Strona główna

Protokół Nr I / 06 z obrad I sesji V kadencji Rady Gminy Grębów z dnia 27 listopada 2006 r


Pobieranie 19.99 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar19.99 Kb.
Protokół Nr I / 06

z obrad I sesji V kadencji Rady Gminy Grębów z dnia 27 listopada 2006 r.

____________________________________________________________
Obrady I sesji V kadencji Rady Gminy zwołane zostały zgodnie z art.20 ust 2 ustawy o samorządzie gminy przez b. przewodniczącego minionej kadencji p. Jerzego Drewniak .

Zgodnie z art. 20 ust.2c prowadzenie pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy do czasu wyboru przewodniczącego rady , przejął najstarszy wiekiem radny p. Bronisław Florek.

Na wstępie obrad prowadzący powitał wszystkich zebranych .

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Urszula Zygiert wręczyła nowo wybranym zaświadczenia o wyborze na radnego gminy. Przystąpiono do złożenia ślubowania radnych, po odczytaniu przez prowadzącego roty ślubowania , każdy wywołany z imienia i nazwiska radny składał ślubowanie.

Obecnych 15 radnych ( jak stanowi lista obecności) , prowadzący stwierdził prawomocność obrad. Do zaproponowanego porządku obrad przez b. przewodniczącego wprowadzono zmianę poprzez usunięcie pkt 4 „ Ślubowanie Wójta Gminy”( wyjaśnienia PKW ) , które nastąpi na najbliższej sesji , po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów po II turze głosowania.

Porządek obrad po w/w zmianie został przyjęty jednogłośnie.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie I sesji nowo wybranej Rady Gminy.

 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze .

 3. Ślubowanie radnych.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Wybór przewodniczącego Rady Gminy i jego zastępcy:

a/ powołanie Komisji Skrutacyjnej ,

 1. Wystąpienie Wójta Gminy.

 2. Wybór przewodniczących oraz członków stałych komisji Rady Gminy.

 3. Zakończenie obrad.

Ad. 5. Prowadzący obrady przedstawił Regulamin wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego ( regulamin a/a) , który został przyjęty jednogłośnie.

Do Komisji Skrutacyjnej powołano zgłoszonych kandydatów : r. Maria Kopała , r. Ryszard Rębisz , r. Jan Pelc.

Zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego RG :


 1. Andrzej Galek – zgłoszony przez r. M. Kopała, kandydat wyraził zgodę.

Na tym jednogłośnie zamknięto listę kandydatów.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania – przewodniczącym Rady Gminy Grębów został r. Andrzej Galek , otrzymał 15 głosów, protokół Komisji Skrutacyjnej a/a.

Prowadzący obrady r. B. Florek przekazał dalsze prowadzenie sesji nowo wybranemu przewodniczącemu .

Zgłoszenie kandydatów na wiceprzewodniczącego RG : 1. Lucjan Czerepak – zgłoszony przez przewodniczącego A. Galka , kandydat wyraził zgodę,

 2. Andrzej Filipek – zgłoszony przez r. M. Dąbka , kandydat wyraził zgodę,

Na tym jednogłośnie zamknięto listę kandydatów.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania r. L. Czerepak otrzymał – 13 głosów, r. A. Filipek – 2 , protokół Komisji Skrutacyjnej a/a.

Wiceprzewodniczącym RG został r. Lucjan Czerepak.

Ad. 7. Pani Zuzanna Paduch po raz kolejny czyli V kadencję została wybrana na Wójta Gminy złożyła gratulacje i życzenia nowo wybranym radnym z nadzieją na dobrą współpracę w obecnej kadencji. Podziękowała także za okazane uznanie w trudnej pracy samorządowca i ponowny jej wybór .

Ad. 7. Przewodniczący RG przypomniał § 28 i 29 Statutu Gminy mówiący o liczbie i nazwach stałych komisji oraz o liczbie członków wchodzących w skład komisji . Zawnioskował aby składy liczebne komisji nie były większe niż 5 osób. Wniosek przyjęto jednogłośnie . Wybory przewodniczących i członków komisji odbywają się w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki , głosując odrębnie na każdego zgłoszonego kandydata .

Przystąpiono do wyboru przewodniczących i członków stałych komisji .Komisja Rewizyjna:

Zgłoszeni kandydaci na przewodniczącego komisji – 1. Stępień Marian – zgłoszony przez r. Florek B. , kandydat wyraził zgodę ,

 2. Dąbek Mirosław – zgłoszony przez r. Kosior J. , kandydat wyraził zgodę,

Na tym jednogłośnie zamknięto listę kandydatów .

W wyniku głosowania przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został r. Stępień Marian , otrzymał 12 głosów, r. Dąbek Mirosław otrzymał – 3głosy,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stępień M. zgłosił kandydatów na członków tej komisji


 1. Florek Bronisław

 2. Blicharczyk Juliusz

 3. Żak Andrzej,

 4. Pelc Jan

Nie zgłoszono więcej kandydatów , zamknięto listę kandydatów – jednogłośnie. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę. W wyniku głosowania w/w kandydaci otrzymali głosów: Florek B. – 15, Blicharczyk J. -15 , Żak A. -14, wstrz. -1, Pelc J. 14, wstrz. -1 i zostali członkami w/w komisji.

Komisja Budżetu , Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego :

Zgłoszeni kandydaci na przewodniczącego komisji: 1. Wójcik Franciszek - zgłoszony przez r. Stępień M. , kandydat wyraził zgodę,

 2. Kosior Jan – zgłoszony przez r. Bernat M. , kandydat nie wyraził zgody,

Na tym jednogłośnie zamknięto listę kandydatów.

W wyniku głosowania przewodniczącym Komisji Budżetu został r. Wójcik Franciszek , otrzymując 14 głosów, wstrz. -1.

Przewodniczący w/w komisji zgłosił kandydatów na członków tej komisji:


 1. Stępień Marian

 2. Kopała Maria

 3. Rębisz Ryszard

 4. Pelc Jan

Nie zgłoszono więcej kandydatów , zamknięto listę kandydatów – jednogłośnie.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę. W wyniku głosowania w/w kandydaci otrzymali głosów Stępień M- 15, Kopała M- 15, Rębisz R. – 15, Pelc J.- 14,wstrz.- 1 i zostali członkami w/w komisji.Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska:

Zgłoszeni kandydaci na przewodniczącego komisji:

1. Rębisz Ryszard – zgłoszony przez r. Wójcik F. , kandydat wyraził zgodę,

Nie zgłoszono więcej kandydatów, jednogłośnie zamknięto listę.

W wyniku głosowania za – 15 głosów, przewodniczącym komisji został r. Rębisz Ryszard.

Przewodniczący w/w komisji zgłosił kandydatów na członków tej komisji; 1. Kosior Jan,

 2. Dąbek Mirosław,

 3. Wójcik Franciszek,

 4. Blicharczyk Juliusz ,

Nie zgłoszono więcej kandydatów , zamknięto listę kandydatów – jednogłośnie.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę. W wyniku głosowania w/w kandydaci otrzymali głosów:

Kosior J. -14, wstrz.- 1, Dąbek M.- 15, Wójcik F. -15, Blicharczyk J. - 14, wstrz. -1 i zostali członkami w/w komisji.

Komisja Prawa , Porządku Publicznego , Ochrony Przeciwpożarowej i Samorządów:

Zgłoszeni kandydaci na przewodniczącego komisji: 1. Czerepak Lucjan – zgłoszony przez r. Florek B. , kandydat wyraził zgodę ,

Nie zgłoszono więcej kandydatów, jednogłośnie zamknięto listę.

W wyniku głosowania za – 14 głosów, wstrz. -1 ,przewodniczącym komisji został r. Czerepak Lucjan.

Przewodniczący w/w komisji zgłosił kandydatów na członków tej komisji:


 1. Kosior Jan

 2. Florek Bronisław

 3. Młynarczyk Sylwester,

Nie zgłoszono więcej kandydatów, jednogłośnie zamknięto listę.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę. W wyniku głosowania w/w kandydaci otrzymali głosów:

Kosior J. -14, wstrz. – 1, Florek B. – 15 , Młynarczyk S. – 15 i zostali członkami w/w komisji.

Komisja Oświaty , Kultury, Ochrony Zdrowia i Rodziny :

Zgłoszeni kandydaci na przewodniczącego komisji:

1. Kopała Maria – zgłoszona przez r. Czerepak L. , kandydatka wyraziła zgodę ,

Nie zgłoszono więcej kandydatów, jednogłośnie zamknięto listę.

W wyniku głosowania za – 15 głosów, przewodniczącą komisji została r. Kopała Maria.

Przewodnicząca w/w komisji zgłosiła kandydatów na członków tej komisji: 1. Czerepak Lucjan,

 2. Żak Andrzej

 3. Filipek Andrzej

 4. Bernat Mieczysław

Nie zgłoszono więcej kandydatów, jednogłośnie zamknięto listę.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę. W wyniku głosowania w/w kandydaci otrzymali głosów:

Czerepak L. -14,wstrz.- 1, Żak A. – 15, Filipek A. – 15, Bernat M. – 14, wstrz. -1 i zostali członkami w/w komisji.

Uchwały RG stwierdzające wybory: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RG, przewodniczących stałych komisji i ich członków - zostały podjęte jednogłośnie.

r. Kopała M. – zwróciła się do radnych o dobrą współpracę w tej kadencji wszystkich radnych bez okazywania sobie antypatii, realne patrzenie na rzeczywistość i potrzeby mieszkańców.

Na tym przewodniczący RG Andrzej Galek o godz. 1130 zakończył obrady I sesję V kadencji


Protokołowała : Urszula Zygiert Przewodniczący RG

Andrzej Galek


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość