Strona główna

Protokół nr xxxiv/04 z sesji Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 15 grudnia 2004 roku


Pobieranie 15.58 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar15.58 Kb.


Protokół nr XXXIV/04

z sesji Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 15 grudnia 2004 roku

========================================================

Ad. 1.

Otwarcie sesji.
XXXIV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Chojnowa otworzył przewodniczący Tadeusz Bobyk. Po powitaniu radnych i zaproszonych gości przewodniczący stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych na sesji jest 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować. Nieobecny to radny Tadeusz Stasiewicz.
Spoza Rady w Sesji uczestniczyli m.in.:

  1. Jan Serkies – Burmistrz Miasta Chojnowa

  2. Brygida Mytkowska – Sekretarz Miasta Chojnowa

  3. Bogumiła Truta – Skarbnik Miasta Chojnowa

  4. Andrzej Dziuba – dyrektor Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

  5. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Chojnowie

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że nadzwyczajna sesja zwołana została na wniosek Burmistrza Miasta Chojnowa Pana Jana Serkiesa, który wraz z wnioskiem zawierającym porządek obrad dostarczył projekty uchwał do podjęcia na tej sesji.Ad. 2.

Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Tadeusz Bobyk odczytał porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie Miasta Chojnowa podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;

b) w sprawie zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Chojnowa na lata 2003-2007.

4. Zamknięcie obrad.
Radna Jolanta Wrotna zaproponowała, aby z przedstawianego porządku obrad zdjąć pkt. 3 „b” Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Chojnowa na lata 2003-2007, ponieważ w załączniku do powyższego projektu uchwały są błędy rachunkowe.

Janusz Mikołajczyk – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego - wyjaśnił, że był on omawiany na komisji budżetowej i zostały naniesione proponowane zmiany, a następnie przekazał radnym poprawną wersję załącznika do projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Chojnowa na lata 2003-2007.

„Za” przyjęciem przedstawionego porządku obrad nadzwyczajnej sesji głosowało 11 radnych przy 2 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

Ad. 3.

Podjęcie uchwał:
Przewodniczący Rady przedstawił zebranym uchwały:
a) Uchwała Nr XXXIV/167/04 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie Miasta Chojnowa podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
Radna Joanna Dziedzic zauważyła, że podstrefa to obszar 6 hektarów, następnie zwróciła się z pytaniem, która gmina odstąpi te 6 hektarów na rzecz Chojnowa? Radna Iwona Foremny zwróciła się z pytaniem, na jakiej podstawie oszacowano utworzenie ok. 600 miejsc pracy? Radny Zygmunt Miłuch zwrócił się z pytaniem, jakie są szanse powodzenia realizacji tego zamierzenia?

Na pytania radnych odpowiadał dyrektor LSSE Pan Andrzej Dziuba. Na pytanie radnego Zygmunta Miłucha poinformował, że gminy mogą podejmować działania tworzenia stref ekonomicznych, może wyjść z takim wnioskiem, który jest przekazywany wojewodzie, a następnie do Ministerstwa Spraw Gospodarki, które jest naczelną jednostką regionalną. Po zapoznaniu się z materiałami i opinią SSE wniosek zostaje przekazany pod obrady Rady Ministrów, która rozporządzeniem wprowadza zmiany do obecnego stanu SSE.

Tereny, o które zapytuje radna są terenami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na dzień dzisiejszy jest ich 416 hektarów, z czego ponad 200 zostało zagospodarowane. Najlepszą zachętą dla inwestora są zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości 65% wydatkowanych środków inwestora na inwestycje, jest to tzw. pomoc publiczna.

Radna Joanna Dziedzic zauważyła, że we wniosku o ustanowienie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefy w Chojnowie występuje błąd, ponieważ miasto Chojnów nie posiada żadnych uchwał w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, ile działa firm w LSSE, ile osób jest tam zatrudnionych i czy są tendencje wzrostowe?

W odpowiedzi na pytanie przewodniczącego Pan Dyrektor Andrzej Dziuba poinformował, że strefa wydała 52 zezwolenia dla nowych podmiotów gospodarczych, z czego 19 przedsiębiorstw realizuje inwestycje i zatrudnia ludzi, pozostałe firmy mają odległe terminy realizacji swoich inwestycji. Na przełomie ostatnich 5.lat Legnica zyskała ponad 2.000 nowych miejsc pracy na terenie podstrefy w Legnicy, w Polkowicach 3.000 nowych miejsc pracy.

Radny Zygmunt Miłuch zwrócił się z pytaniem czy miasto musi uzbroić teren pod inwestycje w podstrefie? Pan Dziuba wyjaśnił, że treny już uzbrojone są znacznie droższe oraz jednocześnie atrakcyjniejsze dla potencjalnego inwestora.

Burmistrz wyjaśnił, że dzisiejsza sesja została zwołana, aby podjąć decyzje w prawie wyrażenia zgody na utworzenie podstrefy w Chojnowie, a błędy występujące we wniosku zostaną wszystkie poprawione, zanim materiały zostaną przekazane wojewodzie.
Radny Piotr Zegzdryn złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.
Za” wnioskiem radnego Piotra Zegzdryn o zamknięcie dyskusji głosowało 10 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie „wstrzymującym się”. Podczas głosowania na sali posiedzeń obecnych było 14 radnych. Nieobecny to radny Tadeusz Stasiewicz.
Następnie przewodniczący Rady odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie Miasta Chojnowa podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Salę posiedzeń opuściła radna Joanna Dziedzic.
Za” przyjęciem uchwały głosowano jednomyślnie. Podczas głosowania na sali posiedzeń obecnych było 13 radnych. Nieobecny to radny Tadeusz Stasiewicz i radna Joanna Katarzyna Dziedzic.

Uchwała w załączeniu.


b) Uchwała Nr XXXIV/168/04 w sprawie zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Chojnowa na lata 2003-2007;
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Chojnowa na lata 2003-2007.

Na salę posiedzeń powróciła radna Joanna Dziedzic.


Za” przyjęciem uchwały głosowano jednomyślnie. Podczas głosowania na sali posiedzeń obecnych było 14 radnych. Nieobecny to radny Tadeusz Stasiewicz.

Uchwała w załączeniu.


Ad. 4.

Zamknięcie obrad
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady XXXIV nadzwyczajnej sesji. Jednocześnie podziękował radnym i przybyłym gościom za udział w obradach.


Przewodniczył

Tadeusz Bobyk
Protokołowała: Maria Zawiślańska©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość