Strona główna

Protokół Nr xxxv/ 10 z sesji Rady Gminy Krzeszów spisany dnia 13 maja 2010r


Pobieranie 86.67 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar86.67 Kb.
Protokół Nr XXXV/ 10

z sesji Rady Gminy Krzeszów spisany dnia 13 maja 2010r.

Rada gminy liczy 15 radnych. W sesji uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni radni:


Aleksander Kusio nieusprawiedliwiony; Tadeusz Młynarski i Andrzej Taras usprawiedliwieni.

Z zaproszonych gości udział brali: wójt, zastępca wójta, sekretarz i skarbnik gminy, radca prawny, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, prezes GS”SCh” Krzeszów oraz Pani Aniela Taras.

Listy obecności w załączeniu.

Sesja trwała od godz. 900 do 1210 i odbywała się w auli Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie.Program sesji:

1

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad


2

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym

3

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym oraz
z wykonania uchwał

4

Podziękowanie dla Pani Anieli Taras

5

Przyjęcie uchwał w sprawach:
a

zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji
b

wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania

pn. „Odnowa centrum miejscowości Krzeszów – etap III”


c

zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Krzeszów
d

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu
e

zmiany Uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XXXII/261/10 Rady Gminy Krzeszów z dnia 26 stycznia 2010 r.
f

zmiany Uchwały Nr XXVII/173/98 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29 kwietnia

1998r. w sprawie utworzenia Spółki z o.o.


g

wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Krzeszów nieruchomości gruntowej
h

rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Krzeszów

6

Sprawozdanie GOK Krzeszów z udzielonych dotacji

7

Sprawozdanie Klubu Sportowego „Rotunda” z udzielonych dotacji

8

Zapytania radnych i odpowiedzi


9

Wolne wnioski i informacje

10

Zamknięcie sesjiAd. 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodniczący rady Pan Jan Korona powiedział: Wysoka Rado „Otwieram XXXV sesję zwykłą Rady Gminy Krzeszów”. Witam serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że dzisiejsza sesja jest prawomocna i władna


do podejmowania uchwał. Przeczytam teraz porządek dzienny /jak wyżej/. Czy są uwagi do programu dzisiejszej sesji. Jeśli nie ma - kto z radnych jest za jego przyjęciem niech podniesie rękę. Dziękuję. Program sesji został przyjęty.

Ad. 2 Informacja przewodniczącego rady gminy o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym

W tym okresie uczestniczyłem m.in. w spotkaniu z delegacją z Ukrainy, która przebywała z wizytą na terenie naszej gminy. brałem udział w posiedzeniu komisji rewizyjnej. Tematem tego posiedzenia była skarga Pani Heleny bigos na działanie wójta. Brałem udział w zebraniu wiejskim w Krzeszowie tematem, którego był plan odnowy miejscowości Krzeszów. Uczestniczyłem również w posiedzeniu komisji budżetowej. Na tym zebraniu omawiano uchwały jakie dzisiaj będziemy podejmować.

Tak przedstawia się program mojej pracy w okresie międzysesyjnym. Czy są pytania - nie widzę. Dziękuję za uwagę.

Ad. 3 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania

uchwał

Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie i Panowie zwrócił się wójt Stanisław Nowakowski. Dzisiejsza sesja jest tak troszeczkę okolicznościowa ponieważ w miesiącach zimowych WKU Nisko organizowało wręczenie medali dla osób, które zasłużyły się dla obronności kraju. Na terenie naszej gminy jest taka osoba – myślę,


że to będzie w następnym punkcie obrad. Dlatego tez dzisiaj będzie wręczenie podziękowania Pani Anieli Taras za patriotyczne wychowanie synów, którzy służyli w wojsku.

Szanowni Państwo również ta sesja, że tak powiem jest nie przygotowana. Z tego względu, że do końca zmieniały się uchwały, które mieliśmy podjąć. Ciągle trwała dyskusja

z Urzędem Marszałkowskim jakie potrzebują uchwały do wniosku, który będzie składany na gospodarkę komunalną. Ostateczna wersja akurat rozstrzygnęła się we wtorek, a w zasadzie projekt uchwały był przygotowany wczoraj. Dlatego też zmienił się całkowicie program sesji bo uchwały musiały być dostosowane do wymogów jakie stawia przed nami głównie urząd marszałkowski. No i druga uchwała dotyczy pożyczki na kanalizację sanitarną i oczyszczalnię ścieków. Tu też nastąpiły zmiany ale to będzie omawiane później. Tymczasem przedstawię realizację uchwał z poprzedniej sesji. I tak;

- uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009


i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy - weszła w życie

- następna uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej - weszła w życie z tym,


że pożyczka nie została zaciągnięta i praktycznie rzecz biorąc będzie ona nadal
obowiązywać bo będziemy składać drugi wniosek do wojewódzkiego funduszu

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku –


weszła w życie i będzie realizowana sukcesywnie

- kolejna w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XXXII/261/10 Rady Gminy


Krzeszów z dnia 26 stycznia 2010 r. – uchwała weszła w życie

- ostatnia uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania


z nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzeszów oddanych w trwały zarząd.
Dotyczyła ona szkół. Uchwała weszła w życie.

Szanowni Państwo, najważniejsza informacja to jest to, że mamy karetkę. Od 1-go maja stacjonuje już u nas pogotowie ratunkowe i akurat te wyjazdy są realizowane już

z Krzeszowa. Mam nadzieję, że to będzie już na stałe. Po długich staraniach mamy, ale też
z drugiej strony trzeba jednak było to doprowadzić pod względem formalnym, by wszystkie wymagania zostały spełnione. Mamy jeszcze tylko postawić garaż, czy wiatę pod karetkę.
Z tym, że może zmienimy tutaj jeszcze lokalizację ustawienia tego garażu. Jest już pozwolenie na budowę, ale w praktyce wygląda inaczej. Dopóki jest jeszcze sezon letni to trzeba się zastanowić, bo karetka nie musi stać pod dachem. Zrobić to w odpowiednim miejscu tak, żeby nie burzyć architektonicznie tego rynku. No i też żeby wyjazd karetki był możliwie jak najlepszy.

Szanowni Państwo - trwają prace przy drodze powiatowej Krzeszów – Łazów. Asfalt został już położony. Były utrudnienia, skargi przedsiębiorców, pretensje ale myślę, że teraz ci wszyscy powinni uszanować to co się zrobiło. I tu jest apel do radnych z tego terenu, żeby zwracać im uwagę bo tam powstało dużo kopalni piasku, że ta droga to nie jest na rok czy dwa tylko na lata. Żeby docenili to co zostało zrobione a nie wymagali tylko od nas żebyśmy szli im na rękę pod każdym względem. Na pewno będzie sprowadzona inspekcja transportu drogowego, która będzie kontrolować tonaż przejeżdżających samochodów. Jest też radar zakupiony przez powiat i nasza policja będzie mogła z niego korzystać. Na pewno będą przekraczane dozwolone prędkości przez pojazdy, bo jak jest nowa dobra droga to i jest większa prędkość poruszających się pojazdów. Prace na pewno zostaną ukończone i do końca czerwca droga powinna być rozliczona

Trwają prace przy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Krzeszowie. Prace te też są mocno zaawansowane. Też są z tego powodu pewne utrudnienia. Trafiło na trudny okres, bo wiosna była kapryśna. Po wykonaniu tych robót drogi wyglądają bardzo źle. Na pewno trzeba będzie robić wszystko, żeby doprowadzić te drogi po kanalizacji w Krzeszowie do najlepszego stanu w jak najkrótszym czasie. Teraz widać, że wykonywanie dróg przed kanalizacja było wielkim nieporozumieniem. Również wykonywana jest odnowa rynku. Realizowana jest druga część projektu przy pomniku. Już niedługo te prace zostaną zakończone i będziemy mogli zgłosić do PROW-u rozliczenie tego zadania. Rozpoczęty też został nabór wniosków do programu Leader i to zarówno dla stowarzyszeń na tzw. małe projekty, jak i dla gmin na odnowę miejscowości. I tutaj tez będzie podjęta uchwała na odnowę Krzeszowa. Nie będą to duże środki ale trzeba to wykorzystać.

Idą teraz pierwsze przetargi, m.in. został ogłoszony przetarg na zakup estrady wraz

z zadaszeniami. Ten przetarg w zasadzie został już rozstrzygnięty. Estrada zostanie nam dostarczona w czerwcu.

Rozpoczęły się prace konserwatorskie w kościele. Następnym etapem będzie przetarg na wszystkie prace asfaltowe tj. parking przy kościele i przystani oraz ścieżka rowerowa w Krzeszowie Dolnym przy źródełku.

Trwają negocjacje z Gminą Kuryłówka, oni jeszcze nie do końca się zdecydowali jak będzie to realizowane. Jest możliwość, że przetarg na całość prac będzie ogłoszony przez nas, a może też być to podzielone bo Kuryłówka może ogłosić przetarg i realizować prace na swoim terenie sama. Z tym, że tu dofinansowanie tak czy tak przychodzi na osobne konto

i rozliczenie musi być robione przez Gminę Krzeszów. Z tym są też problemy bo Kuryłówka niechętnie widzi takie rozwiązanie. Ale to musi być zgodne z programem RPO.

Został też ogłoszony przetarg przez Gminę Ulanów na zakup czterech samochodów strażackich w tym jednego dla Krzeszowa. procedura przetargowa została rozpoczęta, czekamy na rozstrzygnięcia. Był już jeden przetarg ale unieważniony. Teraz jest następny. Niestety ale my możemy tylko poczekać.

Trwają prace w remizach strażackich ponieważ jest ta grupa, która mamy z robót publicznych. Część z nich wykonuje właśnie prace przy remizach a część pracuje przy czyszczeniu rowów przy drogach powiatowych. Te prace w większości zostały wykonane.


Rozpoczęliśmy działania z funduszu sołeckiego. Póki co to została wykonana jedna droga w Kamionce Dolnej. I jeszcze nie została rozliczona. Będziemy robić też pozostałe drogi jakie zostały zgłoszone do tego funduszu. W tym roku muszą być zrealizowane. Dostaliśmy dofinansowanie z FOGR na Kamionkę Górną.

Mieliśmy wizytę gości z Ukrainy. Był mer i starosta miasta Czerwonozawadskoje. To miasto chciałoby nawiązać z nami współpracę partnerską. Jest planowany wyjazd ponieważ stowarzyszenie z Leżajska za pośrednictwem starosty złożyło wniosek do Urzędu

marszałkowskiego na wyjazd zespołu „Sonante” na Ukrainę. Ten wniosek został rozpatrzony pozytywnie i stowarzyszenie dostało 7 tyś. zł. dofinansowania. Wyjazd ten planowany jest na sierpień br. Wraz z „Sonante” pojedzie także nasza kapela ludowa.
Odbyły się obchody Dnia Strażaka w Łazowie. Myślę, że fajna uroczystość i dobrze, że kolejna miejscowość podjęła się ich organizacji. Nie ma radnego ale dziękuję Pani sołtys

za wkład pracy jaki włożyła. Dziękuję za to, że te obchody odbyły się w Łazowie. Mam

jeszcze taką informację, myślę, że pan prezes się pochwali. Złożono wniosek przez ZGK do PROW-u i właśnie w tamtym tygodniu była dostawa sprzętu do Spółki, m.in. prasa, ciągnik, prasokontener. Myślę, że w sumie ok. 200 tyś. zł zakład otrzymał.

Na koniec chciałbym zaprosić Państwa na dwie uroczystości. Pierwsza w niedzielę w Rzeszowie gdzie odbywają się Wojewódzkie Obchody Święta Ludowego. Obchody rozpoczynają się o godz. 13 mszą św. w kościele, a gwiazdą wieczoru będzie zespół „Kombi”

Kto by chciał pojechać to jest taka możliwość. Druga impreza odbędzie za tydzień
w Podolszynce Plebańskiej gdzie obchodzić będziemy Powiatowe Święto Ludowe. Zbiegnie się to z poświęceniem miejscowej remizy OSP. Już teraz zapraszam radnych i sołtysów oraz wszystkich Państwa do wzięcia udziału.

I jeszcze na zakończenie chciałbym się podzielić dwoma uwagami ponieważ wczoraj na komisji budżetowej omawialiśmy dwie sprawy m.in. wpłynęło pismo o przejęcie drogi dojazdowej przy projektowanym osiedlu, które zamierza utworzyć Pan Henryk Łazorko. Jest takie pismo i na nie będę musiał odpowiedzieć. Dlatego chciałbym poznać opinie przede wszystkim radnych. Nie było do tej pory praktykowane, żeby takie drogi przejmowała gmina. Prosiłbym zatem o opinię. Druga sprawa to biogazownia. O budowę takiego obiektu zwróciła się firma, która buduje wiatraki na Kamionce Górnej. Zainteresowali się oni terenem wspólnoty gruntowej koło budowanej oczyszczalni ścieków w Krzeszowie. Chcieli by oni postawić tam biogazownię. Takim plusem tej inwestycji jest wykorzystanie ciepła, którym można by było ogrzewać wodę w basenie, który też trzeba by było wybudować. Basen ten byłby przede wszystkim wykorzystywany przez młodzież naszych szkół jak i również społeczeństwo. Budynki użyteczności publicznej też mogłyby być ogrzewane ciepłem


z biogazowi. Generalnie jest to plus bo i rolnicy mogliby też poprzez kontraktację dostarczać zieloną masę kukurydzianą jako surowiec do biogazowni. Nie wiem jak jest z uciążliwością dla mieszkańców, ale myślę, że tak jak duże gospodarstwo rolne, które zajmuje się hodowlą bydła i posiada kiszonki. Zanim podejmie się jakąś decyzję na pewno trzeba by było gdzieś pojechać i podglądnąć jak taka biogazownia funkcjonuje. Jednak na sam początek chciałbym usłyszeć opinię rady bo trudno porozmawiać z mieszkańcami gdyby rada była przeciwna.

Ja dziękuję za uwagę, jeżeli będą pytania to bardzo proszę, odpowiem.

Jan Korona podziękował wójtowi za złożenie sprawozdania.
Ad. 4 Podziękowanie dla Pani Anieli Taras
Jan Korona powiedział, że już wcześniej pan wójt wspomniał o tym, że Pani Aniela Taras została odznaczona medalem „Za zasługi dla obronności kraju” Takie odznaczenia nadaje się rodzicom za wychowanie co najmniej 3 synów – żołnierzy. Tak jest w przypadku naszej mieszkanki z Kamionki Górnej Pani Anieli Taras. Pozwolę sobie w imieniu rady gminy i własnym złożyć podziękowanie Pani i Pani synom za obywatelską postawę. Jeszcze raz gratuluję i życzę wszystkiego najlepszego. Do życzeń dołączył wiązankę kwiatów.

Stanisław Nowakowski powiedział, że też chciałby podziękować. Nie miałem możliwości być na uroczystości w Leżajsku. Też jestem dumny z postawy synów Pani Taras bo praktycznie jest tak, że od wojska się ucieka. Ale wojsko to i poświęcenie niekiedy nauka zawodu. I bardzo dobrze, że są takie rodziny, których można dać jako przykład, że wojsko to nie czas stracony. Dlatego dziękuję za patriotyczną postawę. Na pamiątkę wręczył upominek.

Wszyscy obecni nagrodzili tą okoliczność oklaskami, a Pani Aniela Taras serdecznie podziękowała za pamięć.
Po tym przewodniczący Jan Korona zarządził 10 minutową przerwę.

Po przerwie obrady sesji zostały wznowione.

Zaraz po przerwie, przed rozpoczęciem kolejnego punktu obrad zgłosił się radny Leszek Łebko i powiedział; może później mi umknąć to uwadze dlatego teraz chcę o tym wspomnieć. Przed chwilą była miła uroczysta chwila gdzie dziękowaliśmy Pani Taras za patriotyczne wychowanie synów. Dzięki za to, ale na naszym terenie też są jeszcze takie osoby i ja ją zgłaszałem. Jest to Pani Stopyrowa z Łazowa. Ona też miała pięciu synów

w wojsku, którzy służyli po kolei. Jak zgłaszałem ta sprawę dwa, trzy może cztery lata temu to mnie odesłano do WKU. Pojechałem tam osobiście i tam mi powiedzieli, żeby ci wszyscy synowie zgłosili się z książeczkami wojskowymi. No to teraz chciałbym, żeby ktoś kompetentny tym się zajął bądź udzielił informacji radnym czy sołtysom z Łazowa jak to się załatwia, żeby ta Pani też była, żebyśmy jeszcze zdążyli ją też nagrodzić. I w czyjej to jest kompetencji. Tak samo miała ona kilku synów, którzy służyli w wojsku. Teraz dwóch z nich już nie żyje, ale trzech jeszcze żyje. Na pewno ich pięciu w wojsku służyło. Dziękuję.

Stanisław Nowakowski powiedział, że to nie gmina występowała o przyznanie medalu dla Pani Taras bo to nie jest nasza sprawa Tym zajmuje się WKU i uroczystość

tę w Dworku Starościńskim w Leżajsku to ona zorganizowała, o której zostałem tylko powiadomiony. Medale te są od prezydenta, a wręczał je szef WKU Nisko. Nie wiem czy jak gmina wystąpi to będą takie wnioski respektowane. Chociaż wydaje mi się, że z wnioskiem może każdy wystąpić. Najprostszy sposób to jest taki jak dzisiaj, ale skoro ta Pani jest już

w podeszłym wieku to można do niej podjechać. Gorzej jest z medalem. Bo niekiedy nawet po złożeniu wniosku można tez i go nie otrzymać. Jest radca prawny to może ta sprawę wyjaśnimy.

Radosław Flejszar powiedział, że trzeba to rzeczywiście wykazać i zaświadczyć ten stan rzeczy, że synowie tej Pani służyli w wojsku. Jednak udokumentowanie tego nie leży

w gestii gminy. To sprawa terenowej administracji wojskowej.

Stanisław Nowakowski powiedział, że nie wie dlaczego nie można było tego wykazać. Czy nie mieli tego w rejestrach. Bo dla mnie jest to niezrozumiałe dlaczego mieli

by przyjeżdżać z książeczkami. I chyba w tym jest największy problem – wykazania tego.

Ale jeżeli będzie takie rozwiązanie satysfakcjonujące, że pojedziemy z przewodniczącym rady do Pani Stopyrowej i wręczymy drobny upominek to jak najbardziej jest to do zrobienia.

Leszek Łebko powiedział, że nie chodzi o to, że już teraz. Chodzi o system. Dlaczego jedni tak a drudzy nie.

Jan Korona powiedział, żeby wystąpić z pismem do WKU.

Stanisław Nowakowski powiedział; Panie Przewodniczący - pismo było. Pan Łebko dawno temu poruszył tą sprawę, ale WKU zadziałało tak jak zadziałało. Nie wiem dlaczego nie podjęto tego tematu. Jeżeli jest to znany fakt i stwierdzony to pojedziemy z takim podziękowaniem. Gorzej jest tylko z medalem. Nie my go przyznajemy tylko Prezydent RP.

Jan Korona podziękował za wystąpienia, zakończył dyskusję i przeszedł do następnego punktu obrad jakim jest podjecie uchwał.


Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawach:
a zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji
Jan Korona przedstawił projekt uchwały i prosił o jego omówienie.

Bożena Klekacz powiedziała, że w związku z wstępną akceptacją wniosku przez urząd marszałkowski dotyczącego rozbudowy składowiska odpadów i wdrożenia systemu segregacji śmieci w Sigiełkach jest potrzeba zabezpieczenia kwoty na to zadanie na 2011


w wysokości 626 tyś. jako wkład własny.

Jan Korona otworzył dyskusję na temat tej uchwały, a na początek poprosił pana


przewodniczącego komisji budżetowej o zabranie głosu.

Zbigniew Bąk powiedział, że opinia komisji na temat tej uchwały jest pozytywna.

Leszek Łebko zapytał czy jest zezwolenie jeżeli wcześniejsza decyzja była osobowo podjęta przez wójta.

Stanisław Nowakwoski powiedział; przepraszam bardzo ale ten temat był wcześniej postawiony na radzie. Była dyskusja, a z tego co sobie przypominam to był tylko jeden głos przeciwny. Tak, że mam podstawy pod to, żeby ten wniosek złożyć. Wniosek jest złożony pod względem formalnym. Złożenie wniosku to nie jest równoznaczne z podjęciem działania. Bo każdy wniosek, który był złożony również na drogi był składany, podpisywany przeze mnie. Ale to rada decyduje o finansowaniu zadania, udzieleniu wkładu własnego, zabezpieczeniu środków – to wszystko zależy od rady gminy.

Leszek Łebko powiedział, ze nie było żadnego głosowania na radzie. Była tylko informacja ze strony wójta, że wniosek został złożony. Jestem tego pewien.

Stanisław Nowakowski powiedział, powtarzam jeszcze raz, że przed złożeniem wniosku była dyskusja na radzie na ten temat.

Leszek Łebko powiedział, ale nie było formalnego przeprowadzenia głosowania.

Stanisław Nowakowski powiedział, że takie formalne głosowanie nie jest potrzebne. Powtarzam kolejny raz, że mam możliwość złożenia i podpisuję się indywidualnie, nie podpisuje się rada tylko ja. Zresztą podpisuję się pod każdym jednym wnioskiem, który składa Gmina Krzeszów. I to od rady zależy czy wniosek jest realizowany czy nie jest realizowany. To rada zabezpiecza środki finansowe.

Leszek Łebko powiedział, że nie było formalnego głosowania.

Stanisław Nowakowski powiedział, że była dyskusja na radzie.

Leszek Łebko powiedział, że nie było formalnego głosowania.

Stanisław Nowakowski powiedział, że od rady zależy realizacja wniosku. To nie ma znaczenia. Ja się podpisuję pod wnioskiem, a nie rada.

Jan Korona zapytał czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos, bądź ma inne uwagi. Nikt się więcej nie zgłaszał. W związku z tym przewodniczący zamknął dyskusję, odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie. Glosowało 12 radnych. 11 radnych było za przyjęciem, nikt nie był przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu /Leszek Łebko/ Uchwałę Nr XXXV/271/10 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji przyjęto większością głosów.
b wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania
pn. „Odnowa centrum miejscowości Krzeszów – etap III”

Jan Korona przedstawił projekt uchwały i prosił o jego omówienie.

Bożena Klekacz powiedziała, że w związku z tym, że Gmina Krzeszów składa wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. odnowa centrum miejscowości Krzeszów – etap III jest potrzeba zabezpieczenia środków na rok 2011 w całkowitej wysokości 650 tyś. z tego około połowy wynosić będzie dofinansowanie.

Stanisław Nnowakowski powiedział; jak mówiłem wcześniej w swoim sprawozdaniu rusza nabór wniosków do „Leadera”tj. od 15 maja do 9 czerwca będą składane wnioski. Praktycznie rzecz biorąc w pierwszym wydaniu było przewidywane złożenie wniosku na Podolszynke Plebańską. Ale ten wniosek był złożony z PROW-u. to jest taka sama zasada,

że jest 500 tyś. na miejscowość. I postanowiłem, może to analogia do wystąpienia radnego Leszka Łebko. Jest propozycja, żeby złożyć taki wniosek. Musi być wcześniej zebranie wiejskie w tej sprawie. Przyszło 10 osób ale ten zakres został przedyskutowany.


W Leaderze na Gminę Krzeszów jest tylko 300 tyś. i uzależniona jest ona od ilości mieszkańców. Co się uda zrobić z tego zakresu to na ten moment trudno mi powiedzieć. Przedstawił koncepcję jak wygląda projekt techniczny. Powiedział, że ulice nie są kosztem kwalifikowanym w tym programie. Będziemy musieli ulice tak zrobić za własne środki finansowe. Ale można zrobić chodniki, parkingi. Razem z zajezdnią projektowana jest ulica Rynek i Wesoła bo one w tym miejscu są najgorsze. Nowością jest to, że jest zamknięty wjazd od drogi wojewódzkiej w kierunku Ulanowskiej. Dojazd będzie od GOK-u i z drugiej

strony od banku. A tam przy dużym handlowcu będą parkingi. Te środki to praktycznie są pewne bo wniosek został złożony przez Lokalna Grupę Działania. Z tym, że procedura rozpatrzenia jest dosyć długa ponieważ zasada jest podobna jak przy PROW-ie. od momentu

złożenia wniosku do przetargu upływa jakieś pół roku czasu.

Jan Korona otworzył dyskusję nt. tej uchwały. Czy są zapytania, uwagi. Jeżeli nie ma zamykam dyskusję, czytam uchwałę i przystępujemy do głosowania powiedział przewodniczący. Glosowało 12 radnych. Wszyscy byli za przyjęciem, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwałę Nr XXXV/272/10 w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Odnowa centrum miejscowości Krzeszów – etap III” przyjęto jednogłośnie.


c zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Krzeszów
Jan Korona przedstawił projekt uchwały.

Stanisław Nowakowski powiedział, że ta uchwała jest wspólnie powiązana z tą, którą rada podjęła wcześniej. Tu musi być pełne zabezpieczenie środków na realizację tego zadania. Nie może to być uchwała intencyjna. A do tego potrzebny jest plan odnowy danej miejscowości. Taki plan był stworzony jednak jest on cyklicznie zmieniany. Natomiast nie było tu etapu III odnowy. Dlatego musiał być wprowadzony, żeby to było spójne razem

z wnioskiem jaki będzie składany.

Zbigniew Bąk powiedział, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Jan Korona otworzył dyskusję nt. tej uchwały. Czy są zapytania, uwagi. Jeżeli nie ma zamykam dyskusję, czytam uchwałę i przystępujemy do głosowania powiedział przewodniczący. Glosowało 12 radnych. Wszyscy byli za przyjęciem, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwałę Nr XXXV/273/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Krzeszów przyjęto jednogłośnie.
d udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu
Jan Korona przedstawił projekt uchwały.

Stanisław Nowakowski powiedział, że akurat wprowadziliśmy 34 tyś. wolnych środków. Wcześniej też była mowa o tym na zebraniach. Taka była też sugestia, żeby właśnie drogę powiatową w Kamionce Średniej i Górnej, na którą nie będzie składanego wniosku chociaż kawałkami ją zrobić. Dlatego rozmawiałem w tej sprawie ze starostą, który sfinansuje to zadanie w 50%. Mam nadzieję, że przynajmniej do szkoły ten odcinek będzie zrobiony.

Zbigniew Bąk powiedział, że komisja zaopiniowała projekt pozytywnie.

Jan Korona otworzył dyskusję nt. tej uchwały. Czy są zapytania, uwagi. Jeżeli nie ma zamykam dyskusję, czytam uchwałę i przystępujemy do głosowania powiedział przewodniczący. Glosowało 12 radnych. Wszyscy byli za przyjęciem, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwałę Nr XXXV/274/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu przyjęto jednogłośnie.


e zmiany Uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XXXII/261/10 Rady Gminy Krzeszów
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Jan Korona przedstawił projekt uchwały i prosił o jego omówienie.

Bożena Klekacz powiedziała, że główną zmianą jest wprowadzenie wolnych środków. Poza tym w drogach dojazdowych do pół wprowadza się po dochodach 17 tyś. pozyskanych z FOGR-u. natomiast po wydatkach zostają wprowadzone środki pozyskane jak również planuje się pomoc finansową dla powiatu Niżańskiego na remont dróg powiatowych, w turystyce dodaje się 6 tyś. na zadanie inwestycyjne – szlak turystyczny Gmina Krzeszów

i Kuryłówka na dodatkowe wydatki związane z aktualizacja projektu. Planuje się również

w gospodarce odpadami kwotę 222 tyś. na zadanie inwestycyjne wdrażanie segregacji odpadów komunalnych w Sigiełkach. Dodaje się także w wynagrodzeniach w związku

z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych z Urzędu Pracy

w Nisku. Dodaje się 6 tyś. dla GOK w Krzeszowie na dotacje podmiotowe. Inne zmiany to zmiany między paragrafami.

Zbigniew Bąk powiedział, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Jan Korona otworzył dyskusję, zapytał czy są uwagi, pytania. Jeżeli nie ma,

zamykam dyskusję, czytam uchwałę i przystępujemy do głosowania powiedział przewodniczący. Glosowało 12 radnych. Wszyscy byli za przyjęciem, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwałę Nr XXXV/275/10 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XXXII/261/10 Rady Gminy Krzeszów z dnia 26 stycznia 2010 r. przyjęto jednogłośnie.
f zmiany Uchwały Nr XXVII/173/98 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29 kwietnia
1998r. w sprawie utworzenia Spółki z o.o.

Stanisław Nowakowski powiedział, że ta uchwała jest pod wymagania urzędu marszałkowskiego i RPO ponieważ urząd domaga się pod wytyczne z ministerstwa, że nałożenie przez spółkę obowiązku świadczenia usług W zasadzie nasza spółka takie usługi publiczne ma. Dotyczy to prac związanych z wodociągiem jak i odpadami. Ale musi to być wyartykułowane. Inaczej to wniosek zostanie zdyskwalifikowany. To musimy wprowadzić chociaż mamy wątpliwości co do tego czy to powinno być uchwałą rady czy też uchwałą walnego zgromadzenia. Po konsultacjach z urzędem marszałkowskim wymagana jest jednak uchwała rady gminy. I taką uchwałę z zapisem, że przedmiotem działania spółki jest wykonywanie zadań własnych gminy dotyczących zaspokajania potrzeb mieszkańców poprzez świadczenie usług publicznych w gospodarce odpadami. Proponuję, żebyście państwo taką uchwałę podjęli.

Jan Korona otworzył dyskusje w sprawie uchwały.

Leszek Łebko zapytał czy po przyjęciu zmian działalność spółki nie będzie się różnić od wcześniejszych ustaleń.

Stanisław Nowakoski odpowiedział, że nie. Może w pierwszej uchwale ten zapis nie jest ewidentnie wyartykułowany, może jest ogólnie zapisane, a oni chcą to uszczegółowić


i dlatego podali wzór tego zapisu, który jest w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów. Zresztą i tak jeszcze jest regulamin działalności spółki. W zasadzie nie mamy wyjścia. Tu nic się nie zmieni w działalności spółki. Chcąc utrzymać wniosek to musimy taka uchwałę podjąć.

Jan Korona zapytał czy są uwagi, pytania. Jeżeli nie ma, zamykam dyskusję, czytam uchwałę i przystępujemy do głosowania powiedział przewodniczący. Glosowało 12 radnych. Wszyscy byli za przyjęciem, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwałę Nr XXXV/276/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/173/98 Rady Gminy Krzeszów


z dnia 29 kwietnia 1998r. w sprawie utworzenia Spółki z o.o. przyjęto jednogłośnie.
g wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Krzeszów nieruchomości gruntowej

Jan Korona przedstawił projekt uchwały i poprosił o jej omówienie.

Stanisław Nowakowski powiedział, że chodzi tu o nieruchomość Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych pod potrzeby projektowanej przepompowni ścieków

w Krzeszowie Dolnym.

Jan Korona otworzył dyskusję, zapytał czy są uwagi, pytania. Jeżeli nie ma, zamykam dyskusję, czytam uchwałę i przystępujemy do głosowania powiedział przewodniczący. Glosowało 12 radnych. Wszyscy byli za przyjęciem, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwałę Nr XXXV/277/10 w sprawie wyrażenia zgody na

nabycie przez Gminę Krzeszów nieruchomości gruntowej przyjęto jednogłośnie.


h rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Krzeszów
Jan Korona przedstawił projekt uchwały i poprosił przewodniczącego komisji

rewizyjnej o jej omówienie.

Leszek Łebko powiedział, że sprawą skargi na działalność wójta, którą wniosła Pani Helena Bigos z Krzeszowa rozpatrywała na swoim posiedzeniu komisja rewizyjna. Skarga ta pierwotnie była wniesiona do Wojewody Podkarpackiego, a ten zgodnie z właściwością skierował ją do rozpatrzenia przez naszą radę gminy. W piśmie tym wnioskodawczyni podniosła wiele różnych spraw. Odrzuciliśmy sprawy indywidualne kierowane do wójta czy też prezesa spółki bo te mogły by być uznane za pomówienie. Są na to dokumenty. Komisja zajęła się przede wszystkim kwestią budynku mieszkalnego, w którym mieszka Pani Bigos tj. umową najmu, czynszem, stanem urządzeń centralnego ogrzewania i remontami. W naszym posiedzeniu komisji udział brał zastępca wójta Pan Wiesław Kasperek, który udzielał nam szczegółowych wyjaśnień. Od niego dowiedzieliśmy się, że po przeliczeniu opłat za ogrzewanie zostały naliczone nowe stawki czynszowe, na których zmianę Pani Bigos wyraziła zgodę, przyjęła aneks do umowy ale nadal płaciła po staremu. Zaległości rosły

z miesiąca na miesiąc w tym czasie pani Bigos pisała kolejne skargi i nasyłała kontrole na urząd, jednocześnie nie przyjmowała korespondencji. W związku z tym została podana przez gminę do sądu gdzie przegrała sprawę, jednak wyrok nie jest jeszcze prawomocny bo wniosła odwołanie. Jednak w opinii biegłych nie ma szans na wygranie procesu. Zwracała się z prośbą o prawo do indywidualnego podejmowania przez siebie decyzji, jednak spotkała się ze zdecydowaną odmową. W międzyczasie w ramach możliwości budżetowych robione były sukcesywnie remonty tego budynku, a to wymiana dachu i okien, a to ocieplenie i malowanie.


W planie jest także zrobienie indywidualnych liczników c.o. A to, że nie zgadza się z nowymi opłatami to inna sprawa. Biorąc wszystko pod uwagę skarga jest bezzasadna. Pani Bigos może równie zrezygnować z wynajmu gminnego lokalu bo posiada własne lokum ale jak widać lepiej jest będąc na państwowym żądać o wszystko.

Stanisław Nowakowski powiedział, że jest opracowywany projekt techniczny. Nie można bowiem robić tego na własną rękę. Dopiero mając dokumentację i zezwolenie można przystąpić do remontu. Rozmawiałem też z hydraulikami, którzy powiedzieli wprost, że wymiana pieca nic nie da póki nie wymieni się całej instalacji grzewczej. Po co teraz robić

i płacić jak później jeszcze raz trzeba będzie przerabiać. Tak też zostało zrobione w budynku ośrodka zdrowia i każdy jest teraz z tego zadowolony.

Leszek Łebko powiedział, że szkoda jest bardzo, że Pani Bigos nie ma na sesji.

Jan Korona powiedział, że zaproszenie zostało doręczone.

Zbigniew Bąk zapytał czy są skargi kierowane przez pozostałych lokatorów tego budynku.

Leszek Łebko odpowiedział, że raczej być nie może dlatego, że cała reszta jest po protekcji – tak wynika z pisma Pani Bigos.

Stanisław Nowakowski powiedział; ja winieniem był wytoczyć sprawę z powództwa cywilnego przeciwko Pani Bigos. Ale szkoda mi na to mojego czasu. Kilka lat wstecz wpłynęło pismo podpisane wspólnie przez Bigos i Kargolów w sprawie przeglądu instalacji.


I zrobiono wtedy przegląd, nastąpiła wymiana okien, dachu teraz c.o. Musi być zachowana jakaś kolejność bo nie można wszystkiego na raz. Pani Bigos jest lokatorką budynku urzędu gminy i bez pozwolenia urządza plac gminny. To też jakieś działania, które świadczą jednoznacznie o jej postępowaniu i prowadzonych metodach.

Jan Korona zapytał czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w sprawie tej uchwały.

Jan Pac zapytał dlaczego rada gminy musi się tym zajmować i podejmować uchwałę.

Radosław Flejszar powiedział, że jest tu dwie kwestie. Pierwsza to czynsz, którego Pani Bigos w całości nie płaci. Natomiast praktycznie co dwa tygodnie przychodziły pisma, na które trzeba było udzielać odpowiedzi. Urząd wystawiał rachunki jednak nie były one regulowane. Dlatego musieliśmy oddać sprawę do sądu. Zresztą było to też zalecenie pokontrolne. Druga sprawa to skarga, która dotyczy organu administracji. W sensie czy traktuje się Panią Bigos dobrze czy nie. To jest ta sfera, którą państwo mogą się zajmować, czy rozstrzygać. I dlatego rada gminy może się wypowiedzieć bądź zająć stanowisko tylko

w formie uchwały, bo w inny sposób tego zrobić nie może. Rada gminy jest organem kontrolującym działalność wójta i dlatego wojewoda zgodnie z kpa zwrócił pismo do rozpatrzenia jako właściwość rady gminy. W tym zakresie tylko i wyłącznie.

Jan Korona powiedział; może lepiej z uchwały wykreślić zapis o dostarczeniu skarżącej.

Radosław Flejszaer powiedział, że niezależnie od zapisu w uchwale strona musi otrzymać odpowiedź, a uchwałę można wysłać pocztą.

Jan Korona zapytał czy jeszcze ktoś chce zabrać głos. Jeżeli nie ma, zamykam dyskusję czytam uchwałę i przystępujemy do głosowania. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwałę Nr XXXV/278/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Krzeszów przyjęto jednogłośnie.


Ad. 6 Sprawozdanie GOK Krzeszów z udzielonych dotacji
Grzegorz Węglarz przedstawił sprawozdanie GOK Krzeszów z udzielonych dotacji /jak załącznik/

Leszek Łebko zapytał co ma do tego wyszczególniona w sprawozdaniu herbata.

Grzegorz Węglarz odpowiedział, że takie miało być sprawozdanie i obejmuje ono wszystko co było kupowane m.in. herbata, która się pracownikom należy.

Leszek Łebko powiedział, skoro to jest taki deputat to OK, bo inaczej wychodzi mi ok. 3 tyś herbat. /śmiech/

Jan Korona podziękował za przedłożenie sprawozdania oraz zapytał czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w tej sprawie. Nikt się jednak nie zgłaszał.
Ad. 7 Sprawozdanie Klubu Sportowego „Rotunda” z udzielonych dotacji
Jan Pac przedstawił sprawozdanie Klubu Sportowego „Rotunda” z udzielonych dotacji /jak załącznik/

Jan Korona podziękował za przedłożenie sprawozdania oraz zapytał czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w tej sprawie. Nikt się jednak nie zgłaszał.


Ad. 8 Zapytania radnych i odpowiedzi
Leszek Łebko zapytał czy ten GZOZ w Krzeszowie ma jakieś ekonomiczne powiązanie z gminą. Czy gmina ma także korzyści z funkcjonowania tut. ośrodka zdrowia.

Czy jest to korzystne z punktu społecznego.

Stanisław Nowakowski powiedział, że akurat tutaj to mamy czynsz jaki „Kinesis” płaci za wynajem, pomieszczeń. Nie pamiętam w tej chwili jak jest ustalona stawka, ale wydaje mi się, że 5.17 zł/m2 od pomieszczeń i 1.03 zł od korytarza.

Leszek Łebko powiedział; dlaczego pytam, bo pełno jest głosów dotyczących „Rotundy”, drużyny. Czy mogło by być zobowiązanie, żeby usługi medyczne były świadczone przez „Kinesis”.

Stanisław Nowakowski powiedział, że nie bardzo rozumie o co tu chodzi. powiem tyle, że sportowcy są z naszej gminy. Na prowadzenie medycyny sportowej był ogłoszony konkurs. Ten konkurs wygrała firma „Kinesis” i w zasadzie to oni powinni prowadzić ta medycynę sportową na terenie naszej gminy. Powiem szczerze nie wiem gdzie takie badania są robione dla klubu sportowego ale nie w „Kinesis: Są jeszcze inne organy uprawnione do

tego. Zawodnicy chcąc gdzieś wyjechać muszą mieć zrobione badania. Jak to jest akurat

z punktu widzenia ze strony NFZ. Jest mi trudno to określać.

Leszek Łebko powiedział, że dzieci idą jednak do Niwińskich i tam są robione takie badania. To kto ma robić te badania.

Stanisław Nowakowski powiedział, pytanie to jest bardziej skierowane do dyrektorów szkół i to oni mogliby więcej na ten temat powiedzieć bo mi jest trudno.

Jan Korona powiedział, że należy się zorientować jak to prawnie wygląda, kto ma te badania wykonywać. Myślę , że na następnej sesji będziemy już wiedzieć.

Leszek Łebko powiedział, że dobrego obyczaju należy by robił to „KInesis” skoro są finansowani przez nas.

Stanisław Nowakowski powiedział, że nie jest zadaniem gminy prowadzenie medycyny sportowej czy czegokolwiek. To już jest kwestia podejścia dyrektorów do tej sprawy.

Ryszard Tryka powiedział, że skoro jest przetarg to czego nie robią tego. To tak jakby kanalizacją wygrała firma, a my bierzemy sobie kogoś ze Stalowej Woli.

Stanisław Nowakowski powiedział, że są różne konkursy. To nie jest na takiej zasadzie, że jest ogłoszony przetarg i ściśle się można tego trzymać. To są zasady NFZ. Nie chcę się w to wgłębiać bo za mało ten temat znam. Ale każdy ma prawo wyboru. Bo można zrobić badania w Rzeszowie i też będą ważne.

Ryszard Tryka zapytał to po co takim razie robi się przetargi.

Leszek Łebko powiedział, że jeżeli ktoś wygrał przetarg to ma prawo na tym terenie wykonywać usługę.

Stanisław Nowakowski powiedział, że lekarz jeżeli ma uprawnienia to może to zrobić tylko nie dostanie refundacji. I zrobi to za własne środki.

Zbigniew Bąk powiedział, że jest mu niezręcznie wypowiadać się w tej sprawie bo pracuje w „Kinesis” ale sens jest taki czy to tu czy tu to refundacja będzie.

Stanisław Nowakowski powiedział, że trudno jest wymagać ode mnie, żebym w to ingerował. To jest zadanie prezesa klubu i dyrektorów szkół. Dyrektor żąda badanie od lekarza medycyny sportowej i takie zaświadczenie przyjmuje. To nie jest kwestia, żebym komuś zlecał by robić tu czy tu. Nie ma takiej możliwości.

Leszek Łebko powiedział, że nauczyciela to nie powinno obchodzić. Zawodnik ma mieć badania i koniec. Badania są potrzebne wszędzie.

Stanisław Nowakowski powiedział; ale to chyba trudno wymagać ode mnie, żebym w to ingerował.

Czesław Schiffer powiedział; wójt wspomniał o odnowie Koziarnii to chciałem zapytać co będzie robione w tej sprawie. Czy to będzie w sołectwie Koziarni I czy II.

Stanisław Nowakowski powiedział, że akurat będzie robione w drugim sołectwie, to będzie przebudowa remizy OSP.

Czesław Schiffer powiedział; ja myślałem, że to będzie robiony może jakiś chodniczek, dokończenie chodnika.

Danuta Schiffer zapytała o ul. Biłgorajską.

Stanisław Nowakowski powiedział, że trwa teraz nabór wniosków w programie odnowa wsi. Dotyczy to wszystkich miejscowości. Teraz jest okres 2007-2013. Z tym, że

w tamtym roku złożyliśmy dwa wnioski tj. na Podolszynkę Plebańską i Krzeszów. Jeden był złożony przez gminę, drugi zaś przez GOK. Na miejscowość można uzyskać 500 tyś. zł.

dofinansowania. Praktycznie Krzeszów został wykorzystany i nie ma takiej możliwości, żeby złożyć drugi wniosek z PROW-u. Dostaliśmy wtedy 450 tyś. zostaje 50 tys. i trudno jest tu złożyć nowy wniosek. Dochodzi jeszcze Leader, w którym tez jest działanie odnowa wsi.

I na nasz gminę przeznaczone jest 350 tyś. można by to było wykorzystać inne sołectwo niekoniecznie Krzeszów. Można ale to zależy od rady. rada podejmuje też decyzję na jaki wniosek składamy. Tylko, że jak na odnowę wsi to jest tylko odnowa wsi. Najlepiej postrzegane projekty to są te które mówią o odnowie. Np. odnowa rynku w Krzeszowie. dużo i bardzo dużo idzie projektów na modernizację remiz OSP. Z tym, że to nie jest modernizacja remizy tylko części socjalnej, tej takiej społecznej. Gdzie ta sala wykorzystywana jest na cele społeczne. Jest to takie dwuznaczne co do tego programu ale jest możliwe do realizacji. Te programy będą się cyklicznie powtarzać. Jest to działanie 2007-2013. w następnym okresie programowania będą to lata 2013-2020. większość tych środków z tej koperty została wydana przy pierwszym naborze. Jest przewidywany drugi nabór za jakiś miesiąc góra dwa.

I w zasadzie na odnowę więcej już tych naborów nie będzie. Każda miejscowość może z tego skorzystać tylko trzeba mieć koncepcję, trzeba mieć jakiś pomysł, trzeba mieć projekt techniczny. W Krzeszowie jest najwięcej do roboty. Sami widzicie jak wygląda Krzeszów,

a jak będzie jeszcze wyglądał po kanalizacji. Można się przejechać ul. Dolną, Polną i nie tylko. Widać jakie zostają drogi, jakie są chodniki. To musimy robić ale trudno jest robić
z własnych środków gdzie trzeba wykładać 100 % wkładu. Dobrze jak jest przynajmniej 50% dofinansowania. Koziarnia sama zrobiła projekt. Projekt jest gotowy. Zaczęła wcześnie za własne środki finansowe. Sami doprowadzili do tego, że maja projekt techniczny. To zadanie jest gotowe i można złożyć wniosek na to zadanie. Ale to rada będzie decydować, tak jak ze wszystkim. Ja nawiążę jeszcze do tej wypowiedzi pana Leszka Łebko. Tutaj jest nieprawda panie Leszku co Pan mówi. Z tego względu, że ja nawet nie mogę złożyć wniosku jeżeli nie mam zabezpieczenia rady. Było głosowanie i jest uchwała podjęta o zabezpieczeniu tej inwestycji. Przetargu nie mogę ogłosić jeżeli nie mam tego zadania w budżecie gminy.
A przecież budżet gminy jest uchwalony. I przetarg był robiony. I to była uchwała intencyjna, która jest potrzebna pod zabezpieczenie finansowe do wniosku. Tylko, że to nie było na tej sesji, na której była wstępna dyskusja.

Leszek Łebko powiedział, że tego nie było na sesji.

Stanisław Nowakowski odpowiedział; jak nie było, a uchwała skąd się wzięła. Ja ją podjąłem. Do samego wniosku musi być uchwała rady gminy. Bez takiej uchwały nie mogę złożyć wniosku. Jest jeszcze kilka miejsc, które należałoby zrobić, poprawić. Tu też jest taka uwaga do Państwa, taka sugestia, żeby trochę działać oddolnie. Wnioski mogą składać stowarzyszenia. Na drobne projekty, małe projekty. Tym sposobem pozyskiwać pieniądze

lub też wykorzystywać fundusze sołeckie. Wiadomo, zawsze będzie ten wybór co składamy. Czy składamy ten czy ten wniosek. Dziesięciu wniosków nie możemy złożyć. Jeżeli chodzi


o ul. Biłgorajską - jest już wniosek rozpatrzony pod względem merytorycznym. Z informacji nieoficjalnych jakie posiadam jest on oceniony dobrze. Teraz będzie zależało od Zarządu Dróg Powiatowych bo jest cztery wnioski, dwa złożone przez powiat i dwa przez gminy. gdyby zarząd się przychylił to byśmy dostali dofinansowanie.

Leszek Łebko powiedział, że ma dwa pytania do poprzedniej sprawy i kończymy tą sprawę. Pytanie do radcy prawnego; co to oznacza z punktu prawnego, że firma wygrała

przetarg na świadczenie usług na danym terenie.

Radosław Flejszar odpowiedział, że samo wygranie przetargu na świadczenie usług na określonym terenie nie oznacza automatycznie, że pacjenci zamieszkali na tym terenie muszą korzystać z usług podmiotu, który wygrał przetarg. Jeżeli ktoś zechce korzystać

z usług takiego podmiotu – będzie korzystał. Natomiast jeżeli nie zechce – może wybrać inny podmiot.

Leszek Łebko powiedział; to drugie pytanie do prezesa. Jasiek to gdzie zawodnicy chodzą na badania lekarskie.

Jan Pac odpowiedział, że tam gdzie jest wygodniej.

Leszek Łebko zapytał kto podbija badania.

Jan Pac powiedział, że na to pytanie nie odpowie.

Leszek Łebko zapytał jakie pieczątki są na tych dokumentach.

Jan Pac odpowiedział, że pieczątki są prawidłowe.

Leszek Łebko zapytał czy jest to prawnie wykonywane.

Jan Korona zapytał czy mamy takie prawo, żeby żądać tych informacji.

Radosław Flejszar odpowiedział, że prawo żądania informacji dotyczy wyłącznie sposobu wykorzystania udzielonej dotacji. Jeśli rada gminy nie uzyska takiej informacji – może podjąć w przyszłości decyzję o nieudzielaniu dotacji. W pozostałym zakresie /tj. nie związanym z udzieloną dotacją/ moim zdaniem rada gminy nie ma prawa żądać informacji

o działalności klubu sportowego.

Leszek Łebko powiedział; wiem, że badania są robione tu na terenie Krzeszowa.

Ale jaka jest pieczątka. Dobrze jest jak jest dobrze, ale jakby się coś stało, to co wtedy.

Jan Pac powiedział, że Klub Sportowy „Rotunda” nie ponosi żadnych opłat z tytułu badań. Te dodatkowe pytania są niestosowne. Badania robione są tam gdzie jest wygodniej.

Radosław Flejszar powiedział, że jeżeli byłaby wykorzystana dotacja na te badania, byłyby faktury, zapłacona kwota to mielibyśmy podstawę do wglądu. Ale jeżeli dotacji nie było, a badania robione bezpłatnie to powiem szczerze, że nie mamy co w tym momencie żądać.

Stanisław Nowakowski powiedział, że jakoś się wywołała ta dyskusja. Ale akurat my czy moi pracownicy nie jesteśmy stroną w tej dyskusji. Możemy jedynie rozmawiać z panem

prezesem. Nie możemy kontrolować gdy nie jest udzielona dotacja na badania. Badania mają być zapewnione przez klub. Jeżeli by coś się wydarzyło to pan prezes zdaje sobie z tego doskonale sprawę i wie czym to może grozić jeżeli dzieci byłyby bez aktualnych badań. Wtedy są duże problemy. To jest prokurator. Jest wywołana dyskusja ale nie wiem. Nie możemy ingerować w badania lekarskie.

Jan Pac powiedział; zapewniam wszystkich, że nikt ze sportowców nie wychodzi na mecz bez aktualnych badań podpisanych przez upoważnionego lekarza medycyny sportowej. Po raz pierwszy usłyszałem, że „Kinesis” ma takie uprawnienia. Podał terminy wykonywania podstawowych badań dla sportowców. Zapewnił, że jeżeli „Kinesis” będzie miał kontrakt,


a ja sam jeszcze będę wtedy prezesem klubu to może skorzystamy z tego. Wcześniej robiliśmy badania u innego lekarza. Nikt nie ponosił kosztów. Jeszcze trzy lata temu badania przeprowadzała lek. Świercz z Niska. Później uprawnienia uzyskał lek. Niwiński. Nie rozumiem tego wszystkiego. Czy jest to jakiś nacisk na nas. Jeżeli ktoś się zgłosi do klubu,

że my mamy i my chcemy to proszę bardzo. Ludzie szukają takich lekarzy z uprawnieniami.


I nie jest łatwo bo takie uprawnienia to lekarza kosztują. Jak jest gdzie indziej nie interesuje mnie to. Każdy patrzy na to gdzie jest wygodniej i lepiej.

Leszek Łebko powiedział, że teraz wiemy, że lek. Niwiński ma takie uprawnienia


i może badania robić.

Jan Korona zakończył dyskusję w tym temacie i przeszedł do następnego punktu obrad.Ad. 9 Wolne wnioski i informacje

Jan Pac wystąpił z apelem o wstępowanie w szeregi Stowarzyszenia „Rotunda”


i OSP celem krzewienia działania społecznego. Jest dużo różnego rodzaju pracy na rzecz sportu i środowiska, np. koszenie trawy na stadionie, posypywanie wapnem linii boiskowych itp. Jest coraz mnie ludzi bo wyjeżdżają zagranicę. Chętnych do pracy także brakuje. Badania lekarskie mają tylko zawodnicy OSP Krzeszów. Ogólnie brakuje młodzieży. Jeszcze raz zapraszam do wstępowania do tych organizacji by pomóc w społecznym działaniu.

Stanisław Nowakowski powiedział; na początku sesji prosiłem radę o dwie opinie

w kwestiach:

pierwsza to przejęcie na własność gminy drogi od Pana Henryka Łazorko i druga w sprawie budowy biogazowni w Krzeszowie Zależy mi na tych sprawach ponieważ nie wiem co mam dalej robić. Dodam, że z Koziarni zgłosili się chętni i chcą utworzyć własny klub. To dla gminy są pewne obciążenia. To są następne środki, które należałoby zagospodarować

w budżecie. Na pewno klub sam z siebie nie wygospodaruje środków. Proszę o wypowiedzi w tych sprawach.

Leszek Łebko powiedział, że nie wyobraża sobie takiego klubu.

Jan Pac zapytał, w którym miejscu ma powstać ta biogazownia, czy na terenach wspólnoty czy pod oczyszczalnią.

Stanisław Nowakowski powiedział, że pod budowę tej biogazowi potrzeba do 2 ha terenu. Naturalnie musiała by być jeszcze rozmowa ze wspólnotą. Ale jeżeli nie będzie przychylności rady, bo tu nie trzeba głosowania tylko opinię – zresztą jak we wszystkich tego typu sprawach – to nawet szkoda i nie ma sensu rozpoczynanie tego tematu.

Jan Pac powiedział, że należy też rozmawiać z tą firma na sesji czy zebraniach wiejskich. Albo może inną formę informowania zastosować. Nawet w piątek byłem
w urzędzie i nikt nie wspomniał o tym słowem. Jak trzeba rozwijać region to raczej tak, tylko trzeba wiedzieć co to jest. Może ktoś z ochrony środowiska powiedziałby coś więcej na ten temat. Jakie jest oddziaływanie takiej budowli na otoczenie, bo sama firma będzie się tylko chwalić osiągnięciami i korzyściami z tego płynącymi. Dobrze by było zobaczyć gdzieś jak

to funkcjonuje. Dziękuję.

Jan Korona powiedział, że wcześniej dobrze by było gdzieś podjechać i obejrzeć jak to działa, a dopiero potem podejmować decyzję.

Stanisław Nowakowski powiedział; ale to żadna decyzja nie została podjęta. I nie może być podjęta. Chcąc podjąć decyzję to przede wszystkim musi być najpierw rozmowa ze wspólnotą. Zresztą zawsze i tak to się rozbija o rade gminy. Inwestorem biogazowi nie może być gmina bo to nie byłoby i racji bytu. Później są decyzje lokalizacyjne, środowiskowe,a w naszym przypadku to najważniejszy byłby ten basen. I my byśmy musieli w tym uczestniczyć. Ja się zgadzam, że należałoby najpierw pojechać, porozmawiać i zaczerpnąć języka. Tylko,. Że jak w większości takich przypadków to stroną opiniodawczą jest właśnie radny, sołtys. To są te osoby, które mają jakiś kontakt z gminą. To jest też ten alkoholik, który zbierze dużo osób pod sklepem. Ale myślę, że tutaj powinniśmy zacząć od nas i podjąć jakieś działanie. Gdyby to nie było opłacalne to gminy by nie inwestowały i nie pozwalały by na tworzenie biogazowi. Rzeczywiście różnie to przebiega. Są gminy, które mają wiatraki, ale są i takie gminy gdzie buntują się przeciwko tym wiatrakom. To jest przeróżnie w Polsce
z takimi tematami. Dlatego ja proponuję, żeby rzeczywiście podjechać. Druga sprawa to jest ta decyzja środowiskowa. Nie może być tak, że będzie zebranie i przyjdzie 10 osób. Taka procedura nie została wszczęta. Przywieźli już dyskietkę z kartą informacyjną, mogę ten plik udostępnić. Zaczynam raczej od rozmów, nie chciałem nawet tego poruszać na zebraniu wiejskim, które było nie tak dawno w piątek, ponieważ była to za mała grupa mieszkańców, żeby decydować o czymkolwiek i prowadzić rozmowę na ten temat. Ja ze swej strony to


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość