Strona główna

ProtokóŁ Nr iii/06 z III sesji Rady Gminy Dziadkowice z dnia 28 grudnia 2006 r


Pobieranie 26.59 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar26.59 Kb.
PROTOKÓŁ Nr III/06

z III Sesji Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 28 grudnia 2006 r.

III Sesja Rady Gminy Dziadkowice odbyła się w 28 grudnia 2006 r. w Gminnym

Ośrodku Kultury, rozpoczęła się o godz.10,00 a zakończyła się o godz.12,00.

Obradom przewodniczyła Pani Walentyna Gołaszewska – Przewodnicząca Rady Gminy, protokołowała – Krystyna Czmut.


W sesji uczestniczyli radni:

 1. Augustyniak Jolanata Małgorzata,

 2. Brzeziński Marek,

 3. Gołaszewska Walentyna,

 4. Gryczan Bogdan,

 5. Kazimierczak Wojciech,

 6. Kazimierczuk Zdzisław,

 7. Koc Piotr,

 8. Komar Eugeniusz,

 9. Kosiński Jerzy Paweł,

 10. Olszewski Aleksander,

 11. Skłodowski Wiesław,

 12. Tarasiuk Franciszek,

 13. Wasilewska Teresa,

 14. Żukowski Mirosław

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Nieobecny – Cwalina Adam

Ponadto w sesji uczestniczyli • Marian Skomorowski – Wójt Gminy,

 • Anna Wasilewska – Sekretarz Gminy,

 • Krystyna Piotrowska – Skarbnik Gminy

 • Marta Kryńska – p.o Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w

Dziadkowicach,

 • Robert Zalewski – p.o Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Dziadkowicach,

 • Barbara Godun – p.o Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołubowie.

Po krótkim wstępie, na podstawie listy obecności, Przewodnicząca Rady Gminy

stwierdziła regulaminowe guorum i zakomunikowała, że podejmowane uchwały będą prawomocne.


Do punktu 2.

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek obrad i zwróciła się z pytaniem o ewentualane propozycje zmian do porządku obrad: 1. Otwarcie obrad;

 2. Przyjęcie porządku obrad;

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

 4. Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami;

 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych;

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ budżetu Gminy na 2007 r.,

b/ ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Dziadkowice,

c/ utworzenia Zespołu Szkół w Dziadkowicach,

d/ ustalenia zasad wypłacania diet radnym,

e/ zasad przyznawania diet sołtysom z terenu gminy Dziadkowice


 1. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

 2. Wolne wnioski i informacje;

 3. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady zaproponowała dodanie do pkt.6 ppkt.f, g , h i - projekty uchwał w sprawie:

- pkt.6 ppkt.f zmiany uchwały o powołaniu składów osobowych stałych komisji,

- pkt.6 ppkt.g zmiany uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej,

- pkt.6 ppkt.h zmieniającej uchwały w sprawie wyboru ławników,

- pkt.6 ppkt.i wystąpienia gminy Dziadkowice ze Związku Gmin Wiejskich

Województwa Podlaskiego.

Wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu ww. uchwał Przewodnicząca

Rady poddała pod głosowanie – przyjęto jednogłośnie. Następnie Przewodnicząca Rady

poddała pod głosowanie porządek obrad – przyjęto jednogłośnie.

Do punktu 3.

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że protokół z obrad II Sesji Rady Gminy Dziadkowice znajduje się na stoliku protokolanta. Zaznaczyła, że jeśli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi i poprawki, zostanie uznany za przyjęty.Do punktu 4.

Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami przedstawił Marian Skomorowski -

Wójt Gminy, udzielając wyjaśnień.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.Do punktu 5.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali radni: 1. Wiesław Skłodowski zapytał, gdzie zostanie przeznaczony samochód strażacki

Volksvagen Transporter.

 1. Aleksander Olszewski zgłosił potrzebę oczyszczenia rowów.

 2. Jolanta Augustyniak zgłosiła potrzebę naprawy chodnika od pp. Borzymów do p. Barwińskiej i dalsze ułożenie chodnika do p. Henryka Bakunowicza

Ustosunkowując się do powyższych wypowiedzi p. Wójt poinformował, że ww

samochód był użyczany przez Zarząd OSP dla gminy. Sprawa przeznaczenia samochodu zostanie rozważona przez Zarząd Gminny OSP. Jeśli chodzi o czyszczenie rowów, to odpowiadają za to spółki wodne. Mają na ten cel składkowe pieniądze i trzeba je rozliczać z wykonywanych zadań. Odnośnie naprawy lub wykonania chodników przy drogach powiatowych p.Wójt zwrócił uwagę, że leży to w kompetencji powiatu. Zaznaczył, że zostanie skierowane pismo do Starostwa Powiatowego w tej sprawie.Do punktu 6.

Podjęto uchwały w sprawie:a/budżetu gminy Dziadkowice na rok 2007.

Pani Krystyna Piotrowska – Skarbnik Gminy przedłożyła projekt budżetu Gminy na 2007 rok, udzielając szczegółowych wyjaśnień. Następnie przedstawiła opinię Regionalnej

Izby Obrachunkowej w tej sprawie.

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że projekt budżetu analizowany był przez wszystkie komisje rady gminy, które zaopiniowały go pozytywnie.

Następnie p. Jarzy Kosiński - Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu przedstawił opinię komisji w sprawie projektu budżetu gminy Dziadkowice na rok 2007. Opinia stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr III/12/07 w sprawie budżetu Gminy na 2007 r. stanowi załącznik do protokołu


b/ ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Dziadkowice;

Projekt uchwały przedstawiła p. Walentyna Gołaszewska – Przewodnicząca Rady, wyjaśnień udzielił p. Ryszard Piotrowski – Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Dziadkowicach, który poinformował, że zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela rada gminy zobowiązana jest do ustalenia co roku dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Dziadkowice.

Projekt uchwały Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie – przyjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr III/12/06 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Dziadkowice stanowi załącznik do protokołu.


C/ utworzenia Zespołu Szkół w Dziadkowicach;

Projekt uchwały przedstawiła p. Przewodnicząca Rady, wyjaśnień udzielił p. Ryszard

Piotrowski. Poinformował, że z dniem 1 marca 2007 r. na bazie 2 szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Dziadkowicach i Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Dziadkowicach proponuje się utworzenie zespołu szkół o nazwie: Zespół Szkół w Dziadkowicach. Dodał, że opinia Kuratorium Oświaty w Białymstoku w tej sprawie jest pozytywna.

Uchwała Nr III/13/06 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Dziadkowicach

stanowi załącznik do protokołu.
d/ ustalenia zasad wypłacania diet radnym;

Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady, wyjaśnień udzieliła p. Sekretarz

Gminy. Poinformowała, że Przewodniczącemu Rady Gminy proponuje się ryczałt pieniężny z tytułu diet w związku z wykonywaniem czynności związanych z pracą rady w wysokości

800 złotych miesięcznie. Natomiast radnym za udział w posiedzeniach rady proponuje się dietę w wysokości 15 % minimalnego wynagrodzenia.

Następnie projekt uchwały Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie – przyjęto

jednogłośnie.

Uchwała Nr III/14/06 w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym stanowi załącznik do protokołu.
e/ zasad przyznawania diet sołtysom z terenu gminy Dziadkowice

Projekt uchwały przedstawiła p. Przewodnicząca Rady, wyjaśnień udzieliła p. Sekretarz Gminy informując, że za udział w sesjach Rady Gminy Dziadkowice, z tytułu straconego czasu i kosztów podróży, sołtysowi przysługiwałaby dieta w wysokości 30 zł.

Następnie projekt uchwały Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie – przyjęto

jednogłośnie.

Uchwała Nr III/15/06 w sprawie zasad przyznania diet sołtysom z terenu gminy Dziadkowice stanowi załącznik do protokołu.
f/ zmiany uchwały o powołaniu składów osobowych stałych komisji

Projekt uchwały przedstawiła p. Przewodnicząca Rady, wyjaśnień udzieliła p. Anna

Wasilewska – Sekretarz Gminy.

Projekt uchwały Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie – przyjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr III/16/07 zmiany uchwały o powołaniu składów osobowych stałych

komisji stanowi załącznik do protokołu.


g/ zmiany uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej

Projekt uchwały przedstawiła p. Przewodnicząca Rady, wyjaśnień udzieliła p. Sekretarz Gminy. Następnie projekt uchwały Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie – przyjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr III/17/07 w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej

stanowi załącznik do protokołu.h zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ławników

Projekt uchwały przedstawiła p. Przewodnicząca Rady, wyjaśnień udzieliła p. Sekretarz Gminy. Poinformowała, że w związku z wyborem p. Bogdana Gryczana na radnego należy odwołać ww. z funkcji ławnika.

Projekt uchwały p. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie – przyjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr III/18/07 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ławników stanowi

załącznik do protokołu.

i/ wystąpienia gminy Dziadkowice ze Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Projekt uchwały przedstawiła p. Przewodnicząca Rady, wyjaśnień udzielił p. Marian Skomorowski – Wójt Gminy.

Projekt uchwały p. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie – przyjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr III/19/06 w sprawie wystąpienia gminy Dziadkowice ze Związku Gmin

Wiejskich Województwa Podlaskiego stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 7.

Tego punktu obrad nie realizowano gdyż odpowiedzi na interpelacje, zapytania zostały udzielone w punkcie 5.


Do punktu 8.

W wolnych wnioskach głos zabrali: 1. Tadeusz Bakunowicz – sołtys wsi Dziadkowice zwrócił uwagę na brak zatoki autobusowej w Dziadkowicach;

 2. Lucjan Tołwiński – sołtys wsi Hornowszczyzna zgłosił brak pieczęci i tablicy sołtysa

wsi.

Ustosunkowując się do wypowiedzi ww p. Wójt poinformował, że zatoczki są.

wykonywane w miejscach gdzie drogi są zwężone, w Dziadkowicach nie ma takiej potrzeby.

Ponadto dodał, że przystanek autobusowy w Dziadkowicach usytuowany jest na prywatnym gruncie i gmina nie może w tej sprawie być stroną. Odnośnie braku pieczęci sołtysa wsi lub tablicy należy zgłosić się do Urzędu Gminy. Przy najbliższych wyborach sołtysów wsi do sprawy brakujących tabliczek i pieczęci się powróci.


Do punktu 9.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy dokonała zamknięcia III Sesji Rady Gminy.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Krystyna Czmut

Przewodniczący Rady


Walentyna Gołaszewska


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość