Strona główna

ProtokóŁ Nr ii06 z II sesji Rady Miasta Sulejówek, odbytej dnia 5 grudnia 2006 r w Zespole Szkół Licealnych w Sulejówku, ul. Paderewskiego 29 Wręczenie zaświadczeń Radnemu I Burmistrzowi przez Miejską Komisję Wyborczą


Pobieranie 52.39 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar52.39 Kb.
PROTOKÓŁ Nr II06

z II sesji Rady Miasta Sulejówek,

odbytej dnia 5 grudnia 2006 r.

w Zespole Szkół Licealnych w Sulejówku, ul. Paderewskiego 29
Wręczenie zaświadczeń Radnemu i Burmistrzowi przez Miejską Komisję Wyborczą.
O godz. 18.05 Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Gruziński dokonał otwarcia II sesji Rady Miasta, powitał wszystkich obecnych na sesji. Następnie poprosił Miejską Komisję Wyborczą o wręczenie Tadeuszowi Małkiewiczowi zaświadczenia o wyborze na Radnego Miasta Sulejówek oraz Waldemarowi Chachulskiemu zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta Sulejówek.
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Pan Antoni Chmielewski dokonał prezentacji składu Komisji:

- Stanisław Chojecki, Krzysztof Gola, Zofia Kikolska (nieobecna na sesji), Andrzej Kosiński, Maria Link (nieobecna na sesji), Milena Szymbor (nieobecna na sesji).


Następnie Komisja wręczyła Radnemu Tadeuszowi Małkiewiczowi i Burmistrzowi Waldemarowi Chachulskiemu zaświadczenia o wyborze.
Ad. 1

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Miasta na podstawie listy obecności radnych stwierdził prawomocność sesji i zdolność Rady Miasta do podejmowania uchwał.


Lista obecności radnych oraz lista zaproszonych gości stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.
Ad. 2

Złożenie ślubowania przez Radnego.

Przewodniczący Rady poprosił najmłodszego radnego Łukasza Boguckiego o odczytanie roty ślubowania radnego i burmistrza


Radny Ł. Bogucki odczytał tekst roty ślubowania zawarty w art. 23 ustawy o samorządzie gminnym.
Radny Tadeusz Małkiewicz złożył ślubowanie wypowiadając słowa „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” .
Ad. 2

Złożenie ślubowania przez Burmistrza.

Radny Ł. Bogucki odczytał tekst roty ślubowania zawarty w art.29a ustawy o samorządzie gminnym.


Pan Waldemar Chachulski złożył ślubowanie, wypowiadając słowa „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodniczący Rady zgłosił na protokolanta sesji Hannę Stefaniuk.


Ad. 4

Przedstawienie porządku obrad

Przewodniczący Rady odczytał zaproponowany porządek obrad. Postawił wniosek o dołączenie do części uchwałodawczej projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Sulejówek i zarządził jego przegłosowanie


Rada Miasta w obecności 15 radnych uczestniczących w sesji – jednogłośnie 15 głosami „za” włączyła do porządku obrad projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Sulejówek.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie przyjęcia porządku obrad II sesji po zmianie
Rada Miasta w obecności 15 radnych uczestniczących w sesji – jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęła porządek obrad II sesji, który przedstawia się następująco:

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta

Sulejówek


 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Sulejówek

 2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów Rady Miasta Sulejówek

 3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Sulejówek

 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sulejówek

 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek

 6. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. zmian w statucie Miasta Sulejówek i ustalenia jej składu osobowego

12. Zapytania Mieszkańców i odpowiedzi na zapytania.

13. Interpelacje i zapytania Radnych.

14. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje różne.

15. Zamknięcie obrad II sesji.


Ad. 5

Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek

W odniesieniu do projektu uchwały, dołączonego do zawiadomienia o zwołaniu sesji, zmienił się skład osobowy Komisji.


Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, podając propozycję składu osobowego Komisji:

- Adam Lesiński – Przewodniczący

- Małgorzata Kaźmierczak – Członek

- Andrzej Kielak – Członek

- Dariusz Sawicki – Członek

- Katarzyna Wacławek - Członek


Przewodniczący Rady zapytał radnych czy wnoszą inne propozycje.

Nikt z radnych nie zgłosił uwag.


Przewodniczący Rady zaproponował głosowanie blokiem składu Komisji i przystąpił do głosowania w sprawie przyjęcia uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 radnych uczestniczących w sesji – jednogłośnie 15 głosami „za” podjęła uchwałę nr 3/II/06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.
Ad. 6

Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Sulejówek

W odniesieniu do projektu uchwały, dołączonego do zawiadomienia o zwołaniu sesji, zmienił się skład osobowy Komisji.


Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, podając propozycję składu osobowego Komisji:

- Łukasz Bogucki – Przewodniczący

- Dariusz Sawicki – Członek

- Andrzej Kielak – Członek

- Tadeusz Małkiewicz – Członek
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy wnoszą inne propozycje.

Nikt z radnych nie zgłosił uwag.


Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania w sprawie przyjęcia uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 radnych uczestniczących w sesji – jednogłośnie 15 głosami „za” podjęła uchwałę nr 4/II/06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Sulejówek, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu.
Ad. 7

Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów Rady Miasta Sulejówek

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, podając propozycję składu osobowego Komisji:

- Tadeusz Małkiewicz – Przewodniczący

- Jarosław Herse – Członek

- Adam Lesiński – Członek

- Jan Sałyga – Członek

- Katarzyna Wacławek - Członek
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy wnoszą inne propozycje.

Nikt z radnych nie zgłosił uwag.


Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania w sprawie przyjęcia uchwały.

Rada Miasta w obecności 15 radnych uczestniczących w sesji – jednogłośnie 15 głosami „za” podjęła uchwałę nr 5/II/06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów Rady Miasta Sulejówek, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Protokołu.Ad. 8

Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Sulejówek

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, podając propozycję składu osobowego Komisji:

- Halina Wysocka – Przewodnicząca

- Jarosław Herse – Członek

- Małgorzata Kaźmierczak – Członek

- Andrzej Lipka – Członek

- Piotr Oniszk - Członek
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy wnoszą inne propozycje.

Nikt z radnych nie zgłosił uwag.


Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania w sprawie przyjęcia uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 radnych uczestniczących w sesji – jednogłośnie 15 głosami „za” podjęła uchwałę nr 6/II/06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Sulejówek, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Protokołu.
Ad. 10

Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, podając propozycję składu osobowego Komisji:

- Jan Sałyga – Przewodniczący

- Daniel Dąbrowski – Członek

- Andrzej Lipka – Członek

- Małgorzata Pańczak – Członek

- Halina Wysocka - Członek
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy wnoszą inne propozycje.

Nikt z radnych nie zgłosił uwag.


Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania w sprawie przyjęcia uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 radnych uczestniczących w sesji – jednogłośnie 15 głosami „za” podjęła uchwałę nr 7/II/06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Sulejówek, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Protokołu.
Ad. 9

Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sulejówek

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, podając propozycję składu osobowego Komisji:

- Małgorzata Pańczak – Przewodnicząca

- Łukasz Bogucki – Członek

- Daniel Dąbrowski – Członek

- Krzysztof Gruziński – Członek

- Piotr Oniszk - Członek
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy wnoszą inne propozycje.

Nikt z radnych nie zgłosił uwag.


Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania w sprawie przyjęcia uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 radnych uczestniczących w sesji – jednogłośnie 15 głosami „za” podjęła uchwałę nr 8/II/06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sulejówek, , która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Protokołu.
Ad. 10

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw zmiany Statutu Miasta

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały po zmianie, podając skład osobowy:

- Katarzyna Wacławek – Przewodnicząca

- Łukasz Bogucki – Członek

- Małgorzata Kaźmierczak - Członek
Radny T. Małkiewicz wyjaśnił w których miejscach są naniesione poprawki redakcyjne. W odniesieniu do projektu uchwały dołączonego do zawiadomienia o zwołaniu sesji zmienia się nazwa Komisji na „Komisja doraźna do spraw zmiany Statutu Miasta Sulejówek”, a w związku z tym w § 1 ust 1 i 2 oraz § 2 wprowadza się następujące zmiany. Ponadto w § 1 ust. 2 wpisuje się termin przygotowania projektu uchwały na 30 kwietnia 2007 r.
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy wnoszą inne propozycje.

Nikt z radnych nie zgłosił uwag.


Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania w sprawie przyjęcia uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 radnych uczestniczących w sesji – jednogłośnie 15 głosami „za” podjęła uchwałę nr 9/II/06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji doraźnej do spraw zmiany Statutu Miasta Sulejówek, , która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Protokołu.
Przewodniczący Rady przedstawił kalendarz pracy Komisji, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego Protokołu.
Ad.11

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Sulejówek

Przewodniczący Rady przedstawił uzasadnienie do uchwały. Radni postanowili utrzymać wynagrodzenie Burmistrza na dotychczasowym poziomie. Doceniają wysiłki Burmistrza w poprzedniej kadencji, ale ponieważ w 80% są osobami nowymi w Radzie, chcą przez najbliższe miesiące zapoznać się z sytuacją finansową Miasta i na tej podstawie dopiero podejmą decyzję o ewentualnym wyższym wynagrodzeniu dla Burmistrza. Mają nadzieję, że Pan Burmistrz rozumie decyzję radnych. Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zapytał czy są uwagi do tego projektu.

Nikt z radnych nie zgłosił uwag.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały
Rada Miasta w obecności 15 radnych uczestniczących w sesji – jednogłośnie 15 głosami „za” podjęła uchwałę nr 10/II/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Sulejówek, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego Protokołu.
Ad. 12

Zapytania Mieszkańców i odpowiedzi na zapytania.

Do zabrania głosu zgłosili się: 1. Pan Mirosław Smosarski – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka złożył radnym w imieniu Zarządu gratulacje w zwycięstwie w walce o funkcję radnego Miasta Sulejówka, życząc owocnej pracy. Wierzą głęboko, że nowa Rada będzie potrafiła pracować konstruktywnie dla dobra Mieszkańców miasta, starając się unikać błędów poprzedniej Rady. Sulejówek jest miastem, które ma ogromną szansę być miejscowością znaną i pozytywnie postrzeganą nie tylko w kraju. Szansą tą są m.in. prowadzone
  i planowane przez Burmistrza Waldemara Chachulskiego inwestycje
  o standardzie europejskim, jak również spuścizna historyczna. Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego w połączeniu z Enklawą Historyczną Miasta o wartości, jakich zazdrości nam wiele miast w Polsce. Życząc sukcesów w pełnieniu zaszczytnych, ale
  i trudnych obowiązkach radnego deklarują swoje poparcie dla dalszego wspólnego programu działania na najbliższe lata. Szczególne gratulacje i życzenia owocnej pracy składają nowemu Przewodniczącemu Rady Krzysztofowi Gruzińskiemu.

 2. Pan Henryk Zając – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w imieniu Zarządu złożył najserdeczniejsze gratulacje nowo wybranym Radnym i Burmistrzowi, któremu szczególnie gratuluje, że dokonał czynu pierwszego w dziejach Sulejówka w nowej sytuacji po 89 roku, że jako pierwszy Burmistrz zaczyna drugą kadencję. Liczy na dobrą współpracę z nową Radą Miasta oraz Burmistrzem i deklaruje pomoc ze strony strażaków. Chciałby, aby w najbliższym czasie sesja odbyła się w OSP w nowo wyremontowanej sali, która poświęcona byłaby bezpieczeństwu Miasta. Przy okazji zaprasza wszystkich do uczestniczenia w Akcji Krwiodawstwa .

 3. Pan Andrzej Chachulski – Dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej
  i Samochodowej pogratulował Radzie Miasta wyboru, życząc owocnych obrad podczas całej kadencji. Będzie starał się zawsze pomagać, tak jak do tej pory było. W związku
  z wygraniem wyborów na urząd Burmistrza Miasta Sulejówek przez Pana Waldemara Chachulskiego i obdarzeniem zaufaniem przez Mieszkańców Miasta złożył w imieniu własnym i WITPiS serdeczne gratulacje, życząc sukcesów w zrealizowaniu życiowych zamierzeń i pasji. Ma nadzieję, że dalsza współpraca będzie kontynuowana, niosąc korzyść Miastu.

 4. Pani Halina Mierzejewska – mieszkanka, pogratulowała Radnym i Burmistrzowi zwycięstwa w wyborach. Jeszcze nigdy nie było takiego zamętu, jaki powstał przed wyborami w Sulejówku i nigdy ludźmi nie targało tyle emocji. Wyłoniliście się z różnych grup was wspierających. Bądźcie razem przez 4 lata i niech was animozje grup wspierających nie dzielą. W tej chwili jesteście jedną grupą, powołaną do służenia Sulejówkowi. Niech was nie dzieli to co złe, niech was łączy to co dobre. Badźcie w jedności, ta jedność będzie silna. Często przychodziła na sesje poprzedniej Rady Miasta i nie przychodziła, po to, aby jątrzyć i dzielić, ale po to, aby bronić słusznej sprawy i była świadkiem, jak te słuszne sprawy padały. To nie było ważne, gdy mówiła, że Sulejówek ma perłę w postaci Marszałka Piłsudskiego i to do końca nie zostało jeszcze załatwione. Myśli, że ta Rada, która powstała z tak wzburzonego morza, będzie Radą zgodną i życzy szczęścia i powodzenia.

 5. Pani Halina Zielińska – Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych złożyła w imieniu całej oświaty sulejóweckiej, rodziców, uczniów najlepsze życzenia radnym, aby praca w Radzie Miasta przyniosła wspaniałe efekty. Na szkoły w Sulejówku można zawsze liczyć. Składa najserdeczniejsze życzenia Przewodniczącemu Rady Miasta oraz władzy wykonawczej, na czele z Burmistrzem Waldemarem Chachulskim. Dla niej ta kampania wyborcza, to była demokracja, której uczą się od 17 lat. Cudownie, że młodzi ludzie wygrali i weszli do Rady Miasta. Wierzy mocno, że w najbliższych latach 2007-2013 skorzysta społeczeństwo polskie, szkoły, samorządy. Te środki strukturalne, które są przeznaczone na inwestycje, kulturę, sport, a przede wszystkim dla młodzieży i dzieci, będą na pewno wykorzystane, czego bardzo mocno życzy. Serdecznie podziękowała za 1800 głosów, które uzyskała jako kandydatka na radną Sejmiku Wojewódzkiego. Nadal będzie trwała przy tym, aby w tej szkole działo się dobrze, żeby wychodzili z niej wspaniali absolwenci. Chciałaby, aby szkoła rozwijała się. To boisko, które jest wokół szkoły powinno być w latach 2007- 2016 zagospodarowane, żeby mogli z niego wszyscy korzystać.

 6. Pan Zdzisław Tomaszewski – w imieniu Środowiska Kombatanckiego przekazał najserdeczniejsze życzenia i gratulacje Radnym i Burmistrzowi za wybranie ich na tak ważne funkcje. Środowisko Kombatanckie dziękuje Panu Burmistrzowi za 4 letnią pracę
  i opiekę nad kombatantami, którzy nie raz doznawali pomocy, która była potrzebna. Uważa, że obecna Rada Miasta będzie pamiętać i doceniać współprace z ludźmi starymi, zmęczonymi życiem.

 7. Pan Janusz Urzykowski w imieniu Weteranów II Wojny Światowej, Związku Inwalidów Wojennych życzy dla nowo wybranej Rady Miasta oraz Panu Burmistrzowi owocnej pracy dla dobra Miasta Sulejówka. Niech Sulejówek rozwija się pod względem historycznym, infrastrukturalnym i oświatowym.

Do zabrania głosu zgłosił się Burmistrz Miasta Waldemar Chachulski.


Przemówienie Burmistrza

Przeszłość jest pewna, chociażby z tego powodu, że nie można jej zmienić, jednak wiemy


o niej równie mało, jak o przyszłości. Cztery lata, które czekają przed nami, przed Wami Szanowni Państwo, to okres, który może przysporzyć wielkiego splendoru temu Miastu, to okres jedyny i niepowtarzalny w swojej wartości i mocy. Jeżeli ten okres nie zakończy się wielkim sukcesem, to popełnimy największy grzech zaniechania wobec tego Miasta, Miasta symbolu, wielkich aspiracji, marzeń, możliwości. W każdym zakątku Sulejówka, w każdym domu, szkole, na boisku i w kościele, wszyscy Mieszkańcy mimo wielu różnic co do oceny każdego z nas jednoczą się w jedną myśl, że Sulejówek rozpoczętą dynamiką rozwoju przed laty musi utrzymywać, a nawet zdecydowanie zdynamizować. To jest potrzeba chwili, to wyzwanie dla nas wszystkich to nasz obowiązek wobec tych, którzy zaszczycili nasze listy
w lokalach wyborczych swoim bezcennym demokratycznym głosem. Możemy być czasami nie zadowoleni, że może za mało głosów otrzymałam, otrzymałem, ale spoczywa na nas niezwykły obowiązek i powinność, aby wzajemne uprzedzenia i animozje wyrzucić do kosza przeszłości, społeczeństwo wybrało nas nie po to, aby się bezsensownie droczyć, tylko po to, aby wykorzystać jedyną szansę tego czteroletniego okresu i pozyskać jak najwięcej funduszy, które czekają aby je efektywnie pozyskać i wykorzystać dla dobra tych, którzy nas wybrali, dla dobra lat przyszłych. Takiej szansy już nie będzie, to jest ostatnia tak wielka transza pieniędzy z Unii Europejskiej. Aby to się stało musi być jeden organizm Rada Miasta
i Burmistrz. Jestem przygotowany i gotowy, aby Państwu służyć, wykorzystując najlepsze wzorce zarządzania i najlepsze walory intelektualne jakie w nowej Radzie drzemią. Nie zamykajcie się na dialog i twórcze myślenie, z Waszego CV wynika, że są Państwo dobrze wykształceni i mądrzy, nie skażeni zębem czasu. To Wasz wielki potencjał i doskonałe wiano, które tylko może przynieść sukces Wam, Waszym wyborcom, mieszkańcom i całemu społeczeństwu. Na zakończenie Szanowni Państwo chciałbym zdecydowanie przeciwstawić się propagandzie czarnych kolorów, przedstawianych przez nieliczne gremia. Miasto Sulejówek kończy cztery lata w dobrej kondycji finansowej i rozpoczyna z wielką nadzieją skoku cywilizacyjnego do przodu.

Najważniejsze credo mojego, myślę, że naszego wspólnego działania, nakierowane będzie na: 1. e - Sulejówek czyli budowa sieci bezprzewodowej oraz gminnej infrastruktury usług publicznych

 2. działania dotyczące włączenia Sulejówka do układu metropolitarnego

 3. działania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska i budowy dróg

 4. działania rewitalizacyjne obejmujące tereny powojskowe i historyczne

 5. dynamiczna budowa lokali komunalnych i socjalnych

 6. tworzenie partnerskich relacji z przedsiębiorcami

 7. podniesienie standardu usług świadczonych przez administrację

 8. wykorzystanie energii odnawialnej w szerokiej gamie inwestycji

 9. budowa przychodni, przedszkola i rozwój infrastruktury sportowej

 10. rozwój relacji partnerskich z miastami bliźniaczymi.

Te wszystkie ambitne działania są możliwe, ale tylko i wyłącznie we wspólnym działaniu
z Radą Miasta i społeczeństwem.

Prosi o wsparcie i życzliwość dla naszych wspólnych wyzwań i aspiracji.

Na zakończenie podziękował swoim bliskim, żonie, babci i cioci za wsparcie w jego 4-letniej pracy na stanowisku Burmistrza. Pani Sekretarz i Pani Przewodniczącej Rady Miasta poprzedniej kadencji dziękuje za pomoc w tej trudnej pracy samorządowej. Ponadto
z niezwykłą atencją dziękuje Panu Gawińskiemu, który w sposób niezwykle szlachetny
i godny nauczyciela i obywatela tego Miasta był kontrkandydatem w wyborach samorządowych.
Ad. 13

Zapytania Radnych.

Do zabrania głosu zgłosiła się radna H. Wysocka, która podziękowała wszystkim Mieszkańcom, wyborcom, którzy ją poparli w wyborach. Nie jest radną swojego okręgu, jest radną całego Miasta. Szczególne podziękowania skierowała do swojego męża i rodziny, sąsiadów i znajomych, którzy wspierają ją. Podziękowała radnym za poparcie i wybranie jej na Przewodnicząca Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Swoje doświadczenie zdobyte w poprzedniej kadencji na pewno wykorzysta jako Przewodnicząca tej Komisji.


Przewodniczący Rady podziękował za wybranie go do Rady Miasta.
Ad. 14

Wolne wnioski, oświadczenia i sprawy różne

Wiceburmistrz Andrzej Belka przekazał informacje nt. komunikacji zbiorowej. Miasto na podstawie porozumienia z ZTM dofinansowuje komunikację autobusową w wys. ok. 70.000 zł rocznie (dwie linie autobusowe) i w tym przypadku sądzi, że będzie kontynuacja porozumienia w roku przyszłym. W ostatnim okresie najwięcej emocji budziła SKM. W wyniku kampanii wyborczej prowadzonej przez Kazimierza Marcinkiewicza, SKM wydłużyła trasę z Rembertowa do stacji Sulejówek Miłosna, oczywiście nie zatrzymując się na naszych stacjach kolejowych. Aby SKM zatrzymywała się, ZTM żąda od Sulejówka dofinansowania w wys. ok. 62.000 zł miesięcznie, co rocznie daje kwotę ok. 700.000 zł i podpisania w tej sprawie porozumienia. SKM kursuje także w kierunku Pruszkowa i Ursusa. Pruszków dofinansowuje SKM w wys. 45.000 zł miesięcznie, natomiast Ursus 21.000 zł. Porównując te kwoty, od nas żądanie jest prawie potrójne. Wyliczenie to jest uzasadnienie


w ten sposób, że ZTM aby uruchomić SKM musiało podpisać porozumienie z Polskimi Kolejami Liniowymi na wydzierżawienie torów, ponadto nasze tory są wyremontowane
i dostosowane do szybkości około 160 km/h, dlatego PKL zażądało wyższej kwoty za dzierżawę torów kolejowych. Drugim czynnikiem, który wpływa na wielkość dofinansowania, to ilość przystanków i długość linii. W pierwszej fazie rozmów i negocjacji nie można było zawrzeć porozumienia, dlatego że w naszym tegorocznym budżecie na ten cel nie ma środków i tylko Rada Miasta jest władna, aby przeznaczyć jakąś kwotę i zdecydować o tym, czy SKM ma tu kursować i zatrzymywać się na stacjach. Uważa, że kwota zaproponowana przez ZTM wymaga negocjacji. Wiedząc już, że wybory w Warszawie wygrała Pani Gronkiewicz –Waltz, można mieć nadzieję, że bardzo szybko nastąpią zmiany na stanowisku dyrektora ZTM, który był bardzo nie przychylny naszemu Miastu i nie ma z nim żadnych rozmów, które by doprowadzały do zmniejszenia tej wielkości dotacji. Ponadto dwa miesiące temu uczestniczył w spotkaniu u Pani Prezes Kolei Mazowieckich, gdzie zaproponowano samorządowi udział we wspólnym przedsięwzięciu odnośnie wspólnego biletu na kolej, metro, tramwaj, autobus. W Warszawie obowiązuje tzw. karta miejska, która uprawnia do przejazdu metrem, autobusem i tramwajem. Koszty podróżowania tymi środkami wynoszą ok. 94 zł, pasażer płaci 66 zł, a resztę dofinansowuje Miasto Warszawa. Koleje Mazowieckie zaproponowały samorządom, aby bilety na przejazd środkami lokomocji: metro, tramwaj, autobus połączyć z pociągiem na trasie do Wołomina, Halinowa i innych okolicznych miejscowości i dofinansować KM podobnie jak jest w Warszawie. Sprawa oczywiście wymaga także negocjacji.
Przewodniczący Rady dodał, że Rada Miasta na pewno jak najszybciej będzie chciała rozwiązać sprawę SKM i ma nadzieję, że po ukonstytuowaniu się władzy Warszawy dojdzie w najbliższym czasie do spotkania w tej sprawie. Jednocześnie informuje, że do Rady Miasta został skierowany przez Pana Burmistrza projekt budżetu, cała problematyka dotycząca Planu Zagospodarowania Miasta. Te materiały będą w najbliższym czasie przedmiotem pracy radnych w Komisjach. Ponadto w imieniu Pana Burmistrza zaprasza wszystkich 10 grudnia br. o godz. 11 do Zespołu Szkół nr 1 na Mikołajkowy Turniej Karate.
Ad.15

Zamkniecie II sesji

W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 19.25 Przewodniczący Rady zamknął II sesję Rady Miasta Sulejówek.


Protokołowała Hanna Stefaniuk Przewodniczący

Rady Miasta Sulejówek


Krzysztof Gruziński©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość