Strona główna

Protokół Nr IX (V nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Korczew która odbyła się 12 czerwca 2015 r w sali narad Urzędu Gminy w Korczewie


Pobieranie 20.46 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar20.46 Kb.
Protokół Nr IX

(V nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Korczew

która odbyła się 12 czerwca 2015 r.

w sali narad Urzędu Gminy w Korczewie
Stan Rady: 15

Obecnych: 13

Nieobecni: Pani Barbara Roszuk- Przewodnicząca Rady- nieobecność usprawiedliwiona, Pan Zdzisław Rutkowski
Prowadzący obrady: Pan Andrzej Wasilewski- Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Sekretarz: Pan Grzegorz Miezianko
W obradach sesji uczestniczyli:

Pan Sławomir Wasilczuk- Wójt Gminy Korczew

Pani Marzanna Kałan- Skarbnik Gminy
Ad.pkt.1- Wiceprzewodniczący Rady Gminy- P. Andrzej Wasilewski- o godzinie 8.07 otworzył obrady IX (V nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Korczew.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał, decyzji i opinii.

Przywitał wszystkich obecnych na sesji.
Ad.pkt.2- Wiceprzewodniczący Rady zapytał czy ktoś z obecnych chciałby zgłosić propozycje zmian do proponowanego porządku obrad; nie zgłoszono propozycji zmian; zapytał kto jest za przyjęciem porządku obrad.

13 radnych głosowało za.


Porządek obrad został przyjęty i przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2021.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

  5. Zakończenie obrad.

Ad.pkt.3- Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2021.

Skarbnik Gminy- p. Marzanna Kałan- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2021.

Projekt uchwały w w/w sprawie zawiera zmiany związane ze zmniejszeniem wartości zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korczew” oraz zmianą źródeł ich finansowania i realizacją nowego zadania „Ogród dydaktyczny” przy ZPO w Korczewie.

Wiceprzewodniczący zapytał czy są uwagi bądź pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Nie zgłoszono uwag ani pytań.

Wiceprzewodniczący zapytał kto jest za podjęciem w/w uchwały.

13 radnych głosowało za.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że w/w uchwała została podjęta.

Uchwała Nr IX/47/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2021 stanowi załącznik do protokołu.
Ad.pkt.4- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Zmiana spowodowana jest zmianą, po przetargu, wartości zadania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korczew” i zmianą źródeł jej finansowania.

Ponadto Wójt poinformował o przyznanej dotacji na realizację zadania „Ogród dydaktyczny” w wysokości 104 004 zł z WFOŚiGW (11 996zł - wkład własny). W celu realizacji zadania konieczne będzie przygotowanie placu pod ogródek (tj.: wyrównanie, przeniesienie szamba), którego koszt szacuje się na ok. 15 000 zł.

Wiceprzewodniczący zapytał czy radni mają uwagi bądź pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Nie zgłoszono pytań; zapytał kto jest za podjęciem w/w uchwały.

13 radnych głosowało za.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że w/w uchwała została podjęta.

Uchwała Nr IX/48/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok stanowi załącznik do protokołu.
Ad.pkt.5- Wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 8.20 Wiceprzewodniczący Rady zakończył obrady IX (V nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Korczew.

Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za przybycie i udział w obradach.



Protokół sporządziła:



Podpis Wiceprzewodniczącego:


Elwira Kwaśniewska

Andrzej Wasilewski

Inspektor ds. obsługi rady gminy,

archiwum, spraw organizacyjnych



i informatycznych





WYKAZ UCHWAŁ

PODJĘTYCH NA IX (V nadzwyczajnej) SESJI

RADY GMINY KORCZEW

DNIA 12 czerwca 2015 ROKU


  1. Uchwała Nr IX/47/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015  2021.

  2. Uchwała Nr IX/48/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.




©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość