Strona główna

Protokół Nr IX (V nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Korczew która odbyła się 12 czerwca 2015 r w sali narad Urzędu Gminy w Korczewie


Pobieranie 20.46 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar20.46 Kb.
Protokół Nr IX

(V nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Korczew

która odbyła się 12 czerwca 2015 r.

w sali narad Urzędu Gminy w Korczewie
Stan Rady: 15

Obecnych: 13

Nieobecni: Pani Barbara Roszuk- Przewodnicząca Rady- nieobecność usprawiedliwiona, Pan Zdzisław Rutkowski
Prowadzący obrady: Pan Andrzej Wasilewski- Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Sekretarz: Pan Grzegorz Miezianko
W obradach sesji uczestniczyli:

Pan Sławomir Wasilczuk- Wójt Gminy Korczew

Pani Marzanna Kałan- Skarbnik Gminy
Ad.pkt.1- Wiceprzewodniczący Rady Gminy- P. Andrzej Wasilewski- o godzinie 8.07 otworzył obrady IX (V nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Korczew.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał, decyzji i opinii.

Przywitał wszystkich obecnych na sesji.
Ad.pkt.2- Wiceprzewodniczący Rady zapytał czy ktoś z obecnych chciałby zgłosić propozycje zmian do proponowanego porządku obrad; nie zgłoszono propozycji zmian; zapytał kto jest za przyjęciem porządku obrad.

13 radnych głosowało za.


Porządek obrad został przyjęty i przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2021.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

  5. Zakończenie obrad.

Ad.pkt.3- Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2021.

Skarbnik Gminy- p. Marzanna Kałan- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2021.

Projekt uchwały w w/w sprawie zawiera zmiany związane ze zmniejszeniem wartości zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korczew” oraz zmianą źródeł ich finansowania i realizacją nowego zadania „Ogród dydaktyczny” przy ZPO w Korczewie.

Wiceprzewodniczący zapytał czy są uwagi bądź pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Nie zgłoszono uwag ani pytań.

Wiceprzewodniczący zapytał kto jest za podjęciem w/w uchwały.

13 radnych głosowało za.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że w/w uchwała została podjęta.

Uchwała Nr IX/47/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2021 stanowi załącznik do protokołu.
Ad.pkt.4- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Zmiana spowodowana jest zmianą, po przetargu, wartości zadania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korczew” i zmianą źródeł jej finansowania.

Ponadto Wójt poinformował o przyznanej dotacji na realizację zadania „Ogród dydaktyczny” w wysokości 104 004 zł z WFOŚiGW (11 996zł - wkład własny). W celu realizacji zadania konieczne będzie przygotowanie placu pod ogródek (tj.: wyrównanie, przeniesienie szamba), którego koszt szacuje się na ok. 15 000 zł.

Wiceprzewodniczący zapytał czy radni mają uwagi bądź pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Nie zgłoszono pytań; zapytał kto jest za podjęciem w/w uchwały.

13 radnych głosowało za.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że w/w uchwała została podjęta.

Uchwała Nr IX/48/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok stanowi załącznik do protokołu.
Ad.pkt.5- Wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 8.20 Wiceprzewodniczący Rady zakończył obrady IX (V nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Korczew.

Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za przybycie i udział w obradach.Protokół sporządziła:Podpis Wiceprzewodniczącego:


Elwira Kwaśniewska

Andrzej Wasilewski

Inspektor ds. obsługi rady gminy,

archiwum, spraw organizacyjnychi informatycznych

WYKAZ UCHWAŁ

PODJĘTYCH NA IX (V nadzwyczajnej) SESJI

RADY GMINY KORCZEW

DNIA 12 czerwca 2015 ROKU


  1. Uchwała Nr IX/47/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015  2021.

  2. Uchwała Nr IX/48/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość