Strona główna

Protokół z posiedzenia V wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich w dniu 19 listopada 2012 r dotyczącej publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Danuty Rozpędowskiej-Matraszek nt


Pobieranie 22.86 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar22.86 Kb.
Łódź, dnia 19.11.2012 r.

V Wydziałowa Komisja

Ds. Przewodów Doktorskich

Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

Uniwersytetu Łódzkiego

Protokół

z posiedzenia V Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich

w dniu 19 listopada 2012 r. dotyczącej publicznej obrony rozprawy doktorskiej

mgr Danuty Rozpędowskiej-Matraszek nt.: Restrukturyzacja zatrudnienia w publicznych zakładach opieki zdrowotnej w ujęciu regionalnym, napisanej pod kierunkiem
prof. zw. dr hab. Jadwigi Sucheckiej

Obecni na posiedzeniu:Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Jan Duraj

Zastępca przewodniczącego: prof. zw. dr hab. Bogdan Suchecki

Promotor/czł. komisji: prof. zw. dr hab. Jadwiga Suchecka

Recenzent: prof. nadzw. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka

(UE w Katowicach)Recenzent: prof. zw. dr hab. Stefan Krajewski

(UŁ)


Członkowie: prof. dr hab. Piotr Bohdziewicz

prof. zw. dr hab. Jan Gajda

prof. dr hab. Jerzy Gajdka

prof. zw. dr hab. Aleksandra Jewtuchowicz

prof. dr hab. Grażyna Juszczak-Szumacher

prof. zw. dr hab. Lucyna Lewandowska

prof. dr hab. Kryspin Kaczmarczuk

prof. dr hab. Witold Kasperkiewicz

prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak

prof. dr hab. Ewa Malinowska

prof. dr hab. Aleksandra Nowakowska

prof. zw. dr hab. Marian Niedźwiedziński

prof. dr hab. Jan Więcek

prof. zw. dr hab. Eugeniusz Wojciechowski

prof. dr hab. Magdalena Załęczna
Część I protokołu (obejmująca część jawną):

W dniu 19 listopada 2012 roku o godzinie 10.00 w sali T-401 mieszczącej się przy


ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Danuty Rozpędowskiej-Matraszek, pt. Restrukturyzacja zatrudnienia w publicznych zakładach opieki zdrowotnej w ujęciu regionalnym, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Jadwigi Sucheckiej. Posiedzeniu V Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich przewodniczył prof. zw. dr hab. Jan Duraj. Recenzentami dysertacji doktorskiej byli: dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, prof. nadzw. UE - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz prof. zw. dr hab. Stefan Krajewski - Uniwersytet Łódzki.

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący prof. zw. dr hab. Jan Duraj, serdecznie witając wszystkie osoby przybyłe na obronę rozprawy w szczególności Recenzentów, Promotora oraz Członków Komisji. Ponadto Przewodniczący Komisji krótko scharakteryzował problem badawczy poruszany w pracy Doktorantki. Następnie na prośbę prof. zw. dr hab. Jana Duraja Pani mgr Danuta Rozpędowska-Matraszek zaprezentowała autoreferat rozprawy doktorskiej, omawiając jej cel, hipotezy, zakres tematyczny oraz wyniki przeprowadzonych badań.

Po wygłoszeniu autoreferatu głos zabrała Recenzent pracy doktorskiej – prof. nadzw. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, prezentując główne punkty i konkluzje swej recenzji. Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka podkreśliła, że wybór tematu badań jest w pełni uzasadniony, a przede wszystkim istotny i ważny, zwłaszcza w obecnym czasie, w którym kwestia reformowania sektora publicznego jest jednym z najważniejszych problemów państwa. Praca ma duże walory poznawcze i stanowi cenny przyczynek (również praktyczny) dla rozwoju nauk ekonomicznych. Recenzent podkreśliła fakt, iż Doktorantka wykazała się znajomością badanego tematu. Pani Magister jasno sformułowała cele i hipotezy, którym podporządkowana została struktura pracy. Według Recenzentki, Panią Rozpędowską-Matraszek cechuje dojrzałość badawcza, przejawiająca się w treści, zakresie analizy, logice sformułowanych wniosków oraz umiejętności wytyczenia dalszych kierunków badań (zamieszczonych w podsumowaniu dysertacji). Pani prof. nadzw. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka uznała, że recenzowana rozprawa spełnia wszystkie wymogi ustawowe stawiane rozprawom doktorskim i może być przedmiotem publicznej dyskusji. Ponadto Pani prof. dr hab. Frączkiewicz-Wronka złożyła wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Rozpędowskiej-Matraszek nagrodą Jego Magnificencji Rektora Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Skierniewicach.

Prof. zw. dr hab. Stefan Krajewski podkreślił, że dobór tematu rozprawy jest właściwy ze względu na jego aktualność oraz znaczenie, gdyż praca jest próbą oceny efektów procesu restrukturyzacji systemu opieki zdrowotnej. Podkreślił, iż rozprawa doktorska jest dziełem dojrzałym, wyróżniającym się rozległością, wnikliwością przeprowadzonych analiz i ocen oraz trafnością sformułowanych na ich podstawie wniosków. Zdaniem Recenzenta Doktorantka rzetelnie zrealizowała postawione w pracy zadanie badawcze oraz wykazała się wysoką znajomością wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. Recenzent podkreślił również, że cała rozprawa cechuje się logiczną konstrukcją. Stwierdził, że na szczególną uwagę zasługuje piąta część pracy, gdyż pokazuje wkład Autorki w rozwój wiedzy w badanej dziedzinie. Hipotezy rozprawy i cele szczegółowe dobrze przybliżają sedno badawcze głównego celu rozprawy oraz wiodące akcenty merytoryczne przeprowadzonych w pracy analiz przestrzenno-czasowych dotyczących procesów restrukturyzacji zatrudnienia w przekroju województw w określonym przedziale czasowym. Recenzent zauważył, że uzyskane rezultaty badań są ciekawe i zwiększają wiedzę o funkcjonowaniu wybranych podmiotów służby zdrowia. Na zakończenie swojej wypowiedzi, prof. zw. dr hab. Stefan Krajewski zapewnił, że recenzowana przez Niego rozprawa spełnia wszystkie wymogi ustawowe stawiane rozprawom doktorskim, a tym samym zgłosił wniosek o dopuszczenie do jej publicznej obrony.

Następnie Przewodniczący Komisji otworzył publiczną dyskusję, prosząc zebranych
o zadawanie pytań oraz odniesienie się Pani mgr Danuty Rozpędowskiej-Matraszek do uwag zamieszczonych w otrzymanych recenzjach.

Zatem w pierwszej kolejności Doktorantka ustosunkowała się do uwag Recenzentów. Odnosząc się do zastrzeżeń prof. nadzw. dr hab. Aldony Frączkiewicz-Wronki Pani Rozpędowska-Matraszek wyjaśniła rolę decentralizacji w skłonności do poszukiwania efektywnych metod zarządzania w organizacjach publicznych świadczących usługi zdrowotne. Ponadto Doktorantka opisała wpływ koncepcji nowego zarządzania publicznego na zmiany sposobu zaspokajania popytu na usługi publiczne w tym ochrony zdrowia. Ostatnia kwestia, na tym etapie publicznej obrony, dotyczyła wskazania istotnych i identyfikowalnych w literaturze podmiotu różnic w zarządzaniu organizacjami działającymi w sektorze publicznym i prywatnym.

Doktorantka odpowiedziała na pytania prof. zw. dr hab. Stefana Krajewskiego związane z wpływem restrukturyzacji na koszty zatrudnienia. Wymieniła i opisała również instrumenty wspomagające proces restrukturyzacji.

Następnie głos w publicznej dyskusji zabrał prof. dr hab. Witold Kasperkiewicz. Jego pytanie dotyczyło przydatności wskaźnika HDI w badaniu poziomu życia ludności w ujęciu regionalnym. Doktorantka wysoko oceniła rolę wskaźnika Human Developemnt Index szczególnie w międzynarodowych analizach porównawczych. Ponadto Pani mgr podkreśliła ukierunkowanie indeksu na aspekt jakości życia. Odpowiedź Doktorantki usatysfakcjonowała prof. dr hab. Witolda Kasperkiewicza.

Następnie, w dyskusji głos zabrał prof. dr hab. Piotr Bohdziewicz, którego zainteresowała kwestia wpływu wzrostu zatrudnienia pracowników medycznych na podstawie umów cywilno-prawnych na poziom jakości ich pracy, a tym samym na efektywne ich wykorzystywanie w placówkach służby zdrowia. Doktorantka bardzo szeroko omówiła aspekt umów cywilno-prawnych jako formy zatrudnienia. Następnie odpowiedziała na zadane pytanie w sposób satysfakcjonujący profesora Bohdziewicza.

Na tym zakończono jawną część posiedzenia Komisji. Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i poprosił o pozostanie na sali obrad tylko członków komisji.Część II protokołu (obejmująca część zamkniętą):

W części zamkniętej posiedzenia Komisji Recenzenci oraz wszyscy zadający pytania wyrazili zadowolenie z odpowiedzi udzielonych przez mgr Danutę Rozpędowską-Matraszek, podkreślając opanowanie, znajomość zagadnień, sposób wypowiedzi oraz walory pracy doktorskiej.

Następnie, powołana przez przewodniczącego Komisja Skrutacyjna w osobach prof. zw. dr hab. Aleksandry Jewtuchowicz i prof. dr hab. Aleksandry Nowakowskiej, przeprowadziła głosowanie w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr Danuty Rozpędowskiej-Matraszek i ogłosiła, że w głosowaniu wzięło udział 20 osób – wszystkie oddane głosy były ważne–głosów na TAK było 20, głosów na NIE–0, głosów wstrzymujących się nie było. Tym samym, rozprawa doktorska mgr Danuty Rozpędowskiej-Matraszek została przyjęta jednogłośnie.

W głosowaniu dotyczącym wprowadzenia do porządku dziennego obrad na najbliższym posiedzeniu Rady Wydziału E-S UŁ sprawy nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Danuty Rozpędowskiej-Matraszek wzięło udział również 20 osób– wszystkie oddane głosy były ważne – głosów na TAK było 20, głosów na NIE–0, głosów wstrzymujących się nie było. Tym samym, zdecydowano jednogłośnie o wprowadzeniu sprawy nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Danucie Rozpędowskiej-Matraszek do porządku dziennego najbliższego posiedzenia Rady Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego UŁ.

Recenzenci: dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, prof. nadzw. UE oraz prof. zw. dr hab. Stefan Krajewski skierowali do Komisji wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Danuty Rozpędowskiej-Matraszek nagrodą Jego Magnificencji Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach. Wniosek został poparty jednogłośnie przez wszystkich członków Komisji.

Następnie, wszystkie ustalenia członków Komisji zostały przedstawione zarówno Doktorantce, jak i zgromadzonym gościom.Protokolanci Przewodniczący Komisji

Dr Elżbieta Antczak Prof. zw. dr hab. Jan Duraj

Mgr Agata Żółtaszek©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość