Strona główna

Protokół z szóstego posiedzenia Komitetu Monitorującego


Pobieranie 62.13 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar62.13 Kb.Protokół z szóstego posiedzenia Komitetu

Monitorującego

Nr kancelaryjny:
Przedmiot spotkania

Miejsce spotkania:

Data:

Komitet Monitorujący PIW INTERREG IIIA Czechy – Polska


Wisła, Polska


12 czerwca 2007 r.Program posiedzenia Komitetu Monitorującego
1. Rozpoczęcie.

2. Aktualne informacje o Programie.

3. Przedstawienie i zatwierdzenie Raportu Rocznego 2006.

4. Stan wykorzystania PT.

5. Przedstawienie i zatwierdzenie projektów Pomocy Technicznej.

6. Wyniki osiągnięte podczas realizacji Programu INTERREG IIIA Czechy -Polska.

7. Informacje o nowym okresie programowania 2007-2013.

8. Podziękowanie członkom Komitetu za dotychczasową pracę.

8. Różne.

10. Zakończenie.


Obecni:
Czescy członkowie KM posiadający prawo głosu:

 1. Jiří Horáček - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz

Współprzewodniczący KM

 1. Miroslav Kohout - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz

 2. Veronika Stiebitzová - Ministerstwo Finansów RCz

 3. Stanislav Navrátil - Euroregion Pradziad

 4. Pavel Kalivoda - Kraj Pardubicki

 5. Jana Kačerová - Euroregion Nysa

 6. Václav Laštůvka - Euroregion Śląsk Cieszyński

 7. Miroslav Kocián - Euroregion Glacensis

 8. Ivan Týle - Euroregion Silesia

 9. Rudolf Cejnar - Ministerstwo Ochrony Środowiska RCz

 10. Iva Krunčíková - Kraj Kralowehradecki

 11. Michaela Pruknerová - Kraj Ołomuniecki


Obserwatorzy:

  • Pavel Novák - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz

  • Daniel Häusler - Centrum Rozwoju Regionalnego RCz

  • Oskar Mužíček - Powiatowa Izba Gospodarcza RCz


Polscy członkowie KM posiadający prawo głosu:

 1. Aneta Kożuchowska - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RP – Przewodnicząca

 2. Monika Przeniosło - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 3. Elżbieta Bieńkowska - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 4. Grzegorz Wieniewski - Śląski Urząd Wojewódzki

 5. Radosław Miążek - Opolski Urząd Wojewódzki

 6. Alicja Grala - Dolnośląski Urząd Wojewódzki

 7. Ryszard Niebieszczański - Euroregion Glacensis

 8. Radosław Roszkowski - Euroregion Pradziad

 9. Bogdan Kasperek - Euroregion Śląsk Cieszyński

 10. Andrzej Jankowski - Euroregion Nysa

 11. Zbigniew Michniowski - Euroregion Beskidy

 12. Aneta Wiśniewska - Ministerstwo Finansów RP.


Obserwatorzy:

  • Ilona Kuboszek - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

  • Witold Wieczorek - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RP

  • Agnieszka Trela - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Przedstawicielka Komisji Europejskiej w roli doradczej: pani Simona Pohlová.

Pozostali uczestnicy: pracownicy WST, tłumacze, zaproszeni goście (vide: lista obecności do dyspozycji w WST).
Uwaga: W przeddzień posiedzenia KM 11 czerwca 2007 członkom Komitetu zaprezentowano dwa realizowane projekty: „Ogród dwóch brzegów” oraz „INFOREG”.
Posiedzenie KM 12 czerwca 2007
1. Rozpoczęcie
Pani Aneta Kożuchowska, która zastępowała urzędującego Przewodniczącego Komitetu Monitorującego (KM) pana Dawida Laska, przywitała członków KM, Współprzewodniczącego KM Pana Jiřího Horáčka, przedstawicielkę KE panią Simonę Pohlovą oraz przedstawicielkę województwa śląskiego Panią Dyrektor Elżbietę Bieńkowską, która przywitała uczestników w imieniu władz regionu, w którym odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego.
2. Aktualne informacje o Programie
Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego pani L. Navrátilová poinformowała o aktualnym stanie wdrażania programu INTERREG IIIA Czechy-Polska. Realizacja Programu jest kontynuowana, wszystkie umowy dofinansowania projektów zostały już zawarte, realizacja jednej trzeciej projektów została już zakończona. W kwietniu 2007 r. została ukończona procedura obiegowa Komitetu Sterującego ( dotyczyła uchwalenia zmian wskaźników projektów oraz przekazania urzędom wojewódzkim uprawnień w zakresie zatwierdzania tego typu zmian).
Pan Vladimír Kučera (IZ) uzupełnił informacje na temat stanu finansowej realizacji Programu. Wyniki te są na dzień dzisiejszy pozytywne dzięki przeprowadzeniu nadzwyczajnej certyfikacji wydatków w terminie do 30 listopada 2006 r. W wyniku przeprowadzonej certyfikacji, w odniesieniu do alokacji na rok 2004 udało się spełnić zasadę n+2. Do końca roku 2006 wspomniana alokacja została wykorzystana w całości. Ponadto, w celu ułatwienia spełnienia zasady N+2 w odniesieniu do alokacji za rok 2005, certyfikowano wydatki w wysokości 1 700 000 euro.

Obecnie przebiega kolejny etap certyfikacji, która przez Instytucję Płatniczą (Ministerstwo Finansów RCz) została ustanowiona na dzień 31 maja 2007. W czerwcu przebiegną działania certyfikujące a następnie złożony zostanie wniosek o płatność do KE. Wysokość środków wykorzystanych do tego okresu wynosi 84% alokacji na rok 2005. Zakłada się zrealizowanie zasady n+2, po obu stronach granicy pozostaje do wykorzystania 1 700 000 euro. Aktualnie do MRR RCz wpłynęło kilka wniosków o płatność od czeskich wnioskodawców, których wysokość wykorzystuje tę kwotę. Należy zakładać, że podczas kolejnej certyfikacji, która planowana jest na 30 września 2007 r. kwota ta zostanie wykorzystana. W przypadku zainteresowania bardziej szczegółowymi informacjami należy się zwrócić do przedstawiciela IZ.3. Przedstawienie i zatwierdzenie Raportu Rocznego z roku 2006.
Pani L. Navrátilová poinformowała o Raporcie Rocznym dodając, iż od dnia przesłania raportu członkom KM zgłoszone zostały następujące uwagi:

Uwagi i zalecenia ze strony pani S. Pohlovej, przedstawiciela KE:    • Wprowadzić do Raportu z roku 2006 wyniki audytu wewnętrznego MMR RCz, o którym członkowie KM zostaną poinformowani podczas trwającego posiedzenia, w punkcie 9 programu.

 • Uzupełnić informację o wykorzystaniu środków finansowych w podziale na kategorie interwencji dotacji z EFRR.

 • Opisać wykorzystanie odsetek, które zostały naliczone.

Uwagi Instytucji Krajowej:

 • Wskaźniki na poziomie priorytetów i działań odnoszą się w Raporcie do podpisanych umów – propozycja uwzględnienia i uzupełnienia o wskaźniki realizowanych projektów (uzupełnienie ze sprawozdań) beneficjentów.

 • Raport zostanie uzupełniony o inne uwagi IK.

Pani Simona Pohlová przywitała członków KM i pozytywnie odniosła się do Raportu Rocznego z roku 2006. Poinformowała, iż Raport został napisany prawidłowo i uzupełniony fotografiami. Może stanowić przykład i służyć do promocji Programu. WST poinformowało, że Raport po zatwierdzeniu przez KE zostanie umieszczony na stronie internetowej Programu.


Dyskusja:

Na pytanie pani M. Przeniosło, w jaki sposób zostaną wykorzystane zaoszczędzone środki przedstawiciel IK odpowiedział, iż niewykorzystane środki przeznaczane są na projekty rezerwowe. Przedstawiciel IZ poinformował, iż brany jest pod uwagę wariant wykorzystania ewentualnych zaoszczędzonych środków do pokrycia różnic kursowych. Różnice kursowe powstały, ponieważ podczas rozdysponowania środków uwzględniano aktualny kurs (obowiązujący podczas posiedzenia KS). W związku z tym rozdysponowano więcej środków niż było do dyspozycji. Powodem było również to, że nie ustanowiono górnej granicy przyznawanej dotacji.


Na wniosek przewodniczącej KM członkowie Komitetu Monitorującego poddali pod głosowanie warunkowe uchwalenie Raportu Rocznego.
Głosowanie: Raport Roczny 2006

Głosowanie:

Delegacja polska : za 11

przeciw: 0

wstrzymał się: 0

Delegacja czeska: za 12

przeciw: 0

wstrzymał się: 0
Raport Roczny z roku 2006 został przez członków Komitetu Monitorującego uchwalony z uwagą, iż zostanie uzupełniony zgodnie z wnioskami KE i IK o przedstawione uwagi.

4. Przegląd wykorzystania PT
Przedstawiciel WST pan M. Huk skomentował aktualny stan wykorzystania Pomocy Technicznej (zob. Załącznik Protokołu nr 2)
Dyskusja:

Na pytanie pana V. Laštůvky, w jaki sposób powstała kwota ujemna przy wykorzystaniu środków na czeskie projekty narodowe v Działaniu 3.2. WST wyjaśniło, że różnica powstała na skutek tego, iż projekt związany z analizą Monit (nr CZ.04.4.85/3.2.CZ.1/0812) został przez KM zatwierdzony jako indywidualny, mimo iż pierwotnie zamierzano zatwierdzić go jako wspólny. IZ i IK potwierdziły, że rzeczywiście członkowie KM podjęli taką decyzję. Jednocześnie poinformowali, że budżet PT jest indykatywny i kwota minusowa nie oznacza konieczności dokonywania realokacji. Możliwe jest dokonanie przesunięcia ze wspólnej części budżetu do części narodowej lub wykorzystanie zaoszczędzonych środków.5. Przedstawienie i zatwierdzenie projektów Pomocy Technicznej
Pani A. Kożuchowska poinformowała, że zgłoszona została zmiana, w związku z którą rozpatrzony zostanie tylko jeden projekt. Projekt CZ.04.4.85/3.2.CZ.1/0850 został wycofany przez wnioskodawcę.
Przedstawiciel WST (pan R. Prietzel) przedstawił projekt Pomocy Technicznej złożony w ramach działania 3.2:
Projekt nr : CZ.04.4.85/3.2.CZ.1/0851(zob. zał. nr 3a)

Tytuł projektu: Pomoc Techniczna – zmiany we wniosku internetowym Benefit 7+ dla programu czesko-polskiej współpracy transgranicznej.

Wnioskodawca: Centrum Rozwoju Regionalnego RCz.

Współfinansowanie z EFRR: 62 361,75 euro.


Pani B. Fischerová (CRR RCz) przedstawiła członkom KM prezentację (zob. zał. nr 3b – prezentacja „Wniosek internetowy Benefit7 i system monitorujący Monit 7+ dla nowego okresu programowania”).

Ponadto został przedstawiony adres strony internetowej, na której zostanie umieszczony wniosek stanowiący przedmiot projektu. Wersja testowa wniosku w językach czeskim i polskim znajduje się na stronie https://benefit7.mssf.cz. Po przedstawieniu prezentacji Przewodnicząca KM Pani Aneta Kożuchowska podziękowała Pani Blance Fischerovej oraz rozpoczęła dyskusję.


Dyskusja:

Przedstawiciel Euroregionu Śląsk Cieszyński pan V. Laštůvka wyraził prośbę, aby wniosek internetowy został przygotowany możliwie jak najlepiej, w taki sposób, aby do zasadniczych zmian nie dochodziło już w trakcie realizacji Programu. Również przedstawiciel KE pani Simona Pohlová zwróciła się z prośbą, aby wniosek nie był dla wnioskodawców zbyt skomplikowany. W nawiązaniu do tych uwag przedstawiciel instytucji przygotowującej projekt pani B. Fischerova odpowiedziała, iż zostaną dołożone wszelkie starania, aby tak się stało.
Następnie na wniosek Przewodniczącej KM projekt został poddany pod głosowanie.
Głosowanie:

Delegacja polska: za: 11

przeciw: 0

wstrzymał się: 1


Delegacja czeska: za: 11

przeciw: 0

wstrzymał się: 0

Wyniki głosowania: projekt został zatwierdzony
Dyskusja:

W odpowiedzi na pytanie dotyczące zatwierdzania ewentualnych następnych projektów PT, IZ i IK odpowiedziały, iż członkowie KM będą zatwierdzać projekty za pomocą procedury obiegowej. Propozycje projektów będą z zainteresowanymi podmiotami omawiane sukcesywnie. Zakłada się, iż do zatwierdzania projektów PT za pomocą procedury obiegowej dojdzie na przełomie lipca i sierpnia 2007 r. Przedstawiciel Dolnego Śląska, pani Monika Przeniosło, zaproponowała, aby potencjalne projekty PT dotyczyły szkoleń dla wnioskodawców.6. Prezentacja wyników realizacji Programu Interreg IIIA Czechy – Polska.
Przedstawiciel WST pan R. Prietzel przedstawił prezentację pt. „Doświadczenia i efekty realizacji Programu w latach 2004 – 2006” (zob. zał. nr 4a). Pani L. Navrátilová zwróciła uwagę w kolejnej prezentacji na doświadczenia zdobyte podczas realizacji Programu i przedstawiła zalecenia na nowy okres programowania(zob. zał. nr 4b).

Przedstawiciele euroregionów zarządzających Funduszem Mikroprojektów, panowie Jaroslav Štefek oraz Radosław Pietuch wspólnie zaprezentowali aktualny stan realizacji Funduszu Mikroprojektów (zob. zał. nr 4c).


Dyskusja:

W nawiązaniu do prezentowanych informacji KE za pośrednictwem pani Simony Pohlovej postawiła następujące pytania:
 1. W jaki sposób zostaną wykorzystane doświadczenia z Interregu, przede wszystkim w celu zapobiegania najczęstszym błędom wnioskodawców?

- pani L. Navrátilová poinformowała, że doświadczenia zostaną uwzględnione podczas konsultacji wniosków, podczas seminariów, na stronie internetowej oraz w podręczniku dla wnioskodawców.

 1. W jaki sposób odbywa się komunikacja pomiędzy IZ, IK i euroregionami w ramach przygotowań do nowego okresu programowania?

 2. W jaki sposób odbywa się komunikacja pomiędzy zarządcami FMP - w imieniu IZ odpowiedziano, iż ma miejsce nieustanny kontakt z przedstawicielami euroregionów, który jest udokumentowany w protokołach ze spotkań, podczas których prowadzone są rozmowy na temat zadań zarządzających FMP, administratorów itd. KE może mieć wgląd do protokołów z tych spotkań. Przedstawiciele euroregionów biorą udział w pracach Grupy Roboczej, w chwili obecnej nie stwierdzono żadnego widocznego problemu w komunikacji między instytucjami – wszystkie instytucje są zainteresowane przybliżaniem Programu wnioskodawcom. Wzajemną współpracę uznać można za intensywną. Mają miejsce kontakty z euroregionami. Ich celem jest wykorzystanie alokowanej kwoty.

- w imieniu euroregionów pan J. Štefek odpowiedział, iż ilość spotkań przedstawicieli narodowych części euroregionów jest bardzo wysoka, do kontaktów dochodzi codziennie w obu językach, niektóre euroregiony mają wspólne biura. Pan V. Laštůvka dodał, iż euroregiony ściśle współpracują, przyczyniając się do rozwoju pogranicza.

 1. Czy możliwości euroregionów są wystarczające, aby poradzić sobie z administracją wniosków w nowym okresie programowania, w którym alokacja będzie dużo wyższa?

- pan J. Štefek zapewnił w imieniu euroregionów, iż mają one długoletnie doświadczenia w zarządzaniu programami i należy przypuszczać, że do nowego okresu są przygotowane wystarczająco dobrze. Wnioski dotyczące zarządzania FMP będą zawierać odpowiednie zabezpieczenie personalne. Jeżeli kwalifikowane będą wydatki inwestycyjne, można zakładać pełne wykorzystanie środków.

 1. W jaki sposób bardziej zaangażować organizacje pozarządowe? – w imieniu euroregionów odpowiedział pan R. Pietuch, podkreślając, iż istnieją programy, w których właśnie z myślą o organizacjach pozarządowych istnieje możliwość płatności zaliczkowych (Leader + Europejski Fundusz Społeczny). Taka możliwość miałaby istnieć w Programie, co najmniej w FMP. Przedstawiciel IK, pani Aneta Kożuchowska, włączyła się do dyskusji informując, iż trwają próby wynegocjowania możliwości udzielania beneficjentom FMP płatności zaliczkowych lub bieżących z budżetu państwa. W chwili obecnej trwają rozmowy na ten temat z Ministerstwem Finansów RP.


7. Informacje o nowym okresie programowania 2007-2013.
Przedstawiciel IZ pani J. Vránová poinformowała krótko członków KM o harmonogramie uchwalania Programu Operacyjnego i przygotowaniach do nowego okresu programowania. Dnia 7 marca 2007 r. Program Operacyjny został przesłany KE. Pod koniec marca doszło do uznania dokumentu za możliwy do przyjęcia pod względem formalnym. Następnie miał miejsce proces opiniowania, po którym IZ otrzymała uwagi i został wstrzymany czteromiesięczny okres uchwalania dokumentu. Okres ten będzie kontynuowany po przesłaniu do KE poprawionego Programu Operacyjnego. Następnie członkowie KM wysłuchali informacji o przygotowaniach pozostałych dokumentów programowych.

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem Uszczegółowienia Programu. Od poprzedniego posiedzenia KM przebiegły dwa posiedzenia Grupy Roboczej. Pierwsze odbyło się w dniu 19 marca 2007, podczas którego uchwalono pierwszą część Uszczegółowienia Programu, dotyczącą opisu osi priorytetowych i kategorii interwencji. Zaprezentowano również formularz wniosku.

Kolejne spotkanie miało miejsce 24 i 25 maja 2007 w Karlovej Sudance, podczas którego zaprezentowano rozdział Uszczegółowienia dotyczący wdrażania. Uchwalenie tego rozdziału powinno nastąpić podczas najbliższego spotkania Grupy Roboczej w dniu 26 czerwca 2007 r. w Ołomuńcu. Prace nad Uszczegółowieniem Programu zostaną zakończone latem. Dokument będzie uchwalany przez KM jesienią

Następnie członkowie KM zostali zapoznani z uwagami KE i sposobem ich uwzględnienia (uwagi i sposób ich uwzględnienia w propozycji Programu Operacyjnego zostały opisane w załączniku nr 5).

Z uwagi na to, iż członkowie KM nie mieli do dyspozycji uwag KE odpowiednio wcześniej zaproponowano, aby ustosunkowali się do nich wraz ze zgłaszaniem uwag do Protokołu z posiedzenia KM. Członkom KM zwrócono uwagę, iż nie przyjęcie uwag może spowodować zatrzymanie procesu uchwalania Programu.
Dyskusja:

Jedna z uwag Komisji Europejskiej dotyczyła planowanego podziału alokacji z EFRR na poszczególne dziedziny wsparcia – KE wnioskuje o obniżenie wysokości alokacji przeznaczonej na wsparcie ruchu turystycznego i przesunięcie środków na działania związane ze wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw, współpracą instytucji edukacyjnych itd. Pan V. Laštůvka zwrócił się z prośbą o uzasadnienie tej propozycji. Przedstawiciel KE pani Simona Pohlová wyjaśniła, iż w okresie programowania 2007 – 2013 wszystkie programy finansowane z Funduszy Strukturalnych powinny mieć pozytywny wpływ na realizację celów Strategii Lizbońskiej i Gothenburskiej. Ukierunkowanie Programu powinno być z tym zgodne. Alokacje przeznaczone na poszczególne działania, które otrzymają pomoc w ramach Programu, miałyby ponadto być zgodne ze strategicznymi celami Programu. Te z kolei powinny odpowiadać sytuacji w danym regionie, zgodnie z tym, jak została ona zaprezentowana w analizie socjoekonomicznej i analizie SWOT. Program deklaruje, iż jego podstawę stanowią „szanse” opisane w analizie SWOT. Z tego rozdziału nie wynika jednak, ze rozwój turystyki (ścieżek rowerowych) jest główną i jedyną szansą rozwoju regionalnego obszaru wsparcia. Wsparcie, którego Program planuje udzielić na wymienione działania, jest w opinii KE nieadekwatne. Pogram współpracy transgranicznej nie może być jedynie programem ścieżek rowerowych. Musi być brane pod uwagę szerokie spektrum obszaru, jako całości.

Pan Kalivoda uzupełnił, iż RCz nie ma obowiązku uwzględniania Strategii Lizbońskiej. W ramach Narodowych Ram Referencyjnych RCz nie akceptuje Strategii Lizbońskiej.

Przedstawiciel KE pani Simona Pohlova uściśliła, iż Republika Czeska akceptuje Strategię Lizbońską, nie wyraziła jedynie zgody na tzw. earmarking. Oznacza to, ze nie ma obowiązku przeznaczenia określonej procentowo kwoty z dotacji z Funduszy Strukturalnych na działania związane z Agendą Lizbońską. Akceptuje ją jednak, podobnie jak akceptuje ją Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska. Wynika to z tekstu znajdującego się na stronie 45 Programu.


Komentując uwagę dotyczącą pozycji IK (WST nie jest organem, którego obowiązkiem jest bezpośrednia pomoc IK) przedstawiciel KE poinformowała, iż taka sama zasada obowiązuje w innych programach. W przyszłym okresie IK miałaby być członkiem KM i w ten sposób będzie miała do dyspozycji wszystkie niezbędne informacje. Wspólny Sekretariat Techniczny nie powinien realizować wobec IK zadań w takim samym zakresie, jak czyni to wobec IZ. Tu również obowiązuje zasada partnera wiodącego. W reakcji na to przedstawiciel IZ pan Jiří Horáček oraz przedstawiciel IK pani Aneta Kożuchowska poinformowali, iż z uwagi na brak kompetencji do działania urzędników jednego państwa po drugiej stronie granicy, nie jest możliwa rezygnacja z funkcji IKże program nie trwa dostatecznie długo, aby pomiędzy urzędnikami rozwinęła się wystarczająco silna współpraca,. Konieczna jest współpraca pomiędzy IK, instytucjami i jej koordynacja zarówno ze strony IZ, jak i z WST. Współpraca pomiędzy obydwoma krajami jest dobra, ale wymaga czasu. Zaproponowane rozwiązanie nie byłoby efektywne.
Rolę Krajowego Koordynatora (KK) Programu pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RP (MRR RP). Koordynator Krajowy jest włączony we wdrażanie Programu w zakresie realizacji czynności Instytucji Zarządzającej po stronie polskiej. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowane z udziałem Polski są ujęte w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013 (NSRO). Zgodnie z rozdziałem 10.3 NSRO, System realizacji dla Celu ”Europejska Współpraca Terytorialna”, 10.3.1. Koordynacja, niezależnie od lokalizacji struktur zarządzających dla poszczególnych programów za koordynację wdrażania programów EWT po stronie polskiej odpowiedzialny jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

Z uwagi na wykonywanie zadań KK przewidzianych w wyżej cytowanym dokumencie oraz na konieczność pozyskiwania przez KK Programu danych dotyczących wdrażania projektów przez polskich partnerów pragnie on zapewnić sobie wsparcie ze strony WST. Dodatkowo KK Programu odpowiada za prawidłowość systemu kontroli w Polsce, w tym udziela interpretacji w zakresie kwalifikowalności wydatków. W tym względzie niezbędna jest również współpraca z WST, które przekazuje te informacje podczas konsultacji z potencjalnymi wnioskodawcami.

Przedstawiciel KE zaproponował znalezienie nowej, łatwiejszej do zaakceptowania definicji miejsca IK w Programie i przedyskutowanie tej kwestii w przyszłości.

Komitet Monitorujący przyjął do wiadomości uwagi KE i ustosunkuje się do nich podczas zgłaszania uwag do protokołu.
8. Podziękowanie członkom Komitetu za dotychczasową pracę.
IZ we współpracy z IK przygotowują kształt nowego Komitetu Monitorującego. Przypuszcza się, że skład członków KM pozostanie taki sam lub będzie podobny jak do tej pory. Do kompetencji KM należeć będzie możliwość uchwalania działań dotyczących starego okresu programowania 2004 – 2006. Nie będzie kolejnych posiedzeń obecnego KM. Planuje się jedynie podejmowanie decyzji i uchwał obradowanie za pomocą procedury obiegowej. Do zadań nowego KM będzie należało uchwalanie działań związanych ze starym okresem programowania. Według KE istnieje taka możliwość. Musi to zostać właściwie opisane w regulaminie nowego KM.

9. Wolne wnioski

Na wniosek przedstawiciela KE pani Simony Pohlové do programu posiedzenia wprowadzono informację o wynikach audytu wewnętrznego, który był przeprowadzony w MRR RCz przez wydział audytu wewnętrznego. Efektem audytu było określenie ryzyk, główny wniosek dotyczył kontroli i wdrażania Programu przez Instytucje Pośredniczące, w przypadku których stwierdzono błędy we wdrażaniu FMP i wdrażaniu projektów ogólnie. Reakcję KE na protokół stanowiło włączenie informacji o wynikach audytu do pisma przesłanego do IZ. W chwili obecnej przygotowywane jest pismo z apelem o uwzględnienie wyników audytu. Przedstawiciel IZ pan V. Kučera dodał, iż w MRR RCz i CRR RCz został przeprowadzony audyt zewnętrzny a Najwyższa Izba Kontroli kontrolowała cały system. Wyniki tych kontroli nie są zbieżne z wynikami audytu wewnętrznego, którego wyniki nie miały być rozpatrywane na forum KM. Audyt został przeprowadzony na wniosek byłego ministra MRR RCz. Ministerstwo Finansów w terminie ok. miesiąca przeprowadzi audyt (kontrolę wyników, które zawiera aktualny protokół). Wyniki tego protokołu członkowie Komitetu Monitorującego otrzymają na początku sierpnia.

Przedstawiciel KE podziękowała za wyjaśnienia. Podkreśliła, że uwaga KE będzie skoncentrowana na kontroli realizacji Celu „Europejska Współpraca Terytorialna”. Jednocześnie złożyła wniosek, aby wyniki audytów były przekazywane wszystkim członkom KM a także, aby w ramach partnerstwa była o nich informowana KE.

Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego poinformowała, iż Raport Roczny nie będzie przesłany razem z Protokołem. Z powodu opracowywania tabel, o które wnioskowano, zostanie rozesłany później.

W odpowiedzi na pytanie pana V. Laštůvky, czy od 1 lipca 2007 r. obowiązują w RCz i Polsce Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej i w jaki sposób będą funkcjonować, pan J. Horáček poinformował, że trwają rozmowy międzyresortowe. W chwili obecnej legislatywa RCz nie pozwala na powstanie takich stowarzyszeń. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych proponuje powstanie nowej ustawy, jest temu przeciwne MRR RCZ. W imieniu IK pani Aneta Kożuchowska poinformowała, iż w MRR RP został przygotowany projekt Ustawy o Europejskich Ugrupowaniach Współpracy Terytorialnej. Projekt zostanie przekazany do konsultacji międzyresortowych. Przedstawiciel KE dodała, iż Rozporządzenie obowiązuje w całej UE i jest wiążące.
Przedstawiciel KE pani S. Pohlová poinformowała, iż regiony maja możliwość udziału w konkursie Regio Stars Awards, ogłoszonego w ramach nowej inicjatywy Komisji Europejskiej „Regiony dla zmian ekonomicznych”. Zgłoszenia są przyjmowane do końca czerwca 2007 (szczegółowe informacje można otrzymać od pani S. Pohlovej).
10. Zakończenie:

Podziękowania skierowane do przedstawiciela KE, Wspólnego Sekretariatu Technicznego i tłumaczy.


Zaprotokołował: Wspólny Sekretariat Techniczny, 12 czerwca 2007 r.
Załączniki:
1. Raport Roczny 2006

2. Przegląd PT

3a) Karta projektu

3b) Prezentacja Benefit7

4. Prezentacja osiągnięć INTERREG IIIA CZ-PL

4a) Wyniki INTERREG IIIA CZ-PL

4b) Doświadczenia z INTERREG IIIA CZ-PL

4c) FMP.

5. Program Operacyjny, Propozycja tabeli – alokacje na poszczególne dziedziny wsparcia, Tabela informująca o uwzględnieniu uwag członków KM.

Podpis Przewodniczącego KM Podpis Współprzewodniczącego KM


Komitet Monitorujący jest współfinansowany ze środków UE


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość