Strona główna

ProtokóŁ nr xii/12/2007 rady gminy pakosław z dnia 29 października 2007 Otwarcie obrad. Po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady Gminy Pakosław Mirosława Biechowiaka formuły „Otwieram XII sesję Rady Gminy Pakosław”


Pobieranie 46.64 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar46.64 Kb.
PROTOKÓŁ NR XII/12/2007

RADY GMINY PAKOSŁAW

Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2007


Otwarcie obrad.

Po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady Gminy Pakosław Mirosława Biechowiaka formuły „Otwieram XII Sesję Rady Gminy Pakosław” rozpoczęto obrady o godz.13,00, miejsce obrad – sala narad Urzędu Gminy Pakosław

Po powitaniu radnych i gości stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.

Radny nieobecny usprawiedliwiony:

1.Stanisław Zygmanowski – Niedźwiadki

2.Zdzisław Tyczyński – Podborowo

3.Zenon Maciejak – Zaorle

Ponadto w Sesji udział wzięli:

1.Kazimierz Chudy – Wójt Gminy

2.Teresa Miernik – skarbnik Gminy

3.Sołtys wsi: Golejewko, Dębionka, Pomocno, Sowy, Ostrobudki, Pakosław, Góreczki Wielkie, Zaorle

4.Honorata Dymiterko – redaktor Życia Rawicza

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Proponuje wprowadzić zmiany do projektu porządku obrad XII Sesji Rady Gminy.


  • Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 roku w wysokości 147,28 zł za 1 m 3. Proponuje się tą kwotę przyjąć jako podstawę obliczania ceny 1 m 3 drzewa tartacznego przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku leśnego na 2008 roku.

Również proponuje się wycofać z porządku obrad projekt uchwały dot.

  • określenia stawki podatku i wprowadzenia zwolnień z podatku od psów na 2008 rok. Ustawodawca wprowadził opłatę za psy na 2008 rok..


Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji .

2.Przyjęcie protokołu z obrad X i XI sesji Rady Gminy

3.Interpelacje i zapytania radnych.

4.Podjęcie uchwał w sprawie:a) zmiana budżetu gminy na 2007 rok,

b)obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Pakosław na 2008 r,

c)określenia stawek i wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2008 rok,

d)opłaty targowej na 2008 r,

e)ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 r.,

f) rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń,

g)uchwalenia rocznego programu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

h) nabycia nieruchomości położonej na terenie obrębu Zaorle,

i)powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa i współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 roku,

j) powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa i współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 roku,

k)zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pakosław.

6.Informacja dot. oświadczeń majątkowych za 2006 rok

7.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

8.Odpowiedzi na interpelacje

9.Wolne głosy i wnioski.

10.ZakończenieAd.2


Przyjęcie protokołu z obrad X i XI Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy przekazał, że protokół z obrad X I XI Sesji Rady Gminy został sporządzony , z treścią się zapoznał i do wglądu jest w Biurze Rady.

Protokół z obrad X i XI Sesji Rady Gminy poddano pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” przyjęła protokół z obrad X i XI Sesji Rady Gminy Pakosław.
Przewodniczący rady wyznaczył radnego Albina Pokładka do obliczania i podawania wyników głosowania do protokołu.

Ad.3Interpelacje i zapytania radnych.
Nie zgłoszono interpelacji.

Ad.4Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmiana budżetu gminy na 2007 rok.
Skarbnik Gminy p.Teresa Miernik przekazała, że zwiększa się dochody budżetu gminy na 2007 rok ustalone w budżecie gminy na 2007 rok o kwotę 40.122 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 40.122 zł oraz dokonuje się przeniesień planu wydatków .

Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych jednorocznych. Kwota wydatków jednorocznych po dokonanych zmianach wynosi 308.828 zł

Wprowadza się zmiany w wydatkach wieloletniego programu inwestycyjnego. Kwota wydatków wieloletniego programu inwestycyjnego po dokonanych zmianach wynosi 1.459.695 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2007 rok wynosi; dochody 10.804,008 zł, wydatki 10.842,191zł.

Zastępca Przewodniczącego Rady radna Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .

Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 12 głosów „za",

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 12 radnych, oddając 12 głosów „za”,

Uchwała Nr XII/62/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok stanowi załącznik nr 2 do protokołu.


b) obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Pakosław w 2008 roku
Skarbnik Gminy p. Teresa Miernik przekazała, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres trzech kwartałów 2007 roku w wysokości 58,29 zł.

Wójt Gminy przygotował projekt uchwały w której określił cenę 1 q żyta w wysokości 35,00 zł.

Komisja Rolnictwa, Finansów i Rewizyjna proponuje przyjąć cenę 1 q żyta w wysokości 34,00 zł.

Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak poddał pod głosowanie cenę 1 q żyta w wysokości 34,00 zł przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Pakosław na 2008 rok.

Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania – 9 głosów „za” 2 głosy „przeciw,, 1 głos się wstrzymał.

Zastępca Przewodniczącego Rady radny Lucjan Kuczyński przedłożył projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .

Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 11 głosów „za", 1 głos przeciw

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 12 radnych, oddając 11 głosów „za”, przy 1 głosie przeciwnym podjęła uchwałę.

Uchwała Nr XII/63/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 października 2007 r. w sprawie: obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Pakosław na 2008 rok stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.


c)określenia stawek i wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2008 rok
Skarbnik Gminy p. Teresa Miernik przekazała ,że Wójt Gminy przygotował projekt uchwały w sprawie określenia stawek i wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2008 rok przyjmując wskaźnik inflacji 2,3 %.

Komisja Finansów i Rewizyjna na posiedzeniu stwierdziła, że nie wszystkie stawki podatku od nieruchomości są podniesione o 2,3 % . Jest pozycja gdzie podniesiono stawę podatku o 30 % .W związku z tym zaproponowała by został zachowany wskaźnik inflacji w każdej pozycji podatku od nieruchomości. Stąd są dwa projekty uchwały.

Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak poddał pod głosowanie projekt uchwały wypracowany przez Komisję Finansów i Rewizyjną.

Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania – 9 głosów „za", 2 głosy przeciw, 1 się wstrzymał.

Zastępca Przewodniczącego Rady radna Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .

Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 10 głosów „za", 2 głosy wstrzymujące

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 12 radnych, oddając 10 głosów „za”,przy 2 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę.

Uchwała Nr XII/64/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 października 2007 r. w sprawie

określenia stawek i wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2008 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


d)opłaty targowej na 2008 r,
Skarbnik Gminy p. Teresa Miernik przekazała, że Wójt Gminy przygotował projekt uchwały określając dzienne stawki opłaty targowej .

Komisje stałe Rady Gminy jednogłośnie zaakceptowały przedłożoną propozycję stawek opłaty targowej.

Zastępca Przewodniczącego radny Lucjan Kuczyński przedłożył projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .

Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 12 głosów „za",

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 12 radnych, oddając 12 głosów „za”,podjęła uchwałę.

Uchwała Nr XII/65/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 października 2007 r. w sprawie

Opłaty targowej na 2008 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Skarbnik Gminy poinformowała, że Komisja Finansów i Rewizyjna zaproponowała wprowadzenie podatku od handlu obwoźnego.

Temat ten będzie przedłożony komisjom stałym Rady Gminy i jeśli taka wola będzie wówczas zostanie wywołana uchwała.


e)ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 r.,
Skarbnik Gminy p. Teresa Miernik przekazała, że Wójt Gminy przygotował projekt uchwały w której określił stawki podatku od środków transportowych na 2008 rok.

Komisje stałe Rady jednogłośnie przedłożone propozycje przyjęły.

Zmianie uległy przepisy prawne w związku z tym Radni otrzymali dziś nowy projekt przedmiotowej uchwały. Usunięto kategoryzację środków transportowych związanych z ochroną środowiska oraz rok produkcji danego środa. Natomiast stawki podatku od środków transportowych nie uległy zmianie.

Zastępca Przewodniczącego radna Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .

Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 12 głosów „za",

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 12 radnych, oddając 12 głosów „za”,podjęła uchwałę.

Uchwała Nr XII/66/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


f) rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń,
Sekretarz Gminy p. Maria Kalicińska przekazała, że zgodnie z Kartą Nauczyciela Rada Gminy winna uchwalić rodzaje świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń.

Wójt Gminy przygotował projekt uchwały, po czym została ona przekazana Związkom Nauczycielstwa Polskiego celem konsultacji.

Komisje stałe Rady projekt uchwały przyjęły jednogłośnie.

Zastępca Przewodniczącego radna Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .

Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 12 głosów „za",

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 12 radnych, oddając 12 głosów „za”,podjęła uchwałę.

Uchwała Nr XII/67/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 października 2007 r. w sprawie

rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

g)uchwalenia rocznego programu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
Sekretarz Gminy p. Maria Kalicińska przekazała, że jak co roku Rada jest zobligowana do uchwalenia rocznego programu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wójt Gminy przygotował taki projekt uchwały. Komisje stałe Rady przyjęły go jednogłośnie.

Zastępca Przewodniczącego radny Lucjan Kuczyński przedłożył projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .

Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 12 głosów „za",

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 12 radnych, oddając 12 głosów „za”,podjęła uchwałę.

Uchwała Nr XII/68/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 października 2007 r. w sprawie

uchwalenia rocznego programu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.h) nabycia nieruchomości położonej na terenie obrębu Zaorle,
Sekretarz Gminy p.Maria Kalicińska przekazała, że proponuje się nabyć nieruchomość o powierzchni 5000 m2 położoną w Zaorlu z przeznaczeniem pod teren rekreacyjno-sportowy.

Komisja Rolnictwa 3 głosami wstrzymującymi nie zaakceptowała projektu uchwały, natomiast Komisja Kultury ,Finansów i Rewizyjna zaakceptowała projekt uchwały.


Zastępca Przewodniczącego radna Danuta Pietruszka- Orozco przedłożyła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .

Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 12 głosów „za",

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 12 radnych, oddając 12 głosów „za”,podjęła uchwałę.

Uchwała Nr XII/69/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 października 2007 r. w sprawie

Nabycia nieruchomości położonej na terenie obrębu Zaorle stanowi załącznik nr 9 do protokołu.


i)powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa i współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 roku,
Sekretarz Gminy p. Maria Kalicińska przekazała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sekretarz i Skarbnik Gminy zobowiązani są do złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa i współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 roku,

Projekt uchwały Wójt Gminy przygotował. Komisje stałe Rady jednogłośnie przyjęły projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego radny Lucjan Kuczyński przedłożył projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .

Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 12 głosów „za",

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 12 radnych, oddając 12 głosów „za”,podjęła uchwałę.

Uchwała Nr XII/70/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 października 2007 r. w sprawie

powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa i współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 roku stanowi załącznik nr 10 do protokołu.


j)powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa i współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 roku,
Zastępca Przewodniczącego radny Lucjan Kuczyński przedłożył projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .

Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 12 głosów „za",

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 12 radnych, oddając 12 głosów „za”,podjęła uchwałę.

Uchwała Nr XII/71/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 października 2007 r. w sprawie

powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa i współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 roku stanowi załącznik nr 11 do protokołu.k)zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pakosław.
Sekretarz Gminy p. Maria Kalicińska przekazała, że proponuje się dokonać uregulowania nazewnictwa miejscowości gminy Pakosław .Proponuje się pozostawić nazewnictwa których się używa, natomiast tych których się nie używa proponuje się usunąć.

By można było tego dokonać należy przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami, stad projekt przedmiotowej uchwały.

Komisje stałe Rady projekt uchwały przyjęły jednogłośnie.
Zastępca Przewodniczącego radna Danuta Pietruszka- Orozco przedłożyła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .

Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 12 głosów „za",

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 12 radnych, oddając 12 głosów „za”,podjęła uchwałę.

Uchwała Nr XII/71/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 października 2007 r. w sprawie

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pakosław stanowi załącznik nr 12 do protokołu.Ad.6
Informacja dot. oświadczeń majątkowych za 2006 rok
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak przedłożył informację złożoną przez Wójta Gminy dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych do których zobowiązani zostali zgodnie z ustawą wójt, sekretarz gminy, skarbnik gminy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby upoważnione do wydawania decyzji oraz informację o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Pakosław

Informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.


Ad.7
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

Wójt Gminy Kazimierz Chudy złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres od 14 września 2007 roku do 29 października 2007 roku.


Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.


Ad.8
Odpowiedzi na interpelacje
Przewodniczący Rady odpowiedział na interpelacje zgłoszone podczas obrad X Sesji Rady Gminy i tak:

- Powiatowy Zarząd Dróg odpowiedział, że drzewo na drodze powiatowej w Sworowie zostanie usunięte podczas wycinku w okresie zimowym 2007/2008


Natomiast nie zostaną ustawione lustra odblaskowe na drodze powiatowej Pakosław – Białykał gdyż stwierdzono, że nie ma takiej potrzeby.
Na drodze powiatowej Pakosław – Dubin koło Gminnej Spółdzielni dla bezpieczeństwa zostanie postawiony znak lub zostaną pomalowane pasy.


  • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie podziękował za zgłoszony problem zaorywania pasa komunikacyjnego przy uregulowanym odcinku rzeki Orli .Wysłał pismo do sołtysa wsi Sworowa, Sów , Zaorla, Pakosławia i Pomocna celem powiadomienia o tym problemie wszystkich rolników w celu zaniechania rolniczego wykorzystywania pasów komunikacyjnych oraz przywrócenia ich do stanu pierwotnego.

Poczta Polska udzieliła również odpowiedzi w sprawie funkcjonowania placówki pocztowej w Gminie Pakosław – odpowiedź negatywna.
Ad.9
Wolne głosy i wnioski.
Radny Antoni Sędłak – proponuje by ponownie wystosować pismo do Poczty Polskiej celem przywrócenia Oddziału Pocztowego gminie Pakosław. Dziś listonosza w Gminnej Spółdzielni do godz. 13,00 nie było.


  • do nowo wybranych parlamentarzystów wystąpić z pismem dot. usługowych punktów uboju zwierząt

Franciszek Szkaradek – zwrócił uwagę na nie estetyczne przystanki autobusowe oraz nie potrzebnie stoi tablica rozkładu jazdy autobusów kolo GS,
Rów Szpatnica., Leniwa Orla wymaga koszenia .

Na sesję zaprosić Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie .

Radny Antoni Sędłak uważa, że powinny zostać zmienione zasady finansowania bezrobotnych .
Ad.10
Zakończenie.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy po wypowiedzeniu formuły „ w związku z wyczerpaniem porządku obrad XII Sesję Rady Gminy Pakosław uważam za zamkniętą” zakończył obrady Sesji o godz. 16,00

Protokołowała:


K.Szumna


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość