Strona główna

Protokół Nr xxvi/2012


Pobieranie 47.9 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar47.9 Kb.

Protokół Nr XXVI/2012


z sesji Rady Gminy Klembów

odbytej 25 października 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Obrady rozpoczęto o godz.1550, a zakończono o godz. 2300.

W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100,00 % obecności radnych.
Proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy,

 2. Przedstawienie porządku obrad XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy,

 3. Przyjęcie protokołu z XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy,

 4. Przyjęcie porządku obrad XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy,

 5. Prezentacja przedsiębiorcy zainteresowanego inwestowaniem na terenie Gminy Klembów,

 6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2012 rok,

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022,

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Klembów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów, części wsi Wola Rasztowska,

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Klembów na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

 12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Klembów za rok szkolny 2011/2012 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego,

 13. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych za 2011 rok,

 14. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje,

 15. Sprawy różne i wolne wnioski,

 16. Zamknięcie obrad XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy.Ad.1.2.

Otwarcia XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy dokonała Dorota Marcinkowska Przewodnicząca Rady Gminy.Przewodnicząca Rady powitała zebranych i stwierdziła, że na sesji obecnych jest 15 radnych, a zatem jest quorum i podejmowane uchwały będą miały moc wiążącą.

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy.
Ad. 3.

Przewodnicząca Rady Gminy Dorota Marcinkowska – poprosiła o przystąpienie do rozpatrzenia pkt. 3: przyjęcie protokołu z XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy: „… Tu, od razu chciałabym poinformować, że sporządzony projekt protokołu był dostępny, dostali Państwo też zapis, jednocześnie informuję, że w części pierwszej, czyli w zakresie punktów od drugiego do części szóstego, niestety okazało się, ze ta część sesji nie została zarejestrowana za pomocą dyktafonu i ten projekt protokołu został sporządzony na podstawie notatek protokolanta i informacji przekazanych przez prowadzących obrady w danym punkcie. Oczywiście, pozostała część jest już zapisana zgodnie z zapisem dźwiękowym, jaki oczywiście istnieje. W związku z tym, proszę Państwa, czy mają Państwo uwagi, uzupełnienia do protokołu z XXV sesji ?”

Radna pani Jadwiga Szewczyk: „Ja tylko proszę o przeredagowanie ostatniego zdania na stronie drugiej, bo tylko tam widzę możliwość uzupełnienia tego protokołu, dlatego, że nie zamierzam tego co mówiłam poprzednio jakby z głowy sobie przypominać co było
i powtarzać, natomiast pamiętam swój ostatni wniosek złożony i tutaj chciałabym, żeby zapis brzmiał tak: Następnie radna zgłosiła wniosek do Przewodniczącej Rady, aby Przewodnicząca złożyła zawiadomienie do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Wójta w związku z przekroczeniem przez niego uprawnień, poprzez wykonanie inwestycji bez upoważnienia Rady Gminy. Tylko w takim zakresie wnoszę
o przeredagowanie tego zdania, bo ono jest troszkę, zapis ma, po prostu, niefortunny.”

Radny pan Andrzej Pisarek: „Pani Przewodnicząca, ja bym chciał prosić o uwzględnienie na stronie czwartej gdzie jest napisane, że Wiceprzewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę
w obradach
, ja ogłosiłem przerwę na czas pięciu minut.”

Przewodnicząca Rady Gminy: ogłosił pięciominutową przerwę w obradach, tak ?”

Radny pan Andrzej Pisarek: „Przerwa trwała dłużej, jak to bywa często, ale była na pięć minut ogłoszona.”

Nikt więcej nie zgłosił uzupełnień ani uwag.Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przystąpienie do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy z przedstawionymi poprawkami
Za - 11

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 4
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół został przyjęty.
Ad. 4.

Przewodnicząca Rady Gminy Dorota Marcinkowska – poinformowała, że tak jak już zostało przyjęte przez radnych na poprzednich sesjach Rada Gminy nie będzie przyjmowała poprzez głosowanie porządku obrad, tylko ewentualne zmiany porządku obrad.

Przewodnicząca Rady zapytała czy są propozycje do zmiany porządku XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy.

Radna pani Jadwiga Szewczyk: „Wnoszę o ujęcie w porządku obrad punktu, w którym miejscu, to później może już sprecyzujemy, punktu: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów. Ten wniosek uzasadniam tym, że sama poprzednio, oczywiście, wnosiłam o zdjęcie tego punktu z porządku sesji, która miała miejsce 30 sierpnia 2012 roku. Wtedy też wskazywałam na potrzebę konsultacji mieszkańców co do nazwy tej ulicy i wtedy też poinformowałam Radę i pana Wójta, że odbędzie się zebranie w Woli Rasztowskiej w dniu 21 września 2012 roku i to zebranie podejmie decyzję jaką nazwę ulicy w zakresie wskazanym, oczywiście tutaj przez pana Wójta chciałoby tam mieć. To zebranie się odbyło, w protokole ujęto, że nazwa ulicy to jest Trakt Napoleoński, zebranie przegłosowało tę nazwę, opowiedziało się, oczywiście, za taką nazwą i też na poprzedniej sesji wnosiłam o przygotowanie na tę sesję projektu uchwały w tym zakresie jako, że to jest istotne dla mieszkańców, bo już wtedy na zebraniu podnosili, że nie mogą się zameldować. I na stronie osiemnastej właśnie, już patrzę czy to jest punkt, tak na stronie osiemnastej, tak jak tutaj mówiłam w interpelacji: trzecia moja interpelacja, to już w zasadzie jest bardziej wnioskiem, bo tutaj już pan odpowiadać nie musi, natomiast ja zgłaszam wniosek, żeby pan pilnie ujął ten projekt uchwały o nadaniu ulicy, którą mieszkańcy na zebraniu sobie uchwalili jako nazwę Trakt Napoleoński, bo tam chodzi o te rodziny, które mieszkają, i żeby nie było tak, że na następną sesję nie będzie tego projektu uchwały, bo już nie ma wątpliwości jaka ma być nazwa. Otóż, ze względu na to, że w porządku sesji ten projekt nie został ujęty ja dzisiaj go zgłaszam i też, żeby nie było, że nie jest przygotowany ten projekt wnoszę, żeby, po prostu, posiłkować się projektem, który mamy dołączony do zawiadomienia o sesji 30 sierpnia 2012, ze zmianą zamiast Kamienna na Trakt Napoleoński. Jako uzasadnienie można wtedy podać i to też jestem w stanie przedyktować, że zebranie mieszkańców w dniu takim a takim uchwaliło czy podjęło decyzję w zakresie nazwy tej ulicy.”

Zastępca Wójta pan Andrzej Diakonow: „W kwestii formalnej trzeba by było ustalić kto wnosi ten projekt, kto jest wnioskodawcą tego projektu.”

Radna pani Jadwiga Szewczyk: „W dniu dzisiejszym wnioskodawcą jest Jadwiga Szewczyk – radna Gminy Klembów, mieszkanka Woli Rasztowskiej.”

Zastępca Wójta pan Andrzej Diakonow: „Natomiast z tego co ja się orientuję, to kompetencje są tutaj po stronie organu wykonawczego, czyli organ wykonawczy wnosi
o nadanie danej ulicy określonej nazwy, czyli tego nie można zrobić z pominięciem organu wykonawczego.”

Wójt Gminy Klembów pan Kazimierz Rakowski: „Byłem na zebraniu, potwierdzam, że była taka akceptacja mieszkańców co do nazwy.”

Radna pani Jadwiga Szewczyk: „I pan wnosi, że pan Wójt chce przejąć inicjatywę …”

Zastępca Wójta pan Andrzej Diakonow: „Formalnie musi wyrazić zgodę na taką nazwę ulicy. Bez zgody Wójta nie może być procedowana i nazwana ta ulica.”

Radna pani Jadwiga Szewczyk: „Pan Wójt powinien to ująć w projekcie porządku sesji
i z tym się zgadzam, natomiast zgodę co nazwy podejmowali i wyrażali swoją opinię mieszkańcy.”

Zastępca Wójta pan Andrzej Diakonow: „Opinię – tak, natomiast opinia nie jest wiążąca.”

Radna pani Jadwiga Szewczyk: „Panie Wójcie, może mi pan powiedzieć w czym pan widzi problem, pytam …”

Zastępca Wójta pan Andrzej Diakonow: „… Musi być wniesiony przez Wójta projekt …”

Przewodnicząca Rady Gminy: „… Panie Wójcie, czy wyraża pan zgodę ?”

Wójt Gminy Klembów pan Kazimierz Rakowski: „Wyrażam zgodę, ponieważ byłem osobiście na tym zebraniu, wiem co …”

Przewodnicząca Rady Gminy: „Bardzo mnie cieszy, że pan wyraża zgodę a teraz ja chciałabym dostać tekst, który odczytam, ponieważ ja tekstu projektu …”

Radna pani Jadwiga Szewczyk: „Pani nie ma takich materiałów, ja je mam i już je dostarczam. Myślę, że trzeba zrobić kopie dla radnych.”

Przewodnicząca Rady Gminy przekazała otrzymany projekt uchwały radcy prawnemu celem sprawdzenia i zaakceptowania.

Radna pani Jadwiga Szewczyk: „Potrzebne są kopie tego dlatego, że uzasadnienie pewnie się zmieni, bo nie będzie to brzmiało, jako że mieszkańcy …”

Przewodnicząca Rady Gminy: „Ale nowy wniosek jeszcze ? Nie ?”

Radna pani Jadwiga Szewczyk: „Tak, wniosek już pani mówię. To jeśli chodzi o projekt nazwy ulicy, projekt uchwały odnośnie nazwy ulicy, natomiast mój drugi wniosek dotyczy dokładnie zdjęcia z porządku obrad punktu dotyczącego i to jest punkt …”

Radny pan Piotr Zakrzewski: „Prezentacja ?”

Radna pani Jadwiga Szewczyk: „10, zdjęcie z porządku obrad: Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów, części Wola Rasztowska. I tutaj też chciałabym złożyć uzasadnienie. Proszę Państwa i też korzystając z protokołu z poprzedniej sesji, ja już podnosiłam na poprzedniej sesji, że mieszkańcy nie mieli możliwości zapoznania się z ogłoszeniem Wójta Gminy Klembów, nie możemy tutaj mówić, że ten kto ma Internet, to sobie wyszuka, bo takiej możliwości, mało tego nie dojedzie do gminy ten kto nie ma samochodu i nie odczyta na tablicy ogłoszeń a też nie wszyscy mieszkańcy czytają gazety. Natomiast jest zwyczajowo przyjęty w mojej miejscowości, co potwierdzi pan sołtys obecny na zebraniu, zwyczajowo przyjęty sposób ogłaszania istotnych dla mieszkańców informacji i to jest: poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i często dodatkowo jeszcze tak robi właśnie sołtys, że ogłasza to, po prostu, po mszach, w ogłoszeniach tych kościelnych po mszach znajduje się ogłoszenie istotne dla mieszkańców. Tutaj z tego jak wynika pan Wójt informował, że powiesił na tablicy ogłoszeń w Woli Rasztowskiej i był jakiś sabotaż, ktoś zerwał wszystko. Natomiast zasada jest taka, że oprócz tego, że pan Wójt wiesza na tablicy to informuje sołtysa, że zawiesza mu tak istotną informację, takiej informacji pan sołtys nie miał. Ale z następnego pisma, które przysłał mi też pan Wójt dowiedziałam się i to też sam pan Wójt podpisał, że wcale nie jest potrzebne zawieszenie ogłoszenia o wyłożeniu planu na tablicy ogłoszeń, bo tego nie przewiduje orzecznictwo a sposób zwyczajowo przyjęty, to może być ten sposób, który tutaj gmina dokonała, czyli mam tutaj na myśli zawieszenie w urzędzie gminy oraz informacje w prasie, ale proszę Państwa, ja jeszcze raz mówię my nie mamy przeprowadzonej tutaj inwestycji
w zakresie pełnej informatyzacji gminy. Nasi mieszkańcy, bo my możemy sobie mówić, że my mamy, ja też mam Internet, natomiast nasi mieszkańcy absolutnie dostępu do Internetu, przynajmniej jeżeli chodzi o tych mieszkańców, którzy mają i gospodarstwa, i zajmują się zupełnie czym innym niż wyczytywanie co jest w Internecie, oni takiej wiedzy wcale nie mieli i to jest kolejny tutaj wniosek, który jest istotny dla mieszkańców, my załatwić go musimy pozytywnie, ponieważ oni muszą mieć wiedzę co dzieje się z ich miejscowością, takiej wiedzy nie mieli.”

Wójt Gminy Klembów pan Kazimierz Rakowski: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja uważam i proszę bardzo, żeby nie zdejmować z dzisiejszych obrad tego planu, bo należy przedyskutować. Ja nie mówię, że dzisiaj musimy uchwalić, ale wiele jest, ja specjalnie zrobiłem, że tam nie ma poprawek wszystkich, tak jak ja bym ewentualnie widział, jest to propozycja projektanta, czyli urbanisty, a my dzisiaj powinniśmy pochylić się nad tym planem i wiele elementów, i rzeczy, które są naniesione, czy mamy je utrzymać, czy może zasugerować projektantowi, żeby zmienił pewne elementy. I uważam, że ta dyskusja na temat tego planu dzisiaj powinna się odbyć, bez głosowania, nie musi być głosowane.”

Radna pani Jadwiga Szewczyk: „Jeżeli pan Wójt ma na tylko myśli analizę nad tym projektem, to ja mogłabym odstąpić, czyli zrezygnować z wniosku o zdjęcie, natomiast przeredagować ten punkt, który tu znajduje się jako rozpatrzenie projektu uchwały, i wtedy rzeczywiście zrobić z tego analizę, można zrobić analizę projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, i rzeczywiście nad tym popracować można, i wtedy też, tylko tutaj byłaby kwestia co zrobić z tymi mieszkańcami, którym umknęła informacja bądź nie mieli do niej dostępu w sprawie wyłożenia projektu planu … bo wtedy powtarzamy procedurę, panie Wójcie, bo wtedy powtarzamy procedurę, bo tak czy siak, jeżeli my tego nie zrobimy, to zawsze jest ta możliwość, że o tym, że tej procedury nie dotrzymano, że znajdzie się to u Wojewody czy też w Sądzie i to też jest przedłużenie, bo pan wtedy przedłuża
o kolejne półtora roku, jak nie lepiej, bo jak dojdzie do NSA to ma pan kolejny rok. A dwa miesiące to nie robi takiej różnicy.”

Przewodnicząca Rady Gminy: „Tutaj byłaby propozycja nad zmianą …”

Radna pani Jadwiga Szewczyk: „Jeżeli pan Wójt stoi też właśnie na tym stanowisku, że trzeba przedyskutować, absolutnie ja tego nie neguję, wtedy zmieniam swój wniosek, czyli nie zdejmujemy, ale przeredagowujemy 10 punkt w zakresie: Analiza projektu uchwały
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów, części wsi Wola Rasztowska
.”

Zastępca Wójta pan Andrzej Diakonow: „Ja proponuję następującą procedurę, która będzie bardziej wiążąca i bardziej pragmatyczna, mianowicie Rada nie przyjmie tej uchwały, tylko przyjmie ewentualnie jakieś proponowane kierunki zmian i to będzie miało większą moc wiążącą dla Wójta niż sama analiza, bo wtedy Wójt będzie wiedział, w którym kierunku ewentualne zmiany mają iść i raczej nie będzie wbrew stanowisku Rady forsował jakieś swoje rozwiązania, natomiast sama analiza to jest tylko dyskusja bez wiążących żadnych wniosków dla Wójta, więc chyba ta procedura jest lepsza – odrzucenie, bo jest powszechnie stosowana przy pracy legislacyjnej, że nie przyjmuje się i daje się do ponownego przygotowania projektu z zaznaczeniem kierunku proponowanych zmian.”

Przewodnicząca Rady przypomniała, że takie sytuacje już miały miejsce i że Rada po dyskusji zdejmowała uchwałę z porządku obrad.

Radna pani Jadwiga Szewczyk: „Jeżeli my tutaj analizujemy i nie ma potrzeby, na przykład jeżeli zmienimy plan w zakresie i zobowiążemy pana Wójta, to ten plan ma być realizowany tylko w tym zakresie, ale pomijamy to zawiadomienie mieszkańców. A skąd my wiemy czy oni nie mają jeszcze jakiś uwag ? Bo ja wiem, które uwagi wpłynęły: moje, formalne
i wpłynęły pewnie pana S., który jest dzień w dzień w Gminie jak Państwo sami mówcie. Natomiast widzieli Państwo jakiegoś innego mieszkańca kiedy było zawiadomienie
o wyłożeniu ?”

Zastępca Wójta pan Andrzej Diakonow: „Oczywiście, że tak, byli na spotkaniu.”

Radna pani Jadwiga Szewczyk: „… Bo gros osób, tych właśnie, które pyta o plan mówi, że w ogóle nie miało żadnej wiedzy o tym, że plan był wyłożony, że nic nie było na tablicy ogłoszeń i pytania do pana sołtysa i pytania do mnie dlaczego nie przekazałam, że na skrzynce coś wisi a tam nic nie było. Także, pani Doroto, ja to zostawiam już pani decyzji, jeżeli analiza, ja nie mam nic przeciwko temu, natomiast mówię jak przebrniemy przez część formalną.”

Przewodnicząca Rady zaproponowała pozostawienie punktu w takiej formie jaka jest. Jednocześnie poinformowała, że później po dyskusji, po wysłuchaniu projektanta, Rada może odstąpić od głosowania bądź odrzucić uchwałę. Następnie Przewodnicząca Rady zapytała radcę prawnego czy odrzucenie uchwały przez Radę oznacza konieczność powtórzenia całej procedury.

Radca prawny odpowiedziała, że nie, oznacza to wyłącznie konieczność zmiany projektu uchwały w zakresie proponowanych zmian.

Radca prawny pani Sylwia Barcz-Popiel: „Pani kwestionuje tutaj procedurę. To nie jest jakby możliwe do kwestionowania przez Radę. Wójt stoi na stanowisku, że procedura była prawidłowo dokonana, ogłoszenie w sposób zwyczajowy w prawidłowy sposób i ocenia to wtedy Wojewoda, jeśli chodzi o tą kwestię tego ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty. Natomiast co do zmian Rada może proponować swoje zmiany, to jest projekt.”

Przewodnicząca Rady odczytała wnioski do zmiany porządku obrad i poprosiła
o głosowanie.

Wniosek I wprowadzenie do porządku obrad punktu Rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie
nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów po punkcie 11 porządku obrad
Za - 15

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0
W wyniku przeprowadzonego głosowania zmiana porządku obrad została przyjęta.
Wniosek II (zgłoszony przez radną Jadwigę Szewczyk) zmiana 10 punktu porządku obrad na Analiza projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów, części wsi Wola Rasztowska
Za - 7

Przeciw - 5

Wstrzymało się - 3
W wyniku przeprowadzonego głosowania zmiana porządku obrad nie została przyjęta.
Ad. 5.

Przewodnicząca Rady Gminy Dorota Marcinkowska - poprosiła o przystąpienie do omówienia kolejnego zagadnienia: Prezentacja przedsiębiorcy zainteresowanego inwestowaniem na terenie Gminy Klembów

Przedsiębiorca Spółka Solena Polska był reprezentowany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Wojciecha Kowalskiego i Doradcę Zarządu ds. Lokalizacji Inwestycji pana Jana Wasiaka. Panowie przedstawili prezentację dotyczącą inwestycji usuwania odpadów komunalnych w wysokotemperaturowych gazyfikatorach.

Następnie przedstawiciele spółki odpowiadali na pytania radnych i sołtysów. W dyskusji uczestniczył również zaproszony przez Wójta Gminy pan Bogdan Domagała.


Ad. 6.

Przewodnicząca Rady Gminy Dorota Marcinkowska - poprosiła o przystąpienie do omówienia kolejnego zagadnienia: Sprawozdania z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Wójt Gminy Klembów pan Kazimierz Rakowski przedstawił sprawozdanie z działalności za okres między sesjami.

(Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu)

Wystąpienie Wójta dotyczyło rozszerzenia sprawozdania.

Radna pani Jadwiga Szewczyk ponownie złożyła wniosek do Przewodniczącej Rady, aby Przewodnicząca złożyła zawiadomienie do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Wójta w związku z przekroczeniem przez niego uprawnień, poprzez wykonanie inwestycji bez upoważnienia Rady Gminy. Przewodnicząca Rady poinformowała, że nie ma takich uprawnień i stwierdziła, żeby radna złożyła wniosek do Rady


o zawiadomienie Prokuratury.

Ad. 7.

Przewodnicząca Rady Gminy - poprosiła o przystąpienie do kolejnego zagadnienia: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2012 rok.

Skarbnik Gminy pani Teresa Dzwonkowska poinformowała, że uczestniczyła
w posiedzeniach wszystkich komisji i może nie będzie omawiać zmian, tylko ewentualnie odpowie na pytania radnych.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały, po czym poprosiła o przystąpienie do głosowania.

Za - 12

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 2

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta.


Ad. 8.

Przewodnicząca Rady Gminy Dorota Marcinkowska - poprosiła o przystąpienie do kolejnego zagadnienia: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-22.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Pytań i uwag nie było.

Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję w tym punkcie, odczytała projekt uchwały, po czym poprosiła o przystąpienie do głosowania.

Za - 12

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 3

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta.


Ad. 9.

Przewodnicząca Rady Gminy Dorota Marcinkowska - poprosiła o przystąpienie do kolejnego zagadnienia: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Klembów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Pytań ani uwag nie zgłoszono.Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały, po czym poprosiła o przystąpienie do głosowania.

Za - 11

Przeciw - 3

Wstrzymało się - 1

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta.


Ad. 10.

Przewodnicząca Rady Gminy Dorota Marcinkowska - poprosiła o przystąpienie do kolejnego zagadnienia: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów, części wsi Wola Rasztowska.

Informacje przedstawił projektant pan Fogiel.

Następnie projektant odpowiadał na pytania radnych.

Propozycje zmian do planu zaproponował Wójt Gminy.

W toku dyskusji ustalono, że w związku z twierdzeniem radnej pani Jadwigi Szewczyk, że część mieszkańców nie zapoznała się z planem sołtys wsi Wola Rasztowska zorganizuje zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje uwagi do planu
a radna pani Jadwiga Szewczyk przedstawi je jako zmiany do projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

Po dyskusji radna Jadwiga Szewczyk zgłosiła wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad.Przewodnicząca Rady Gminy odczytała wniosek, po czym poprosiła o przystąpienie do głosowania.

Za - 11

Przeciw - 2

Wstrzymało się - 1

W wyniku przeprowadzonego głosowania zmiana porządku obrad została przyjęta. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.


Ad. 11.

Przewodnicząca Rady Gminy Dorota Marcinkowska - poprosiła o przystąpienie do kolejnego zagadnienia: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Klembów na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu.

Radny pan Tadeusz Wojda zgłosił wniosek o przeniesienie do okręgu I ulicy Jana Pawła II.

Radny pan Łukasz Jaszczuk wniósł o odrzucenie wniosku.

Przewodnicząca Rady odczytała wniosek i poprosiła o głosowanie.Wniosek (zgłoszony przez radnego pana Tadeusza Wojdę) o przeniesienie ulicy Jana Pawła II z okręgu II do okręgu I:
Za - 7

Przeciw - 5

Wstrzymało się - 3
W wyniku przeprowadzonego głosowania zmiana porządku obrad została przyjęta.

O godz. 2111 radny pan Łukasz Jaszczuk opuścił obrady.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały, po czym poprosiła o przystąpienie do głosowania.

Za - 10

Przeciw - 2

Wstrzymało się - 2

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta.


Ad. 12.

Przewodnicząca Rady Gminy Dorota Marcinkowska - poprosiła o przystąpienie do kolejnego zagadnienia: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów.

Pytań i uwag nie zgłoszono.Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały, po czym poprosiła o przystąpienie do głosowania.

Za - 14

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta.


Ad. 13.

Przewodnicząca Rady Gminy Dorota Marcinkowska - poprosiła o przystąpienie do kolejnego zagadnienia: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Klembów za rok szkolny 2011/2012 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy radni mają pytania i jednocześnie poinformowała, że na sali jest obecna Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych pani Elżbieta Solis i może udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania. Pytań i uwag nie było.

Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję w tym punkcie.
Ad. 14.

Przewodnicząca Rady Gminy Dorota Marcinkowska - poprosiła o przystąpienie do kolejnego zagadnienia: Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych za 2011 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych gminy za 2011 rok.


Ad. 15.

Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje radnych.

Radny pan Piotr Zakrzewski zapytał o odwodnienie ulicy Willowej w Dobczynie.


Ad. 16.

Sprawy różne i wolne wnioski.

Sołtys Ostrówka zapytał o oświetlenie ulicy Szkolnej. Wójt odpowiedział, że zapisał.

Sołtys Woli Rasztowskiej zgłosił wymianę lampy przy sklepie na lampę o większej mocy.

Wójt Gminy Klembów poinformował, że gmina nie otrzymała dofinansowania na budowę wodociągu, i że ta decyzja będzie skarżona do sądu i do Marszałka Województwa.

Zastępca wójta odczytał skargę do sądu.

Następnie Przewodnicząca Rady odczytała dwa wnioski z dostępu do informacji publicznej. Na pierwszy wniosek, po dyskusji radni pani Renata Pokora i Janusz Zych zaproponowali odpowiedź, że Rada nie posiada takich informacji a zatem nie może ich udostępnić. W odpowiedzi na drugi wniosek Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt odpowiedzi. Zaproponowane odpowiedzi zostały przyjęte przez Radę bez głosu sprzeciwu.


Ad. 17.

Zamknięcia obrad XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Dorota Marcinkowska.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała:


Jadwiga Sajnóg

Strona z©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość