Strona główna

ProtokóŁ Nr iv/11 z obrad IV sesji Rady Powiatu Łowickiego odbytej w dniu 26 stycznia 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 a zwołanej w trybie art. 15 ust


Pobieranie 11.22 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar11.22 Kb.
PROTOKÓŁ Nr IV/11

z obrad IV Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 26 stycznia 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 a


zwołanej w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym

na wniosek Zarządu Powiatu Łowickiego.

Ustawowa liczba Radnych - 21

Radnych obecnych na Sesji - 19

/nieobecni: Janicki Krzysztof, Wolski Jerzy/.

Lista obecności - /Zał. Nr 1/

Porządek obrad:


  1. Otwarcie obrad IV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-2017.

  4. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

  5. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.


Ad pkt. 1
Otwarcie obrad IV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych gości otworzył IV Sesję Rady Powiatu Łowickiego.
Ad pkt. 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w sesji wzięło udział 19 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może podejmować prawomocne decyzje.
Ad pkt. 3

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-2017.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska-Furman: Niektóre zmiany Wieloletniej Prognozy będą jakby spójne ze zmianami w budżecie powiatu na 2011 rok.
W związku z tym będę omawiała może, jakie zostały zmiany uwzględnione tutaj i jaka jest propozycja Zarządu, jako całość, a później 2 uchwały, każdą uchwałę będziemy oddzielnie głosować. Zarząd proponuje, aby wprowadzić następujące zmiany, po stronie dochodów i wydatków wprowadzamy dotacje celowe w ramach programu uzupełnienie oferty turystyczno-kulturalnej powiatu łowickiego poprzez przebudowę budynku siedziby CKTiPZŁ, również wprowadzamy zmiany dotyczące szpitala i budowy sali gimnastycznej i infrastruktury regionalnego systemu informacji przestrzennej województwa łódzkiego, również zmiany tu dotyczą przesunięć między działami, a dotyczące planowanych dotacji dla stowarzyszeń, m. in. jest zwiększenie rozdziału w rozdziale 92 605, paragraf 2820 o 43 077 zł. Poprzez te zmiany zwiększa się dochody, zwiększa się wydatki, a jeśli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansowa będzie to miało wpływ na zmniejszenie wskaźnika zadłużenia oraz na zmniejszenie wskaźnika maksymalnych kwot spłat rat kredytów i pożyczek. Przedstawiła projekt uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-2017.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za podjęciem uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-2017?
Radni w głosowaniu jawnym/w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, nieobecni: Janicki Krzysztof, Wolski Jerzy/:

za - 18


przeciw - 0

wstrzymało się - 1

podjęli uchwałę Nr IV/20/2011 RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-2017/Zał. Nr 2/.
Ad pkt. 4
Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska-Furman przedstawiła projekt uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna
Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za podjęciem uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok?
Radni w głosowaniu jawnym/w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, nieobecni: Janicki Krzysztof, Wolski Jerzy/:

za - 19


przeciw - 0

wstrzymało się - 0

podjęli uchwałę Nr IV/20/2011 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok/Zał. Nr 3/.
Ad pkt. 5
Zakończenie obrad IV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zamknął obrady IV sesji RPŁ.

Protokołowały:

A. Drzewiecka

B. Prus-Miterka
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość