Strona główna

ProtokóŁ nr IV z IV sesji rady gminy zawady z dnia 13 lutego 2007 roku


Pobieranie 30.59 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar30.59 Kb.
00.0052-V/IV/07 Zawady, dnia 13.02.2007r.

PROTOKÓŁ NR IV Z IV SESJI RADY GMINY ZAWADY Z DNIA 13 LUTEGO 2007 ROKU.
W dniu 13 lutego 2007 roku o godz.10.00 w Sali Widowiskowej UG. Zawady w Zawadach rozpoczęła się IV sesja Rady Gminy Zawady V kadencji. Została ona zwołana przez Przewodniczącego Rady Gminy Zawady V kadencji – pana Krzysztofa Wądołowskiego.

Uczestniczyli w niej radni V kadencji:/lista obecności w załączeniu/

1. Krzysztof Wądołowski – Przewodniczący Rady Gminy Zawady V kadencji /Nowe Chlebiotki/,

2. Mariusz Bielski – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Zawady /Zawady Borysówka/,

3. Stanisław Zienkiewicz – radny /Zawady Stare/,

4. Bogdan Zalewski – radny /Konopki Pokrzywnica/,

5. Andrzej Maleszewski – radny / Maliszewo Perkusy/,

6. Ewa Kulesza – radna /Kurpiki/,

7. Krzysztof Strękowski – radny /Strękowa Góra/,

8. Jacek Dąbrowski – radny /Rudniki/,

9. Antoni Rzędzian – radny /Łaś Toczyłowo/,

10. Tadeusz Wądołowski – radny /Targonie Wielkie/,

11. Wojciech Kulesza – radny /Cibory Chrzczony/,

12. Wojciech Grabowski – radny /Stare Grabowo/,

13. Tomasz Krzewski – radny /Stare Krzewo/,

14. Sławomir Górski – radny /Targonie Wity/,

15. Wiesław Maliszewski – radny /Konopki Pokrzywnica/.

Udział w IV sesji Rady Gminy Zawady wzięli również sołtysi:/lista obecności w załączeniu/

1. Stanisław Wądołowski – sołtys /Cibory Gałeckie/,

2. Krzysztof Milewski – sołtys /Cibory Witki/,

3. Eugeniusz Stypułkowski – sołtys /Konopki Klimki/,

4. Andrzej Milewski – sołtys /Konopki Pokrzywnica/,

5. Ryszard Sikorski – sołtys /Łaś Toczyłowo/,

6. Jan Józef Wądołowski – sołtys /Maliszewo Łynki/,

7. Jerzy Maleszewski – sołtys /Maliszewo Perkusy/,

8. Krzysztof Orłowski – sołtys /Nowe Chlebiotki/,

9. Antoni Grabowski – sołtys /Nowe Grabowo/,

10. Ireneusz Dąbrowski – sołtys /Rudniki/,

11. Jerzy Olisiński – sołtys /Wieczorki/,

12. Mieczysław Zajkowski – sołtys /Strękowa Góra/,

13. Bogumił Gosk – sołtys /Targonie Wielkie/,

14. Ryszard Targoński – sołtys /Zawady Borysówka/,

15. Henryk Wilczewski – sołtys /Zawady Stare/,

Udział w IV sesji Rady Gminy Zawady wzięli również goście zaproszeni:/lista obecności w załączeniu/

1. Pogorzelski Paweł – Wójt Gminy Zawady,

2. mgr inż. Zdzisława Zajkowska – Skarbnik Gminy Zawady,

3. mgr Wojciech Romejko – radca prawny UG. Zawady.

Przebieg obrad protokołował pracownik UG. Zawady – inspektor ds. obsługi organów gminy – Piotr Grabowski.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Zawady V kadencji pan Krzysztof Wądołowski. Na wstępie powitał obecnych i podziękował im za przybycie.

Ad.1:


Przewodniczący Rady Gminy Zawady pan Krzysztof Wądołowski stwierdził, iż w obradach uczestniczy 15 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne, zaś Rada Gminy Zawady jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad.2:


Przewodniczący Rady Gminy Zawady poinformował, iż porządek obrad radni otrzymali drogą pocztową i poprosił o zgłaszanie propozycji ewentualnych zmian. Nikt nie zgłaszał żadnych propozycji zmian.

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie, w którym Rada Gminy Zawady stosunkiem głosów: 15 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, przyjęła porządek obrad IV sesji Rady Gminy Zawady.

Ostatecznie porządek obrad IV sesji Rady Gminy Zawady przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Gminy Zawady,

4. Sprawozdanie Wójta Gminy Zawady z realizacji uchwał Rady Gminy Zawady podjętych na III sesji Rady Gminy Zawady,

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zawady w 2007 roku,

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na rok 2007 regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Zawady,

7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w sołectwach Gminy Zawady,

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy Zawady na 2007 rok,

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia Planów Rozwoju Miejscowości, w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy,

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawady na 2007 rok,

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Infrastruktury Rady Gminy Zawady na 2007 rok,

12. Interpelacje i zapytania radnych,

13. Wolne wnioski,

14. Sprawy różne,

15. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy Zawady.

Ad.3:

Przewodniczący Rady Gminy Zawady – pan Krzysztof Wądołowski przypomniał radnym, iż protokół z III sesji Rady Gminy Zawady był wyłożony do wgladu w sekretariacie UG. Zawady i nikt nie zgłaszał zastrzeżeń, co do jego treści.Następnie odczytał w całości jego treść i zarzadził głosowanie, w którym Rada Gminy Zawady stosunkiem głosów: 15-za, 0-przeciw, 0-wstrzymujących się przyjęła treść protokołu z III sesji Rady Gminy Zawady.

Ad.4:


Głos zabrał Wójt Gminy Zawady, pan Paweł Pogorzelski, który odczytał sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na III sesji Rady Gminy Zawady. Składało się ono z 2 zarządzeń Wójta Gminy Zawady i 5 harmonogramów z realizacji poszczególnych uchwał.

Przewodniczący Rady Gminy Zawady zarządził głosowanie, w którym Rada Gminy Zawady stosunkiem głosów: 15-za, 0-przeciw, 0-wstrzymujących się przyjęła informację odczytaną przez Wójta Gminy Zawady.

Ad.5:

Głos zabrała Pani Skarbnik Gminy Zawady – mgr inż. Zdzisława Zajkowska, która odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawady w 2007 roku. Następnie udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na pytania stawiane przez sołtysów i radnych.Przewodniczący Rady Gminy Zawady zarządził głosowanie, w którym Rada Gminy Zawady stosunkiem głosów: 15-za, 0-przeciw, 0-wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr IV/19/07 w ww. sprawie.

Ad.6:


Głos zabrał Wójt Gminy Zawady pan Paweł Pogorzelski, który odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na rok 2007 regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Zawady. Następnie wyjaśnił powody koniecznosci podjęcia tejże uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Zawady zarządził głosowanie, w którym Rada Gminy Zawady stosunkiem głosów: 15-za, 0-przeciw, 0-wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr IV/20/07 w ww. sprawie.

Ad.7:

Głos zabrał Wójt Gminy Zawady Pan Paweł Pogorzelski, który wyjaśnił powody podjęcia uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w sołectwach Gminy Zawady. Stwierdził, iż szczegółowy harmonogram zebrań zostanie ogłoszony łącznie z zarządzeniem Wójta Gminy Zawady w niniejszej sprawie.Przewodniczący Rady Gminy Zawady zarządził głosowanie, w którym Rada Gminy Zawady stosunkiem głosów: 15-za, 0-przeciw, 0-wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr IV/21/07 w ww. sprawie.

Ad.8:


Głos zabrał Wójt Gminy Zawady, który odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy Zawady na 2007 rok. Następnie wyjaśnił radnym i sołtysom powody konieczności podjęcia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Zawady zarządził głosowanie, w którym Rada Gminy Zawady stosunkiem głosów: 15-za, 0-przeciw, 0-wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr IV/22/07 w ww. sprawie.

Ad.9:

Głos zabrał Wójt Gminy Zawady, który odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planów Rozwoju Miejscowości, w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy. Następnie wyjaśnił radnym i sołtysom powody konieczności podjęcia niniejszej uchwały.Przewodniczący Rady Gminy Zawady zarządził głosowanie, w którym Rada Gminy Zawady stosunkiem głosów: 15-za, 0-przeciw,0-wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr IV/23/07 w ww. sprawie.

Ad.10:


Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawady, który odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawady na 2007 rok.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Zawady, który poinformował radnych o powodach konieczności podjęcia tejże uchwały i udzielił wyczerpujących informacji w tej kwestii.

Przewodniczący Rady Gminy Zawady zarządził głosowanie, w którym Rada Gminy Zawady stosunkiem głosów: 15-za, 0-przeciw, 0-wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr IV/24/07 w ww. sprawie.

Ad.11:


Głos zabrał Przewodniczący Komisji Infrastruktury Rady Gminy Zawady – pan Tadeusz Wądołowski, który odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Infrastruktury Rady Gminy Zawady na 2007 rok.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Zawady, który poinformował radnych o powodach konieczności podjęcia tejże uchwały i udzielił wyczerpujących informacji w tej kwestii.

Przewodniczący Rady Gminy Zawady zarządził głosowanie, w którym Rada Gminy Zawady stosunkiem głosów: 15-za, 0-przeciw, 0-wstrzymujących się podjeła uchwałę Nr IV/25/07 w ww. sprawie.

Ad.12:


Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacji i zapytań radnych nie zgłaszano.

Ad.13:

Sprawy różne.1. Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Zawady pan Krzysztof Wądołowski, który przypomniał radnym o obowiązku składania oświadczeń majątkowych za 2006 rok w terminie ustawowym tj. do dnia 30 kwietnia 2007 roku. Zaapelował o poważne potraktowanie tego obowiązku, jednocześnie przypominając o konsekwencjach prawnych wynikających z przekroczenia terminu złożenia oświadczenia majątkowego.

2. Głos zabrał Wójt Gminy, który przypomniał sołtysom o obowiązku terminowego wpłacania rat podatku rolnego tj. do 15 dnia miesiąca, w którym jest rata. Po przekroczeniu tegoż terminu sołtys będzie obciążany należnymi odsetkami.

Ad.14:

Wolne wnioski.Wolnych wniosków nie zgłaszano.

Ad.15:


Na tym porządek obrad IV sesji Rady Gminy Zawady wyczerpał się i Przewodniczący Rady Gminy Zawady pan Krzysztof Wądołowski ogłosił jej zamknięcie, co miało miejsce o godz.12.20.

PROTOKOŁOWAŁ: ZATWIERDZIŁ:

GRABOWSKI PIOTR PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY ZAWADY

INSPEKTOR DS. OBSŁUGI ORGANÓW GMINY KRZYSZTOF WĄDOŁOWSKI


ZAŁĄCZNIKI:

1. Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy Zawady,

2. Lista obecności gości zaproszonych,

3. Lista obecności sołtysów,

4. Lista obecności radnych,

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Zawady podjętych na III sesji Rady Gminy Zawady,

6. Protokół z III sesji Rady Gminy Zawady z dnia 29.12.2006 roku,

7. Projekt uchwały Nr IV/19/07,

8. Projekt uchwały Nr IV/20/07,

9. Projekt uchwały Nr IV/21/07,

10. Projekt uchwały Nr IV/22/07,

11. Projekt uchwały Nr IV/23/07,

12. Projekt uchwały Nr IV/24/07,

13. Projekt uchwały nr IV/25/07.
Sporządził/Wykonał: GRABOWSKI.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość