Strona główna

Przebudowa obiektu „muza” – etap II


Pobieranie 87.63 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar87.63 Kb.
Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji

miasta Sosnowca na lata 2010-2020

Okręgami zaznaczono obszary, które zostały wprowadzone jako nowe. Zadania zaproponowane do wprowadzenia do Lokalnego Programu Rewitalizacji znajdują się:

1) w obszarze centralnym (przebudowa obiektu „MUZA” – etap II)

2) w obszarze poprzemysłowym I (Hala wystawienniczo-sportowa przy ul. Braci Mieroszewskich)

3) w obszarze zachodnim (Przebudowa palmiarni i części zoologicznej Egzotarium)

4) w obszarze poprzemysłowym I (Zakład Utylizacji Termicznej Osadów Ściekowych „ZUTOŚ”)
Z wyżej wymienionych zadań, utworzenia nowego obszaru rewitalizacyjnego wymaga zadanie dotyczące hali wystawienniczo-sportowej przy ul. Braci Mieroszewskich oraz Zakład Utylizacji Termicznej Osadów Ściekowych. Przebudowa palmiarni i części zoologicznej egzotarium jest usytuowana w niezmienionym obszarze zachodnim. Ponadto ww. zadania powinny być przygotowane wraz ze studiami wykonalności przygotowanymi zgodnie z wytycznymi zapisanymi w RPO WŚL oraz należy przeprowadzić aktualizację Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Załączona mapa z aktualizacją przedstawia obszary po zmianach.

Opis projektów
Ad. 1.OC5

Nazwa projektu

Przebudowa obiektu pn. „MUZA” w Sosnowcu – mieście J. Kiepury,

szansą na upowszechnienie kultury”. (WKS, WIM);Obszar realizacji: CENTRALNY;

Miejsce realizacji projektu

ul. Warszawska 2;

Cel realizacji projektu

Celem projektu jest podniesienie znaczenia kultury jako istotnego czynnika rozwoju społeczno – gospodarczego, zwiększającego konkurencyjność ekonomiczną województwa, dającego szanse na rozwój społeczno-ekonomiczny, a w efekcie poprawiającego jakość życia jego mieszkańców. Realizacja projektu przyczyni się do zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego, zwiększenia dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach kulturalnych w regionie, wzrostu rozpoznawalności oferty kulturalnej całego regionu. Strategicznym punktem w realizacji celu projektu jest powstanie supernowoczesnej i wielofunkcyjnej sali widowiskowo-koncertowej z zapleczem. Jedynej tego typu w Sosnowcu i Zagłębiu.

Efekty realizacji projektu

Na terenie Sosnowca i innych miast Zagłębia nie ma profesjonalnej, wielofunkcyjnej sali widowiskowo-koncertowej. Innowacyjność Sali, to możliwość realizacji nowoczesnych, wielorakich w sensie technicznym i autorskim projektów kulturalnych, poprzez szybkie (kilka minut) dostosowanie Sali do realizacji bardzo różnorakich pomysłów.

Obecnie chcąc realizować nowoczesne działania kulturotwórcze o szerokim spektrum, trzeba było korzystać z wielu sal, gdyż każda z nich spełniała inną funkcje. Wiele z projektów z uwagi na brak odpowiedniego miejsca w ogóle nie mogły być dotąd realizowane (spektakle operowe, musicalowe, koncerty orkiestr symfonicznych, przedstawienia baletowe, działania performance, projekty offowe itp.), gdyż żadna z ogólnie dostępnych sal nie mogła w bardzo krótkim czasie zmienić swego dotychczasowego przeznaczenia, albo nie posiadała odpowiednio dużej sceny i zaplecza. W tym nowoczesnym obiekcie będą mogły być realizowane, projekty w sferze zapotrzebowań płynących od środowisk młodzieżowych i studenckich.

Mobilność Sali przyczyni się do rozszerzenia oferty kulturalnej oraz spowoduje nie tylko ożywienie środowiska młodzieżowego, ale nade wszystko znacznie poszerzy krąg odbiorców działań kulturalnych. Działania w ramach realizacji zamierzeń projektowych, ukierunkowane są na tworzenie elementów tożsamości regionalnej oraz symbolów dziedzictwa kulturowego i tradycji.


Plan finansowy projektu (brutto w tysiącach złotych)

Lata
Źródło finansowania

2009

2010

2011

2012

2013

razem

Udział

%


Nakłady ogółem

4 766,00

386,71

9 931

9 931,00

-

25 014,71

100

Samorząd terytorialny

4 766,00

386,71

1 631,0

1 631,00

-

8 414,71

33,64

Fundusze strukturalne

-

-

8 300

8 300

-

16 600,00

66,36

Budżet

państwa


-

-

-

-

-

-

-

Sektor prywatny

-

-

-

-

-

-

-

Ad. 2.


Hala wystawienniczo-sportowa przy ul. Braci Mieroszewskich usytuowana na terenie targów wystawienniczych EXPO Silesia. Hala o projektowanej powierzchni 7600 m2 będzie spełniać funkcję wystawienniczą a w przypadku organizacji imprez sportowych, jako widowiskowa. Budynek hali ma być połączony zadaszonym łącznikiem z istniejącym głównym budynkiem EXPO Silesia.

Koszty budowy hali można szacować na około 45 mln złotych a finansowanie może być przeprowadzone w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego lub jako indywidualna inwestycja podmiotu prywatnego.


W ramach planowanych imprez sportowych z udziałem Gminy Sosnowiec można wyróżnić między innymi:

- Otwarte Mistrzostwa Sosnowca w judo (karate) dzieci i młodzieży,

- Sportowy Turniej Miast i Gmin – Finał Europejskiego Tygodnia Sportu,

- Gala boksu zawodowego,

- Finał ogólnopolskiego festiwalu koszykówki dziewcząt.OPP2

Nazwa projektu

Hala wystawienniczo-sportowa

Obszar realizacji: POPRZEMYSŁOWY II;

Miejsce realizacji projektu

ul. Braci Mieroszewskich 124

Cel realizacji projektu

Uatrakcyjnienie oferty sportowej na terenie miasta.

Efekty realizacji projektu

Proponowane imprezy:

- Otwarte mistrzostwa Sosnowca j judo dzieci i młodzieży;

Sportowy Turniej Miast i Gmin – Finał Europejskiego Tygodnia Sportu;

- Gala boksu zawodowego;

- Finał ogólnopolskiego festiwalu koszykówki dziewcząt;

- Mikołajki na sportowo.Plan finansowy projektu (brutto w tysiącach złotych)

Lata

Źródło finansowania2010

2011

2012

2013

2014

razem

Udział

%


Nakłady ogółem

-

-

5 250

17 250

22 500

45 000

100

Samorząd terytorialny

-

-

-

-

-

-

-

Fundusze strukturalne

-

-

-

-

-

-

Budżet

państwa


-

-

-

-

-

-

Sektor prywatny

-

-

-

-

-

-

-

Ad. 3.


Przebudowa palmiarni i części zoologicznej Egzotarium polegająca na kompleksowej modernizacji instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej elektrycznej oraz c.o. Ponadto aby budynek spełniał europejskie wymogi obowiązujących przepisów dot. prowadzenia ogrodu botanicznego i warunków bytowania zwierząt, musi zostać w dużej mierze zmodernizowany i przebudowany. Zmiany te wiążą się z dużymi kosztami ale jednocześnie pozwalają na zaprojektowanie rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych w taki sposób aby stworzyć możliwość pozostawienia dotychczasowej funkcji egzotarium oraz wprowadzenia części komercyjnej. W części tej może znajdować się kawiarnia i mini kino, w którym wyświetlane będą filmy przyrodnicze. Egzotarium może być ośrodkiem popularyzacji wiedzy o florze i faunie z innych stref klimatycznych. Dzieciom i młodzieży umożliwiało by zdobycie wiedzy
w sposób znacznie ciekawszy niż ze szkolnych podręczników a osobom dorosłym pozwoli na odpoczynek i relaks w przyjemnym naturalnym środowisku. Umożliwi to ścieżka dydaktyczna przeprowadzona przy najciekawszych okazach zgromadzonych
w egzotarium. Dla mieszkańców miasta będzie stanowić interesującą alternatywę spędzania czasu.

Uwzględnienie część komercyjnej projektu, umożliwi finansowanie zadania w ramach inicjatywy JESSICA lub też w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Wkładem publicznym Gminy Sosnowiec stałby się teren, na którym usytuowane jest egzotarium i przylegający park a wkład prywatny stanowiłyby środki finansowe na przebudowę obiektu.


OZ3

Nazwa projektu

Przebudowa palmiarni i części zoologicznej Egzotarium

Obszar realizacji: ZACHODNI;

Miejsce realizacji projektu

ul. Piłsudskiego 116

Cel realizacji projektu

Realizacja projektu ma na celu rozbudowę i modernizację istniejących obiektów palmiarni i części zoologicznej (poprawę warunków poprzez zastosowanie rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych).

Efekty realizacji projektu

Zestawienie powierzchni po rozbudowie:

Powierzchnia zabudowy – ok. 1815m²

Powierzchnia użytkowa – ok. 1631m²

w tym:


powierzchnia dla zwiedzających – ok. 360m²

powierzchnia zielona – ok. 636m²

powierzchnia pomieszczeń dla zwierząt i zaplecza – ok. 635m²

Kubatura – ok. 15 155 m³

w tym kubatura palmiarni -12 058m³


Plan finansowy projektu (brutto w tysiącach złotych)

Lata

Źródło finansowania2011

2012

2013

2014

2015

razem

Udział

%


Nakłady ogółem

-

300

4 000

6 000

5 700

16 000

-

Samorząd terytorialny

-

-

-

-

-

-

-

Fundusze strukturalne

-

-

-

-

-

-

Budżet

państwa


-

-

-

-

-

-

Sektor prywatny

-

-

-

-

-

-

-

Ad. 4.


Zakład Utylizacji Termicznej Osadów Ściekowych został zgłoszony przez Centrum Projektów Regionalnych – Inwestor S.A. i jest indywidualnym projektem finansowanym przez ten podmiot prywatny. Teren, na którym ma powstać jest terenem poprzemysłowym i stąd też nie jest analizowany pod kątem kryteriów określonych w RPO WŚL dla terenów miejskich. W pobliżu planowanego zakładu znajduje się Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., które
w założeniu będzie jednym z „dostawców” osadów ściekowych. Zakład będzie mógł produkować ciepło użytkowe na potrzeby okolicznych budynków mieszkalnych przy ulicach Ostrogórskiej i Jagiellońskiej.OPP1

Nazwa projektu

Budowa Zakładu Utylizacji Termicznej Osadów Ściekowych „ZUTOŚ”
(Centrum Projektów Regionalnych – Inwestor S.A.)

Obszar realizacji: POPRZEMYSŁOWY I;

Miejsce realizacji projektu

ul. Radocha 4a;

Cel realizacji projektu

- rewitalizacja obszaru poprzemysłowego i nadanie mu nowych funkcji gospodarczych oraz edukacyjnych poprzez budowę nowoczesnego Zakładu Utylizacji Termicznej Osadów Ściekowych ZUTOŚ, będącego jednym z pierwszych w Polsce tego typu obiektem, który oprócz roli gospodarczej, pełnił będzie rolę wzorcowego obiektu szkoleniowego, na którym odbywać się będzie edukacja ekologiczna dla młodzieży z całej Polski.

- przyczynienie się do poprawy szeroko pojętych warunków życia mieszkańców,

- zapobieganie wywożenia osadów na dzikie składowiska, a tym samym uniemożliwienie dostawania się metali ciężkich do gleby,

- zapewnienie odbioru osadu z oczyszczalni ścieków „Radocha II", dodatkowo z okolicznych gmin: Świętochłowic, Rudy Śląskiej, Zabrza oraz Częstochowy i innych zainteresowanych gmin.Efekty realizacji projektu

Budowa Zakładu Utylizacji Termicznej Osadów Ściekowych „ZUTOS" w Sosnowcu - Radocha na zdegradowanym, poprzemysłowym terenie pozwoli nadać temu miejscu nową funkcję gospodarczą podnosząc tym samym wartość substancji miejskiej Sosnowca. Realizacja projektu przyczyni się również do poprawy szeroko pojętych warunków życia mieszkańców.

Plan finansowy projektu (brutto w tysiącach złotych)

Lata

Źródło finansowania2010

2011

2012

2013

2014

razem

Udział

%


Nakłady ogółem

-

30 000

60 000

80 000

-

170 000

100

Samorząd terytorialny*

-

5 000

1 000

3 000

-

9 000

84,70

Fundusze strukturalne

-

10 000

20 000

20 000

-

50 000

Budżet

państwa


-

10 000

29 000

46 000

-

85 000

Sektor prywatny

-

5 000

10 000

11 000

-

26 000

15,30
*Gmina Sosnowiec nie bierze udziału w projekcie.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość