przyjęcia procedury zawierania partnerstw projektowych pomiędzy GMT i organizacjami pozarządowymi. Szczegółowy opis procedury w zał. nr 1 do zarządzenia nr 304 PMT z dnia 16.09.2015 r.

 • W formularzu zgłoszeniowym uwzględnić osoby niepełnosprawne.

 • Dopisać godziny warsztatów w formularzu zgłoszeniowym.

 • Dodać zapis w formularzu, że każda osoba zgłasza się na osobnym formularzu.

 • W formularzu do warsztatu dot. źródeł finansowania dopisać jako gości panelu - urzędników merytorycznych.

 • Przygotować formularz zgłoszeniowy dla organizacji, które chcą się wystawić przy stoliku promocyjnym.

 • Na zewnątrz Dworu Artusa potykacz z plakatem.

 • W formularzu zawrzeć informację, że „liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń”.

 • Spotkanie grupy roboczej ds. XII TFOP – 21.10.2015 r., godz. 9.00.


AD 3.

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA TORUNIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2016 R.
Głos zabrali: P. Piotrowicz, J. Wiśniewski, E. Grobelska, A. Łukomska-Smulska, D. Knut, Ł. Broniszewski, M. Pałucka, M. Toruńska.


Propozycje:

 • dostępność dla osób niepełnosprawnych powinna być obligatoryjna w karcie oceny, skoro organizacja korzysta z pieniędzy publicznych;

 • uzasadnienie odrzucenia projektu w otwartym konkursie ofert;

 • w karcie oceny do doświadczenia oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu, w tym we współpracy z GMT dodać zapis lub doświadczenie osób, zatrudnionych w ramach projekt

 • w karcie oceny: innowacyjność rozumiana na poziomie gminy.

Ustalenia:

 • 2 października RDPP dostała projekt Programu z prośbą o uwagi do niego;

 • zmiany w programie, w stosunku do roku poprzedniego:

 1. priorytet promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, będzie realizowany przez Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu;

 2. dodano priorytet dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne gminy, finansowanych z funduszy krajowych (innych niż samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego);

 3. dodano priorytet działalność na rzecz wzmacniania obronności państwa;

 4. usunięto: zapis o promowaniu przedsięwzięć realizowanych na rzecz mieszkańców Starego Miasta i Bydgoskiego Przedmieścia jako obszarów objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015.

 5. zredukowano wskaźniki ilościowe;

 • zmiany w karcie oceny: podzielona na 3 części: wartość merytoryczna, budżet projektu i kryteria dodatkowe. Max. 60 % do uzyskania, by móc dostać rekomendacje komisji do podpisania umowy; w karcie oceny dopisano możliwość uzyskania dodatkowego punktu za zaangażowanie w projekt wolontariusza;

 • WKSiI planuje stworzyć aplikację wolontariatu miejskiego: bazę wolontariuszy.

 • dopisać do karty oceny, że ocena uwzględni relację liczby wolontariuszy do pozostałych pracowników projektu;

 • karta oceny merytorycznej projektu, nie zadania publicznego;

 • planowane rezultaty w kontekście programów i strategii – organizacje powinny wskazać w jakie dokumenty wpisują się ich działania projektowe;

 • kwalifikowalność wydatków – do wykreślenia;

 • otwarty konkurs ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, koordynować będzie Wydział Prawny; WKSiI przekaże Wydziałowi Prawnemu gotowość członków RDPP do konsultacji szczegółowych ustaleń w tym konkursie;

 • w karcie oceny: innowacyjność rozumiana na poziomie gminy;

 • do 8.10.2015 członkowie RDPP przesyłają uwagi do programu i zaopiniowanie programu odbędzie się mailowo.


AD 4.

INFORMACJA O EFEKTACH PRACY GRUP ROBOCZYCH


Głos zabrali:
P. Piotrowicz, J. Wiśniewski, E. Grobelska, A. Łukomska-Smulska, D. Knut, Ł. Broniszewski, A. Adamek.


 • grupa ds. polityki lokalowej: zbierze się po XII TFOP;

 • grupa ds. budżetu partycypacyjnego: GMT nie widzi potrzeby zlecenia tego zadania na zewnątrz; grupa została rozwiązana;

 • grupa ds. generatora ofert on-line: planuje się uruchomienie generatora;

 • grupa ds. kontaktów z otoczeniem: potrzeba stworzenia wizji i misji RDPP, a w dalszej kolejności kanałów kontaktu z otoczeniem; RDPP promuje się poprzez swoje działania (LGD, Program współpracy z ngo).AD 5.

WOLNE WNIOSKI • M. Kowalska została oddelegowana do prac w zespole do opracowania strategii rozwoju edukacji dla miasta Torunia;

 • w sprawach merytorycznych udzielamy sobie odpowiedzi drogą mailową w trybie „odpowiedz wszystkim”; w sprawach nie merytorycznych odpowiadamy do zainteresowanej/-nych osoby/osób.


Zakończenie posiedzenia

posiedzenie poprowadziła:

przewodnicząca RDPP, Aleksandra Łukomska-Smulska

protokołowała: Agnieszka Adamek
| Strona©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość