Strona główna

ProtokóŁ Nr xii/2004 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2004 roku


Pobieranie 28.18 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar28.18 Kb.
PROTOKÓŁ Nr XII/2004

sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2004 roku

Przewodniczący Rady Roman Żołnowski otworzył obrady sesji witając radnych i zaproszonych gości. Na stan 15 radnych w obradach uczestni­czyło 12 radnych co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Wójt zgłosił zmiany do przesłanego porządku obrad sesji:

- zmiana 1 polegająca na wycofaniu Uchwały w sprawie zbycia nieru­chomości zabudowanej w Świerczowie

- zmiana 2 polegająca na wycofaniu Uchwały w sprawie zaciągnięcia

długoterminowego kredytu i wprowadzeniu trzech innych uchwał

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:


1. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

2. Interpelacje radnych.

3. Informacja nt. działalności dróg powiatowych.

4. Informacja Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii pod kątem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz za­grożeniach pożarowych.

6. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.

7. Uchwała w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Biestrzykowicach.

8. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy.

9. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej. .

10. Uchwała w sprawie przyjęcia panów pracy komisji Rady Gminy.

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki P. Józefa i Kry­styny Kłodzińskich.

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki P. Bolesława Filipek.

13. Uchwała w sprawie zmian w budżecie.

14. Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku

Ochrony Środowiska S.A. współpracującego z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej na budowę wodociągu z pompownią strefową i zasilaniem energetycznym dla wsi Dąbrowa, Kuźnica Dąbrowska, Zbica.

15. Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu -pomostowego na budowę wodociągu z pompownią strefową i zasilaniem energetycznym dla wsi Dąbrowa, Kuźnica Dąbrowska, Zbica, Pieczyska i Osiek.

16. Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Ochro­ny Środowiska współpracującego z Europejskim Funduszem Rozwoju wsi Polskiej na modernizację dróg we wsi Świerczów.

17. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/2002 w sprawie ustalenia zryczałto- wanych diet dla Przewodniczącego Rady, Z-cy Przewodniczącego, Przewodni­czących komisji, radnych i sołtysów.

18.Sprawy różne.

Porządek obrad przegłosowano, za przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami

głosowało 12 radnych, głosów wstrzymujących i głosów przeciw nie było.

D o p - t u1

Protokół obrad z poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady - nie wniesiono uwag, za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych, głosów wstrzymujących i głosów przeciw nie było.


D o p - t u 2

Radny Stanisław Janusz zgłosił potrzebę naprawy drogi z Kacperka, dzieci dojeżdżają do szkoły, a droga jest nieprzejezdna, droga ta nie stanowi własności gminy, została sprzedana dla Pana Buchty, mieszkańcom sprzedano dom, do którego nie ma dojazdu. Pan Zioło zdewastował ścinką drzew całą drogę.

Radny Józef Romanowski zgłosił ,aby materiały dotyczące zbycia, sprze­daży i zamiany powinny zawierać mapkę ponieważ po numerze działki trudno) się zorientować o Jaką działkę chodzi.

Radny Adam Janas zgłosił potrzebę odśnieżania również bocznych dróg gminnych.


D o p - t u3

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Jerzy Nowowiejski przedstawił informację nt. przewidywanych prac na terenie naszej gminy, inwestycji nie przewiduje się, wykonane zostaną następujące prace- odwodnienie krzyżówki wykonane zostaną korytka odprowadzające wodę, w Starościnie wyko­nane zostanie utwardzenie przystanku autobusowego.

Radny Stanisław Janusz zwrócił uwagę na zbyt wysokie skarpy przy przys­tankach utrzymuje się tam woda.

Sołtys wsi Świerczów Zdzisław Idczak poruszył sprawę wyrównania kostki w Świerczowie.

Dyrektor poinformował, że w Świerczowie udało się wyrównać największe za-| głębienia, Jednak przy wszelkich pracach kostka ulega zniszczeniu i wy­stępują przegłębienia.

Informację pod kątem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej przed­stawił Lekarz Weterynarii Pan Andrzej Bek, który poinformował o wymogach stosowanych wobec producentów, odpowiadają oni za towar, a wymogi doty­czą bezpieczeństwa wytworzonego towaru do konsumpcji, wprowadzono szereg oznaczeń zwierząt gospodarczych Radny Jan Dubrownik zapytał o cenę uty­lizacji padniętego zwierzęcia- koszt rolnika około 60zł. Sołtysi pytali o znakowanie zwierząt, zgłaszali częste przypadki padnięć podczas znako­wania, nie wszystkie odpowiedzi satysfakcjonowały rolników. Informację w sprawie zabezpieczenia i ochrony przeciwpożarowej przedsta­wił Komendant Pan Krzysztof Gacek- informacja stanowi załącznik proto­kołu. Komendant poruszył sprawę finansowania OSP, ważnej roli jaka odgry­wają poszczególne OSP w swoich miejscowościach. Jeden samochód w gminie to za mało, aby działalność OSP przebiegała prawidłowo. Komendant prze­kazał również dane statystyczne dotyczące udziału straży w różnego ro­dzaju akcjach. Sołtys wsi Biestrzykowice zgłosił potrzebę umieszczenia beczki z wodą na trasie Biestrzykowice-Świerczów.
D o p - t u 6

Informację z działalności w okresie między sesjami złożył Wójt, w okresie] tym wydane zostały 3 zarządzenia od Nr 52 - 54 dotyczące budżetu. Szkoła, w Dąbrowie otrzyma komputery, wnioski szkół przyjęte zostały do realizacji w ramach programu aktywizacji obszarów wiejskich. W ramach programu SAPARD przyjęto do realizacji wnioski w sprawie wodociągu 7 miejsce w rankingu do realizacji, ul. Lipowa w Biestrzykowicach - 13 miejsce w rankingu do realizacji. Podejmowanych jest szereg działań w sprawie pozyskiwania środków dla wsi uczestniczących w programie Odnowa wsi, przewiduje się remont Pałacu w Starościnie oraz utworzenie Centrum Kultury w Dąbrowie.

Wójt poinformował, że podejmowane są różne działania w sprawie porusza­nej drogi przez radnego Stanisława Janusza, zgłoszenie dewastacji drogi przez Pana Zioło zostanie sprawdzone.

Radna Zdzisława Michalska wyraziła zaniepokojenie co do realizacji re­montu ul. Lipowej, miejsce 13 w rankingu do realizacji jest zbyt odle­głym i na pewno nie zostanie wykonane. Wójt poinformował, że będzie się nadal poszukiwać innych środków, obecnie nie stać gminy na przyjęcie do realizacji zadania na kwotę 500 tys. zł, w ramach odnowy wsi koszt zada­nia Jest również zbyt wysoki.


D o p - t u 7

Przewodniczący Rady poinformował, że w sprawie szkoły w Biestrzykowicach przesłano radnym projekty 2 uchwał tj. likwidacji szkoły oraz uchwałę w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Dąbrowie. Projekty uchwał przesłane zostały do Kuratorium Oświaty i Opolski Kurator wydał w tej sprawie postanowienia, które Przewodniczący przedstawił radzie. Zgodnie z Postanowieniem Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 18.02.2004r Kurator pozytywnie zaopiniował projekt likwidacji Szkoły Podstawowej w Biestrzykowicach negatywnie natomiast zaopiniował Kurator ustalenie obwodu dla uczniów likwidowanej Szkoły Podstawowej w Biestrzykowicach oraz przekształcenie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie. Przewodniczący poinformował że na postanowienia służą zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za pośrednictwem Kuratora.

Przewodniczący złożył wniosek w sprawie wycofania Uchwały w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Dąbrowie mając na uwadze ne­gatywną opinię Kuratora , za wycofaniem Uchwały w sprawie zmiany orga­nizacji Szkoły Podstawowej w Dąbrowie głosowało 12 radnych, głosów wstrzymujących i głosów przeciw nie było.

Przewodniczący przedstawił Uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Podsta­wowej w Biestrzykowicach za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, głosów wstrzymujących nie było, troje radnych głosowało przeciw. Po podjęciu Uchwały w sprawie likwidacji Szkoły w Biestrzykowicach głos zabrał Przewodniczący Rady Rodziców Pan Bogdan Drobina, który wyraził zaskoczenie negatywną opinią w sprawie utworzenia oddziału I-III, rodzice nie wiedzą o negatywnej opinii Kuratora, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami rodzice utworzą tam przedszkole dla dzieci. Przewodniczący Rady zapewnił, że rozmowy z rodzicami są sprawą otwartą.D o p - t u 8

Stan radnych zmniejszył się do 11,obrady opuścił radny Adam Janas. Plan pracy Rady omawiany był na komisjach, nie wniesiono uwag do planu, Przewodniczący przedstawił Uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady na 2004 rok, za przyjęciem głosowało 11 radnych ,głosów wstrzymujących i głosów przeciw nie było.Do p - t u 9
Uchwałę w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Rady plan omawiany był na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, za przyjęciem uchwał| głosowało 11 radnych, głosów wstrzymujących i głosów przeciw nie było. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, aby dostosować ten plan pracy do innych planów tj. w formie tabelarycznej.

Do p - t u10
Uchwałę w sprawie planów pracy poszczególnych komisji rady przedstawił Przewodniczący, plany zostały przyjęte przez poszczególne komisje. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów wstrzymujących i gło­sów przeciw nie było.

Do p - t u 11.

Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność mienia gminy Świerczów i Państwa Józefa i Krystyny Kłodzińskich omówił Kierownik Michał Hnat, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów wstrzymujących i głosów przeciw nie było.


Do p - t u 12.

Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność mienia gminy i Pana Bolesława Filipek przedstawił Kierownik Michał Hnat, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów wstrzymu­jących i głosów przeciw nie było.


Do p - t u 13

Uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy omówiła Skarbnik Gminy, Prze­wodniczący przedstawił uchwałę w sprawie zmian w budżecie, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów wstrzymujących i głosów przeciw nie było.


Do p-tu 14.

Uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w. Ranku Ochrony Środowiska S.A. w Opolu współpracującego z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej omówił Wójt , projekty zaciągnięcia kredytu na wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych omawiane były na komisjach, kwoty zaciąganych kredytów są równe wartościom kosztorysowym ,po wykonaniu zadania kwoty te ulegają zmniejszeniu, po rozliczeniu zadania otrzymuje­my sfinansowanie wydatków.Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów wstrzymujących i głosów przeciw nie byłoDo p-tu 15

Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu-pomostowego omówiona została przez Wójta, kwota kredytu zabezpiecza finansowanie wydatków inwestycyjnych programu "SAPARD na budowę sieci wodociągowej z pompownią strefową i zasilaniem energetycznym dla wsi Dąbrowa, Kuźnica Dąbrowska, Zbica Pieczyska,Osiek.Za przyjęciem uchwały głosowało 11 rad­nych, głosów wstrzymujących i głosów przeciw nie było.


Do p-tu 16.

Uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Ochrony Środowieska S.A. w Opolu współpracującego z Europejskim Funduszem Rozwój Wsi Polskiej na sfinansowanie wydatków związanych z modernizacją dróg gminnych we wsi Świerczów omówił Wójt. Przewodniczący przedstawił uchwałę za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów wstrzymujących i gło­sów przeciw nie było.


Do p-tu 17

Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/2002 w sprawie ustalenia zrycza- łtowanych diet dla Przew Z-cy Przew. Przew. Komisji, radnych i sołtysów omówiła Skarbnik-wprowadza się zamianę nazwy "wynagrodzenie najniższe" zastępuje się nazwą "wynagrodzenie minimalne ".Przewodniczący przedstawi:uchwałę, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów wstrzymujących i głosów przeciw nie było.

Do p - t u18

Sołtys wsi Miodary Pan Józef Rosiek stwierdził, że uczestnicząc w sesjach dużo słyszy na temat remontu różnych dróg, natomiast nikt nie poruszył remontu drogi na Kuźnicę Miodarską. Wójt poinformował, że remonty poszcze­gólnych dróg zostały ustalone i zabezpieczone środki na ich realizację, w budżecie na rok 2004 nie przewiduje się dodatkowych prac. Na tym obrady sesji zakończono, protokółowała: Teresa Cieplik- Kierownik Referatu Organizacyjno-Obywatelskiego.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość