Strona główna

Protokół Zebrania Prezesów Kół pzw rejonu VI które odbyło się w dniu 25. 05. 2010r w Rybaczówce Koła 62 w Wodzisławiu Śl. Gospodarz zebrania – Koła pzw nr 111”Olza”


Pobieranie 22.95 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar22.95 Kb.
Protokół


Zebrania Prezesów Kół PZW rejonu VI które odbyło się w dniu 25.05.2010r.

w Rybaczówce Koła 62 w Wodzisławiu Śl.

Gospodarz zebrania – Koła PZW nr 111”Olza”
Zebranie otworzył Prezes Koła nr 111 „Olza” Zdzisław Reguła, przywitaniem zebranych Prezesów Kół oraz gości: Prezesa Zarządu Okręgu Mirosława Iwański, V-ce Prezesa ds. organizacyjnych Aleksandra Widziak, V-ce Prezesa ds. gospodarczych Konrada Ciura, Członków Zarządu Okręgu Leszka Boczoń, Tadeusza Chaber, członków OSK Grzegorza Dymper i Władysława Wenerski oraz opiekuna Rejonu VI Andrzeja Szczęsny, któremu przekazano dalsze prowadzenie zebrania.
Porządek zebrania:


  1. Otwarcie zebrania.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

  3. Sprawozdanie z realizacji poprzednich wniosków.

  4. Informacje z posiedzeń ZO i Prezydium – kol. Andrzej Szczęsny.

  5. Strona internetowa rejonu – Jarosław Pawlak.

  6. Informacje o:

- sprawach młodzieży – kol. J. Woźniak, T. Chaber

- sprawach sportu – kol. T. Chaber, K. Szachniewicz

- sprawach odznaczenia – kol. A. Szczęsny

- sprawach zarybienia – kol. L. Boczoń

- sprawach SSR. – kol. K. Zawistowski


  1. Sprawy bieżące rejonu VI.

  2. Wolne głosy i wnioski.

  3. Ustalenie terminu i gospodarza następnego zebrania.

Ad 2.


Porządek zebrania oraz protokół z poprzedniego zebrania został przyjęty jednogłośnie.
Ad 3.

Kol. Jarosław Pawlak poinformował, że na stronie internetowej rejonu VI są zamieszczane informacje o zawodach wędkarskich.


Kol. Piotr Klichta Koła 131 „Kuźnia Raciborska” poinformował, że wniosek dotyczący Okręgu Łódzkiego został zrealizowany.

Ad 4.


Informacje z posiedzenia Zarządu Okręgu i Prezydium przedstawił V-ce Prezes ds. organizacyjnych Aleksander Widziak.
Odbyły się dwa posiedzenia Prezydium w dniach 25.03.2010 i 21.04.2010r.

Tematem posiedzeń Prezydium było między innymi odstąpienie od zakupu ośrodka Buków

z powodu daleko posuniętej dewastacji ośrodka.
Ad 5.

Strona internetowa rejonu VI jest czynna od czterech miesięcy, strona zanotowała 5000 odwiedzin, poinformował Jarosław Pawlak.

Zaapelował do wszystkich zabranych o współpracę przy prowadzeniu strony internetowej.
Nr strony www.katowice-rejon-6.pzw.org.pl
Ad 6.

a) informacje w sprawach młodzieży przedstawił kol. J. Woźniak.

W dniach 24.04.2010 na zbiorniku ERG Żory odbyły się zawody wędkarskie eliminacja

Rejonu VI – Młode Talenty.


Poinformował również, że obóz młodzieży odbędzie się w Międzybrodziu Żywieckim

w dniach 21.07 – 30.07.2010r.


Ustalono, że Komisja Młodzieży w 2011r. przeznaczy 1000 zł. dla jednego koła, które

zorganizuje zawody dla Kadetów.

Wniosek został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym.
b) informacje w sprawie sportu przekazał Tadeusz Chaber i Kazimierz Szachniewicz.
W dniach 08.05.2010r. na rzece Pszczynie w Brzeźnach odbyły się zawody

Przewodniczących Komisji Rewizyjnych Kół Okręgu Katowice.


Z powodu powodzi przesunięto terminy pozostałych zawodów. Nowe terminy zostaną

podane na stronie internetowej PZW Okręg Katowice.


Kol. Leszek Boczoń poinformował zebranych o możliwości zakupu aktualnych

Regulaminów Organizacji Zawodów Wędkarskich.


c) informacje w sprawie odznaczeń omówił Andrzej Szczęsny.
Przyznano 25 odznaczeń krajowych.

Odrzucono wnioski o przyznanie odznaczeń dla Koła KWK „JAS-MOS” nr 78 i Koła nr

49 „Rybnik” – przekroczony limit oraz Koło 124 „Borynia” – brak limitu.
Prezes Koła „Rydułtowy nr 50 Tomasz Oleś zwrócił się z zapytaniem o zasady i tryb

przyznawania odznaczeń dla SSR.


Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu Okręgu Mirosław Iwański.- warunkiem nadania

odznak członkom PZW jest okres działalności na rzecz PZW, zgodnie z zasadami

określonymi w Regulaminie nadawania odznaczeń honorowych i okolicznościowych

PZW.
d) informacje w sprawach zarybień omówił Leszek Boczoń .


Okręg zarybił w 2010r. między innymi zbiornik:
Nieboczowy – 1000 kg karp

Witolt – 400 kg karp

Buków – 500 kg karp

Brzezie – 500 kg karp

Zarybiono narybkiem szczupaka między innymi rzekę Ruda – 5000 szt.
Kol. Tadeusz Oleś zwrócił się z pytaniem, czy w związku z powodzią można przesunąć

terminy zarybień – dotyczy zarybienia narybkiem sandacza, zbiornika Nieboczowy.


Na to pytanie odpowiedział V-ce Prezes ds. gospodarczych Konrad Ciura.

Narybek sandacza należy odbierać w terminie ze względu na kanibalizm panujący

wśród sandacza.

Jednocześnie poruszył problem zakupu narybku szczupaka z powodu braku materiału

zarybieniowego.

Zebrani zaproponowali zakup narybku szczupaka i sandacza z Czech. kol. Konrad

Ciura wyjaśnił, że zakup materiału zarybieniowego z Czech i sprowadzenie go do Polski

jest prawnie niemożliwe.


Kol. Konrad Ciura poruszył sprawy dzierżaw zbiorników. RZGW w Gliwicach, przy

zawieraniu nowych umów znacznie podnosi stawki za dzierżawę wód.

Zwrócił się do Prezesów Kół czy niektóre zbiorniki wodne ze względu na koszt są warte

dalszej dzierżawy.


Kol. Leszek Boczoń poruszył sprawę przyduch na niektórych zbiornikach w czasie zimy.

Większość kół, aby uniknąć przyduchy dotleniała swoje zbiorniki. Zaproponował, tam

gdzie często występuje przyducha zmienić termin zarybień z jesiennego na wiosenny

oraz zmienić gatunek ryb przeznaczonych do zarybienia na bardziej odporny na brak

tlenu.
e) z powodu nieobecności kol. Krzysztofa Zawistowskiego nie omówiono spraw SSR.
Ad 7.

Kol. Leszek Boczoń poruszył temat norm używania odzieży i wyposażenia przez SSR.

Ewidencję prowadzi Komendant SSR koła.
Kol. Tomasz Oleś stwierdził, że w dalszym ciągu są wydawane wędkarzom rejestry połowu ryb in blanco, bez podpisów i bez pieczątki.
Ad 8.

Kol. Zdzisław Reguła zwrócił się do Prezesa Koła nr 62 „Wodzisław Śl.” o oczyszczenie brzegów i parkingów przy zbiornikach w polderze Buków z zalegających śmieci i padłych zwierząt, po powodzi.


Kol. Andrzej Szczęsny złożył wniosek dotyczący oczyszczenia odpływów przy zbiorniku Gzel.

Kol. Tomasz Oleś zwrócił się do Prezesa Zarządu w sprawie naprawy dróg dojazdowych przy zbiornikach wodnych, zniszczonych przez powódź.


Prezes Zarządu Mirosław Iwański poinformował, że naprawą dróg powinni zajmować się ich właściciele a nie PZW. Koło powinno zwrócić się pisemnie do właścicieli dróg o ich naprawę.
Kol. Grzegorz Dymper przedstawił tragiczną sytuację stanicy wędkarskiej nad zbiornikiem Odra I i III po całkowitym zalaniu przez powódź poldera Buków. Zwrócił się z pytaniem do Prezesa Mirosława Iwańskiego o dalszy los rybaczówki.

Prezes Mirosław Iwański stwierdził, że w tej chwili należy odczekać aż opadnie woda w polderze, następnie należy oszacować straty spowodowane powodzią .

W pierwszej kolejności należy rozmawiać z RZGW w Gliwicach, czy zezwoli na dalszą dzierżawę terenu w polderze.

Zalecił Prezesowi Koła „ Radlin” zwrócić się z pisemną prośba do Sp. Vattenfall o zawieszenie przesyłu energii elektrycznej do rybaczówki.


Kol. Piotr Klichta zgłosił pretensje do Zarządu Okręgu, że zbiornik Babice nie został wydzierżawiony przez nasz Okręg.
Kol. Piotr Gołda stwierdził, że na stronie internetowej Okręgu są w dalszym ciągu nieaktualne adresy kół, co utrudnia korespondencję między kołami.
Na zakończenie zebrania Prezes Zarządu Mirosław Iwański w skrócie omówił przygotowania do obchodów 60 Lecia PZW, które mają odbyć się w Sosnowcu.
Odpowiedział na pytania dotyczące zbiorników Babice i Dziergowice.
Ad 9.

Następne zebrania Rejonu VI odbędzie się w dniu 21.09.2010 o godz. 1630.

Gospodarz zebrania – Koło „Radlin” nr 48 kol. Dymper Grzegorz.

Sporządził : Opiekun Rejonu:Marian Trzeciak Andrzej Szczęsny


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość