Protokół Nr vii/2015 z sesji Rady Miasta Zamość VII kadencji odbytej w dniu 27 kwiecień 2015r w Sali Consulatus w Ratuszu w godz od 1300 do 1727Pobieranie 331.09 Kb.
Strona1/4
Data18.06.2016
Rozmiar331.09 Kb.
  1   2   3   4

Zamość, 2015.04.27Protokół Nr VII/2015

Z sesji Rady Miasta Zamość VII kadencji odbytej

w dniu 27 kwiecień 2015r. w Sali Consulatus w Ratuszu

W godz. od 1300 do 1727

Radni obecni na sesji:


 1. Budzyńska Joanna

 2. Godzisz Ireneusz

 3. Kitka Szczepan

 4. Kucharska Elżbieta

 5. Kudela Marek

 6. Kurzępa Piotr

 7. Kutyła Adam

 8. Łuczka Leszek

 9. Małysz Piotr

 10. Marzec Piotr

 11. Matwiejczuk Jan Wojciech

 12. Nizioł Jerzy

 13. Nowosad Dorota

 14. Obszański Jan

 15. Pawlik Adam

 16. Pfeifer Marta

 17. Sędłak Wanda

 18. Sowa Krzysztof

 19. Stręciwilk- Gościcka Maria

 20. Walewander Marek

 21. Zagdański Dariusz

 22. Zwolak Rafał


Radni nieobecni na sesji:

-Nowakowski Wiesław


Obecni Zaproszeni Goście:

- inspektor Andrzej Kowalski – Komendant Miejskiej Policji w Zamościu

- mł. bryg. Mirosław Michoński Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej

w Zamościu- Stanisław Jaślikowski - Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu - Lesław Bartoszek – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zamościu

- Barbara Śleszyńska – Malec – Prezes Związku Sybiraków w Zamościu

- Ryszard Choma – Prezes Zarządu Wydziału Towarzystwa Wiedzy Obronnej

w Zamościu- Roman Trześniowski – Członek zarządu Dalkia Wschód Sp. z o.o. w Zamościu - Przemysław Pogódź – Powiatowy Lekarz Weterynarii - Janusz Szatkowski – Prezes Związku Sybiraków w Zamościu - Jerzy Zacharow – Przewodniczący Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta.

4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

5. Sprawy samorządu mieszkańców.

6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Zamość w 2014r.

8. Opinia Komisji Samorządu i Porządku i Porządku Publicznego do pkt 7 i dyskusja

nad pkt 7.

9. Przyjęcie „Informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Zamość w 2014r.”

10. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Zamość z Podmiotami

Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w 2014r.

11. Opinia Komisji Samorządu i Porządku Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury,

Sportu, Turystyki i Promocji Miasta, Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia,
Komisji Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego oraz Komisji Rewizyjnej

i dyskusja nad pkt 10.

12. Przyjęcie „Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Zamość

z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w 2014r.”

13. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej w Mieście Zamość.

14. Opinia Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia i dyskusja nad pkt.13

15. Przyjęcie ” Informacji dotyczącej oceny zasobów pomocy społecznej w Mieście

Zamość”.


16. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość,

2/przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania


przestrzennego miasta Zamość (planowane przeznaczenie terenu pod funkcję
usługową tj. usługi komercyjne obejmujące usługi komunikacji, w tym stację
paliw i usługi gastronomii),

3/zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Lublinie /dotyczy budowy kanalizacji deszczowej w ul.
Parkowej/,

4/zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Lublinie /dotyczy budowy kanalizacji deszczowej w ul.
Starowiejskiej II etap/,

5/zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Lublinie /dotyczy budowy kanalizacji deszczowej w ul.
Dobrej/,

6/zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Lublinie /dotyczy budowy kanalizacji deszczowej w ul.

Robotniczej II etap/,


7/określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego
do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom

w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych


przez Miasto Zamość oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów,

8/zmiany uchwały Nr XXXVIII/416/2014 Rady Miasta Zamość z dnia 24 lutego


2014r. w sprawie ustalenia cen za przewóz środkami MZK spółka z o.o. w
Zamościu,

9/określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego na zajęcia


rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane
w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

10/przyjęcia „Programu gospodarczego budowy i przebudowy dróg na terenie miasta


Zamościa w latach 2016 – 2018”,

11/mandatu radnej Rady Miasta Zamość,

12/wprowadzenia z mian w wieloletniej prognozie finansowej,

13/wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.,

17.Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym za I kwartał 2015. 18.Informacja z przebiegu wyborów do organów samorządu osiedli na terenie miasta
Zamościa na kadencję 2015- 2018.
19.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z pracy między sesjami.
20.Zapytania i wolne wnioski radnych.
21.Informacje bieżące.
22.Zamknięcie obrad.
Ad 1.

p. Jan Wojciech Matwiejczuk- Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Szanowni Goście! Wysoka Rado! Otwieram VII sesję Rady Miasta w Zamościu VII kadencji. Serdecznie witam zaproszonych gości /wg listy!/

Serdecznie witam Pana Andrzeja Wnuka- Prezydenta Miasta, Panią Magdalenę Dołgan - Z-cę Prezydenta Miasta, Pana Andrzeja Zastąpiło – Z-cę Prezydenta Miasta, Panią Jadwigę Kijek – Skarbnika Miasta, Państwa radnych, przewodniczących zarządów osiedli, kadrę kierowniczą Urzędu Miasta, dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta, przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz mieszkańców miasta przybyłych na dzisiejszą sesję.
p. Jan Wojciech Matwiejczuk- Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Wysoka Rado! Przechodzimy do elektronicznego sprawdzenia listy obecności:

Proszę o przyciśnięcie niebieskiego przycisku „V” /radni potwierdzili obecność

na sesji/Liczba uprawnionych 23 radnych, liczba obecnych 22, liczba nieobecnych 1


Stwierdzam, że posiadamy quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad 2.

p. Jan Wojciech Matwiejczuk- Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Wysoka Rado! Porządek sesji Państwo radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Czy do porządku obrad ktoś z Państwa radnych lub Pan Prezydent chciałaby wnieść uwagi lub zgłosić wnioski?

p. Piotr Małysz- Radny Rady Miasta Zamość

Szanowna Rado, Szanowny Panie Prezydencie. W związku z otrzymanym pismem od Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie utraty prawa wybieralności radnej Pani Doroty Nowosad, Komisarz Wyborczy zwrócił się do Rady Miasta Zamość w sprawie szczegółowego wyjaśnienia. Uważam, że przed podjęciem stosownej uchwały sprawę powinna rozpatrzeć wcześniej Komisja Rewizyjna, która jest najwłaściwsza do oceny powyższej sytuacji. Dlatego wnioskuję o zdjęcie w pkt 16 ppkt 11i przekazanie powyższej sprawy do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej i powrotu do dalszego procedowania po dokonaniu szczegółowej analizy problemu.p. Jan Wojciech Matwiejczuk- Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Chciałbym poinformować, że nie ma w Radzie miasta Komisji, która byłaby kompetentna, w mojej ocenie, do rozpatrywania spraw radnych.


p. Dariusz Zagdański – Radny Rady Miasta Zamość

Zgodnie z art. 18a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli, także nie zgadzam się ze stanowiskiem Pana Przewodniczącego, tym bardziej, że do tej pory Rada nie podjęła żadnej czynności i innych działań w zakresie kontroli tej sprawy i wyjaśnienia.


p. Jan Wojciech Matwiejczuk- Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Proszę o:
- wprowadzenie do porządku sesji w pkt. 16 ppkt 1 projektu uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości (na komisję rekrutacyjną powołana przez Prezydenta Miasta Zamość do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze).
- wprowadzenie do porządku sesji w pkt. 16 ppkt 2 projektu uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości (na pracowników oraz kierownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Zamość).
W związku z wprowadzeniem w/w projektów uchwał do porządku sesji, następne projekty uchwał przesuwają się o dwie pozycję.
p. Jan Wojciech Matwiejczuk- Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za zdjęciem z porządku sesji w pkt 16 ppkt 11projektu uchwały w sprawie mandatu radnej Rady Miasta Zamość? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?Głosowanie: za-8, przeciw- 12, wstrzymało się- 2
Zmiana porządku może być wprowadzona jedynie bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, czyli 12 głosów musi być za!
Stwierdzam, że Rada Miasta odrzuciła wniosek Radnego Pana Małysza w sprawie zdjęcia z porządku sesji projektu uchwały w sprawie mandatu radnej Rady Miasta Zamość.
Kto z Państwa jest za wprowadzeniem do porządku sesji w pkt. 16 ppkt 1 projektu uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości (na komisję rekrutacyjną powołana przez Prezydenta Miasta Zamość do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze)? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowanie: za- 20, wstrzymujących się- 1, niegłosujący -1

Stwierdzam, że Rada Miasta wprowadziła do porządku sesji projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości (na komisję rekrutacyjną powołana przez Prezydenta Miasta Zamość do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze).

Kto z Państwa jest za wprowadzeniem do porządku sesji w pkt. 16 ppkt 2 projektu uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości (na pracowników oraz kierownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Zamość)? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?Głosowanie: za- 22
Stwierdzam, że Rada Miasta wprowadziła do porządku sesji projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości (na pracowników oraz kierownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Zamość).
p. Jan Wojciech Matwiejczuk- Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Przystąpimy teraz do przyjęcia całego porządku sesji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku sesji? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?Głosowanie: za-20, wstrzymujących się- 2
Stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła porządek sesji.
Ad 3.

p. Jan Wojciech Matwiejczuk- Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Wysoka Rado! Protokół z VI sesji Rady Miasta był udostępniony do wglądu w Biurze Rady oraz był wyłożony przed dzisiejszą sesją. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do zapisów zawartych w tym protokole? Jeśli nie ma uwag, to proszę o przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta: Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu ? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?Głosowanie: za-22.
Stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła protokół z VI sesji bez uwag.
Ad 4.

p. Jan Wojciech Matwiejczuk- Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Wysoka Rado! Przystępujemy do powołania Komisji uchwał i wniosków.

Proszę o zgłaszanie kandydatów:


 1. Pan Dariusz Zagdański zgłosił Pana Marka Kudelę/wyraził zgodę/

 2. Pan Dariusz Zagdański zgłosił Panią Martę Pfeifer /wyraziła zgodę/

 3. Pan Dariusz Zagdański zgłosił Panią Elżbietę Kucharską / wyraziła zgodę/

 4. Pani Marta Pfeifer zgłosiła Pana Jana Obszańskiego / wyraził zgodę/


p. Jan Wojciech Matwiejczuk- Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze kogoś zgłosić do Komisji? /zgłoszeń nie było/Jeśli nie ma więcej zgłoszeń, to proszę o zamknięcie listy.

Kto z Państwa radnych jest za zamknięciem listy? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?

Glosowanie: za -22
Stwierdzam, że Rada Miasta zamknęła listę zgłoszeń do Komisji uchwał i wniosków.
p. Jan Wojciech Matwiejczuk- Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Proszę o przegłosowanie całego składu Komisji: Kto z Państwa radnych jest za powołaniem zgłoszonego składu Komisji? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?Głosowanie: za - 22
Stwierdzam, że Rada Miasta powołała Komisję uchwał i wniosków w składzie:

 1. Jan Obszański

 2. Marta Pfeifer

 3. Elżbieta Kucharska

 4. Marek Kudela

Członków Komisji proszę o ukonstytuowanie się oraz przygotowanie do pełnienia obowiązków.


Ad 5.
p.Jan Wojciech Matwiejczuk-
Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Przechodzimy do punktu „Sprawy Samorządu Mieszkańców”. Czy ktoś z Państwa przewodniczących zarządów osiedli chciałby zabrać głos? Pani Przewodnicząca Janina Gąsiorowska proszę.


p.Janina Gąsiorowska - Przewodnicząca Zarządu Osiedla Orzeszkowej – Reymonta

Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado, Państwo Prezydenci, Szanowni zebrani będę dzisiaj mówiła może o mniej ważnych sprawach, ale dla mnie bardzo ważnych. Niektórzy czasami mówią, że nie trzeba dziękować, bo to jest obowiązek. Uważam, że trzeba dziękować jeżeli ktoś zrobi coś dobrego i trzeba krytykować jeżeli ktoś zrobi coś złego. Przyjmiecie dzisiaj Państwo materiał dotyczący zebrań osiedlowych. W związku z tym chciałabym bardzo serdecznie podziękować, to podziękowanie przekazuje na ręce Przewodniczącego Rady Miasta za bardzo dużą pomoc jaką udzieliło nam Biuro Rady Miasta w przygotowaniu tych zebrań. Naprawdę te wszystkie druki, jak również obecność tych Pań, dla nas to była bardzo duża praca i uważam, że nie mogę tego pominąć. Będę również wyrazicielką swoich kolegów i koleżanek jeżeli o tym powiem, że bardzo serdecznie podziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję Dyrektorowi Rusztynowi, który również włączył się do tych wszystkich naszych spraw, był zawsze z nami i jest nam przyjazny we wszystkich sprawach. Panie Dyrektorze – dzięki wielkie. Chciałabym jeszcze na ręce Pani radnej Kucharskiej przelać także bardzo serdeczne słowa podziękowania. Proszę Państwa dla sponsorów – będę mówiła o paczkach wielkanocnych mimo, że święta już minęły. 70 paczek dla potrzebujących to jest sporo, czy 80. Elu dziękuję Ci bardzo i dziękuję wszystkim innym sponsorom. Proszę Państwa ja nie mówię o tym dlatego, że chce się pochwalić tym, że Zarząd zrobił 70 paczek. My to robimy już kilkanaście lat, prasa o tym pisała i nie muszę już o tym w tej chwili mówić. Mówię o tym dlatego, że są ludzie, którzy potrafią przed świętami zadzwonić i powiedzieć proszę Pani zbliżają się święta musimy się zabrać do roboty. Pozwólcie Państwo, że wymienię nazwiska tych ludzi: Pani Elżbieta Kucharska ( to nie są dwa, trzy chleby, a siedemdziesiąt), Państwo Skrzypczukowie, Pan Adamowicz, Pan Sikora, Pawilon spożywczy na naszym osiedlu „Groszek”, Pan Arkadiusz Przyczyna, Pan Adam Piasecki, Darek Otrocki, Pani Prezes PSS Robotnik Maria Wawrzaszek. Proszę Cię Elżbieto podziękuj tym wszystkim ludziom, bo macie wspólne zebrania za ten dar serca. Zapędzeni codziennymi troskami, życiem, mamy tyle problemów czasami nie widzimy tych osób, które potrzebują. Ten uśmiech ludzi, którzy te paczki otrzymywali to miłe podziękowanie, te dzieci, które niejednokrotnie dobierały się do tych paczek. To sprawia wiele radości i bardzo nas mobilizuje do dalszej pracy. Panie Prezesie dziękuję za to, że gospodarze paczki roznieśli do domów i że to były miłe, radosne chwile. Jeszcze do Pana radnego Małysza. Przedwczoraj zaczepiła mnie kobieta i zapytała czy będą jeszcze jabłka. Powiedziałam, że chyba raczej nie, ponieważ się psują. Także dzięki za to, że powiadomił Pan nasze osiedle i inne, sprowadził Pan taką ilość jabłek, że ludzie o tym dzisiaj pamiętają i dziękują za to. Przestaje dziękować, a teraz będę prosiła. Półtorej miesiąca temu wręczyłam Państwu takie małe wizytóweczki, gdzie był zapisany nr konta, subkonta utworzonego specjalnie w Ogrodzie Zoologicznym. Muszę przyznać, że miałam także plakaty, zostawiłam je w MZK, w Policji, w Spółdzielni Mieszkaniowej, a także w innych zakładach, w szkołach niektórych, które się na to zgodziły. Chciałam Państwu podziękować za to, że bardzo miło przyjęliście mnie. Każdy mówił bardzo dziękujemy, oczywiście, że weźmiemy w tym udział. Zarządy Osiedla także wszystkie się w to włączyły. Byłam bardzo zadowolona, bo mam szczęście być Przewodniczącą takiego Komitetu Społecznego do poprawy warunków pracy tego schroniska. Zachęcałam Państwa żebyście poszli i zobaczyli w jakich warunkach przebywają zwierzęta i w jakich warunkach pracują tam ludzie. Nie są to dobre warunki. Za dużo lat dyskutujemy na ten temat. Myślę, że już przyszedł czas, trzeba przestać mówić, a po prostu zrobić. Dlatego też byłam zadowolona, że Państwo obiecaliście, że wpłacicie i ruszymy do tej pracy. Z przykrością muszę stwierdzić, że pieniędzy wpłynęło bardzo mało. Wiem, że mamy dużo zbiórek, były święta, były zebrania osiedlowe i mieliście Państwo dużo na głowie. Myślę, że w tej chwili po świętach będzie trochę czasu i dlatego bardzo proszę żebyśmy dotrzymali tego słowa. Pani Przewodnicząca naszej Komisji Marta Pfeifer widzi też taką potrzebę, ma wiedzę na ten temat i obiecała, że spotkamy się i posuniemy sprawy do przodu. Oprócz schroniska, które pracuje w bardzo złych warunkach jest jeszcze wiele problemów dotyczących zwierząt, które należy rozwiązać. Proszę o to abyśmy dotrzymali danego słowa, bo proszę Państwa to nie będą duże pieniądze i to nie jest przymus. To nie chodzi o to żeby każdy wpłacił po 100 czy 200 złotych, a po parę groszy dosłownie (po 10, po 20 złotych). Pokażmy władzom miejskim, że bardzo chcemy żeby ten problem wreszcie rozwiązać. Zbierzmy trochę pieniędzy, bo i tak nie zbierzemy takiej kwoty, która będzie potrzebna na poprawienie całkowite warunków w tym schronisku. Wykażmy odrobinę dobrej woli i serca. Nieładnie jeśli ktoś tak mówi, bo spotkałam się z takimi wypowiedziami: niech Pani przestanie zajmować się zwierzętami, a zajmie się ludźmi. Uważam, że jednak mamy obowiązek zajmować się ludźmi i zwierzętami. Bardzo proszę Pana Prezydenta, Państwa Wiceprezydentów o poparcie tej naszej sprawy, bo jako Komitet Społeczny jesteśmy taką mniej znaczącą, ale bardzo się staramy. Proszę również Pana Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących, stanowicie naszą władzę, o poparcie tej naszej działalności. To się nie robi dla nikogo, to dla nas wszystkich. Jesteśmy wybrani przez ludzi, jesteśmy trochę taką elitą, a przykład idzie z góry. Przepraszam, że tak to zakończyłam, ale chciałabym bardzo żebyśmy to zrobili. Dziękuję Państwu za uwagę.
p.Jan Wojciech Matwiejczuk- Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Przewodniczących Zarządów Osiedli chciałby zabrać głos?


p. Anna Przytuła – Przewodniczaca Zarządu Osiedla Św. Piątka

Wysoka Rado, Państwo Przewodniczący, Państwo Prezydenci chciałam trochę o mniej podniosłych sprawach powiedzieć jak Przewodnicząca Gąsiorowska. Chciałam serdecznie poprosić Państwa radnych o poparcie „Programu gospodarczego budowy i przebudowy dróg na terenie miasta Zamość w latach 2016-2018”. Wiem, że są różne głosy, Państwo pewnie nie do końca są zadowoleni, jakie ulice są zawarte w tym programie. Jednakże należy pamiętać o tym, że liczba pieniędzy jest niewystarczająca na to, co pewnie chcielibyśmy wszyscy zrobić. Program jest ważny, a mieszkańcy czekają na te ulice. Chciałam serdecznie się zwrócić do radnego z mojego osiedla, do wszystkich z Państwa osobno o poparcie tego programu. Dziękuję.


p.Jan Wojciech Matwiejczuk- Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa przewodniczących zarządów osiedli chciałby zabrać głos?


p.Piotr Grabowski - Przewodniczący Zarządu Osiedla Powiatowa

Wysoka Rado, Państwo Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo również chciałem poruszyć i poprosić Państwa radnych w imieniu 5,5 tysiąca ludzi z Osiedla Powiatowa o poparcie programu gospodarczego budowy i przebudowy dróg na terenie miasta. Proszę zwrócić uwagę na ubiegły program, który przewidywał 23 ulice – bardzo dobrze cieszyliśmy się z tego. Tutaj jest aż 50 ulic, to jest skok cywilizacyjny w moim mniemaniu. W moim odczuciu należałoby to zrobić, ponieważ to będzie bardzo wielka krzywda dla naszego społeczeństwa. Dziękuję.


p.Jan Wojciech Matwiejczuk- Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa przewodniczących zarządów osiedli chciałby zabrać głos?


p. Tomasz Figiel - Przewodniczący Zarządu Osiedla Planty

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado chciałem podziękować w imieniu Zarządu Osiedla Planty Panu Prezesowi Spółdzielni im. Waleriana Łukasińskiego za odremontowanie pomieszczenia biura zarządu. Pracuje nam się o wiele lepiej, sympatyczniej. Zauważyli to także mieszkańcy mojego osiedla. Dziękuję bardzo.


p.Jan Wojciech Matwiejczuk- Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa przewodniczących zarządów osiedli chciałby zabrać głos? /nie zgłoszono/ Jeśli nie ma chętnych do zabrania głosu, to przechodzimy do kolejnego punktu.Ad 6.

p.Jan Wojciech Matwiejczuk- Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Wnioski i wypowiedzi mieszkańców. Zgodnie z § 19 zał. nr 2 do Statutu Miasta „Mieszkańcy mogą zabierać głos na sesji w istotnych dla miasta sprawach. Czas przeznaczony dla mieszkańców wynosi 30 min., a dla referowania sprawy przez

1 osobę, czas ten nie może być dłuższy niż 5 min.”.

W szczególnych przypadkach czas może być wydłużony do 10 min. Jeżeli odpowiedź na zgłoszony wniosek zostanie udzielona ustnie , nie będzie już udzielana w formie pisemnej.


p.Jan Wojciech Matwiejczuk- Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Czy ktoś z mieszkańców obecnych w Sali Consulatus chciałby zabrać głos?


p. Waldemar Rogowski - mieszkaniec Miasta Zamość

Reprezentuje mieszkańców przy ulicy Wiejskiej. Chciałem zgłosić taki problem, że ta ulica (mieszkańcy, którzy tam zamieszkują przy tej ulicy -pierwsi zamieszkali w 2000 roku) odcinek drogi 100-104 metry nadal nie jest zrobiona. Jest prośba do Wysokiej Rady, do Pana Prezydenta, aby ten odcinek tak niewielki 100 metrów, gdzie wszystkie media, mieszkańcy w różny sposób zrobili dla siebie. Tylko jeszcze brak tej utwardzonej drogi, która nie tylko tym mieszkańcom służy, ale również mieszkańcom z osiedla sąsiedniego, którzy wychodzą na spacer. To błoto, które jest na tej drodze, aby nie wywoziło się na ulicę Wiejską. I ten problem chciałem zgłosić, zasygnalizować, gdyż mieszkańcy własnymi staraniami media podciągnęli. W jakiś sposób droga została prowizorycznie gruzem zarzucona żeby można było autem wyjechać, dlatego jest prośba nas mieszkańców tych domków jednorodzinnych ( jest nas nie za wiele, tylko 8). Wybudowanie tej drogi służyłoby poprawieniu wizerunkowi miasta, jak i udogodnieniom dla mieszkańców.


p.Jan Wojciech Matwiejczuk- Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Dziękuję bardzo. Proszę o przekazanie mikrofonu, jest mieszkaniec chętny do zabrania głosu.


p.Maciej Spozowski mieszkaniec Miasta Zamość

Dzień dobry jestem mieszkańcem Starówki, jak i przedsiębiorcą. Wynajmuje lokale użytkowe przy Kościuszki 10. Od marca 2013 r. mam problem z ZGL-em, w sumie od samego początku. Wszyscy byli zadowoleni jak lokal wynajmowałem, podejrzewam, że większość ludzi zna sytuację tego lokalu. Jest to lokal naprzeciwko poczty, z wnęką tam, gdzie kiedyś był antykwariat, ciuchland. Teren jest bardzo zaniedbany, nie mogę się doprosić o jakiekolwiek remonty od dwóch lat, ani placu ani dachu. Nie mogę otworzyć działalności gospodarczej, nie mogę w ogóle dokończyć remontu i uzyskać pozwolenia na użytkowanie, ponieważ budynek bez przerwy podmaka. Jak nie od dachu to od tego placu, który jest od wielu lat zaniedbany. Bardzo bym prosił o przyjrzenie się mojej sytuacji i wyciągnięcie jakiś wniosków, ponieważ wkrótce będę musiał opuścić ten kraj za poszukiwaniem pieniędzy. Dziękuję.


p.Jan Wojciech Matwiejczuk- Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Dziękuję bardzo. Czy ktoś z mieszkańców chciałby jeszcze zabrać głos?p. Marek Bociorowski - mieszkaniec Miasta Zamość

Wiele młodych matek pyta mnie o możliwość, tutaj w obrębie Starówki, organizacji takiego punktu przewijania dzieci. Nie tylko ubikacja, tylko nawet na ścianie powiesić w zaciszu, w dwóch miejscach, taką leżankę dla dziecka i kosz na pieluchy. Czy jest to możliwe? Drobna sprawa, ale myślę, że warta, aby zrobić to w okolicy. Dziękuję.


p.Jan Wojciech Matwiejczuk- Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Dziękuję. Proszę o przekazanie mikrofonu.


p. Rafał Wszoła - mieszkaniec Miasta Zamość

Szanowne Panie, Szanowni Panowie, zaprawdę niepoślednia to przyjemność, a i radość niemała w mym sercu się kołacze, gdy słowami moimi niczym potokiem rwącym, między brzegiem dosłowności a brzegiem domysłu, przed obliczem Waszym dostojnym, zaszczytu przepłynięcia w łaskawości Waszej dostąpiłem. Głęboko żywię nadzieję, że mój mało krzykliwy głos dla uszu, bo z pokornych ust, dla ducha mocarny się okaże, do rozumu i serca zawita i ugoszczony będzie należycie, sprawiając, że fundusze miejskie i europejskie pójdą wreszcie na mądre, nakręcające rozwój gospodarczy całego regionu i, co ważne, bez cierpiącego na tym środowiska naturalnego, inwestycje, gdyż uważam, że przy odrobinie dobrej woli ze strony każdej osoby, w tym miejscu zgromadzonej, jest to możliwe. Jestem mieszkańcem Zamościa i obserwuję już od lat, w jaki sposób są wydawane pieniądze w moim mieście i okolicach. Nie ukrywam, że każda informacja o przypływie gotówki na ścianę wschodnią lub podobnie brzmiąca, mająca wydobyć nasz region z zapóźnień technologicznych i kulturowych, przyprawia mnie o ból głowy, podobnie jak wielu wrażliwych i myślących ziomali. Niestety, dzieje się tak dlatego, że celem osób, które decydują o przeznaczeniu funduszy, mam takie wrażenie, jest jedynie ich wydanie, wszystko jedno na co, jakby się bali, że więcej nie dostaną, jak tych nie wydadzą. Czyżby to był kompleks złotej kaczki? Tak uważam, ponieważ nie zauważyłem, żeby włodarze dostrzegali różnicę między doraźną, krótkotrwałą korzyścią z pieniędzy przeznaczonych na konsumpcję - oczywiście niebezpośrednio, czyli realizację niepotrzebnych, a nawet szkodliwych przedsięwzięć, jak musi być w takich przypadkach, gdy chodzi tylko o to, żeby wydać gotówkę, a może wykazać się przed społeczeństwem, że coś się robi dla niego, na przykład daje nowe miejsca pracy na czas inwestycji, dla paru osób - a dbałością o stałe źródła dochodu dla naszego regionu, którymi powinny być: turystyka i rolnictwo, najlepiej ekologiczne, na bazie których wyrosną, tu brakuje mi właściwego słowa, małe lokalne przetwórnie produkujące wyroby regionalne.Często mam wrażenie, że nam trzeba mniej pieniędzy, ale za to mądrzej wydawanych, które podniosą walory naszego regionu. Weźmy chociażby ostatnie lata, jako przykład wyjątkowej głupoty, a nawet przestępstwa, przynajmniej w sensie moralnym. Środki, które były przeznaczane na „rozwój”, tak naprawdę dewastowały nie tylko przyrodę Roztocza i okolic Starego Miasta w Zamościu, ale również pozbawiły niepowtarzalnego uroku jego zabytkową architekturę. Takie podejście do sprawy, typowe dla zakompleksionych ciemnogrodzian, zmienia nasz świat w Disneyland: zabetonowany, kolorowy, oświetlony, pozbawiony duszy. Naszym prawdziwym bogactwem były, bo to już przeszłość, przy tak szerokim strumieniu pieniędzy, jaki tu wpłynął i tak niewyszukanej inteligencji osób piastujących ważne funkcje społeczne, mistyczne klimaty miejsc pozostawionych samym sobie w Perle Renesansu i na Roztoczu (wyjątek stanowią dziś opuszczone chaty w wyludniających się wioskach), które traci szansę na wpisanie na listę UNESCO. Prawda jest taka, że widziałem wiele razy łzy w oczach ludzi, którzy opowiadali o miejscach, gdzie były drzewa, tysiące drzew, bagna z chronioną fauną, nie mówiąc o profanacji, jakiej dopuszczono się na naszym zabytkowym mieście, sklepikami wybudowanymi na murach twierdzy, latarniami świecącymi w oczy, podobnymi do tych z Auschwitz i wieloma innymi nieprzemyślanymi pomysłami, których nawet nie chcę, by nie wywoływać żalu w moim sercu, wspominać. Nie chcę nikogo oskarżać o przekręty finansowe, ale wydaje mi się, że ludzie z tego terenu nie widzieli nigdy dużych pieniędzy, więc pokręciło im się w głowach, co w połączeniu z mentalnością typowego ciemnogrodzianina, dało obraz kurczowo trzymających się, swoich większych lub mniejszych korytek, gotowych na głupie i podłe działania, byleby tylko oddalić przerażającą wizję utraty swoich pozycji i osiągnięć, zamojskich przedstawicieli elity. Podsumowując: Zamość stał się miastem betonu wyprodukowanego w Niemczech i trawników, a co gorsza makietą twierdzy w stylu renesansowym; pozbawiono go duszy. Równie dobrze, zamiast przyjeżdżać tutaj i zostawiać pieniądze, można zrobić sobie wycieczkę w Internecie – podobne przeżycie. Ja jednak widzę nadzieję, bo gdybym nie widział, nie traciłbym czasu na gadanie po próżnicy. Mam pomysł, nazwę go nieskromnie wizją, co zrobić i jak należy to zrobić, żeby wypromować i rozruszać gospodarczo województwo zamojskie, i podnieść świadomość mieszkańców, co jest według mnie kluczowe; jest prosty, więc trudno uwierzyć, że to jest takie łatwe. Po prostu trzeba zacząć od pokazania, że nasze miasto jest wyjątkowe, niepowtarzalne, choć jest typowym ciemnogrodem postkomunistycznym. I to jest właśnie cel Stowarzyszenia Arystokratów Duchowych Przeciw Disneylandyzacji Ciemnogrodu. Mam nadzieję, że wszyscy tutaj zarażą się naszą wizją Zamościa pięknego, dostatniego, posiadającego własny charakter, zamieszkiwanego przez świadomych i szczęśliwych ludzi. Zacznijmy od niekonwencjonalnego podejścia do ochrony przyrody. Wprowadźmy na terenie Zamościa całkowity zakaz wycinania drzew (spróchniałe są cenniejsze dla ekosystemu, a jeżeli będzie jakieś zagrożenie ze strony takich obiektów przyrodniczych, to można wyciąć gałąź lub skrócić pień główny). Drugim naszym pomysłem, który należy niezwłocznie zrealizować, jest wydzielenie w obrębie miasta obszarów chronionych (nawet małych kwadratów ograniczonych chodnikami), jak w rezerwatach przyrody, czyli zostawiamy je bez ingerencji człowieka, samym sobie. Po wprowadzeniu tych zmian zajmiemy się reklamą naszego grodu z hasłami typu: „Zamość miastem, w którym nie wycina się drzew i nie kosi trawników”, „Zamość, jedyne miasto w Polsce, gdzie człowiek czuje się cząstką przyrody i całego kosmosu”, „Zamość, jedyne miasto w Polsce z duszą”, „Zamość, miasto z charakterem, które nie ulega modzie przybyłej z zewnątrz”, „Tylko w Zamościu, doświadczając zetknięcia się dzikiej przyrody z architekturą zabytkową, doznasz olśnienia przenoszącego w inny wymiar”, itp. Taka reklama, na którą mam zamiar pozyskać pieniądze z funduszy europejskich, zachęci do przyjazdu wielu turystów, co nakręci przetwórstwo spożywcze, oparte na lokalnych, ekologicznych, mam nadzieję, że taka moda pojawi się wraz z rozwojem turystyki, produktów. Mój plan jest tak prosty, że aż genialny. Kolejnym naszym celem, też za unijne pieniądze lub nawet od samego diabła pobrane, będzie wprowadzenie Roztocza na listę UNESCO. Myślę, że jest szansa, żeby wprowadzić zmiany nie, jak do tej pory bywało, pozorne - które niczego nie zmieniają w życiu mieszkańców tego miasta, a po krótkiej ich radości, że jakaś ulica nowa powstała lub nowoczesne przejście dla pieszych, powracał stary marazm - ale takie, które szczęście dają, bo oparte są na podnoszeniu świadomości obywateli. I tylko to ma sens, bo zaspakajanie ich zachcianek prowadzi do powstawania wciąż nowych, przy braku trwałego zadowolenia. Zdobądźmy się na odwagę, bo jeżeli nie my, to kto, jeżeli nie teraz, to kiedy, i zróbmy pierwsze kroki w stronę budowania nowej jakości życia. Nie czekajmy aż taka moda, na współistnienie obok siebie cywilizacji, architektury zabytkowej i niepielęgnowanej przez służby miejskie przyrody, przyjdzie do nas z zachodu za kilkadziesiąt lat, oczywiście z opóźnieniem równoważnym naszym kompleksom i głupocie. Wprowadźmy na początek zakaz wycinania drzew i wyznaczmy tereny zielone, które pozostawimy, znacznie oszczędzając na tym, bez żadnej ingerencji. Dodam, że Pan Prezydent obiecał mi cztery miesiące temu, że wprowadzi te zmiany, ale jak na razie, skończyło się na obietnicach. Już piąty miesiąc ma coś ważniejszego do zrobienia i ciągle wymyśla nowe usprawiedliwienia dla swojego nieróbstwa i lęku przed wprowadzaniem zbyt rewolucyjnych zmian. Na koniec najbardziej bolesna sprawa. Zanim przedstawiłem swoje pomysły państwu, spotkałem się wcześniej, bez żądnych rezultatów, z Panem Przewodniczącym Janem Matwiejczukiem, który mój entuzjazm i chęć do działania, i zmieniania świata na lepszy ostudził stwierdzeniem następujących faktów: nie jestem jego wyborcą, jestem sam, a jego interesują tylko jego wyborcy i politykowi chodzi o to, żeby być wybranym ponownie. Wydaje mi się, że polityk, który w ten sposób podchodzi do swoich obowiązków i jeszcze otwarcie o tym mówi, nie powinien pełnić żadnych funkcji publicznych. Nie może tak być, że mieszkaniec dla pana przewodniczącego jest jak niepotrzebny śmieć, bo tak się czułem, tylko dlatego, że nie jest jego wyborcą. Niemniej ja nigdy nie przekreślam człowieka i jeżeli Pan Przewodniczący złoży samokrytykę i zmieni radykalnie swoje życie i nastawienie do pracy oraz do ludzi, myślę, ze możemy mu dać szansę jeszcze jedną. W każdym z tych przypadków, rezygnacji ze stanowiska lub przeproszenia za swoje zachowanie i rozpoczęcia nowego życia, zyska mój wielki szacunek. W zaistniałej sytuacji powinniśmy przystąpić do głosowania, wszyscy jak tu jesteśmy, za wprowadzeniem w życie przedstawionych pomysłów, gdyż kryterium posiadania uprawnień będzie żałosną próbą wytłumaczenia pobierania zbyt wysokich poborów, przez wiadome osoby.
p. Martyna Jarzębicka - mieszkanka Miasta Zamość

Dzień dobry występuję w imieniu mieszkańców ulicy Kapitana Leszczowa na najstarszym wybudowanym przez miasto Zamość osiedlu, wybudowanym w 1960 roku. Mieszkańcy ulicy Leszczowej już nie raz występowali tutaj przed Państwem w sprawie najpierw budowy bloków socjalnych. Mieliśmy okazję się spotkać, potem w budowie naszej ulicy, która była sukcesywnie w latach 2008-2014 zgłaszana na wszystkich spotkaniach Zarządu Osiedla, jak i na spotkaniach Rady Miasta. Chcemy, aby instytucje władne w tej kwestii potraktowały nas w końcu poważnie i po latach starań żądamy, aby utwardzono nawierzchnię naszej uliczki. Kiedy miasto Zamość i ZGL wbrew protestom, woli mieszkańców dobudowywało kolejne mieszkania nie zwracając uwagi na to co mówimy, do istniejącej zabudowy bloku potrafiło to zrobić. Powinno od razu zrobić nawierzchnię tej ulicy. Skoro od tej strony, od ulicy Leszczowej zrobiono główny wjazd do bloków nie można posiłkować się tym, że ulica jest mała i są ważniejsze inwestycje , czyli cztery domy, gdzie my mieszkamy są mniej ważne. Tak naprawdę jest to aż 28 mieszkań, z których ludzie korzystają z wjazdu. Ulica, która została zniszczona budową, ciężkimi maszynami, ponieważ odbywała się w zimie. Nie została po tej budowie utwardzona w żaden sposób. Także naprawdę zapraszam Państwa, bo mieli Państwo okazję to widzieć w gazecie, było to nagrywane, było to relacjonowane przez Telewizję Zamojską jak zostaliśmy potraktowani i jak to wygląda. Zwracamy się również z wnioskiem o dosadzenie drzew przy naszej części osiedla mieszkaniowej, ponieważ osiedla od ulicy Wiśniowej w górę wyglądają pięknie niczym parkowa przestrzeń. Całe osiedle poniżej bloków przy ulicy Grunwaldzkiej jest kompletnie zaniedbane, nie ma oświetlenia. Oświetlenia nie posiada również „Małpi Gaj”. Proszę mi wierzyć ze względów estetycznych, jak i turystycznych na które bardzo duży nacisk kładzie teraz miasto. Rozumiemy, że jest zawsze jakaś ważniejsza inwestycja od naszej, bo często właśnie to podawano nam jako główny argument tego, że ulica była wiele lat odsuwana, a naprawdę była to najstarsza ulica, wybudowana w 1960 roku. Mój przedmówca wspomniał o ulicy z 2000 roku. Proszę zauważyć ile my czekamy przy również tych czterech domach i naprawdę 26 mieszkaniach jeśli chodzi o ulicę Grunwaldzką, ponieważ wszyscy mają wjazd od naszej strony. Więc czym tłumaczymy fakt zrobienia utwardzenia ulicy Żubrowej, przy której nadal pozostały cztery domy, ale jest to równoległa do naszej, przy której również odbywała się budowa. Nie jednocześnie tylko prawda zostało to odsunięte na 2019 jak widzę w dokumentacji, kiedy wjazd jest zrobiony od naszej ulicy i naprawdę odbywa się tu główne życie dla wszystkich mieszkańców łącznie z ludźmi, którzy dojeżdżają do przedszkola, ponieważ w tej ulicy sukcesywnie i notorycznie wycofują. Zapadło nam się to wszystko, a było to zgłaszane do wszystkich możliwych instytucji. Zwracamy się z wnioskiem o nie tylko uwzględnienie, ale i budowę naszej ulicy we wcześniejszych latach i planach. Zauważyliśmy, że jest to umieszczone, ale nie tłumaczy to też i nie jesteśmy pewni czy zostanie to faktycznie zrobione tak jak jest to zawarte w dokumentacji. Może logicznie myśląc zaczęlibyśmy od tych ulic najstarszych, bo my rozumiemy, że zawsze będą mieszkańcy, których będzie więcej, gdzie powiedzą nam, że mieszkańców bloku jest stu, a nie 28. Proszę zauważyć ile lat my już czekamy. Bardzo dziękuję.
p.Jerzy Zacharow- mieszkaniec Miasta Zamość

Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado. Na poprzedniej sesji mieliśmy delegacje sióstr prowadzących polską szkołę z Żółkwi. Siostry przekazywały podziękowania i załączyły jeszcze podziękowania dla Pana Prezydenta osobiście, które dzisiaj wręczę. Proszę Państwa musimy pomagać naszym Polakom na Ukrainie. W kilka dni po tamtej sesji z Panem Prezydentem wysłaliśmy dwa fordy transity z Bielska-Białej i my tylko pośredniczyliśmy. Pan Prezydent telefonicznie załatwił przejścia graniczne i celne. Niestety Ukraińcy nie przyjęli, a dwa duże fordy transity wróciły z całym zaopatrzeniem do Bielska-Białej. W tej sprawie będzie protest do Konsula do Lublina, ale to nie jest załatwienie sprawy. Tam jest wojna i tam są potrzeby. Dziękuję koledze Piotrowi Kurzępie, który był w ubiegłym tygodniu i bez przeszkód dotarł. My Zamościanie mamy coś specjalnego, jeden telefon Pana Prezydenta przepuszcza nas. Niemniej jednak tamtych z wielką szkodą nie dopuścili.

Druga sprawa Panie Prezydencie my mieszkańcy, słuchacze Symfonicznej Orkiestry im. K. Namysłowskiego chcemy wiedzieć, kiedy polepszy się stan naszej orkiestry, aby na koncerty nie przychodziła jedna setka słuchaczy, ale kilkuset. Jak się toczą rozmowy z właścicielem Klubu Garnizonowego. Dziękuję.

Janina Gąsiorowska - mieszkanka Miasta Zamość.

Przepraszam bardzo drugi raz, ponieważ są mieszkańcy ulicy Wiejskiej chciałam poinformować, że na temat tej ulicy dyskutowaliśmy na posiedzeniu Komisji Samorządowej Rady Miasta. Właściwie mówiliśmy na temat ewentualnej zamiany. Każdy zarząd osiedla ma dużo potrzeb jeśli chodzi o ulice. Jeśli tutaj każdy z nas by wstał to powstałby wielki koncert życzeń. W każdym osiedlu jest potrzeba, a pieniędzy tyle na pewno nie będzie w związku z tym dyskutowaliśmy na temat ewentualnej zamiany. Jeżeli nam się to uda to dotrzymamy, bo cały czas mamy na uwadze to, że jest pewna suma, której nie można przekroczyć. Dziękuję bardzo.


p. Andrzej Wnuk Prezydent Miasta Zamość

Dziękuję bardzo. Serdecznie witam wszystkich zebranych, bo nie miałem jeszcze okazji. Szanowni Państwo jeśli chodzi o ulicę Wiejską w ramach autopoprawki do planu budowy i przebudowy dzisiaj złożyłem taką propozycję, m.in. ul. Wiejska jest przewidziana do remontu, właściwie do budowy na rok 2017.

Punkt drugi najemca lokalu z Kościuszki 10. Oczywiście w tej sprawie otrzyma Pan odpowiedź z ZGL-u. Chciałem tylko powiedzieć, że od dłuższego czasu umarzamy Panu wszelkie należności z tytułu tego lokalu. Osobiście interweniowałem w ZGL-u w tej sprawie i w tej sprawie ma Pan pełną wiedzę. Wynajął Pan lokal o złym stanie technicznym, który wymagał inwestowania. Wie Pan jak wyglądały nakłady finansowe potrzebne tam, ale podjął Pan to ryzyko. Mogę tylko powiedzieć, że staramy się Panu pomóc natomiast Miasto nie weźmie na siebie całego obciążenia związanego z przystosowaniem tego lokalu do Pana potrzeb. Takiej możliwości niestety nie ma.

Pan Marek Bociorowski, punkt do przewijania dzieci, a nawet dwa. Absolutnie całym sercem jestem za, będziemy starali się takie punkty zorganizować jak najszybciej w Zamościu.

Pan Rafał Wszoła. Chciałem powiedzieć, że rzeczywiście z wieloma punktami Pana wypowiedzi się zgadzam, z wieloma się nie zgadzam. Chciałem powiedzieć, że miejsca niepielęgnowane w tym mieście są. Jeśli będzie Pan potrzebował takich miejsc myślę, że Wydział Gospodarki Komunalnej z przyjemnością je wskaże. Można tam rozłożyć koc i dowoli się napawać dziką przyrodą. Co do mojego lenistwa to oczywiście walczę z nim nieustannie i codziennie się zmuszam żeby wstać rano do pracy, wychodzę późną nocą, ale daje to efekt.

Co do ulicy Kapitana Leszczowa oczywiście mamy ją wprowadzoną do naszego planu, który dzisiaj radni będą głosować na lata 2018. Wiem, że chcielibyście Państwo żeby budowa nastąpiła wcześniej natomiast musimy brać pod uwagę nie tylko możliwości finansowe miasta, czy też posiadanie/nieposiadanie projektu budowlanego i wszelkich potrzebnych zgód, a też możliwości kadry inwestycyjnej w mieście. Nie jesteśmy w stanie zrobić jednego roku 5,6 czy nawet 8 razy więcej inwestycji niż zwykle z tą samą kadrą osobową. Ktoś to musi przygotować, nadzorować, odebrać. Program, który przedstawiamy dzisiaj na sesji radnym to jest 35 mln tj. 3,5 razy więcej niż wydawano w poprzednich latach na tego typu programy. Proszę sobie wyobrazić, że pracownicy Wydziału Inwestycji Miejskich będą musieli 3,5 razy więcej zrobić procedur, przetargów, pracy związanej. Ja osobiście martwię się co do jakości tych prac, bo jak jest więcej pracy to łatwiej o jakąś niedoróbkę.

Pan Jerzy Zacharow co do Orkiestry Symfonicznej. Jeszcze w styczniu mieliśmy spotkanie z Regionalnym Zarządem Infrastruktury Wojska Polskiego, Pan płk Kołb-Sielecki był u nas, a także szef jednostki zamojskiej. Po długich rozmowach okazało się, że Wojsko będzie inwestować w obiekt Klubu Garnizonowego. Nie ma zamiaru nam go ani oddać ani sprzedać. W związku z tym w lutym postanowiłem, że będziemy rozmawiać z Panem Dyrektorem Wicherkiem na temat dwóch koncepcji budowy nowej hali czy też przystosowania pewnych obiektów do sali widowiskowej na potrzeby Orkiestry. Pan Dyrektor Wicherek otrzymał ode mnie koncepcję wstępną dotyczącą rejonu Starego Miasta. Po rozmowie z Panią Dyrektor Bzówką ustaliliśmy również drugą lokalizację, drugie miejsce. Teren przy zbiegu ulic Dzieci Zamojszczyzny i Sadowej. Jeśli Pan Dyrektor Wicherek wybierze taką koncepcję niezwłocznie przystąpimy do projektowania, do wszelkich prac związanych z zapewnieniem tych środków finansowych z dotacji unijnej na tego typu działalność. Mam nadzieję, że wtedy będziecie Państwo już wiedzieli wszystko na temat tej inwestycji. Chyba wszystko Panie Przewodniczący. Jeśli coś pominąłem to proszę o sygnał.
p.Jan Wojciech Matwiejczuk- Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma chętnych do zabrania głosu, to przechodzimy do następnego punktu.
  1   2   3   4


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy