Strona główna

Protokół Nr xxii/08 z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej w dniu 27 czerwca 2008 roku


Pobieranie 61.7 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar61.7 Kb.


Protokół Nr XXII/08

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej

w dniu 27 czerwca 2008 roku

Otwarcia XXII sesji Rady Miejskiej w Karlinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie Pan Kazimierz Ryszewski o godzinie 1200 w Karlińskim Ośrodku Kultury przy ulicy Szczecińskiej 6 w Karlinie. Powitał zebranych radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności załączono do protokołu). Szczególnie serdecznie powitał młodzież ze szkół gminnych wraz z rodzicami i opiekunami.Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach bierze udział 14 radnych, co umożliwia podejmowanie prawomocnych uchwał.

Ad. 1b

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Kazimierz Ryszewski stwierdził, że radni otrzymali porządek obrad dzisiejszej sesji i zwrócił się z pytaniem, czy są do niego propozycje zmian? Nie zostały zgłoszone. Przewodniczący Rady zaproponował zmianę porządku obrad. Przypomniał, że na poprzedniej sesji Rady Miejskiej złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady, jednak po konsultacjach na posiedzeniach stałych Komisji Rady, z uwagi na poparcie jakie otrzymał ze strony radnych i wielu innych osób popierających jego pracę w Radzie zdecydował się na wycofanie swojej rezygnacji. Przeprosił za swoje zachowanie i zamieszanie z tego tytułu, podziękował osobom, które go poparły i za okazaną mu w tych dniach pomoc. W związku z tym zaproponował zmianę i wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Za przyjęciem zaproponowanej zmiany do porządku obrad głosowało 13 radnych, nie było głosów przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Zmiana do porządku obrad została przyjęta w wyniku głosowania radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił porządek obrad wraz ze zmianą. Porządek został przyjęty przez radnych w wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania.

Porządek obrad:

       1. Sprawy regulaminowe:

        1. stwierdzenie prawomocności obrad,

        2. przyjęcie porządku obrad,

        3. przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej.

 1. Wręczenie nagród Burmistrza Miasta i Gminy Karlino dla uczniów szkół z terenu Gminy Karlino.

 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Karlino o pracy w okresie międzysesyjnym.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Informacja o pracy Rady Powiatu Białogardzkiego – radni z terenu Gminy Karlino.

 5. Wolne wnioski i informacje.

 6. Ocena stanu ekologicznego Gminy.

 7. Informacja dotycząca Zakładu Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Krzywopłotach.

 8. Przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2008/2009.

 9. Sprawozdanie przewodniczących z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Karlinie za I półrocze 2008 roku.

 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2008 rok,

 2. zmian Gminnego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008,

 3. udzielenia poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości,

 4. udzielenia poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości,

 5. udzielenia poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości,

 6. udzielenia poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości,

 7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Daszewo i 003 Karlino w gminie Karlino.

 1. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, zapytania i wnioski.

 2. Zakończenie XXII sesji Rady Miejskiej w Karlinie.Ad. 1c

Pan Kazimierz Ryszewski Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że protokół z XXI sesji Rady Miejskiej w Karlinie był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i zwrócił się do radnych z pytaniem, czy są do jego treści uwagi lub wnioski do wniesienia? Ponieważ nie zostały zgłoszone Przewodniczący zaproponował przyjęcie go w wyniku jawnego głosowania.

W wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania protokół Nr XXI/08 z XXI sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej w dniu 29 maja 2008 roku został przyjęty.

Ad. 2

Pan Marek Lewandowski Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Karlino na wstępie podziękował nauczycielom, rodzicom, ponieważ bez ich wkładu byłyby trudniej uzyskać taką nagrodę. Podkreślił też, że te nagrody nie są tylko za wyniki osiągnięte w nauce, choć najniższa średnia jest 5,0, ale jest to również angażowanie się w życie szkoły przez udział w konkursach i olimpiadach oraz wzorową ocenę ze sprawowania, to przekrój postawy ucznia z całego roku. Pogratulował osiągniętych wyników, powiedział, że ma nadzieję na to, iż nagród za rok będzie jeszcze więcej. Życząc dalszych sukcesów oraz udanych wakacji wręczył przyznane nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Karlino dla następujących uczniów ze szkół:

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie 1. Karolina Pater

2) Gimnazjum w Karlinie

 1. Natalia Andruszko

 2. Agnieszka Kwiatkowska

 3. Łukasz Piechowicz

 4. Alicja Kulesza

 5. Tomasz Jaworski

 6. Katarzyna Ramus

 7. Magda Wanowska

 8. Michał Hałas

 9. Aleksandra Bernatowicz

 10. Agata Kubicka

 11. Jacek Świeczka

 12. Paulina Wysocka

 13. Paulina Kulik

3) Szkoła Podstawowa w Daszewie

 1. Magdalena Nejman

 2. Aleksandra Dziubińska

 3. Joanna Pluta

4) Szkoła Podstawowa w Karwinie

 1. Samanta Grembowska

 2. Agnieszka Horniatko

5) Szkoła Podstawowa w Karścinie

 1. Magdalena Cichewicz

 2. Angelika Sawicka

 3. Julia Kołodziejczyk

5) Szkoła Podstawowa w Karlinie

 1. Adrianna Szabelska

 2. Daria Wojciechowicz

 3. Marcelina Jurkowska

 4. Anna Rudzis

 5. Magdalena Biesek

 6. Aleksandra Różańska

 7. Kinga Burzyńska

 8. Agnieszka Kantor

 9. Michał Ustianowski

 10. Karolina Różańska

 11. Dominika BadaczewskaAd. 3

Pan Marek Lewandowski Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Karlino przedstawił sprawozdanie o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 29 maja do dnia 26 czerwca 2008 roku (informacja załączona do protokołu).

Ad. 4

Ponieważ nie zostały przez radnych zgłoszone interpelacje i wnioski Przewodniczący zaproponował przejście do następnego punktu porządku obrad.Ad. 5

Pan Marek Anusz Radny Rady Powiatu Białogardzkiego przeprosił za nieobecność radnych na poprzedniej sesji, ale spowodowane było to tym, że w tym samym dniu odbywała się sesja Rady Powiatu. Wyjaśnił też nieobecność w dniu dzisiejszym Pana Jana Maciążka, który jest na urlopie oraz Pana Roberta Madejskiego, który nie mógł być z powodu bardzo ważnych obowiązków zawodowych związanych z nową inwestycją realizowaną w Białogardzie. Podczas sesji majowej przedstawiana był informacja przez Pana Tomasza Rusieckiego na temat działalności Wioski Dziecięcej SOS. Przedstawione zostały również informacje z działalności Zespołu Powiatowych Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej – Ośrodek Wspierania Rodziny ,,Dom pod Świerkiem”, Młodzieżowego Domu Kultury, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku. Podkreślił, że współpraca pomiędzy tymi instytucjami a Starostwem układa się bardzo dobrze, jeśli istnieją jakieś problemy są bardzo szybko rozwiązywane, co jest bardzo pozytywne. Stwierdził, że Powiat Białogardzki może być wzorem w Polsce dla tego typu istniejących placówek. Ponadto Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białogardzie przedstawił informację o stanie sanitarnym powiatu i przygotowaniu do sezonu letniego i podjęto dwie uchwały; w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego dla klubów sportowych z terenu Powiatu Białogardzkiego które biorą udział i osiągają znaczące wyniki we współzawodnictwie ogólnopolskim i międzynarodowym oraz uchwała zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2008. Poinformował także, że na sesji w miesiącu czerwcu br. przedstawione zostało sprawozdanie z realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzonych na terenie Powiatu Białogardzkiego oraz przebudowa i modernizacja szpitala oraz działalność Szpitala Powiatowego w Białogardzie. W ramach Obszaru A (program wyrównywania różnic między regionami) czyli wyposażania obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny oraz sprzęt medyczny dla Powiatu Białogardzkiego zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.686.648zł, na tę wartość Powiat przyjął trzydzieści dwa wnioski złożone na organizację zawodów i imprez dla osób niepełnosprawnych. Karlino złożyło trzy wnioski, na zorganizowanie ,,Spartakiady Dla Niepełnosprawnych”, ,,Dni otwarte WTZ ,,Iskierka” w Karlinie” oraz ,,Bieg Papieski” i zachęcił do składania wniosków na taki cel, ponieważ trzy wnioski na trzydzieści dwa, to bardzo mało. Została podjęta uchwała na dofinansowanie zabytków dla każdej Gminy w Powiecie Białogardzkim, będzie to dofinansowanie zabytkowych kościołów, każda Gmina będzie mogła otrzymać środki w wysokości 30.000zł – 40.000zł, wnioski są składane przez księży z danej parafii, będą one rozpatrywane w Powiecie Białogardzkim w Starostwie Powiatowym. W 2008 roku takie środki przeznaczono na Gminę Tychowo, na Gminę Karlino w 2009 roku na remont organów w Kościele. Podkreślił, że zależy od zainteresowanych dofinansowaniem, czy środki zostaną wykorzystane. Jest wiele innych Kościołów, jak Karścino, Mierzyn, Karwin, czy Lubiechowo, ale muszą to być zabytki. Bardzo ważnym punktem było przyznanie funduszy z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na inwestycję związaną z dalszą rozbudową szpitala po byłych wojskach armii radzieckiej – oddziału rehabilitacji. Został ogłoszony przetarg na dalsze zagospodarowanie obiektu, który zostanie rozstrzygnięty do końca lipca. Podkreślił, że środki, jakie otrzymał z poprzedniej puli Białogard zostało wykorzystane w 100%, o środki na takie same inwestycje ubiegał Powiat Stargard Szczeciński, który nie wykorzystał 3.000.000zł. Powiat Białogard ubiegał się o 31.500.00zł, a otrzymał w tym roku 24.500.000zł, a Stargard Szczeciński nie wydał 3.000.000zł, a otrzymał obecnie 43.000.000zł. Powiedział, że na wniosek i uwagi mieszkańców udało się na ulicy Kościuszki zainstalować tzw. spowalniacze dwie sztuki, naprawiono chodni przy ulicy Kościuszki od dawnej wylęgarni do sklepu GSSCH, na wniosek radnej Pani Bożeny Nadziejko utwardzono pobocze wzdłuż drogi od Spółki ,,HOMANT” do miejscowości Daszewo. Poinformował obecnych, że w miesiącu sierpniu Rada Powiatu zajmie się tematami związanymi z oświatą i przygotowaniem do nowego roku szkolnego 2008/2009, nabór do szkół, matury – sprawozdanie, w miesiącu wrześniu sprawy rolne. Powiedział, że wpłynął wniosek odnośnie utworzenia parkingu na ulicy Kościuszki na wysokości Domu Zbożnego Świadków Jehowych. Powiedział, że odcinek ulicy jest bardzo długi i jest tam tak mały ruch, że samochody mogą stać wzdłuż pobocza, podkreślił, że wniosek zostanie przekazany do Pana Stangera Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie.

Ad. 6

Pan Bogdan Piłkowski mieszkaniec Karlina podziękował radnych Rady Powiatu Białogardzkiego za tak szybkie zrealizowanie postulatów zgłoszonych przez mieszkańców, mówiło się, że nie ma możliwości wykonania spowalniaczy przed halą sportową, czy naprawa chodnika, jednak po rozmowach okazało się, że takie możliwości się znalazły. Spowalniacze na pewno poprawią stan bezpieczeństwa na ulicy Kościuszki, chodniki również zostały bardzo szybko wyrównane, zlikwidowane dziury w chodnika po których jeżdżą ludzie na wózkach z WTZ. Podkreślił, że zostało to wykonane natychmiast za co osobiście podziękował. Następnie zwrócił się do Pani Skarbnik, która nie była obecna na poprzedniej sesji, podkreślił, że wytłumaczyła mu gdzie może znaleźć dokładne dane i nie są to źródła z których może korzystać każdy. Podkreślił, że należy do osób, które jeśli popełnią błąd potrafią przeprosić i przeprosił za to, że zarzucił jej nieprawdę. Powiedział, że Przewodniczący Rady zarzucał mu, że po jego wizytach Pani Granat się rozchorowała, dlatego jest szczęśliwy, że dziś na sesji jest obecna. Jest za co podziękować radnym Rady Powiatu, ale do radnych Rady Miejskiej nadal ma zastrzeżenia. Zgłaszano wiele prostych i łatwych spraw do załatwienia, nawet głupich, które są potrzebne dla mieszkańców, nie widać zaangażowania. Zgłaszano problem pojemników na śmieci do selektywnej zbiórki, to nie jest problem, bo to można zadzwonić, zamówić, zapłacić i będą przywiezione i ustawione, potrzebne są tablice informacyjne, choćby na Osiedlu Nr 2, było to już zgłaszane, wówczas mieszkańcy na bieżąco byliby informowani na temat tego, co się dzieje w Gminie, o terminach sesji, które się odbywają, bo czasami trzeba jeździć po mieście i szukać ogłoszeń, bo ktoś zerwie, nie zawsze jest to na czas wywieszone, na początku tygodnia szukałem informacji o terminie sesji i we wtorek znalazłem je na dwóch słupach przed Urzędem.

Pan Kazimierz Ryszewski odpowiedział, że nie jest to prawda, wywieszone były od poniedziałku rano, na każdej tablicy.

Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że jak każdy mieszkaniec ma prawo wiedzieć, a na poprzedniej sesji nie uzyskał takiej informacji, gdzie będzie mógł sprawdzić jak wydawane są pieniądze z budżetu. Na poprzedniej sesji mówiłem, że obowiązkiem radnego jest minimum dwa razy w roku spotkać się z mieszkańcami, radny za to bierze pieniądze, ponieważ jest taki zapis w statucie to proszę go przestrzegać. Podczas prac remontowych wodno – kanalizacyjnych został rozwalony chodnik na ulicy Bolesława Chrobrego, minął tydzień, prace już nie trwają, a chodnik nie został naprawiony. Miesiąc temu zgłosił, że ulica Niepodległości jest nieprzejezdna z dwóch kierunków, przy budowie Pana Ryszewskiego jest droga zrobiona i wygląda lepiej niż wcześniej, ale z drugiej strony nic nie zrobiono, dalej droga jest nieprzejezdna. Ścieżka rowerowa w parku została ponownie zalana, czy nie ma możliwości, aby zrobić tam jakieś dreny, żeby woda spływała, zwrócono też uwagę na przystanek, z jednej strony podniesiono krawężniki, ale z drugiej nadal nic nie zrobiono, a można byłoby to naprawić. Podkreślił, że na zadane pytania chciałby otrzymać odpowiedź.

Przewodniczący Rady Pan Ryszewski powiedział, że omówi od razu pewne kwestie. Podziękował, tak jak Pan Piłkowski radnym Rady Powiatu za to co zostało zrobione, ale korespondencja, które krąży wskazuje na to, że nie należy mówić, że Gmina się nie stara, na dowód przedstawił treść pisma w którym Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie odpowiadając na dwa pisma jakie zostały wysłane z Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie informuje o dokonanych naprawach chodnika przy ulicy Wojska Polskiego, zamontowaniu progów zwalniających na ulicy Kościuszki, naprawieniu chodnika i obniżeniu krawężników przy przejściu dla pieszych przy WTZ na ulicy Kościuszki, a także o tym, że wykonanie chodnika do Wioski Dziecięcej SOS w Karlinie wymaga opracowania dokumentacji projektowej. Korespondencja w tych sprawach krąży już od jakiegoś czasu i to nie jest tak, że to co zgłosił Pan Piłkowski zostało zrobione, Urząd od marca prowadzi korespondencję w tych sprawach. Stwierdził, że jego syn buduje dom przy ulicy Niepodległości, tam nie ma drogi, odcinek, który jest przy jego posesji został przez jego syna wykarczowany, za pieniądze syna zrobiono przejazd, nie jest też prawdą, że po Pana Piłkowskiego wystąpieniu droga została zrobiona i jest przejezdna. Prawdą jest, że na jeden dzień tam został złożony polbruk.

Pan Ryszard Wapniarski Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 poruszył temat zagospodarowywanych boisk, stwierdził, że znajdująca się tam skarpa w wyniku opadów deszczu jest zmywana najprawdopodobniej nie było założonej siatki i zasianej trawy. Poseł Janusz Palikot szykuje bat na gminy, które nie uchwalą planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli nie będzie planu, nie będzie też podatku. Podziękował również radnym Rady Powiatu i Rady Miejskiej za to co zrobiono dotychczas, jest jeszcze wiele życzeń, ale już coś się robi. Powiedział, że podczas umieszczania nowych tablic z nazwami ulic brakło oznaczenia ulicy Ogrodowej. Na planach miasta brak jest nazw ulic osiedla domków, które się rozbudowuje. Stwierdził, że pytał Pana Lewandowskiego Zastępcę Burmistrza dlaczego są odory w mieście, które idą od oczyszczalni ścieków i usłyszał w odpowiedzi, że jest to wina ludzi, bo ,,rzadko spłukują”, podkreślił, że nie zgadza się z tą opinią, a na ręce przewodniczącego Rady chciałby złożyć w formie pisemnej przedstawione przez siebie sprawy.

Pan Kazimierz Ryszewski Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie wyjaśnił, że do Przewodniczącego zgłasza interpelacje tylko radny, zwykłe pismo zapytanie do Burmistrza bezpośrednio. Dodał też, że skarpa o której wspomniał Pan Wapniarski, która była uszkodzona jest już naprawiana, a naprawy dokona OSP z Karlina, już są w trakcie prac.

Pan Stanisław Spaleniak Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że rozpoczęły się prace rozbiórkowe na ulicy Koszalińskiej, Gmina jest inwestorem i powinna zwrócić uwagę, że brak jest tam podstawowych zabezpieczeń. Pracownicy wykonują swoją pracę w tenisówkach, adidasach, we własnym ubraniu, brak zabezpieczeń, które ochroniłyby przed upadkiem pracownika. Druga sprawa, to brak barierek, obecnie naruszona jest konstrukcja, może się utrzyma, a może przewróci na przechodniów, należałoby zainteresować się tym tematem. Pracownicy bojąc się utraty pracy nie przeciwstawią się pracodawcy. Następnie powiedział, że śmieci to nie tylko rowy i lasy, ale również rzeki, które są bardzo zabrudzone. W dniach od 21 do 23 maja br. około dwadzieścia osób z Gdańska, Gdyni i Kołobrzegu przyjechało prywatnie na spotkanie do Karlina i zbierali śmieci na Parsęcie i Radwi. Podkreślił, że dzięki Burmistrzowi za darmo mogli korzystać z kajaków. Zbieranie śmieci jest bardziej niebezpieczne niż tylko pływanie na kajaku. Nikt nie spodziewał się, że śmieci jest tak dużo. Uczestnicy zadeklarowani, że w roku przyszłym również przyjadą, ale będzie to musiało być lepiej zorganizowane, musiałby być samochód który jechałby wzdłuż spływu i odbierałby pełne śmieci worki od uczestników. Podkreślił, że obiecał, iż publicznie podziękuje im za inicjatywę.

Pani Bogumiła Hałasa Radna Rady Miejskiej w Karlinie odpowiedziała Panu Piłkowskiemu, że już wcześniej odpowiadała na zarzut, że nie ma spotkań z wyborcami, nie jest to prawdą, ponieważ trzy razy w roku odbywa spotkanie z wyborcami. Dodała też, że z Panem Piłkowskim będzie spotykać się tylko w obecności świadków, ponieważ zapomina on o tym o czym mówi.

Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że Pani Hałasa powinna poczytać Statut Gminy Karlino w którym napisane jest, że radny powinien spotkać się ze swoimi wyborcami dwa razy w roku, a dyżury w Urzędzie, to jest sprawa dodatkowa i obowiązek, który też powinna wypełnić. Jeśli chodzi o wnioski zgłoszone przez mieszkańców, to zostały one zgłoszone na spotkaniu, kiedy Pan Wapniarski nie mógł być obecny i wraz z Panem Madejskim i Panem Maciążkiem dokonali wspólnego obejścia ulic na Osiedlu Nr 2 i wtedy pokazywano co i gdzie trzeba naprawić. Nie jest to ważne, niech będzie to zasługa dla Urzędu, że po tylu latach te sprawy załatwił.

Pan Marek Lewandowski Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Karlino powiedział, że miał wypowiedzieć się w punkcie 12 porządku obrad, ale należałoby odpowiedzieć już teraz. Zwracając się do Pana Piłkowskiego powiedział, że jeśli ten uważa, iż jakąkolwiek sprawę można załatwić na ulicy, kto ma to zrobić, czy w jakim terminie to jest on w błędzie. Są odpowiednie procedury i wszystko musi być wykonane zgodnie z prawem, a co za tym idzie, musi być na to odpowiedni czas. Problemy, które zgłaszane były na zebraniu Osiedla Nr 2 Gmina miała rozpoznane, te sprawy już się toczyły. Zdarzają się utrudnienia, pogoda nieodpowiednia, dotrzymanie terminów, a to, że stało się to w czasie, kiedy dokonany został przegląd ulic, to jest zbieg okoliczności. Pisma o których mówił Przewodniczący Rady Pan Ryszewski są właśnie na ten temat.

Pani Gizela Pietrzak – Kłys Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie poinformowała obecnych, że dzięki Zarządowi OSP w Karlinie Ośrodek Pomocy Społecznej zawiązał współpracę z Bankiem Żywności w Koszalinie, w związku z tym jest możliwość otrzymanych artykułów spożywczych rozdać podopiecznym Ośrodka. Przypomniała, że wcześniej taka współpraca nawiązana była poprzez Stowarzyszenie Przytulisko w Białogardzie, jednak zakończyło ono współpracę i trzeba było znaleźć inne rozwiązanie. 3 czerwca br. podpisana została umowa i 17 czerwca br. Ośrodek otrzymał prawie 11t produktów spożywczych. Następnie zwróciła się do sołtysów o powiadomienie mieszkańców w swoich sołectwach, że osoby i rodziny, które są podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej mogą się zgłosić po odbiór żywności.

Pan Paweł Marcinkowski Członek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej stwierdził, że wielokrotnie brał udział w różnych sesjach i sesja to powinno być święto w Gminie, a takie proste sprawy powinni załatwiać i wyjaśniać urzędnicy przez 30 dni w miesiącu, a nie podczas sesji, to urąga rangi sesji. Przewrócony znak, czy złamana płyta na chodniku zgłasza się do urzędnika, przez cały miesiąc. Na sesji powinno załatwiać się ważne sprawy, a nie wszystkie drobiazgi. Należy uszanować radnych i przewodniczącego, do pewne sprawy załatwiają urzędnicy. Jeżeli jest to wielki problem, dotyczący wielkiej grupy społeczeństwa wówczas przedstawia się to na sesji Rady. Nie jest to miejsce, gdzie należy się targować, należy szanować się nawzajem, a wtedy można liczyć na to, że zajdzie się dużo dalej.

Pani Barbara Świeczka Sołtys Sołectwa Zwartowo zwracając się do Pana Piłkowskiego powiedziała, że kiedy zepsuła się tablica informacyjna w Zwartowie to mieszkańcy nie poszli do Burmistrza, tylko zrobili nową sami, zarastają pola boiska, na wsi mieszkańcy koszą to sami. Podkreśliła, że należałoby zacząć od siebie, a nie oczekiwać, że wszystko załatwi Burmistrz.

Ad. 7

Pan Paweł Filipowicz Inspektor ds. Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy w Karlinie przedstawił informację na temat oceny stanu ekologicznego Gminy Karlino (załączona do protokołu).

Pan Dariusz Michalski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się z pytaniem, na czym polega chlorowanie wody, jak ma to miejsce w Koziej Górze i czy rzeczywiście należy to robić przez okres trzech tygodni?

Pan Marek Lewandowski Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Karlino odpowiedział, że w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja usłyszał, że chlorowanie wody zostanie zakończone po czterech dniach. Podkreślił, że zostania wyjaśniona sytuacja w Koziej Górze.

Pan Ryszard Wapniarski Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 w Karlinie zwrócił się z pytaniem, kto ponosi koszty związane z wyciekami wody spowodowanymi nieszczelnością sieci?

Pan Marek Lewandowski podkreślił, że sieć wodociągowa jest bardzo stara i mogą się zdarzyć ubytki spowodowane nieszczelnością sieci, ale również kradzieżami wody, jednak w przypadku, kiedy straty nie przekraczają 10% nie są likwidowane, takie straty są dopuszczalne. Koszty jakie powstały w wyniku strat wody pokrywają odbiorcy wody.

Ad. 8

Pan Marek Lewandowski Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Karlino przedstawił informację na temat obecnej sytuacji w Zakładzie Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Krzywopłotach. Powiedział, że opracowywany jest Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego i zaproponowane zostały trzy wersje, kiedy na terenie całego województwa będzie 5, 7 lub 9 wysypisk śmieci i w żadnej z wersji na jest planowane utrzymanie wysypiska w Krzywopłotach. Wszystkie wysypiska śmieci mają pozwolenia na działalność do 31 grudnia 2009 roku, a po tym terminie wszystkie wysypiska rozpoczną procedurę uzyskania pozwolenia zintegrowanego i taka sama sytuacja jest w Krzywopłotach, też tylko do 31 grudnia 2009 roku. Do 30 czerwca br. można było zgłaszać uwagi do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, Gmina Karlino nie zgłaszała, ponieważ jest zadowalająca sytuacja, że plan nie przewiduje wysypiska w Krzywopłotach w żadnym z wariantów.

Pan Marek Anusz Radny Rady Powiatu Białogardzkiego zwrócił się z pytaniem, jakie jest obecnie stanowisko udziałowców w sprawie dalszej działalności Spółki Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Krzywopłotach?

Pan Marek Lewandowski odpowiedział, że stanowisko Gminy Karlino nie uległo zmianie. Podkreślił, że dla Miasta Białogard i Gminy Białogard wygodniej jest, aby wysypisko zostało nadal w Karlinie i by nie było potrzeby wywożenia śmieci na dalsze składowisko, dodał też, iż wydaje mu się, że nie informują radnych o tym, iż składowisko w Krzywopłotach zostanie zlikwidowane. Przypomniał, że również w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami wprowadzono zmianę i jest zapis o likwidacji wysypiska w Krzywopłotach. Odbyło się spotkanie udziałowców i zarówno Burmistrz Miasta Białogard i Wójt Gminy Białogard zasłaniają się radami, mięli oni zorganizować spotkania z radnymi i z nimi skonsultować stanowisko w sprawie likwidacji, podkreślił, że wie, iż takie spotkania się nie odbyły, obecnie są wakacje, może to nastąpi w późniejszym terminie. Jednak zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Karlino wysypisko w Krzywopłotach funkcjonować będzie do 31 grudnia 2009 roku.

Informacja na temat funkcjonowania Zakładu Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów załączona do protokołu została przygotowana przez Prezesa Zarządu Pana Władysława Łobaczewskiego.Ad. 9

Informacja na temat przygotowania szkół podstawowych z terenu gminy Karlino i Gimnazjum w Karlinie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2008/2009 została przygotowana przez Panią Teresę Plichta – Lessnau na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół (informacja załączona do protokołu).Ad. 10

Pan Albin Kryger Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa (załączono do protokołu).

Pan Stanisław Spaleniak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej (załączono do protokołu).

Pan Tomasz Pączek Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej (załączono do protokołu).

Pani Bogumiła Hałasa Przewodnicząca Komisji Budżetu, Zdrowia, Kultury i Oświaty przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji (załączono do protokołu).

Ad. 11a

Pani Krystyna Granat Skarbnik Miasta i Gminy Karlino omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2008 rok. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się dochodami w wysokości 30.979.280,15zł, wydatkami w wysokości 30.037.958,46zł oraz nadwyżką w wysokości 941.321,69zł.

Pani Bogumiła Hałasa Radna Rady Miejskiej w Karlinie przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2008 rok.

W wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania uchwała Nr XXII/217/08 została podjęta.

Ad. 11b

Pan Paweł Filipowicz Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta i Gminy w Karlinie omówił projekt uchwały w sprawie zmian Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008. Po dokonanych zmianach plan przedstawia się dochodami w wysokości 260.889,45zł oraz wydatkami w wysokości 260.889,45zł.

Pan Dariusz Michalski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił treść projektu uchwały w sprawie zmian Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr XXII/218/08 została podjęta w wyniku jednomyślnego głosowania.

Ad. 11c

Skarbnik Miasta i Gminy Karlino Pani Krystyna Granat omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia do kwoty 30.906zł kredytu dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Szczecińskiej 9 w Karlinie z przeznaczeniem na roboty budowlane związane z modernizacją instalacji c.o. w budynku Wspólnoty.

Pani Bogumiła Hałasa Radna Rady Miejskiej w Karlinie przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie udzielenia poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/219/08 została podjęta w wyniku jednomyślnego głosowania.

Ad. 11d

Skarbnik Miasta i Gminy Karlino Pani Granat omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia do kwoty 61.811zł kredytu dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Bogusława X 5 w Karlinie z przeznaczeniem na remont dachu i ocieplenie ściany szczytowej budynku Wspólnoty.

Pan Dariusz Michalski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił treść projektu uchwały w sprawie udzielenia poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości.

W wyniku jednomyślnego głosowania radnych uchwała Nr XXII/220/08 została podjęta.

Ad. 11e

Pani Krystyna Granat omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia do kwoty 56.737zł kredytu dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Konopnickiej 6 w Karlinie z przeznaczeniem na roboty budowlane związane z modernizacją instalacji c.o. (kotłowni) w budynku Wspólnoty.

Pani Bogumiła Hałasa Radna Rady Miejskiej w Karlinie przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie udzielenia poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości.

W wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania radnych uchwała Nr XXII/221/08 została podjęta.

Ad. 11f

Skarbnik Miasta i Gminy Karlino Pani Krystyna Granat omówiła również projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia do kwoty 56.737zł kredytu dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Karścino 25 z przeznaczeniem na remont dachu i ocieplenie ściany szczytowej budynku Wspólnoty.

Pan Dariusz Michalski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił treść projektu uchwały w sprawie udzielenia poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/222/08 została podjęta przez radnych w wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania.

Ad. 11g

Pan Paweł Filipowicz Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta i Gminy w Karlinie omówił projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Daszewo i 003 Karlinie w gminie Karlino.

Pani Bogumiła Hałasa Radna Rady Miejskiej w Karlinie przedstawiła treść projektu uchwały.

Radni w wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania podjęli uchwałę Nr XXII/223/08.

Ad. 12

Pan Marek Lewandowski zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Karlino stwierdził, że w urzędnicy w Urzędzie Miasta i Gminy w Karlinie nie pozostawiają żadnej sprawy, wszystkie są załatwiane. Podkreślił, że zarówno on, jak i wszyscy pracownicy Urzędu są do dyspozycji we wszystkie dni robocze. Po raz kolejny powiedział, że ani Pan Piłkowski, ani Pan Wapniarski nie zgłaszali się do niego nigdy. Obaj Panowie wybrali taką formę, że zadają pytania na sesji Rady w błahych sprawach, na co zwrócił uwagę Pan Marcinkowski, a także poprzez pisma, to również odpowiedź udzielana będzie na piśmie. Pojemniki na śmieci do selektywnej zbiórki, tablice informacyjne, droga, na te pytania odpowiedź udzielona zostanie w formie pisemnej. Nie jest również prawdą, że powiedział Panu Wapniarskiemu, że z oczyszczalni śmierdzi ,,bo ludzie rzadko spłukują”, podczas rozmowy stwierdził, że teraz ścieki obrabia się trudniej na oczyszczalni, bo są bardziej stężone, ponieważ ludzie oszczędzają na wodzie, a to jest faktem. Ścieki muszą być dłużej na oczyszczalni, a przy wysokich temperaturach roznosi się nieprzyjemny zapach.

Ad. 13

Prezentacja dokonana przez Pana Krzysztofa Sochę – Pomorska Agencja Badania Rynku i Opinii Publicznej w Darłowie na temat ,,Skali zjawisk i zagrożeń zjawiskami z obszaru patologii indywidualnej w środowisku młodzieży szkolnej miasta i gminy Karlino”.Po wyczerpaniu się porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie Pan Kazimierz Ryszewski podziękował za przybycie i udział radnym oraz zaproszonym gościom i o godzinie 1510 dokonał zamknięcia XXII sesji Rady Miejskiej w Karlinie.

Protokołowała:

Ilona Pyrtek-Safaryn


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość