Strona główna

ProtokóŁ Nr xxviii/2005 XXVIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Miłki IV kadencji w dniu 29 sierpnia 2005r


Pobieranie 64.44 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar64.44 Kb.
Miłki, 29 sierpnia 2005r.
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2005

XXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Miłki IV kadencji

w dniu 29 sierpnia 2005r.
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Miłkach w dniu
29 sierpnia 2005r. od godziny 10.00 do 15.20.

W dniu 29 sierpnia 2005r. w obradach uczestniczyli radni


wg załączonej do protokołu listy obecności. Przewodnicząca stwierdziła, że nieobecności radnych Renaty Ilnickiej, Haliny Cimoch, Zygmunta Kozaka oraz Grzegorza Arciszewskiego są usprawiedliwione. Ponadto w sesji udział wzięli: Wójt Gminy - Wiesław Sadok, Sekretarz Gminy – Włodzimierz Skoratko, Skarbnik Gminy – Andrzej Wasilewski, Nadleśniczy Nadleśnictwa w Giżycku – Mirosław Stabiński, Sławomir Kowalczyk - Sekretarz Nadleśnictwa, Teresa Dąbrowska – radca prawny UG.

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy Pani Mariola Tafil. Na wstępie powitała zebranych i stwierdziła, że na sali jest wymagane quorum (11 radnych) do podejmowania prawomocnych uchwał.Do pkt. 2.

Na protokolanta dzisiejszych obrad Przewodnicząca zaproponowała Justynę Leszczyńską. Uwag nie stwierdzono. Propozycję poddano


pod głosowanie.

„Za” powołaniem Justyny Leszczyńskiej na protokolanta dzisiejszych obrad głosowało 11 radnych. Przewodnicząca stwierdziła, że protokolantem została Justyna Leszczyńska.


Do pkt. 3.

W tym punkcie decydowano o przyjęciu protokołu Nr XXVII/2005


z XXVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Miłki w dniu 22 czerwca i 30 czerwca 2005r.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół Nr XXVII/2005.

„Za” przyjęciem protokołu Nr XXVII/2005 z XXVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Miłki w dniu 22 czerwca i 30 czerwca 2005r. głosowało 11 radnych.Do pkt. 4.

W tym punkcie decydowano o przyjęciu porządku obrad.

Przewodnicząca zaproponowała, by punkt 10 był punktem 6 dzisiejszego porządku obrad oraz, by pkt. 7 było podjęcie uchwał w sprawie skarg.

Mariola Tafil powiedziała, że z porządku obrad wycofane zostały przez władze gminy punkty dotyczące podjęcia uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Uwag radni nie wnieśli. Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad z zaproponowanymi zmianami.

„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych.


W związku z powyższym dzisiejszy porządek obrad przedstawiał
się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.

 2. Powołanie protokolanta obrad.

 3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Przyjęcie interpelacji.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne nieruchomości Skarbu Państwa dysponowanej przez Nadleśnictwo w Giżycku.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie skarg.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania drogom kategorii dróg gminnych.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/176/2005 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miłki.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany gruntów.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miłki.

 13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

 14. Wolne wnioski i sprawy różne.

15. Zamknięcie obrad.

Do pkt. 5.

W dniu dzisiejszym interpelacji nie zgłoszono.


Do pkt. 6.

Wójt Gminy powiedział, że Nadleśnictwo w Giżycku wystąpiło do gminy z wnioskiem o bezpłatne przekazanie nieruchomości w miejscowości Czyprki i Paprotki.

Wróblewski Jan zapytał jakie będą obciążenia gminy związane z przejęciem w/w nieruchomości. Wójt powiedział, że z racji materialnych powiększa się wartość majątku gminy. Ponadto w przyszłości może zaistnieć taka sytuacja, że nieruchomości te zostaną sprzedane. Istnieją pewne zadłużenia mieszkań, jednak są one niewielkie.

Przewodnicząca zapytała czy Nadleśnictwo proponowało sprzedaż budynków najemcom. Mirosław Stabiński udzielił odpowiedzi pozytywnej. Dodał, że najemcy nie skorzystali z oferty Nadleśnictwa mimo proponowanych ulg w wykupieniu mieszkań.

Przewodnicząca stwierdziła, że jej zapytanie miało na celu ustalenie czy oferta sprzedaży mieszkań przez Nadleśnictwo jest bardziej korzystna niż gdyby budynki te sprzedawała gmina.

Mariola Tafil zapytała czy nieruchomości te posiadają dokumentację, która jest niezbędna przy przekazywaniu nieruchomości. Nadleśniczy udzielił odpowiedzi pozytywnej.

Doda Eugeniusz powiedział, że problematyczne może być odśnieżanie dróg dojazdowych do w/w nieruchomości. Radny dodał, że Nadleśnictwo mogłoby przekazać gminie tereny nad Zielonym Jeziorem.

Przewodnicząca powiedziała, że w Jagodnym Małym znajdują się tereny, które Nadleśnictwo także mogłoby przekazać gminie.

Nadleśniczy powiedział, że przekazanie następuje wraz z wszelkimi dokumentami (np. geodezyjnymi), za opracowanie których gmina nie musi już płacić, gdyż zapłaciło Nadleśnictwo. Zatem jest to korzystna transakcja dla gminy. Ponadto zgodnie z ustawą o lasach państwowych budynki te powinny być przekazane gminie. Przetargu nie można ogłosić, gdyż są to lokale zamieszkałe.

Przewodnicząca powiedziała, że jeżeli najemca nie skorzysta z prawa pierwokupu, to Nadleśnictwo może sprzedać budynki. Nadleśniczy zaprzeczył temu stanowisku.

Sekretarz Nadleśnictwa powiedział, że wyczerpano wszelkie procedury mające na celu zbycie nieruchomości i teraz pozostaje tylko konieczność przekazania ich gminie.

Nadleśniczy dodał, że w innych okolicznych gminach przekazywanie nieruchomości następowało bez podejmowania uchwały rady gminy, jedynie na mocy przepisów ustawowych.

Mariola Tafil zapytała dlaczego zatem radzie proponuje się podjęcie takiej uchwały.

Wójt powiedział, że jest to czynione w tym celu, żeby rada wiedziała jakie są działania władzy wykonawczej.

Przewodnicząca zapytała czy w ciągu 10 lat budynki te były remontowane. Ponadto powiedziała, że w przypadku przekazywania budynków przez Nadleśnictwo ustawa nakłada konieczność opracowania odpowiednich dokumentów. Nadleśniczy powiedział, że wszelkie dokumenty są przygotowane.

Bajkowski Józef odniósł się do wypowiedzi Dody Eugeniusza. Radny powiedział, że w Paprotkach znajduje się droga dojazdowa do budynku i nie będzie problemu z jej odśnieżaniem.

Przewodnicząca powiedziała, że wyborcy mogą zarzucać radnym, że na mienie komunalne przejmuje się zadłużone nieruchomości. Mariola Tafil poprosiła również Nadleśniczego o przemyślenie kwestii przekazania gminie bardziej atrakcyjnych nieruchomości.

Wójt powiedział, że rozmowy na ten temat będą jeszcze prowadzone. Nadleśniczy powiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma klimatu do dalszych przekazań nieruchomości. W okresie późniejszym temat ten będzie z pewnością poruszany.

Idek Andrzej powiedział, że w przypadku kiedy najemcy nie będą opłacali czynszu, to wówczas można będzie ich przenieść do lokali zastępczych, a nieruchomości w Paprotkach i Czyprkach sprzedać.

Po dyskusji Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne od Nadleśnictwa w Giżycku.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę Nr XXVIII/198/2005 podjęto jednomyślnie.


Do pkt. 7.

W tym punkcie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że Komisja zapoznała się z dokumentacją dotyczącą skargi złożonej przez p. Harms oraz p. Androsiuk. Odnośnie funkcjonowania sklepu Jan Fedorowicz powiedział, że podczas wizji lokalnej stwierdzono, iż funkcjonuje on należycie, ponadto żaden inny mieszkaniec nie zwracał uwagi na jakieś niedociągnięcia w tej sprawie. Skarżący podnieśli także zarzut, że na ich zapytanie dotyczące stanu formalno-prawnego sklepu udzielono odpowiedzi sołtysowi, a nie zainteresowanemu. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca.

Chodań Dariusz powiedział, że w przypadku zawierania nowej umowy na dzierżawę sklepu powinno się zobligować dzierżawcę do tego, by sklep był prowadzony ciągle, a nie tylko przez kilka miesięcy w roku.

Regina Ranuszkiewicz zaznaczyła, że skarżący chcą tylko, aby sklep funkcjonował przez cały rok.

Przewodnicząca stwierdziła, że kwestia gospodarowania mieniem komunalnym nie leży w kompetencji rady gminy, lecz wójta. Mariola Tafil poprosiła Teresę Dąbrowską o wypowiedzenie się w sprawie skargi p. Androsiuk.

Radca prawny powiedziała, że rada powinna uznać skargę za zasadną lub bezzasadną. Odbyła się wizja lokalna w miejscowości Danowo i stwierdzono, że sklep funkcjonuje. Stan faktyczny jest taki, że sklep istnieje, a zatem skarga jest bezzasadna. W sprawie zapytania p. Androsiuk o stan formalno- prawny powinna być udzielona odpowiedź zainteresowanemu, niemniej jednak zapoznał się on z odpowiedzią udzieloną sołtysowi wsi i na dzień dzisiejszy wie kto jest użytkownikiem sklepu. W momencie kiedy rada powzięła wiadomość, że sklep istnieje i że p. Androsiuk otrzymał odpowiedź na swoje pytanie skarga powinna zostać uznana za bezzasadną. Teresa Dąbrowska dodała, że w umowie dzierżawy lokalu w miejscowości Danowo nie ma mowy o zakazie zawieszania działalności gospodarczej. Ponadto w przypadku zerwania umowy dzierżawy przez gminę, gmina musiałaby zwrócić dzierżawcy nakłady jakie poniósł na odremontowanie sklepu, wypłacić odszkodowanie i utracone korzyści.

Wróblewski Jan zapytał czy w umowie dzierżawy można zamieścić zapis mówiący o tym, że działalność gospodarcza musi być prowadzona bez przerw.

Teresa Dąbrowska udzieliła odpowiedzi pozytywnej.

Doda Eugeniusz powiedział, że budynek jest wykorzystywany także jako mieszkanie, a taka sytuacja nie może mieć miejsca. Ponadto mieszkańcy wsi skarżyli się na wysoką cenę produktów w sklepie.

Wójt powiedział, że budynek sklepu został wyremontowany przez najemcę, wartość nakładów poczynionych przez najemcę jest wliczana w czynsz. W kwestii cen gmina nie może ingerować. Zorganizowanie pokoju socjalnego na poddaszu także jest uzasadnione. Ponadto nikt z mieszkańców wsi nie skarży się na działalność sklepu. Faktem jest, że początkowo na zapytanie p. Androsiuk odpowiedzi udzielono sołtysowi wsi, ale w terminie późniejszym błąd ten został naprawiony. Wiesław Sadok dodał, że utrzymanie sklepu w okresie zimowym jest zadaniem trudnym, gdyż wieś liczy niewielką liczbę mieszkańców, stąd też trudno jest prowadzić w tym miejscu tego typu działalność gospodarczą.

Stefan Trzciński odniósł się do wypowiedzi radnego Dody. Stwierdził, że pomieszczenie na poddaszu jest po to, by ktoś pilnował sklepu nocą, gdyż już była jedna próba jego podpalenia.

Przewodnicząca zapytała jaka kwestia zatem ma być rozpatrywana przez radę.

Teresa Dąbrowska powiedziała, że rada powinna rozważyć kwestię udzielenia odpowiedzi, załatwienia sprawy skarżącego. Radca prawny dodała, że mimo, że omyłkowo odpowiedzi udzielono sołtysowi wsi, to p. Androsiuk zapoznał się z jej treścią.

Idek Andrzej poprosił, by w trakcie przerwy przygotowano projekt uchwały w sprawie skargi.

W związku z tym Przewodnicząca zarządziła 10 minutową przerwę.
Po przerwie powrócono do dyskusji.

Jan Fedorowicz powiedział, że skarga p. Androsiuk jest zasadna w punkcie mówiącym o tym, że nie udzielono mu odpowiedzi na zadane pytanie. Sprawa ta została jednak naprawiona, zatem w tym momencie skarga jest bezzasadna.

W uzasadnieniu uchwały uznającej skargę za zasadną należy nadmienić, że odpowiedź została udzielona zainteresowanemu.

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę uznającą skargę za zasadną w kwestii nieudzielenia odpowiedzi zainteresowanemu.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 5 radnych,

„przeciw”- 4 radnych,

„głosy wstrzymujące się” – 2.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała Nr XXVIII/199/2005 została podjęta.


Następnie dyskutowano na temat skargi złożonej przez p. Harms.

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, że Komisja uznała skargę za bezzasadną.

Przewodnicząca powiedziała, że skarżąca skarży decyzję starosty dotyczącą podziału, ale kwestia ta nie leży w kompetencji rady gminy, o czym p. Harms zostanie pouczona.

Bajkowski Józef zapytał na czyim gruncie dokonano wycinki drzew. Wójt powiedział, że wycinki dokonano na terenie gminnym.

Następnie Przewodnicząca poddał uchwałę w sprawie uznania skargi za bezzasadną pod głosowanie.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 9 radnych,

„przeciw” nie było,

„głosy wstrzymujące się”- 2.

Przewodnicząca stwierdziła, ze uchwała Nr XXVIII/200/2005 została podjeta.
W dalszej części posiedzenia Wójt zapytał czy Jan Fedorowicz zapoznał się z pismem, w którym udzielono odpowiedzi dla p. Androsiuk.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że występował z prośbą, by na posiedzeniu Komisji był obecny radca prawny, jednak go nie było. Jan Fedorowicz powiedział, że skoro odpowiedzi nie udzielono, to dlatego uznaje się skargę za zasadną.


Do pkt. 8 i 9.

Wójt powiedział, że zamierza się uporządkować kwestie własności dróg na terenie gminy. Część z nich stanowi mienie gminne, a część mogłaby być przejęta przez Starostwo Powiatowe w Giżycku. Sprawa dotyczy między innymi drogi Miłki –Miechy - Czyprki o długości ok. 3 km, która jest użytkowana przez gminę.

Bajkowski Józef powiedział, że zgłaszana była przez rok konieczność naprawienia wyrwy na drodze w Paprotkach. Przewodnicząca powiedziała, że ta sprawa powinna być poruszana w sprawach różnych.

Przewodnicząca zapytała czy radni mają uwagi do uchwały w sprawie nadania drogom kategorii dróg gminnych. Bajkowski Józef zapytał czyją drogą będzie droga do Jagodnego Małego. Wójt powiedział, ze będzie to droga gminna.

Odcinek od starej żwirowni w kierunku Miłek będzie powiatowy.

Przewodnicząca odniosła się do zapisu zawartego w podstawie prawnej projektu uchwały. Mariola Tafil zapytała czy słowo „opinia” powinno zamienić się na słowo „uzgodnienia”.

Wójt powiedział, że kwestie własności dróg są problematyczne. Czasami Starostwu Powiatowemu jest łatwiej pozyskać środki z zewnątrz na remonty dróg. Przejezdność drogi Paprotki –Miłki będzie ważna dla autobusów. Odnośnie drogi Konopki Małe –Bielskie – Danowo Wójt powiedział, że istnieje możliwość tworzenia obwodnic przy odcinkach dróg krajowych narażonych na kolizje.

Idek Andrzej powiedział, że drogę na Borki odśnieżała zawsze gmina. Wójt wyjaśnił, że w tej kwestii było zawierane porozumienie ze starostwem w sprawie odśnieżania dróg.

Przewodnicząca powróciła do kwestii zapisu podstawy prawnej w projekcie uchwały. Waldemar Tafil - inspektor UG powiedział, że w należy tam zamiast słowa „uzgodnień” umieścić słowo „opinii”. Przewodnicząca odczytała zatem prawidłową wersję podstawy prawnej: „(...) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Giżyckiego Rada Gminy uchwala co następuje (...)”

Waldemar Tafil powiedział, że w podstawie prawnej do projektu uchwały Nr XXVIII/201/2005 należy umieścić zapis „(...) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Giżyckiego w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych oraz pozbawienia kategorii drogi gminnej Rada Gminy uchwala co następuje (...)”


Waldemar Tafil powiedział, także, że w podstawie prawnej do projektu uchwały Nr XXVIII/202/2005 należy umieścić zapis „(...) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Giżyckiego Rada Gminy uchwala co następuje (...)”
Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę Nr XXVIII/201/2005 z zaproponowanymi zmianami.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 8 radnych,

„przeciw” nie było,

„głosy wstrzymujące się”-3.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała Nr XXVIII/201/2005 została podjęta.
Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę Nr XXVIII/202/2005

„Za” podjęciem uchwały głosowało 9 radnych,

„przeciw” nie było,

„głosy wstrzymujące się”-2.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała Nr XXVIII/202/2005 została podjęta.
Do pkt. 10

W sprawie zmiany uchwały Nr XXV/176/2005 wypowiedział się Sekretarz Gminy.

Włodzimierz Skoratko powiedział, że uchwała o regulaminie przydzielania stypendiów została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego, a następnie zaskarżona do sądu administracyjnego. W związku z tym dzisiejszy projekt uchwały ma na celu zmienić uchwałę NrXXV/176/2005 i doprowadzić ją do takiego kształtu jaki wymaga wojewoda. Kolejna zmiana dotyczy wniosku o przyznanie stypendium, który został dostosowany do potrzeb i udoskonalony.

Przewodnicząca zapytała czy we wniosku o przyznanie stypendium są te same elementy co w poprzednio obowiązującym. Sekretarz udzielił odpowiedzi pozytywnej, powiedział, że zostały dodane także inne elementy. We wrześniu br. będą wydawane nowe wnioski, o ile uchwała w dniu dzisiejszym zostanie podjęta.

Wróblewski Jan zapytał czy pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dotyczy pokrycia kosztów dojazdów. Sekretarz udzielił odpowiedzi pozytywnej.

Kolejnych uwag nie było. Przewodnicząca poddała uchwałę Nr XXVIII/203/2005 pod głosowanie.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych,

„przeciw” nie było,

„głosy wstrzymujące się” –1.

Przewodnicząca stwierdziła, ze uchwałę Nr XXVIII/203/2005 podjęto.


Do pkt. 11

Odnośnie projektu uchwały w sprawie zamiany gruntów Wójt powiedział, że wartość działki gminnej jest większa niż wartość tej, którą zamierza się przejąć w Rydzewie. Działka znajduje się w okolicy boiska przy dawnej szkole. W przypadku zamiany gruntów nabywca zapłaci gminie różnicę wartości działek.

Regina Ranuszkiewicz powiedziała, że w przypadku zamiany gruntów należałoby zrobić tam drogę, gdyż już w chwili obecnej są problemy.

Przewodnicząca zapytała jaka jest opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów na ten temat. Idek Andrzej powiedział, że Komisja nie dyskutowała konkretnie na ten temat, jednak sprawa jest znana Komisji. Opinia jest pozytywna.

Następnie Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych,

„przeciw” nie było,

„głosy wstrzymujące się” –1.

Przewodnicząca stwierdziła, ze uchwałę Nr XXVIII/204/2005 podjęto.
Do pkt. 12

W sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej wypowiedział się Wójt Gminy. Wiesław Sadok powiedział, że sprawa dotyczy nieruchomości, w której gmina ma 3/20 udziału. W związku z tym, że znalazł się nabywca na pozostałą część, uznano, że gmina może zbyć temu nabywcy swój udział.

Idek Andrzej powiedział, ze Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje tą kwestię.

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Miłki.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych,

„przeciw” nie było,

„głosy wstrzymujące się” –1.

Przewodnicząca stwierdziła, ze uchwałę Nr XXVIII/204/2005 podjęto.


Do pkt. 13

Przewodnicząca poinformowała radnych, że do Rady Gminy wpłynęło pismo od senatora Wiesława Pietrzaka, w którym zdaje on relację ze swojej działalności w Senacie RP.

Następnie Przewodnicząca odczytała pismo Wójta Gminy Miłki z dnia 4.07.2005r. skierowane do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Rozwoju Regionalnego w sprawie skargi p. Androsiuka w związku z funkcjonowaniem lokalu użytkowego w Danowie.

Mariola Tafil odczytała ponadto: • pismo z dnia 5.07.2005 Wójta Gminy Miłki do Rady Gminy i do wiadomości p. Androsiuk w sprawie zgłoszenia obozu młodzieżowego w Danowie,

 • pismo z dnia 6.07.2005 Wójta Gminy Miłki do Rady Gminy i do wiadomości p. Androsiuk w sprawie poświadczenia nieprawdy dotyczącej osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,

 • pismo z dnia 19.07.2005 Wójta Gminy Miłki do Rady Gminy i do wiadomości p. Androsiuk w sprawie organizacji rajdu samochodowego,

 • pismo z dnia 20.07.2005 Rady Gminy do p. Androsiuk w sprawie łącznego rozpatrzenia skargi w terminie późniejszym niż ustawowy,

 • pismo Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie skargi p. Androsiuk na działalność rady gminy (opieszałość w załatwieniu sprawy),

 • skarga p. Androsiuk z 13.07.2005 w sprawie decyzji o warunkach zabudowy oraz odpowiedź rady gminy na powyższe,

Przewodnicząca dodała, że do Rady Gminy wpłynęło także pismo p. Teśluk – Doroszuk, która skarży się na to, że p. Harms nie wywiązała się z zawartej z nią umowy ustnej. Mariola Tafil powiedziała, że rozwiązywanie sporów wynikających z umów cywilnoprawnych nie leży w kompetencji Rady Gminy oraz Wójta, o czym skarżąca została poinformowana.

Przewodnicząca odczytała także pismo: • z dnia 25 lipca do Wójta Gminy do wiadomości Rady Gminy dotyczące postępowania kontrolnego na nieruchomości p. Androsiuk

 • uchwałę RIO w sprawie badania zgodności z prawemu chwały Rady Gminy Nr XXVII/196/2005 w sprawie zmian w budżecie z dnia 30 czerwca 2005r, RIO stwierdziło, że uchwała Rady jest sprzeczna z prawem. Przewodnicząca poinformowała zebranych, że RIO wskazało Radzie Gminy termin do 10 sierpnia do usunięcia braków w w/w uchwale, po prośbie Przewodniczącej w sprawie przesunięcia terminu, wyznaczono nowy termin na 17 sierpnia br. Jednak w tym momencie nie było możliwym, by Rada zebrała się w tym terminie, w związku z tym RIO podjęło decyzję jak powyżej przytoczono.

Następnie Przewodnicząca poinformowała zebranych, że otrzymała z Kuratorium Oświaty potwierdzenie gotowości obozu w Danowie do działalności, podpisała się pod tym PSSE, Komenda Rejonowa Straży Pożarnej oraz z upoważnienia Wójta Włodzimierz Skoratko. Zatem zarzuty p. Androsiuk w tej kwestii są bezzasadne.

Mariola Tafil odczytała także pismo Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Rydzewie dotyczące zamknięcia stołówki szkolnej w Rydzewie z dnia 17.08.2005r. Przewodnicząca stwierdziła, że radni nie podejmowali żadnych decyzji i uchwał w sprawie zaniechania adaptacji stołówki w Rydzewie, a okazuje się, że taką informację przekazano rodzicom. Powstaje zatem pytanie skąd takie pomówienia, zrzucanie odpowiedzialności na radnych. Wójt Gminy powiedział, że jest również zaskoczony taką wersją wydarzeń. Ponadto Wójt dodał, że Rada Gminy zatwierdziła budżet gminy, w którym są przeznaczone pewne środki na inwestycje. Wiesław Sadok poinformował zebranych, że w dniu dzisiejszym otrzymał pismo podpisane przez rodziców, w którym jest mowa o tym, że 36 dzieci chce korzystać ze stołówki szkolnej. Wójt powiedział, że na adaptację stołówki dwukrotnie ogłaszano przetarg, jednak oferowane ceny były zbyt wysokie. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów w dniu 5.08.2005r. rozważano możliwość dowozu obiadów z Miłek do Rydzewa. Remont stołówki za 240 tyś zł jest niemożliwy. Kwoty zaplanowane w budżecie wynikały z ograniczonego budżetu oraz procedur przetargowych. Wójt powiedział, że kosztorys inwestorski opiewał na kwotę ok. 130 tyś zł. Przewodnicząca stwierdziła, że kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 208 tyś zł netto, dane te pochodzą od pracownika UG –Bogdana Bojarskiego. Natomiast w budżecie zaplanowano na ten cel kwotę 80 tyś zł brutto. Trzeba pamiętać, że musi być także wykonane przyłącze kanalizacyjne, którego kosztorys inwestorski wynosi ok. 40 tyś zł netto, ponadto należy wykonać instalację wodno-kanalizacyjną – tu kosztorys inwestorski wynosi 22 163,92 zł oraz roboty elektryczne na kwotę 15 tyś zł. Zatem wartość szacunkowa zamówienia powinna wynosić 208 941,22 zł. Takie kwoty wynikają z dokumentów udostępnionych przez p. Bojarskiego. Przewodnicząca dodała, że zgodnie z procedurami przetargowymi, nie można rozpocząć przetargu dopóki w budżecie nie ma zaplanowanych odpowiednich kwot, a tak jest w tym przypadku, gdyż zaplanowano tylko 80 tyś zł na adaptację stołówki. W budżecie powinna być zaplanowana kwota ok. 250 tyś zł brutto na ten cel. Dziwnym jest, że p. Skarbnik nie zdaje sobie z tego sprawy. Powstaje pytanie co zostanie powiedziane mieszkańcom Rydzewa na ten temat, gdyż otrzymali oni w czerwcu br. obietnicę od Skarbnika, że od września br. stołówka będzie w szkole w Rydzewie.

Wójt powiedział, że przy konstruowaniu budżetu p. Bojarski złożył wniosek na kwotę 80 tyś zł. Wiesław Sadok dodał, że kosztorys inwestorski opiewał na 138 tyś zł. Wyposażenie jest sprawą oddzielną, o przyznanie środków na ten cel wystąpiono do Wydziału Polityki Społecznej. Wykazanie w budżecie kwoty 200 tyś zł skutkowałoby tym, że oferta złożona na taką kwotę musiałaby zostać zaakceptowana. W każdym przetargu kwota oferowana przez wykonawcę jest przynajmniej o 30-40% niższa od kosztorysu inwestorskiego. Jest to oszczędność, która została przewidziana. Każda dokumentacja nosi znamiona bogatych robót. Nie może być tak, że zostanie zaakceptowana oferta na kwotę 240 000 zł.

Przewodnicząca powiedziała, że na taką kwotę opiewał kosztorys inwestorski. Na ok. 127 tyś zł netto wyliczono tylko same roboty budowlane.

Fedorowicz Jan powiedział, że na początku br. podjęto decyzję o sprzedaży budynku dawnej stołówki, warunkiem tej sprzedaży miała być adaptacja nowej. Teraz trzeba rodzicom powiedzieć dlaczego tej stołówki nie ma.

Doda Eugeniusz powiedział, że najważniejsze jest to, by dzieci otrzymywały posiłki w szkole.

Bajkowski Józef powiedział, że radni podejmowali decyzję w sprawie adaptacji stołówki w szkole w Rydzewie, a nie w sprawie dowozu posiłków.

Wójt powiedział, że wniosek na adaptację opiewał na kwotę 80 tyś zł. Jeśli pracownik znał wartość kosztorysu ślepego i nie przedstawił go w sposób właściwy, to wprowadził Radę i Wójta w błąd. Ewentualne konsekwencje zostaną wyciągnięte. Jednak kwoty 200 tyś zł na wykonywanie prac nie było.

Skarbnik stwierdził, że w czerwcu br. powiedział rodzicom, że stołówka będzie. Z rozmów z autorami projektu wynikało, że adaptacja stołówki wiąże się z pracami na ok. 2-3 tygodnie. Jednak w czerwcu br. nie było jeszcze żadnej oferty przetargowej. Obecnie jest taka sytuacja, że wykonawcy są zainteresowani wykonywaniem dużych inwestycji, a nie małych. Firmy wolą realizować zadania jako podwykonawcy w dużych inwestycjach. Skarbnik dodał, że kosztorys inwestorski nie trafia do niego, lecz do Wójta Gminy jako inwestora. P. Bojarski złożył wniosek na kwotę 80 tyś zł.

Regina Ranuszkiewicz powiedziała, że mieszkańcy Rydzewa pytają się o to, czy stołówka będzie, ludzie są zbulwersowani, gdyż otrzymali obietnicę, że adaptacja zostanie wykonana.

Bajkowski Józef zaznaczył, że budynek starej stołówki sprzedano pod warunkiem, że powstanie nowa.

Przewodnicząca stwierdziła, że nie jest w porządku taka sytuacja, że radnym przedstawia się coś, co nie jest realne, a następnie na radnych zrzuca się winę. Mariola Tafil poprosiła, by kwestia ta została wyjaśniona przez Wójta przez radą rodziców w Rydzewie.

Wójt Gminy stwierdził, że nie jest wiadomym skąd pochodzą wyliczenia przedstawione w dniu dzisiejszym przez Przewodniczącą, Wiesław Sadok dodał, że takich wyliczeń wcześniej nie widział. Po dwóch przetargach cały czas rozmawiano z p. Bojarskim o kwocie ok. 140 tyś zł, dziwnym jest, że przedstawił zatem Przewodniczącej inne dane. Wójt powiedział, że jeśli te dane są prawdziwe, to został wprowadzony w błąd przez pracownika.

Wiesław Sadok poinformował zebranych, że zaproponuje się, by kolejny przetarg prowadziła szkoła, a nie urząd.

Fedorowicz Jan powiedział, ze szukając oszczędności można by było do adaptacji wykorzystać PUKR, by adaptację wykonano tanim kosztem.

Idek Andrzej powiedział, że taką propozycję wysunięto na posiedzeniu Komisji dn. 5.08.2005r., jednak Prezes PUKR wyjaśnił, że jego firma nie jest w stanie wykonać takich robót.

Wójt powiedział, że prowadził dodatkowe rozmowy z firmami, jednak nie ma chętnych do tańszego wykonania prac. Wiesław Sadok dodał, że w przyszłorocznym budżecie należy zaplanować wyższą kwotę na ten cel. Prowadzono rozmowy z sanepidem i okazało się, że nawet w okresie przejściowym nie jest możliwe zorganizowanie dowozu obiadów. Wydawanie obiadów nawet w okresie przejściowym nie jest możliwe. Możliwe jest podawanie uczniom w ciągu dnia ciepłego mleka i bułek. Wójt powiedział, że nie ma żadnych gwarancji, że kolejny przetarg przyniesie oczekiwane efekty.

Przewodnicząca powiedziała, że w przypadku robót budowlanych wartością szacunkową jest kosztorys inwestorski.

Wójt powiedział, ze jeżeli w uchwale budżetowej na adaptację stołówki wskaże się kwotę 240 tyś zł i nie będzie innej oferty, tylko ta za 240 tyś zł, to trzeba będzie ją zaakceptować.

Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie Radzie wszelkich kosztorysów dotyczących adaptacji stołówki w Rydzewie i zarządziła 5 –minutową przerwę.


Po przerwie powrócono do dyskusji.

Wójt Gminy powiedział, że zaistniała taka sytuacja, że został wprowadzony w błąd przez pracownika i nie wiedział o istnieniu nowych kosztorysów.

Sekretarz powiedział, że nie przekazywał dyrekcji szkół informacji o tym, jakoby radni podjęli decyzję o tym, że adaptacja stołówki nie będzie wykonana. Przekazano jedynie informację o tym, że dyrekcje powinny zająć się problemem dowozu obiadów.

Przewodnicząca powiedziała, że radni nie powinni być wprowadzani w błąd. Współpraca między władzą wykonawczą i uchwałodawczą powinna być należyta. Nie może być tak, że na władzę uchwałodawczą zrzuca się odpowiedzialność za pewne decyzje.


Następnie Przewodnicząca poprosiła Skarbnika o przedstawienie aktualnych zobowiązań gminy.

Andrzej Wasilewski powiedział, że w stosunku do ZUS –u gmina ma zadłużenie 236 417 zł, za dodatki mieszkaniowe 76 235 zł, dla PUKR 9 457, ok. 10 tyś stanowią zobowiązania bieżące, 10 tyś zł kosztuje monografia gminy. Skarbnik dodał, że na kwotę 220 tyś zł spłacono pożyczki i kredyty w br.

Przewodnicząca powiedziała, że niepokojące jest zadłużenie ZPO wobec ZUS.

Skarbnik powiedział, że występowano do ZUS o przedłużenie terminów płatności. Jednak w stosunku do ZPO ZUS udzielił odpowiedzi negatywnej.

Skarbnik powiedział, że środki dla jednostek przekazywane są w miarę spływu środków do budżetu, obecne zadłużenie wobec ZUS nie jest duże.

Przewodnicząca powiedziała, że nauczyciele zadają pytania w kwestii ich funduszu socjalnego.

Skarbnik wyjaśnił, że nie będzie nigdy takiej sytuacji, że gmina będzie na bieżąco z opłatami. Przewodnicząca powiedziała, że chyba nigdy nie było takiej złej sytuacji finansowej w gminie. Wójt zgodził się z tym stanowiskiem.

Józef Bajkowski powiedział, że Wójt obiecywał, iż w przypadku sprzedaży nieruchomości w Jagodnym Wielkim część środków będzie przeznaczonych na świetlicę w Paprotkach.

Skarbnik powiedział, że środki ze sprzedaży w/w nieruchomości były zaplanowane po stronie dochodów i pokrywały konkretne wydatki. Ponadto ze sprzedaży uzyskano mniej niż planowano.

Bajkowski Józef zapytał na jakim etapie jest sprzedaż plaży w Rydzewie. Wójt wyjaśnił, że trwają przygotowania do sfinalizowania sprzedaży nieruchomości dla p. Nowakowskich. Są zatem szanse, że dochody budżetu ulegną zwiększeniu. Józef Bajkowski zapytał za jaką cenę zostanie sprzedana nieruchomość. Wójt wyjaśnił, że za 451 tyś zł.

Wiesław Sadok powiedział, że wartość szacunkowa kosztorysu na adaptację stołówki w Rydzewie na kwotę 208 tyś, budzi wątpliwości co do konieczności realizowania tego zadania. Obecnie nie ma skąd wziąć środki na ten cel. W budżecie można wskazać kwotę 160 tyś zł na to zadanie, ale są to znaczne środki.

Doda Eugeniusz zapytał czy gmina zamierza sprzedać nieruchomość w Konopkach Wielkich. Wójt powiedział, że na sprzedaż tej nieruchomości jest jeszcze czas.

Radny dodał, że jest zainteresowana osoba tym terenem, gdyż chce tam usytuować stację benzynową. Wójt powiedział, że w takim przypadku można by było zdecydować się na sprzedaż, jednak nie ma żadnych gwarancji, że zainteresowany usytuuje tam stację.

Przewodnicząca powiedziała, że istniał plan powstania w gimnazjum klasy sportowej i powstaje pytanie czy taka klasa będzie. Wójt powiedział, że taka klasa powinna powstać.

Wiesław Sadok powrócił do problemu stołówki. Wójt powiedział, że skoro na ten cel planowano 80 tyś zł, to na najbliższej sesji rady należałoby zastanowić się nad zmianami w budżecie gminy i zwiększyć tą kwotę do 180 tyś zł. Jeżeli transakcja z p. Nowakowskimi zostanie sfinalizowana do 15 września br., to nie powinno być problemów z dokonaniem powyższych zmian w budżecie.

Przewodnicząca zapytała czy PUKR mógłby wykonać samo przyłącze kanalizacyjne. Wójt wyjaśnił, że zadania tego nie można łączyć.

Idek Andrzej zaproponował, by odbyło się spotkanie wszystkich Komisji, by przedyskutować temat adaptacji stołówki.

Przewodnicząca powiedziała, że zmiany w budżecie przedstawia Wójt i uchwała w tej sprawie powinna zostać podjęta na sesji.

Wróblewski Jan powiedział, że spotkanie zaproponowane przez radnego Idka nie ma sensu.

Wójt zapytał czy radni zgadzają się z kwestią, że adaptacja powinna nastąpić. Idek Andrzej stwierdził, że należy się zastanowić nad innymi formami dostarczania posiłków dla uczniów.

Wróblewski Jan powiedział, że nie ma innej formy.

Skarbnik powiedział, że planuje się wykonać zadanie termomodernizacja placówek oświatowych, gdzie samą dokumentację wykonano na kwotę 54 tyś zł.

Regina Ranuszkiewicz powiedziała, że dzieci do szkoły w Rydzewie przyjeżdżają o 6.20, a wyjeżdżają z niej o 16.15. Jest to bardzo dużo godzin i nie powinno być tak, że uczniowie spędzają tyle czasu bez ciepłego posiłku. Wielu uczniów nie je rano śniadania. Ze względu na dzieci trzeba znaleźć środki na to, by dzieci miały obiady.

Doda Eugeniusz zapytał czy p. Kazana z Rydzewa nie może robić obiadów dla szkoły. Regina Ranuszkiewicz powiedziała, że trzeba pytać o to p. Kazana.

Idek Andrzej stwierdził, że jeżeli dokona się adaptacji stołówki w Rydzewie, to wówczas gmina będzie posiadała dwie stołówki. Może wystarczy zrobić tylko stołówkę w Miłkach. Radny dodał, że skoro w innych gminach praktykuje się dowożenie obiadów, to to samo można uczynić w gminie Miłki.

Wójt powiedział, że stołówki są potrzebne. Dodał, że jeżeli pozyska się środki na termomodernizację, to być może uda się część środków przeznaczyć na omawianą adaptację. Pani Kazana z pewnością mogłaby dostarczać obiady, ale z pewnością ich cena będzie wysoka. Rozmowy na temat przejściowego dostarczania obiadów można prowadzić. Wójt powiedział, że na rozpoczęciu roku szkolnego poruszy się kwestię stołówki.

Przewodnicząca poprosiła, by Wójt przedstawił również stanowisko Rady w tej kwestii.

Odnośnie poświadczenia nieprawdy w sprawie obozu w Danowie Mariola Tafil powiedziała, że p. Androsiuk powinien być powiadomiony o tym, że sprawa ta została zbadana i stwierdzono, że p. Androsiuk mówi nieprawdę. Przewodnicząca poprosiła, by takie pismo w konsultacji z radcą prawnym zostało przygotowane.

Przewodnicząca poprosiła także o przygotowanie uzasadnień do uchwał w sprawie skarg. Mariola Tafil dodała, że w uzasadnieniu uchwały Nr NrXXVIII/199/2005 wskaże się, że Wójt Gminy udzielił stosownej odpowiedzi dla p. Androsiuk.

Wiesław Sadok powiedział, że pojawiły się takie publikacje, mówiące o tym, że jeżeli organ naprawi swój błąd, to wówczas skarga staje się bezzasadna.


Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że 24 sierpnia 2005r. przeprowadzona została kontrola ZPO w Miłkach, podczas której stwierdzono, że sprzęt znajdujący się na terenie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej przejęto z natury. Pod kątem przeciwpożarowym nie odpowiednio jest zabezpieczona sala gimnastyczna w budynku szkoły podstawowej. Stan techniczny wewnątrz i na zewnątrz budynku także jest niezadowalający. Drobne usterki pojawiły się także w łazienkach. W ramach gwarancji powinien być naprawiony podjazd w gimnazjum, ponadto wykonawca źle wykończył okna w piwnicy. Zadziwiające jest, że są dwa boiska, z których szkoła nie może korzystać, gdyż jak twierdzi dyrekcja są one zajęte przez OSiR. Ośrodek sportu powinien bardziej współpracować z oświatą.

Ponadto szkoła nie ma kosiarki, a ośrodek dysponuje małym ciągnikiem.

Wójt powiedział, że jest boisko rezerwowe, z którego korzystają uczniowie. Ciągnik został zakupiony przez ośrodek ze środków pozyskanych z wymiany młodzieży. Współpraca jest potrzebna jeśli chodzi o korzystanie z sali gimnastycznej.

Beresztan Krystyna zapytała czy p. Nowosielski Leszek będzie pracował w Miłkach jako nauczyciel. Wójt powiedział, ze ma on etat, ale najprawdopodobniej zapowiedział, że będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Wróblewski Jan stwierdził, ze co do działalności OSiR czuje się pewien niedosyt, gdyż za mało działa on w terenie. Podobnie rzecz ma się co do działalności Ośrodka Kultury. W poszczególnych wsiach nie wiadomo jaka jest działalność ośrodków, jakie organizuje się imprezy.

Wiesław Sadok powiedział, że jest za tym, by ośrodek działał w terenie, ale musi być współpraca środowiska w tym zakresie.

Przewodnicząca powiedziała, że Rada Gminy zatwierdziła budżet na cały rok, ale należy zadać pytanie kiedy Ośrodek Kultury i OSiR dostały pieniądze. Skarbnik wyjaśnił, że stara się, by środki finansowe były przekazywane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem.

Doda Eugeniusz powiedział, że boiska są szkolne i uczniowie powinni z nich korzystać, a nie tylko drużyna piłkarska.

Wójt powiedział, ze są dwa boiska i nie ma problemu z korzystaniem z nich.

Fedorowicz Jan powiedział, że działalność sportową ośrodka należy rozszerzyć np. o piłkę siatkową.

Wójt powiedział, że w najbliższym czasie odbędzie się narada na temat dożynek. W tym roku zamierza się zorganizować to święto w Staświnach. Na imprezach organizowanych przez Ośrodek Kultury obecna będzie ochrona.

Regina Ranuszkiewicz zwróciła uwagę, że w Rydzewie kilka osób przewróciło się z powodu wystających pni drzew. Ponadto w Rydzewie jest problem ze zniszczonym chodnikiem – powinien on zostać naprawiony. Kolejny problem dotyczy kanalizacji i jej nienależytego funkcjonowania. Radna poprosiła o interwencję w w/w sprawach.

Fedorowicz Jan zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej odpowiedzi na temat kanalizacji we wsi Kleszczewo. Ostatnio doszło bowiem do takiej sytuacji, że mieszkańcy wsi podłączają się „na dziko” do instalacji wodno-melioracyjnej.

Ponadto radny zapytał jak maja się sprawy z plażą w Kleszczewie, czy będzie tam coś robione.

W sprawie chodników w Rydzewie Wójt powiedział, że należą one do powiatu.

Zostanie skierowane pismo w tej kwestii.

W sprawie kanalizacji Wójt powiedział, że tę sprawę badała komisja. Problem jest taki, że część mieszkańców kieruje ścieki do szamb, a stamtąd dopiero do kanalizacji.

Odnośnie kanalizacji w Kleszczewie Wójt powiedział, ze obecnie Fundusz Spójności jest programem zawieszonym. Środki finansowe przeznaczane są dla aglomeracji, do których gmina Miłki się nie zalicza. Być może kanalizację w Kleszczewie uda się wskazać do Funduszu Spójności w 2007r., obecnie gmina nie ma środków finansowych, by wykonać to zadanie samodzielnie.Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminym sołtysi wsi powinni zostać powiadamiani o terminie i porządku obrad każdej sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie XXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Miłki w dniu 29 sierpnia 2005r.
Prot. Justyna Leszczyńska Przewodnicząca Rady Gminy
Mariola Tafil

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość